Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene ondersteuning, openbare orde en veiligheid
We zetten in op een aantrekkelijk Winterswijk. Een Winterswijk waar inwoners en ondernemers vertrouwen hebben in het bestuur, waar de diensten professioneel worden verleend en waar het veilig, prettig en leefbaar wonen is.

Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing
Samenwerking met de samenleving, maar ook met onze (Duitse) buurgemeenten, zien we als een belangrijke succesfactor. We gebruiken de lobby en citymarketing om de ambities en doelstellingen uit de programma’s 1 tot en met 3 te realiseren.

Professionaliseren dienstverlening
Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, zorgen we ervoor dat onze financiële positie gezond blijft. Bij genoemde ambities en doelstellingen past een professionele organisatie. In 2022 gaan we verder met het professionaliseren van onze dienstverlening.

4.1 Bestuur – algemene ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijkers hebben vertrouwen in het bestuur. We denken mee en doen mee met inwoners en organisaties. Wij leveren flexibel en tijdig onze diensten en doen dat met een moderne organisatie.

Relevante documenten

 • Organisatievisie
 • Visie op dienstverlening

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.

Terug naar navigatie - 4.1.2 We organiseren ons werk modern waardoor dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • De e-diensten vormen 50% van onze totale loketgebonden dienstverlening.
 • 80% van de telefonisch gestelde vragen wordt zonder doorverbinden beantwoord.
 • Inwoners kunnen bij contact met de gemeente zelf kiezen hoe ze worden voorzien van informatie. Daarnaast is 100% van de informatie over processen of correspondentie te vinden op de persoonlijke internetpagina van de inwoner.
 • Iedere website die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk, voldoet aan veertig van de vijftig succescriteria van de WCAG 2.1 niveau A- en AA-richtlijnen.
 • Iedere website die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk, voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
 • Het aantal websites dat onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk valt, is zo klein mogelijk.
 • We scoren overall een 7,5 op onze dienstverlening.

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het is veilig en prettig wonen of verblijven in Winterswijk.

Relevante documenten:

 • Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk
 • Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.2.2 De criminaliteit neemt af.

Terug naar navigatie - 4.2.2 De criminaliteit neemt af.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Het percentage inwoners dat zich veilig voelt blijft gelijk of stijgt.
 • De misdaadcijfers van de politie.
 • De veiligheidsmonitor.
 • Onrechtmatige bewoningen recreatiewoningen.
 • Aantal meldingen/signaleringen van overlast.

4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We maken van Winterswijk het meest grensoverschrijdende dorp van de Achterhoek. Dit omdat we veel kansen zien voor veiligheid, grensoverschrijdende zorg, wonen, werken en recreëren.

We zetten de Achterhoek in het algemeen en Winterswijk in het bijzonder op landelijke agenda’s in Arnhem en Den Haag, en investeren in het vergroten van ons Europese netwerk. Op deze manier kunnen Winterswijkse en regionale vraagstukken snel en effectief onder de aandacht worden gebracht bij politici.

Relevante documenten

 • Nota Grensland Gemeente Winterswijk (2021) 
 • Actieplan Lobby Gemeente Winterswijk (2021)

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.

Terug naar navigatie - 4.3.2 Het verbeteren van het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden verbeteren.

Activiteiten

4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.

Terug naar navigatie - 4.3.3 Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.

Activiteiten

4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.

Terug naar navigatie - 4.3.4 Impact vergoten van lokale of regionale vraagstukken.

Activiteiten

4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.

Terug naar navigatie - 4.3.5 Zichtbaarheid en (kennis)netwerk vergroten en delen. We investeren in Internationale contacten (gemeenten) voor kennisdeling en vergroting van onze zichtbaarheid.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Aantal leden Grenzhoppers-netwerk.
 • Aantal aangeboden cursussen en aantal deelnemers Grenzhoppers Business School
 • Aantal gerealiseerde internationale projecten
 • Aantal gerealiseerde lobbybijeenkomsten

4.4 Overige middelen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We blijven een financieel gezonde gemeente en investeren in de toekomst van Winterswijk.

Relevante documenten

 • Financiële verordening gemeente Winterswijk
 • Meerjarenbegroting
 • Kadernota
 • Bestuursrapportage

Financiële onderbouwing programma 4

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitief 2022 Begroting2022 Wijz.prim.begr_2022
Baten
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 48.581 50.856 2.275
4.2 Openbare orde en veiligheid 36 36 0
4.4 Overige middelen 7.589 7.687 98
Totaal Baten 56.206 58.579 2.373
Lasten
4.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 11.347 11.515 168
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 1.892 3.353 1.461
4.2 Openbare orde en veiligheid 1.953 1.999 46
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing 86 116 30
4.4 Overige middelen 174 201 27
Totaal Lasten 15.452 17.184 1.732
Onttrekkingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 75 475 400
Stortingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 25 25 0

Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten

Terug naar navigatie - Doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten

In de programma’s 1 tot en met 3 is aangegeven dat in dit programma een toelichting wordt gegeven op de doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten. De kapitaallasten zijn niet direct te beïnvloeden, omdat deze het gevolg zijn van eerder gedane investeringen. Denk hierbij aan rente en afschrijving.

Het totale verschil in de bedrijfsvoerings- en kapitaallasten over alle programma’s is als volgt opgebouwd:
Programma 1                                                                                                                           €    282.000 N
Programma 2                                                                                                                            €      15.000 V
Programma 3 (inclusief grondbedrijf)                                                                       €    104.000 N
Programma 4                                                                                                                           €    168.000 N
Interne bedrijfsvoering    (bestuur en algemene ondersteuning)            € 1.885.000 N
Totaal                                                                                                                                           € 2.424.000 N

Dit verschil bestaat uit de volgende mutaties (N):
Indexering lonen (structureel)    € 310.000
De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn nog in volle gang, maar de verwachting is dat de lonen stijgen. Om hiermee in de begroting rekening te houden, gaan we vooralsnog uit van een loonstijging van 1,5%. Dit percentage is gebaseerd op het percentage loon- en prijsstijging van de overheid dat in de meicirculaire 2021 is genoemd.     
    
Formatie-uitbreiding (structureel)    € 783.000
Om de ambities op het gebied van onder andere de jeugdzorg, Omgevingswet en duurzaamheid te kunnen realiseren, is structureel extra capaciteit nodig.      
    
Formatie-uitbreiding (incidenteel)    € 653.000
Voor het uitvoeren van (wettelijke) taken is tijdelijk extra capaciteit nodig. Denk hierbij onder andere aan de taken op het gebied van datagedreven werken, de Wet inburgering, jongerenwerk, en preventie en toezicht op rechtmatigheid in de zorg.

Uitvoeren uitkomsten strategische personeelsplanning (SPP) (incidenteel)    € 400.000
Om de organisatie verder te professionaliseren hanteren we een strategische personeelsplanning, waarbij we telkens breed kijken naar de maatschappelijke en economische ontwikkelingen, de bestuurlijke ambities en de wijze waarop we dat organiseren. Om de organisatie toekomstbestendig te maken en te houden, sturen we continu bij. Voor de ontwikkeling en herplaatsing van medewerkers is extra incidenteel budget opgenomen in de begroting.    
    
Hogere ICT-kosten (structureel)    € 148.000
De ontwikkelingen op het gebied van automatisering staan niet stil. Wij blijven investeren in een veilige digitale werkomgeving voor onze medewerkers en burgers. Dit betekent ook dat we nieuwe applicaties aanschaffen of bestaande updaten. Ook investeren we in de hardware, zodat deze ook veilig en vertrouwd kan worden gebruikt.    
    
Extra HRM-budget (structureel)    € 60.000
Het HR-team wordt op steeds meer vlakken bevraagd. Om te kunnen voldoen aan deze aanvragen en deel te kunnen nemen aan projecten, is hiervoor extra budget opgenomen.    
    
Uitbreiding garantiebanen (structureel)    € 35.000
Landelijk is er een afspraak gemaakt dat er garantiebanen gecreëerd moeten worden.  We hebben hiervoor aanvullend budget opgenomen.    
    

Bestuur en algemene ondersteuning

Terug naar navigatie - Bestuur en algemene ondersteuning

In dit beleidsveld is er aan de lastenkant een verschil van € 1.526.000 (N).
Dit verschil is grotendeels als volgt te verklaren:

Doorbelaste bedrijfsvoeringslasten    €1.885.000 (N)
    
Rentevoordeel door herfinanciering leningenportefeuille (structureel)    € 608.000 (V)
Op dit moment is het rentepercentage voor langlopende leningen een stuk lager dan waarvoor wij onze leningenportefeuille hebben gefinancierd. Wij gaan deze nu herfinancieren. Dit levert een voordeel op.    
    
Nieuw Content Management Systeem (CMS) (incidenteel)    € 125.000 (N)
De huidige gemeentelijke website is gedateerd en niet voldoende toegankelijk. Om een makkelijk toegankelijke website te realiseren die voldoet aan de wettelijke normen, schaffen we een nieuw CMS aan.    
    
Extra budget voor communicatieverbetering (structureel)    € 41.000 (N)
Wij vinden het belangrijk om op een heldere en juiste manier te communiceren, zowel intern als extern. Hiervoor investeren we in ondersteuning en uitbreiding van (moderne) communicatiemiddelen.    
    
Organiseren gemeenteraadsverkiezingen (incidenteel)    € 16.000 (N)
Het vertrouwen in de overheid daalt. We willen de inwoners actief betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan extra activiteiten organiseren rondom de verkiezingen om het vertrouwen te laten groeien.    
    
Lobby en grensoverschrijdende activiteiten (structureel)    € 41.000 (N)
Wij vinden het belangrijk om Winterswijk op de kaart te zetten. Er is een goede band met onze oosterburen en hierin blijven wij investeren. Hieronder valt ook de Grenzhoppers Business School. Om dit te kunnen blijven doen is hier structureel budget voor begroot.    
    
Aan de batenkant is er een verschil van € 2.275.000 (V).
Dit verschil is als volgt te verklaren:

Hogere algemene uitkering (structureel)    € 2.175.000 (V)
De kosten voor de jeugdzorg lopen op voor de gemeenten. Door het Rijk is toegezegd om de gemeenten hiervoor te compenseren via de algemene uitkering. Voor 2022 gaat het om € 2.175.000. Voor de jaren 2023-2025 mogen we 75% van de berekende compensatie als structurele inkomsten opnemen. Totdat een nieuw kabinet hierover besloten heeft, staat echter niet vast dat we die compensatie ook daadwerkelijk ontvangen.    
    
Hogere interne doorbelaste uren aan investeringen (incidenteel)    € 100.000 (V)
Voor 2022 (en 2023) verwachten we € 100.000 extra ambtelijke kosten aan investeringen toe te kunnen rekenen. Dit achten wij verantwoord door de toename van de begrote kredieten 2022/2023.       

Overige eigen middelen

Terug naar navigatie - Overige eigen middelen

Hier zien we aan de batenkant een saldo van € 98.000 (V). Dit komt door indexering van de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB). De beleidslijn is dat we de opbrengst van de OZB in 2021 fixeren, en dat we alleen rekening houden met areaaluitbreiding en indexering. De indexering is gebaseerd op de meicirculaire gemeentefonds 2021 (prijs bruto binnenlands product). 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Hier is sprake van een onttrekking uit de algemene reserve voor de gevolgen van de SPP van € 400.000 (V). Dit is incidenteel. Zie hiervoor ook de toelichting onder bedrijfsvoerings- en kapitaallasten.