Paragraaf F Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waar een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang in heeft.

  • Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op de gemeente.
  • Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap in een derde partij. Hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.

In deze paragraaf gaan we per programma in op de belangen die met de diverse verbonden partijen zijn gediend, en de relatie met de gemeentelijke doelstellingen.

Gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk beleid

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. De huidige verbonden partijen hebben allemaal een historische bestaansgrond. Bij nieuwe deelnemingen komt bij de besluitvorming door de raad de publieke taak expliciet aan de orde op grond van de visie/doelstellingen van de deelneming.
Het beleid is erop gericht de ontwikkelingen bij de verbonden partijen te volgen, zodat financiële risico’s in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en er tijdig bijsturing kan plaatsvinden. Daarnaast wordt gevolgd of de taken worden uitgevoerd zoals bij de besluitvorming is vastgelegd.

Wij kennen de volgende verbonden partijen:

Programma 1: Zorgen voor Winterswijk Rechtsvorm
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk Stichting
GGD Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling
Programma 2: Meedoen in de Achterhoek
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Achterhoek en Liemers in liquidatie Gemeenschappelijke regeling
Werkleerbedrijf Gemeenschappelijke regeling
Stadsbank Oost Nederland Gemeenschappelijke regeling
Stichting Achterhoek Toerisme Stichting
Programma 3: Werkend Winterswijk
Omgevingsdienst Achterhoek Gemeenschappelijke regeling
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Coöperatie
B.V. Winterswijks Energiebureau Vennootschap
De Marke Coöperatie
Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL) Stichting
ROVA N.V.
Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling
Regio Achterhoek Gemeenschappelijke regeling
Euregio Gemeenschappelijke regeling
N.V. Alliander Vennootschap
N.V. Vitens Vennootschap
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Vennootschap

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

Terug naar navigatie - Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
Naam Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
Vestigingsplaats Winterswijk
Doel Armoedevrij Winterswijk in 2040
Betrokkenen Gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het bestuur.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk heeft één ambtenaar (opgaveregisseur) in het bestuur.
Financieel belang De gemeente Winterswijk levert een jaarlijkse bijdrage van € 12.000.
Ontwikkelingen Om de opgave Armoedevrij Winterswijk te borgen in Winterswijk, is de stichting Platform Armoedevrij Winterswijk opgericht. Dit is een netwerkorganisatie van alle partijen die werken met armoede in Winterswijk. De stichting jaagt initiatieven aan, faciliteert en organiseert. De stichting bouwt mee aan de thema’s taboe doorbreken, jeugd- en generatiearmoede, en het versimpelen van het systeem. Daarnaast is er ook een projectfonds.
Inschatting 1-jan-22 31-dec-22
Eigen vermogen € 11.400 € 11.400
Vreemd vermogen € 0 € 0
Verwachte financiële resultaat 2022: € 0.
Relatie tot programma’s Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Via de jaarstukken en via www.werkaanwinterswijk.nl.
Risico's Zeer gering, het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Terug naar navigatie - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Naam GGD Noord- en Oost- Gelderland
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, met als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners (publieke gezondheidzorg). De GGD is belast met de gemeentelijke taken genoemd in de Wet publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg (voor alle gemeenten behalve Apeldoorn). Het is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder E.S.F. Schepers.
Financieel belang In 2022 is de inwonerbijdrage in totaal € 477.396 (€ 16,44 per inwoner).
Daarvan is € 237.168 voor de algemene gezondheidszorg en € 240.227 voor de jeugdgezondheidszorg.
Per 31 december 2017 € 3.156.000
Per 31 december 2018 € 3.028.000
Per 31 december 2019 € 2.909.000
Per 31 december 2020 € 2.970.000
Het vreemd vermogen bedraagt:
Per 31 december 2017 € 2.793.000
Per 31 december 2018 € 2.923.000
Per 31 december 2019 € 2.631.000
Per 31 december 2020 € 7.036.000
Het resultaat over 2020 bedraagt: € 69.000.
Inschatting 1-jan-22 31-dec-22
Eigen vermogen € 2.206.000 € 2.500.000
Vreemd vermogen € 2.572.000 € 2.500.000
Verwachte financiële resultaat 2022: € 0
Ontwikkelingen De jeugdgezondheidzorg voor nul- tot achttienjarigen is een GR-taak, tenzij de gemeente aangeeft deze taak niet of niet geheel door de GGD uit te laten voeren. Gemeente Winterswijk laat de jeugdgezondheidszorg voor vier- tot achttienjarigen uitvoeren door de GGD.
Vanwege de coronapandemie kwam het accent bij de GGD in 2020 te liggen op het testen en het bron- en contactonderzoek. Hierdoor lagen een aantal reguliere taken van de GGD van begin maart tot september 2020 stil. Kritische processen zoals maatschappelijke zorg, forensische geneeskunde, toezicht kinderopvang en de poli seksuele gezondheid liepen echter wel door. Inmiddels zijn vanaf januari 2021 de reguliere taken, zoals de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma en het toezicht op de kinderopvang, weer volledig opgepakt.
De kosten die als gevolg van de coronacrisis zijn gemaakt, worden gedekt vanuit het Rijk. De (financiële) gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet te bepalen.
In 2019 is de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld, waarin vier prioriteiten zijn vastgelegd: gezondere jeugd, gezondere leefomgeving, gezonder oud worden en gezondere leefstijl. Dit jaar, maar ook in 2022, wordt dit verder uitgewerkt.
Relatie tot Programma’s Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en op grond van in de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening). Vastgelegd is dat de raad altijd informatie kan vragen.
Risico's Net als bij de andere gemeenschappelijke regelingen is het risico vooral financieel, omdat een meerderheid in het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid.

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Terug naar navigatie - Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Naam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel Doelstellingen zijn:
-        Het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende overheidslichamen.
-        Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.
-        Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De leden en de plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur worden per raadsperiode aangewezen door de gemeenteraden en het college van burgemeester en wethouders. Wethouder H.J. Tannemaat is lid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden, waaronder wethouder H.J. Tannemaat (tevens plaatsvervangend voorzitter). Allen zijn aangewezen door het algemeen bestuur en komen bij voorkeur uit verschillende gemeenten. De voorzitter en één lid worden uit het algemeen bestuur aangewezen, en één lid op voordracht van de Stichting Staring Instituut. Bij de realisatie van het Erfgoedcentrum is ook de bestuurscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie dagelijkse bestuursleden (waaronder wethouder H.J. Tannemaat), aangevuld met twee algemene bestuursleden en twee door de Stichting Staring voorgedragen leden.
Financieel belang De bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de begroting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Eigen vermogen:
31-12-2017 € 54.894
31-12-2018 € 46.419
31-12-2019 € 154.413
31-12-2020 € 199.400
Vreemd vermogen:
31-12-2017 € 976.726
31-12-2018 € 721.819
31-12-2019 € 680.813
31-12-2020 € 768.234
Het resultaat over 2020 bedraagt: € 44.987.
Inschatting 1-jan-22 31-dec-22
Eigen vermogen € 178.497 € 123.276
Vreemd vermogen € 631.286 € 571.966
Verwachte financiële resultaat 2022: € 55.221 (negatief).
Ontwikkelingen Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
Relatie tot programma’s De taken zijn geclusterd in programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijkse en het algemene bestuur, in en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening).
Risico's Er is geen sprake van een exploitatietekort. De risico’s zijn gering.
De gemeente Winterswijk biedt de komende jaren weer archiefmateriaal aan, maar de jaarlijkse bijdrage van Winterswijk staat vast tot en met 2022.

Werkleerbedrijf

Terug naar navigatie - Werkleerbedrijf
Naam Werkleerbedrijf
Vestigingsplaats Groenlo
Doel De gemeenschappelijke regeling Werkleerbedrijf (voorlopige naamgeving) voert de Participatiewet, Ioaw/z en aanverwante regelingen uit.
Betrokkenen Het Werkleerbedrijf heeft drie deelnemende gemeenten, te weten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur. Leden: wethouder H.J. Tannemaat (algemeen bestuur en dagelijks bestuur) en wethouder E.S.F. Schepers (algemeen bestuur).
Financieel belang De exploitatiebijdrage voor de bedrijfsvoering over 2022 bedraagt € 4.869.000. Voor het overige betreft het hier grotendeels de doorbetaling van rijksbudgetten.
Aangezien het een nieuwe organisatie betreft, is er geen overzicht van het eigen vermogen en vreemd vermogen over de afgelopen jaren.
Inschatting 1-jan-22 31-dec-22
Eigen vermogen € 2.827.000 € 2.774.000
Vreemd vermogen € 10.187.000 € 9.770.000
Verwachte financiële resultaat 2021: € 0.
Ontwikkelingen De Sociale Dienst Oost Achterhoek is samengevoegd met Werkbaan Oost tot één Werkleerbedrijf, waarbij de toegang is belegd bij het lokale loket (De Post). Het werkleerbedrijf is een tweedelijnsorganisatie. Het Werkleerbedrijf is ingericht op basis van de volgende uitgangspunten:
-          De centrale doelstelling is het ontwikkelen van cliënten, waarbij de uitstroom naar regulier werk voorop staat.
-          De inwoner en cliëntroute staan centraal, waarbij sprake is van een doorgaande ontwikkellijn.
-          Samenwerking met lokale werkgevers.
-          Innovatiekracht en flexibiliteit zijn belangrijke drijfveren.
Voor 2022 wordt rekening gehouden met een stijging van het uitkeringsbestand met 3,5%, als gevolg van de nasleep van de coronacrisis.
De uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, is door het Werkleerbedrijf neergelegd bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ).
Het werkleerbedrijf participeert in de opgaven Armoedevrij Winterswijk 2040 en Winterswijk Drempelvrij.
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze, worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort.

Stadsbank Oost Nederland

Terug naar navigatie - Stadsbank Oost Nederland
Naam Stadsbank Oost Nederland
Vestigingsplaats Enschede
Doel De bank is een kredietbank zoals bedoeld in de Wet op het consumentenkrediet. De Stadsbank heeft tot doel om, zowel vanuit een bedrijfseconomische als maatschappelijke optiek bezien, een verantwoord pakket aan (financiële) dienstverlening aan te bieden. In het bijzonder aan de ingezetenen in haar rechtsgebied.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Oost Gelre, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder H.J. Tannemaat.
Financieel belang Er is geen exploitatietekort, dus er wordt ook geen beroep gedaan op de gemeenten. Voor 2021 is een bedrag van € 328.546 begroot. Dit bedrag is onderdeel van het budget voor bijzondere bijstand/minimabeleid en staat niet apart in de begroting.
Het eigen vermogen bedraagt:
Per 31-12-2017 € 1.361.000
Per 31-12-2018 € 1.080.500
Per 31-12-2019 € 1.696.100
Per 31-12-2020 € 1.183.300
Het vreemd vermogen bedraagt:
Per 31-12-2017 € 19.744.200
Per 31-12-2018 € 15.042.300
Per 31-12-2019 € 14.615.600
Per 31-12-2020 € 15.001.100
Het resultaat over 2020 bedraagt: € 223.300.
Inschatting 1-jan-22 31-dec-22
Eigen vermogen € 1.293.900 € 1.088.300
Vreemd vermogen € 14.572.100 € 14.828.700
Verwachte financiële resultaat 2022: € 0.
Wanneer het resultaat daartoe aanleiding geeft, dragen de deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal, het exploitatieverlies.
Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland valt vanaf 2022 niet langer onder SDOA. De bijdrage aan de Stadsbank is apart in de gemeentelijke begroting opgenomen. De Stadsbank speelt een belangrijke rol bij de schuldhulpverlening. Om te voldoen aan de vraag naar meer maatwerk rondom de schulddienstverlening, wordt ingezet op een nauwere samenwerking binnen het lokale loket (De Post). De Stadsbank hanteert, om de bewindvoering kwalitatief goed, adequaat en kostendekkend uit te voeren, een genormeerde omvang voor wat betreft het aantal bewindvoeringen.
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze, worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's Gering

Stichting Achterhoek Toerisme

Terug naar navigatie - Stichting Achterhoek Toerisme
Naam Stichting Achterhoek Toerisme
Vestigingsplaats Statutair Doetinchem, kantoor Borculo
Doel Het verzorgen van regiomarketing, gericht op het uitbouwen van de marktpositie van de toeristisch-recreatieve sector in de Achterhoek. Het vervullen van de functie van routeontwikkelaar en -beheerder.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang Gemeente Winterswijk heeft sinds 2018 geen zitting meer in het bestuur van Stichting Achterhoek Toerisme.
Financieel belang De jaarlijkse bijdrage van gemeente Winterswijk aan Stichting Achterhoek Toerisme bedraagt € 53.921 voor regiomarketing en € 8.000 voor het beheer van het routenetwerk. Stichting Achterhoek Toerisme wordt voor ongeveer 33% gefinancierd vanuit het bedrijfsleven.
Om te voorkomen dat de resultaten van Achterhoek Toerisme gaan leiden tot de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen, is ervoor gekozen om de resultaten uit de afgelopen jaren niet meer te presenteren als algemene reserve. Na afstemming met de accountant staan de resultaten nu als vooruit ontvangen bijdragen van de gemeenten, ter waarde van € 374.511, op de balans.
Per 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen € 0 en het vreemd vermogen € 1.299.733.
Inschatting 1-jan-22 31-dec-22
Eigen vermogen € 0 € 0
Vreemd vermogen € 1.299.733 € 1.299.733
Verwachte financiële resultaat 2022: € 0.
Ontwikkelingen In 2020 is de Vrijetijdsagenda 2020-2030 vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt is het betrekken en verbinden van ondernemers in concrete projecten.
De participerende gemeenten hebben een positieve evaluatie afgegeven op de resultaten en ontwikkeling van Stichting Achterhoek Toerisme in de afgelopen vier jaar. De komende jaren wil Achterhoek Toerisme voortbouwen op haar fundament en deze verder verstevigen: de regiomarketing, het routebureau en de verbindende factor, met extra aandacht voor informatievoorziening en ontwikkeling en ontsluiting van kennis. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de lokale VVV’s, provincie Gelderland, de Euregio en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatieuitwisseling vindt plaats in het bestuur, in het ambtelijk overleg vrijetijdseconomie, het portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie, via een nieuwsbrief en via overlegging van de jaarstukken (begroting, jaarrekening en jaarverslag).
Risico’s -

Omgevingsdienst Achterhoek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Achterhoek
Naam Omgevingsdienst Achterhoek
Vestigingsplaats Hengelo (Gld)
Doel De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is een samenwerkingsverband, opgericht ten behoeve van de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Deze taken bestaan uit het basistakenpakket (versie 2.3) en alle overige inrichting gebonden milieutaken (milieubreed) en enkele Wabo-brede specialismen (zoals geluid, bodem/bouwstoffen, asbest, luchtkwaliteit (geur), externe veiligheid en juridische zaken).
Betrokkenen De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is in het Algemeen Bestuur van de ODA vertegenwoordigd. Lid is portefeuillehouder Buitengebied, Natuur & Landschap , plaatsvervangend lid is de burgemeester.
Financieel belang De ODA is op 1 april 2013 opgericht. Op basis van ingebrachte taken wordt een exploitatiebegroting opgesteld waaraan deelnemende gemeenten en de provincie volgens een afgesproken verdeelsleutel bijdragen. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de (verwachte) afname van de partners per programma.
De bijdrage aan de ODA wordt jaarlijks in de programmabegroting van de gemeente opgenomen. De ODA legt inhoudelijk en financiële verantwoording af aan de betrokken gemeenten en de provincie.
De bijdrage bedraagt over:
2018 € 548.148
2019 € 609.600 (exclusief de verrekening tekort jaarrekening 2019)
2020 € 603.900
2021 € 652.700 (volgens begroting)
2022 € 673.500 (volgens begroting)
De verhouding eigen vermogen - vreemd vermogen is op:
31 december 2018 € 134.000 - € 1.347.000
31 december 2019 € -/- 389.000- € 2.242.000 (exclusief de verrekening tekort gemeenten)
31 december 2020 € 645.000 - € 1.883.000
Inschatting : 1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 106.000 € 150.000
Vreemd vermogen € 1.076.000 € 1.060.000
Verwacht financieel resultaat over 2022: € 0
Ontwikkelingen Naast het uitvoeren van het Wabo takenpakket staat het jaar 2022 in het teken van de invoering van de Omgevingswet. De nieuwe situatie zal procesmatig, digitaal en organisatorisch worden ingeregeld. Door de komst van de Omgevingswet komt een groot deel van de bodemtaken van de provincie Gelderland te vervallen. Het beheer van bodeminformatie en toezicht op bodemsanering verschuift naar de gemeenten. Zoals het er nu uitziet zullen deze taken onder het “basistakenpakket” gaan vallen en komt dit bij de ODA terecht. De ODA gaat in 2021 hierover een impactanalyse maken. De provincie moet nog duidelijkheid geven over hoeveel geld gemoeid gaat met de warme overdracht van deze taken.
Relatie tot Programma’s Programma 3 Werkend Winterswijk
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's De ODA heeft voor 2022 en de jaren erna een begroting/financieel meerjarenperspectief opgesteld en een overzicht van verwachte risico’s. Hieraan gekoppeld volgt ook een kwantitatieve bepaling van deze financiële risico’s en een beoordeling van het benodigde weerstandsvermogen om deze risico’s op te kunnen vangen.
Bij het opstellen van de cijfermatige begroting waren de gevolgen van de verschuiving van taken met betrekking tot bodemsanering van provincie naar gemeenten voor de ODA nog niet bekend. Hierdoor bestaat de kans dat de begroting in 2022 moet worden bijgesteld.

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Naam Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel De coöperatie en bijbehorende uitvoeringsorganisatie richten zich op:
Het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame energieprojecten in de Achterhoek.
Het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame energie in de Achterhoek.
Het bevorderen van energiebesparing.
Het instellen en beheren van een fonds om toekomstige initiatieven op het gebied van duurzame energie in de Achterhoek te kunnen financieren.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Daarnaast enige energiecoöperaties.
Bestuurlijk belang De algemene vergadering bestaat uit 8 leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente) en bestuurders van de anderen leden. Momenteel zijn dit 13 lokale energiecoöperaties. Voor Winterswijk neemt wethouder L.C.M. Frings deel aan de algemene vergadering.
Financieel belang De bijdrage bedraagt in:
2018: € 0
2019 : € 0
2020: € 0
Eigen Vermogen per 31-12-2018 : € 212.121
Eigen Vermogen per 31-12-2019 : € 229.697
Eigen Vermogen per 31-12-2020 : € 137.293
Vreemd Vermogen per 31-12-2018 : € 1.390.190
Vreemd Vermogen per 31-12-2019 : € 1.668.691
Vreemd Vermogen per 31-12-2020 : € 855.797
Resultaat 2020: € -105.420
Inschatting 1-jan-22 31-dec-22
Eigen vermogen € 137.293                    € 137.293
Vreemd vermogen € 855.797                    € 855.797
Verwachte financiële resultaat 2022: 0
Ontwikkelingen Agem is een ambitieus programma gestart onder de naam: Baanbrekende Aanpak
Relatie tot Programma’s Is opgenomen in programma 3 Werkend Winterswijk
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt bestuurlijk plaats in de algemene vergadering en ambtelijk in het regionaal duurzaamheidscoördinatorenoverleg.
Risico's Het gemeentelijk risico als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling is beperkt tot de financiële bijdrage in de opstartkosten, zoals aangegeven bij financieel belang. Daarnaast is er het risico dat te maken heeft met een goede besteding van onze middelen als ‘klant’ van het Agem Energieloket. De inkoop van gemeentelijke energie is via een de AGEM Gemeentelijke Energie B.V. 100% afgeschermd van de overige bedrijfsonderdelen.

B.V. Winterswijks Energiebureau

Terug naar navigatie - B.V. Winterswijks Energiebureau
Naam B.V. Winterswijks Energiebureau
Vestigingsplaats Winterswijk
Doel Het verduurzamen van de lokale energievoorziening door het lokaal sluiten van energiekringlopen. Het lokaal benutten van de energetische waarde van groene reststromen uit de regio. Het realiseren van duurzame energie ten behoeve van de lokale en regionale samenleving en het in eigen domein behouden van de maatschappelijke waarde van duurzame energie-initiatieven. In samenwerking met maatschappelijke partners en groepen burgers. Om zo de noodzakelijke energietransitie te versnellen, door onder meer het stimuleren, ontwikkelen, produceren, toepassen en leveren van duurzame energie in de regio vanuit het streven naar een duurzame maatschappelijke ontwikkeling.
Betrokkenen De gemeente Winterswijk is sinds 22 december 2017 de enige aandeelhouder. ROVA heeft afstand gedaan van aandelen (50%).
Bestuurlijk belang Als aandeelhouder hebben wij stemrecht over alle 18.000 aandelen. Dat is 100% van het totaal.
Financieel belang Het in 2013 gestorte aandelenkapitaal (totaal € 18.000) is het werkkapitaal.
Het financieel belang beperkt zich voorlopig tot het nominale bedrag van de aandelen van € 18.000.
Inschatting 1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 18.000 € 18.000
Vreemd vermogen € 0 € 0
Verwacht resultaat 2021 € 0
Ontwikkelingen Het Winterswijks Energiebureau is opgericht op 4 juli 2013. Er vinden geen activiteiten plaats binnen de B.V. plaats. Er zal een voorstel gedaan worden om de B.V. op te heffen.
Relatie tot programma’s Is opgenomen in programma 3 Werkend Winterswijk
Informatie-uitwisseling n.v.t.
Risico's Het Winterswijks Energiebureau heeft geen personeel in dienst. Het financiële risico blijft beperkt tot het nominale bedrag van de aandelen van
€ 18.000.

De Marke

Terug naar navigatie - De Marke
Naam De Marke
Vestigingsplaats Hengelo, gemeente Bronckhorst
Doel De coöperatie oefent het hierna vermelde bedrijf uit ten behoeve van haar leden of doet dit bedrijf uitoefenen.
Met dit bedrijf worden de volgende activiteiten verricht:
het doen van onderzoek naar, het exploiteren van en demonstreren van (een) schone en rendabele melkveehouderij;
het ontwikkelen van een innovatiecentrum voor kringloop-, natuur inclusieve en precisie landbouw;
het faciliteren van (praktijk) onderwijs;
het bijhouden van ontwikkelingen, activiteiten en de financiële positie van de coöperatie en de (eventuele) deelnemingen van de coöperatie;
het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;
het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;
het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren;
het ter leen opnemen van gelden al dan niet ter verwerving van deelnemingen, het ter leen verstrekken van gelden en het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden en verder alle diensten die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De coöperatie kan ook de maatschappelijke belangen van haar leden behartigen.
Betrokkenen Bij de Coöperatie de Marke zijn geen andere partijen betrokken. Wel samenwerkingsovereenkomsten met :
Wageningen UR.
Van Hall
Zone College
Innovatie Coöperatie
For Farmers
Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA)
Samenwerking (nog) zonder overeenkomsten o.a.
Agrarisch Collectief Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)
Bestuurlijk belang Geen
Financieel belang Het proces van intentieverklaring tot het definitief aanschaffen van de 5 certificaten (a € 5.000 per stuk) heeft vertraging opgelopen. Verwachting is dat dit in het najaar 2021 gaat gebeuren . Indien de situatie het toelaat wordt er jaarlijks een vermogensvergoeding van 2% uitgekeerd.
Ontwikkelingen Onderzoek: ontwikkelen vier nieuwe programma’s:
Kringlooplandbouw
Natuur inclusieve landbouw
Klimaatvriendelijke landbouw
Precisielandbouw
Onderwijs: locatie voor praktijkonderwijs Zone College.
Innovatiehub: verbinden studenten met agro-bedrijfsleven.
Innovatie: faciliteren nieuwe startups.
Partner van CIVON: innovatiecentrum van de maakindustrie.
Locatie: Verbouw huidige gebouwen tot tref-en innovatiecentrum. Nieuwbouw: innovatieve natuur inclusieve melkveestal.
Relatie tot programma’s Programma 3 Werkend Winterswijk
Informatie-uitwisseling Wordt nog geconcretiseerd
Risico's Heel gering gezien het feit dat de gemeente Winterswijk slechts vijf certificaten gaat verwerven voor een totaalbedrag van € 25.000.
De Marke is een coöperatie U.A., wat betekent dat de leden uitgesloten van aansprakelijkheid zijn. Dit betekent dat leden niet bij hoeven te dragen in een tekort, wanneer de coöperatie failliet gaat.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

Terug naar navigatie - Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Naam Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Vestigingsplaats Winterswijk
Doel De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Het WCL geeft ook advies aan overheden.
Betrokkenen De gemeente Winterswijk, LTO Noord Oost Achterhoek afdeling Winterswijk, het Platform Natuur en Landschap Winterswijk, Gelders particulier grondbezit, de Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer, NSW-landgoederen Winterswijk e.o., de Recron afdeling Winterswijk, de Stichting Boer en Recreatie, de Adviescommissie Cultuurhistorie, de gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied, Koninklijke Horeca Nederland afd. Winterswijk voor het buitengebied, Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk.
Bestuurlijk belang In 2005 is een doorstart gerealiseerd op initiatief van de gemeente Winterswijk. Het werkgebied is verkleind tot enkel de gemeente Winterswijk. De gemeente Winterswijk heeft drie leden in het bestuur (zowel in dagelijks als algemeen): wethouder I.T.F. klein Gunnewiek (voorzitter) en A. Schoemaker (secretaris) en mevrouw J. Ras.
Financieel belang Budget 2020: (goedgekeurde) bijdrage bedraagt € 90.000 (2014 t/m 2017 € 75.000; sinds 2018 € 90.000). Het jaarverslag 2020 is opgesteld en op 19 april 2021 ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Het resultaat over 2020 is € 508 positief. Door Covid-19 hebben meerdere geplande projecten vertraging opgelopen.
Eigen Vermogen:
Per 31-12-2018 € 40.373
Per 31-12-2019 € 64.000
Per 31-12-2020 € 65.465
Vreemd Vermogen
Per 31-12-2018 € 187.964
Per 31-12-2019 € 146.117
Per 31-12-2020 € 154.446
Verwachting:
1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen € 55.000 € 45.000
Vreemd vermogen € 120.000 € 100.000
Resultaat 2021 € 0
Ontwikkelingen WCL blijft pleiten voor maatwerk voor boeren in kwetsbare gebieden.
WCL bekijkt de mogelijkheden van de Europese subsidieprogramma’s, zoals Leader, POP-3 en Interreg V. Ook fungeert de WCL soms als aanvrager van subsidie voor derden en trekt zelf projecten.
Leidraad voor uitvoering van projecten is de Visie 2015 – 2025, die in 2015 is vastgesteld.
Relatie tot programma’s De activiteiten die de Stichting WCL Winterswijk uitvoert hebben vooral betrekking op programma 3 werkend Winterswijk. In het coalitieprogramma staat een aanbeveling om te zorgen voor meer externe financiering.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en algemeen bestuur en (conform statuten) door het jaarverslag. Ook worden periodiek voorlichtingsavonden georganiseerd voor bewoners uit het buitengebied over bepaalde (gemeentelijke) thema’s. Jaarverslagen worden in de maand juni altijd aan de deelnemende partijen (onder andere Gemeente Winterswijk) aangeboden.
Risico's Zeer gering. Een meerderheid van het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid. Ook door de aanwezigheid van 3 gemeentelijke vertegenwoordigers is directe controle/inbreng aanwezig.
Functiescheiding (binnen de Gemeente Winterswijk; rol secretaris en beleidsmedewerker plattelandsontwikkeling) is doorgevoerd. Binnen de WCL is het ‘WCL werkprocessendocument’ vastgesteld; WCL werkt met een accountant en een boekhouder. De kans op het ‘omvallen’ van WCL wordt als zeer gering geschat. Als dit onverhoopt toch gebeurt en er een positief saldo resteert, dan wordt dit overgemaakt aan die doelen die overeenkomen met de doelen van de WCL. In geval van een negatief saldo zijn in principe de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

ROVA

Terug naar navigatie - ROVA
Naam ROVA
Vestigingsplaats Zwolle
Doel Het bevorderen van en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van het verwijderen van afvalstoffen, waaronder begrepen beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden).
Vanuit de zorgtaak van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden) en het daarmee samenhangende economisch belang, ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, de reiniging en de gladheidsbestrijding, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee verband houdende andere milieuvelden en de onderhoudstaken in de openbare ruimte.
Betrokkenen De aandeelhouders van ROVA, 20 gemeenten in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Utrecht en Flevoland, de Regio IJssel – Vecht en Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
Bestuurlijk belang Als aandeelhouder hebben wij stemrecht over 290 aandelen. Dat is 3,4% van het totaal. Winterswijk wordt vertegenwoordigd door portefeuillehouder B. Frngs.
Financieel belang In 2020 is een dividend van € 130.000 over 2019 uitgekeerd (2019 : 138.000, 2018 : 166.000, 2017 : € 209.000, 2016 € 162.288; 2015 € 146.558).
In 2022 is 152.500 begroot.
Het eigen vermogen bedraagt op:
31-12-2019 € 38.203.000
31-12-2020 € 40.066.000
Het vreemde vermogen bedraagt op:
31-12-2019 € 51.446.000
31-12-2020 € 53.382.000
Het begrote eigen vermogen bedraagt op:
31-12-2021 € 38.965.000
31-12-2022 € 40.066.000
Het begrote vreemde vermogen bedraagt op:
31-12-2021 € 53.382.000
31-12-2022 € 53.382.000
Het begrote (bedrijfs-) resultaat 2022 bedraagt € 4.575.000
Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2009 voert ROVA de uitvoering van de taken huisvuilinzameling, machinale straatreiniging (vegen), kolken reinigen (riolering) en vanaf 2011 de onderhoudstaken in de openbare ruimte voor onze gemeente uit.
Relatie tot programma’s Is opgenomen in Programma 3 Werkend Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op alle relevante niveaus: van de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden op ‘werkvloerniveau’ tot aan de aandeelhoudersvergadering.
Risico's ROVA verzorgt de uitvoering van de reinigingstaken voor de deelnemende gemeente. Het accent ligt niet op het door ROVA zelf uitvoeren van de werkzaamheden. Als marktpartijen dit voordeliger kunnen, worden werkzaamheden uitbesteed. Om niet volledig afhankelijk te zijn van de markt, beschikt ROVA zelf over een uitvoerend bedrijf. Het risico van de deelneming in ROVA is daarom gering.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel De Veiligheidsregio heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het gebied van de openbare veiligheid en hulpverlening te behartigen. Denk aan de brandweer, rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Al deze taken worden uitgevoerd aan de hand van een multidisciplinair veiligheidsbeleid, zowel preventief als repressief.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang Voor alle taken die de veiligheidsregio op het gebied van rampen- en crisisbeheersing met zich meebrengt, is een veiligheidsbestuur verantwoordelijk. Dit veiligheidsbestuur bestaat in Noord- en Oost-Gelderland uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten, het zogenoemde algemeen bestuur (AB). Sturing op de inzet van de brandweer (die het grootste deel van de begroting kenmerkt) vindt ook plaats door het algemeen bestuur.
Financieel belang Eind 2016 is een besluit genomen over een nieuw financieel verdeelmodel, per 1 januari 2017. Daarbij is een ‘ingroeitermijn’ toegepast van vier jaar. Vanaf 2021 betalen we 100% van het nieuwe verdeelmodel.
Meerjarenoverzicht bijdrage VNOG:
Bijdrage 2017 € 1.174.251
Bijdrage 2018 € 1.339.658
Bijdrage 2019 € 1.492.797
Bijdrage 2020 € 1.461.014
Bijdrage 2021 € 1.722.000
Bijdrage 2022 € 1.747.000
Verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen:
31 december 2016           €    1.385.831 --- € 45.692.439
31 december 2017           €    1.775.121 --- € 45.918.569
31 december 2018           € -/-  435.629 --- € 51.145.875
31 december 2019           €    7.789.146 --- € 45.720.741
31 december 2020           €  14.546.000 --- € 42.340.000
De VNOG heeft over 2020 een positief resultaat behaald van 4,9 miljoen. Een groot deel à 4,3 miljoen is terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Winterswijk heeft over 2020 € 153.265 terugontvangen.
Inschatting:                               1-1-2022          31-12-2022
Eigen vermogen                      € 9.119.000    €   8.776.000
Vreemd vermogen                 € 46.053.000    € 48.954.000
Verwacht financieel resultaat 2022: € 0.
Ontwikkelingen De VNOG kampte al een tijdje met de nodige financiële problemen. Over 2018 behaalde de VNOG een fors negatief resultaat en ook 2019 zou met een flink tekort zijn afgesloten als niet tussentijds door de VNOG om een aanzienlijke incidentele verhoging van de gemeentelijk bijdrage zou zijn gevraagd. Met ingang van 2020 is daarom door de VNOG aan de gemeenten om een flinke structurele verhoging van de bijdrage gevraagd. De gemeenten hebben hiermee ingestemd.
In januari 2020 is een toekomstvisie vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de organisatorische en financiële toekomst eruitziet.
Vooral door het afstoten van materieel kan een structurele kostenbesparing worden behaald, zonder dat wordt ingeboet op veiligheid. De gevolgen voor de brandweer Winterswijk zijn minimaal. Enkel een veetakel en de oppervlaktereddingsploeg verdwijnen.
Door de coronacrisis heeft de uitvoering van de toekomstvisie vertraging opgelopen. De verwachting is dat alle opdrachten uit de visie in 2026 zijn uitgevoerd.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Vastgelegd is dat de raad altijd om informatie kan vragen.
Risico’s Vooral financieel. Zie hierboven bij het kopje Ontwikkelingen. Besluitvorming over nieuw beleid loopt via het algemeen bestuur van de VNOG. Winterswijk heeft daarin twee stemmen op een totaal van vijftig stemmen. De invloed op het beleid is dus beperkt.

Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem
Naam Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel De samenwerking richt zich op:
- De totstandkoming van regionaal beleid en lobby om daarmee de Achterhoek op de kaart te zetten.
- Het ontwikkelen van regionaal beleid en projecten voor bovenlokale onderwerpen voor gemeenten en andere overheidsorganisaties.
- De afstemming van lokaal beleid, overleg tussen gemeenten en gemeenschappelijke belangenbehartiging.
- De uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van beheer van gesloten stortplaatsen.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente). Voor Winterswijk is de burgemeester lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Plaatsvervangend lid is wethouder H.J. Tannemaat.
Financieel belang De bijdrage bedraagt in:
2017 € 123.879
2018 € 158.259
2019 € 190.669
2020 € 194.007
2021 € 196.980 (volgens begroting)
2022 € 200.559 (volgens begroting)
De verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen is op:
31 december 2017 € 3.804.000 - € 9.217.000
31 december 2018 € 5.272.000 - € 5.349.000
31 december 2019 € 5.688.000 - € 17.767.000
31 december 2020 € 6.229.000 - € 22.601.000
Inschatting 1 januari 2022 31 december 2022
Eigen vermogen € 6.401.000 € 5.954.000 (inschatting)
Vreemd vermogen € 22.724.000 € 22.728.000 (inschatting)
Financieel resultaat over 2020: € 183.069.
Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2021 besloten om van het voordelige saldo à €183.069 (€ 0,70 per inwoner) het maximale bedrag van € 131.387 (€ 0,50 per inwoner) toe te voegen aan het investeringsfonds. Dit is conform de afspraken vastgelegd in De Achterhoek werkt door 2.0. Het restant van het voordelige saldo à € 51.682 krijgt als bestemming het opvangen van knelpunten in de formatie in het begrotingsjaar 2021.
Verwacht financieel resultaat over 2022: € 0.
Ontwikkelingen De evaluatie van de governancestructuur wordt in 2021 afgerond. Mogelijk leidt dit tot aanpassingen.
De Regio Deal loopt tot en met 2022. Er is nog geen duidelijkheid over een eventueel vervolg.
Relatie tot programma’s De taken hebben betrekking op meerdere programma’s.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur, de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en de Thematafels.
Ook de begroting en jaarrekening zijn informatiebronnen. Vastgelegd is dat de raad meer bij de beleidsvoorbereiding van de regio wordt betrokken, vooral bij de jaarlijkse vaststelling van de strategische agenda. Uiteraard kan de raad altijd om informatie vragen.
Risico's Deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort.

Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Naam Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Vestigingsplaats Gronau
Doel De EUREGIO bevordert, ondersteunt en coördineert de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden.
De regionale grensoverschrijdende samenwerking vindt plaats op de volgende gebieden: communicatie, sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheidszorg, scholing en opleiding, openbare veiligheid, hulpdiensten en rampenbestrijding, cultuur en sport, economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en kwalificatie, innovatie en technologietransfer, recreatie en toerisme, agrarische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, energie, natuur- en milieubescherming, afvalbeheer en waterbeheer.
Betrokkenen Ongeveer 190 gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen zijn lid.
Bestuurlijk belang De leden van de EUREGIO vormen samen het algemeen bestuur (AB). Onder het AB fungeert de Euregioraad met 43 Duitse, 43 Nederlandse vertegenwoordigers en een voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat uit elf Nederlandse en Duitse leden. De Euregioraad wordt geadviseerd door drie commissies: Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen Mozercommissie), Duurzame en Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt.
Winterswijk heeft twee zetels in het algemeen bestuur, die worden ingevuld door portefeuillehouder E.S.F. Schepers en raadslid W.H.H.S. Elsinghorst.
Financieel belang De (geharmoniseerde) bijdrage per inwoner is € 0,29.
Ontwikkelingen In 2015 is de rechtsvorm van de EUREGIO gewijzigd van een ‘eingetragener Verein’ (e.V.) naar Duits recht, naar een Nederlands-Duits openbaar lichaam volgens het Verdrag van Anholt. De nieuwe rechtsvorm is per 1 januari 2016 van kracht geworden. Met de aanpassing van de juridische structuur zijn ook de inwonerbijdragen geharmoniseerd.
Relatie tot programma’s De taken die de EUREGIO uitvoert, hebben betrekking op meerdere programma’s.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het AB, de Euregioraad, DB en commissies, en via de op grond van de regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (jaarrekening en begroting).
Risico’s De risico’s zijn vergelijkbaar met die van lidmaatschappen van WGR-regelingen. Dat wil zeggen dat de leden aansprakelijk zijn voor eventuele exploitatietekorten.

N.V. Alliander

Terug naar navigatie - N.V. Alliander
Naam N.V. Alliander
Vestigingsplaats Arnhem
Doel Alliander is een netwerkbedrijf. De voornaamste taak is de distributie van energie. Het bedrijf telt 5,8 miljoen klantaansluitingen.
Betrokkenen De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Zij hebben gezamenlijk ruim driekwart van de in totaal ruim € 131 miljoen aan aandelen. Het overige deel is in handen van ongeveer 65 kleinere, gemeentelijke aandeelhouders en de provincie Flevoland. De gemeente Winterswijk heeft net zoveel aandelen in Alliander als vroeger in Nuon NV.
Bestuurlijk belang Er is geen specifiek bestuurlijk belang. Als aandeelhouder hebben we een stemrecht over 436.930 aandelen. Dat is 0,319% van het totaal.
Financieel belang Alle aandelen van Alliander zijn direct in handen van Nederlandse provincies en gemeenten.
Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen zijn op naam gesteld.
Per 31 december 2020 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort. Contacten met aandeelhouders vindt primair plaats tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast vinden overleggen plaats tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om.
Ontvangen dividend:
2017: € 271.495
2018: € 292.256
2019: € 479.108
2020: € 299.601
Ontwikkelingen Netbeheerder Alliander ziet zichzelf als multifunctioneel verbinder van vraag, aanbod en opslag.
De afspraken uit het Klimaatakkoord betekenen een enorme verandering, zo ook voor het elektriciteitsnet. Dit net is ooit aangelegd om te voorzien in transport van energie van de centrale naar de klant. In 2030 ziet Alliander zichzelf als de multifunctionele verbinder van vraag, aanbod en opslag. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de gevraagde snelheid van de energietransitie. Om dat mogelijk te maken moet het elektriciteitsnet drastisch worden uitgebreid, aldus Alliander. In feite moet Alliander, zoals ze zeggen, het hele energiesysteem herontwerpen. Hiervoor heeft Alliander in 2021 een verzoek gedaan bij hun aandeelhouders voor een kapitaalsinvestering. Dit gebeurt via een converteerbare hybride obligatielening. De aandeelhouders kunnen deelnemen naar rato van hun aandelenbezit. De raad heeft op 23 september 2021 besloten hieraan deel te nemen.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's Productie en handel zijn commerciële activiteiten met de daarbij behorende risico’s. Het klantenbestand heeft echter een gebonden karakter, dit in tegenstelling tot de energieleverancier. De gemeente Winterswijk is niet aansprakelijk voor de eventuele tekorten van Alliander.

N.V. Vitens

Terug naar navigatie - N.V. Vitens
Naam N.V. Vitens
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel Vitens doet van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt. Denk aan winning, productie, transport, verkoop en distributie van water.
Verder heeft de vennootschap tot doel het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, mits dit in enigerlei betrekking staat tot hetgeen hiervoor is omschreven. In 2020 had Vitens 5,8 miljoen klanten en 50.000 km leidingnet. De waterproductie bedroeg 382,4 miljoen m³ drinkwater, waarvan 363,1 miljoen m³ aan klanten.
Betrokkenen De provincies Gelderland en Overijssel, en vele gemeenten in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Overijssel.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft recht op deelneming aan de beraadslagingen en stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Winterswijk bezit 32.046 aandelen. Dit is 0,638% van het totaal van de uitgegeven 5.022.404 aandelen.
Financieel belang Dividenduitkering over:
2017: € 105.752
2018: € 128.841
De winstmarge over 2020 is 6,1%. De winstmarge over de afgelopen vier jaar was gemiddeld 7,9%.
De solvabiliteit over 2020 is 29,4%.
Eigen vermogen:
31-12-2017 € 533.700.000
31-12-2018 € 533.000.000
31-12-2019 € 533.300.000
31-12-2020 € 557.100.000
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's Drinkwaterlevering kent een gebonden klantenbestand. Dit maakt dat het risicoprofiel minder groot is dan bij activiteiten in een geliberaliseerde markt.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Terug naar navigatie - N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Doel BNG is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan € 160 miljard is het de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen en zorg.
Betrokkenen Het Rijk, de provincies, gemeenten en nog enkele andere overheidsinstanties.
Bestuurlijk belang We hebben stemrecht over 17.199 aandelen. Dit is 0,031% van het totaal. Het totaal aantal uitstaande aandelen is 55.690.720.
Financieel belang Het dividend in 2019 bedroeg € 49.017. In 2018 was dit € 43.513 en in 2017
€ 28.206.
BNG streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar maatschappelijke impact en een redelijk rendement voor de aandeelhoudende overheden. De nettowinst over 2020 komt uit op € 221 miljoen, ondanks zeer lage rentetarieven. De winststijging van 36% wordt vooral veroorzaakt door de in historisch perspectief hoge incidentele debiteurenvoorziening in 2019.
Ontwikkelingen In 2020 heeft BNG haar strategie aangescherpt. Op basis van het doel ‘gedreven door maatschappelijke impact’ kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s) waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken:
-          Goede gezondheid en welzijn
-          Kwaliteitsonderwijs
-          Betaalbare duurzame energie
-          Duurzame steden en gemeenschappen
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico’s Het financiële risico blijft beperkt tot het nominale bedrag van de aandelen.