Paragraaf H Algemene middelen

Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.

Vergelijk 2021-2022 exclusief reserves (-/- € 1.500.000)
Bovenstaande tabel laat een afname van de totale algemene middelen zien. Dit komt met name door lagere rentebaten, mede omdat we vanaf 2022 geen rente meer berekenen over ons eigen vermogen. 
De raming van de algemene uitkering is in 2022 hoger dan in 2021, door de compensatie die we ontvangen voor jeugdzorgkosten. Deze compensatie loopt in de komende jaren.

Omschrijving (bedragen *€ 1.000) Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene uitkeringen en bijzondere uitkeringen 77.457 73.017 77.064 75.809 75.421 75.171
Lokale heffingen en leges 15.003 14.814 15.149 15.025 15.314 15.327
Dividend en rente 3.086 3.163 440 490 490 490
Overige inkomsten 9.114 6.584 3.402 3.330 3.238 3.356
Totaal algemene middelen (exclusief reserves) 104.660 97.578 96.055 94.654 94.463 94.344
Reserves 6.159 2.662 1.602 1.619 150 159
Totaal algemene middelen (inclusief reserves) 110.819 100.240 97.656 96.273 94.613 94.503