Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De programmabegroting bevat de volgende onderdelen:
- Programma’s
- Opgaven
- Paragrafen
- Bijlagen

1. Programma’s
Onze begroting kent vier programma’s en ieder programma is onderverdeeld in een aantal beleidsvelden. Per beleidsveld lichten we het volgende toe:

- AMBITIE
De stip op de horizon die we nastreven.

- STRATEGISCHE DOELEN
De doelstelling die we nastreven om de ambitie waar te maken.

- HOE TE BEREIKEN?
De wijze waarop we de strategische doelen willen bereiken.

- INDICATOREN
Met indicatoren kunnen we meten of we het strategische doel bereiken. De geschikte data zijn echter nog niet altijd voorhanden. Daarom willen we het gebruik van indicatoren volgend jaar doorontwikkelen.

- ACTIVITEITEN 2022
De activiteiten die we aankomend jaar willen ondernemen of vervolgen om de strategische doelen te bereiken.

- TOELICHTING OP ACTIVITEITEN
Sommige activiteiten lichten we nader toe.

Elk programma sluit af met een financiële onderbouwing.
In het overzicht van baten en lasten lichten we per beleidsveld de verschillen (boven de
€ 50.000) toe ten opzichte van de begroting 2021. Dit doen we ook bij investeringen boven de
€ 100.000. Door afronding kunnen er minimale verschillen voorkomen in de totalen.

2. Opgaven
In dit hoofdstuk schrijven we over de opgaven ‘Winterswijk Iedereen doet mee’, Centrum en Duurzaamheid. Dit doen we op dezelfde manier als bij de beleidsvelden.

3. Paragrafen
In de paragrafen beschrijven we onderwerpen die op meerdere programma’s betrekking hebben. Het gaat dan vaak om meerjarig regulier werk.

4. Bijlagen
Tot slot hebben we een aantal (verplichte) bijlagen toegevoegd. Deze bevatten verdere (financiële) detaillering en achtergrondinformatie.