Bijlage 2 Financiële (kern)gegevens

Balans

Terug naar navigatie - Balans

In de onderstaande tabel is de geprognotiseerde balans voor de jaren 2021 tot en met 2025 weergegeven. Het totaal aan eigen vermogen en leningen (vreemd vermogen) hebben we gebruikt om investeringen, eenmalige uitgaven en jaarlijkse exploitatietekorten te dekken.

* 1.000 2021 2022 2023 2024 2025
Immateriële en materiële vaste activa 126.961 130.384 130.355 134.519 141.771
Financiële vaste activa 6.194 6.139 5.927 5.873 5.874
Voorraden 5.262 5.262 5.262 5.262 5.262
Kas/Bank/Giro 269 269 269 269 269
Vorderingen 6.986 6.986 6.986 6.986 6.986
Overlopende activa 2.778 2.465 2.151 2.138 2.124
Totaal 148.451 151.505 150.950 155.048 162.287
* 1.000 2021 2022 2023 2024 2025
Eigen vermogen 50.710 48.705 47.373 47.624 48.284
Voorzieningen 9.915 9.854 9.982 10.267 10.587
Langlopende schulden 68.257 74.579 75.432 79.443 85.696
Kortlopende schulden 19.569 18.367 18.164 17.713 17.720
Totaal 148.451 151.505 150.950 155.048 162.287
Solvabiliteit 34,20% 32,10% 31,40% 30,70% 29,80%

A. Verloop begroting 2022 tot 2025

Terug naar navigatie - A. Verloop begroting 2022 tot 2025

In de onderstaande tabel ziet u hoe de begroting zich in de periode 2022 tot en met 2025 ontwikkelt.

Bedragen *1.000
Programma Begroting 2022 Bijstellingen Begroting 2022 Begroting 2023 Bijstellingen Begroting 2023 Begroting 2024 Bijstellingen Begroting 2024 Begroting 2025 Bijstellingen Begroting 2025
tm 2022 tm 2023 tm 2024 tm 2025
prognose 2 prognose 2 prognose 2 prognose 2
2021 2021 2021 2021
1 Sociaal krachtig Winterswijk -18.351 -1.236 -19.587 -17.936 -1.236 -19.172 -17.746 -1.134 -18.881 -17.636 -1.145 -18.782
2 Meedoen in Winterswijk -12.600 -1.046 -13.645 -12.303 -1.694 -13.997 -12.363 -285 -12.648 -12.185 -530 -12.715
3 Werkend Winterswijk -9.101 -1.082 -10.182 -9.429 -24 -9.453 -9.466 -294 -9.760 -9.277 -366 -9.644
4 Bestuurlijk Winterswijk 40.754 656 41.410 40.770 520 41.290 40.712 828 41.540 41.318 482 41.800
Saldo van baten en lasten voor bestemming 702 -2.707 -2.005 1.103 -2.434 -1.332 1.137 -885 251 2.220 -1.560 660
Bestemmingsreserve Crisis- en herstelplan 450 450
Bestemmingsreserve onderhoud graven 1.400 1.400
Bestemmingsreserve integraal huisvestingsplan onderwijs 4 4 10 10 19 19
Bestemmingsreserve verduurzaming sportlocaties -25 -25 -25 -25
Bestemmingsreserve kapitaallasten Notaristuin 10 10 10 10 10 10 10 10
Bestemmingsreserve kapitaallasten Notaristuin 14 14 14 14 13 13 13 13
Bestemmingsreserve natuurontwikkeling Kleiput 462 462
Bestemmingsreserve onderhoud graven 130 30 160 130 130 130 130 130 130
Bestemmingsreserve Omgevingswet 45 45
Bestemmingsreserve verduurzaming gemeentegebouwen -25 -25 -25 -25
Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 75 75 75 75
Algemene reserve 400 400
Totaal reserves 165 1.401 1.566 1.565 18 1.582 140 23 163 140 32 172
Saldo van baten en lasten na bestemming 867 -1.306 -439 2.667 -2.417 251 1.277 -862 415 2.360 -1.528 832

B. EMU Saldo's 2020 tot en met 2025

Terug naar navigatie - B. EMU Saldo's 2020 tot en met 2025

In het kader van het Besluit begroting en verantwoordingprovincies en gemeenten is het verplicht om een overzicht te geven van het zogenaamde EMU-saldo. Het EMU-saldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de Europese Monetaire Unie. 

De Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is de Nederlandse uitwerking van Europese afspraken ten aanzien van het EMU tekort. Het doel van de Wet Hof is te zorgen dat Nederland voldoet aan de EMU norm van maximaal 3% tekort op de begroting. De achterliggende gedachte bij de Wet Hof is zorgen dat de provincies en gemeenten bijdragen aan houdbare overheidsfinanciën. 

In onderstaande tabel zijn de EMU saldo’s voor de jaren 2020 tot en met 2025 opgenomen.

 

EMU saldo (* 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting
Begroot saldo van baten en lasten voor bestemming -2.682 -7.400 -2.005 -1.132 251 660
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.467 5.514 5.561 5.863 6.203 6.248
Saldo onttrekkingen/dotaties voorzieningen 428 -12 -62 127 286 320
Investeringen in materiële/immateriële activa -4.230 -3.314 -8.973 -5.833 -10.368 -13.499
EMU saldo -1.017 -5.212 -5.479 -975 -3.628 -6.271

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten die winst of structurele overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, vennootschapsbelasting gaan betalen. In de begroting is voor de vennootschapsbelasting geen bedrag opgenomen voor de grondexploitatieopbrengsten. Wij zijn samen met onze fiscaal adviseur tot de conclusie gekomen dat de gemeente Winterswijk geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen.

C. Overzicht van baten en lasten- meerjarig

Terug naar navigatie - C. Overzicht van baten en lasten- meerjarig

In de begroting moeten we de baten en lasten per programma opnemen. Dat moeten we doen voor de jaarrekeningcijfers 2020 en voor de begrotingscijfers 2021 en 2022. Omdat we in 2020 nog 13 programma’s kenden, volgt hierna eerst de tabel met baten en lasten 2020. Daarna volgt de tabel met baten en lasten per programma voor 2021 en 2022.

Exploitatie Realisatie 2020
Programma (*1.000) Baten Lasten Saldo
1 Bestuur, Dienstverlening en Organisatie 313 -3.369 -3.056
2 Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving 1.007 -3.868 -2.861
3 Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking en Lobby 0 -205 -205
4 Maatschappelijke participatie, Gezondheid, Zorg en Sport 767 -13.736 -12.969
5 Jeugd en onderwijs 749 -10.922 -10.173
6 Economie-centrum inclusief Ruimtelijke Ordening (RO) 273 -1.059 -785
7 Cultuur inclusief RO 50 -3.860 -3.810
8 Infrastructuur inclusief RO 6.965 -13.823 -6.858
9 Werk en Inkomen 22.527 -26.877 -4.350
10 Economie, Bedrijvigheid en Vrijetijdseconomie inclusief RO 40 -558 -519
11 Wonen, Economie buitengebied, Natuur en Landschap inclusief RO 227 -820 -593
12 Duurzaamheid, Klimaat, Milieu, Openbare Ruimte, Milieu en Mobiliteit 15.538 -17.561 -2.024
13 Financiën 56.506 -10.987 45.519
Afrondingsverschillen 1
Totaal Programma's 104.961 -107.645 -2.682
Exploitatie Realisatie 2020
Programma (*1.000) Baten Lasten Saldo
Onttrekkingen
1. Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 75 75
4. Bestemmingsreserve Sociaal Domein 100 100
8.Bestemmingsreserve Omgevingswet 64 64
8.Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling 0
9. Bestemmingsreserve Aanpak Nieuwkomers 112 112
9.Uitvoeringskosten SDOA 326 326
12.Bestemmingsreserve Inzamelstructuur huishoudelijk afval 9 9
12.Bestemmingsreserve Onderhoud graven 180 180
13.Algemene reserve Incidenteel resultaat 5.619 5.619
Toevoegingen
1. Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling -98 -98
8. Bestemmingsreserve Notaristuin -280 -280
8.Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling 0
8.Grondexploitatie -7 -7
13, Bestemmingsreserve Doorgeschoven activiteiten -4.958 -4.958
Mutaties reserves 6.485 -5.343 1.142
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 111.446 -112.988 -1.540
Bedragen * 1.000 2021 2022
id Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bijstelling V/N
1 Zorgen voor Winterswijk 31.422 -10.644 20.778 30.337 -10.750 19.587 -1.191 V
2 Meedoen in Achterhoek 35.166 -19.756 15.410 31.794 -18.149 13.645 -1.765 V
3 Werkend Winterswijk 25.149 -14.087 11.062 18.746 -8.563 10.182 -879 V
4 Bestuurlijk Winterswijk 17.316 -57.165 -39.849 17.169 -58.579 -41.410 -1.561 V
Resultaat voor bestemming 109.052 -101.652 7.400 98.046 -96.041 2.005 -5.396 V
Mutaties reserves:
1 Zorgen voor Winterswijk -13 -13 13 N
2 Meedoen in Achterhoek 25 0 25 25 -450 -425 -450 V
3 Werkend Winterswijk 0 -955 -955 -691 -691 264 N
4 Bestuurlijk Winterswijk 25 -5.357 -5.332 25 -475 -450 4.882 N
Totaal mutaties 50 -6.325 -6.276 50 -1.616 -1.566 4.710 N
Resultaat na bestemming 109.102 -107.976 1.125 98.096 -97.656 439 -686 V

De grootste verschillen tussen de begroting 2021 en 2022 zijn met name veroorzaakt door:

Programma 1     Sociaal krachtig Winterswijk
Het verschil zit onder andere in de doorbelasting van de bedrijfsvoerings- en kapitaalslasten

Programma 2    Meedoen in Achterhoek
In 2021 was voor het Crisis- en Herstelplan een aanzienlijk bedrag opgenomen. Dit is voor 2022 niet meer het geval.

Programma 3    Werkend Winterswijk
Hier zijn de verschillen voornamelijk veroorzaakt doordat we in 2021 nog een budget hadden opgenomen voor het haalbaarheidsonderzoek naar Dennenoord en voor leader Achterhoekse projecten. 

Programma 4    Bestuurlijk Winterswijk
De verschillen hier zitten voornamelijk in de vrijval van de reserve overgehevelde activiteiten, de stijging van de algemene uitkering en een toename van de personeelslasten.

De totale baten en lasten zijn in 2022 ca. € 10 miljoen lager dan in 2021. Dit komt door de volgende onderdelen die wel in de begroting 2021 zaten, maar niet in 2022:
•    In 2021 hebben wij TOZO-gelden ontvangen en uitbetaald € 1,2 miljoen
•    Grondexploitatie (Spoorzone en Parallelweg) € 5 miljoen
•    Berekenen rente over het eigen vermogen € 2,5 miljoen
•    Uitgaven uit budget Taskforce crisis en herstel 1.0 € 1,7 miljoen

D. Overzicht structurele en incidentele baten en lasten 2022.

Terug naar navigatie - D. Overzicht structurele en incidentele baten en lasten 2022.
ID Programma (*1000) 2022 2023 2023 2024
Structureel Incidenteel Saldo Structureel Incidenteel Saldo Structureel Incidenteel Saldo Structureel Incidenteel Saldo
1 Sociaal krachtig Winterswijk -19.398 -189 -19.587 N -19.064 -108 -19.172 N -18.782 -99 -18.881 N -18.782 -18.782 N
2 Meedoen in Winterswijk -12.346 -1.299 -13.645 N -12.576 -1.421 -13.997 N -12.648 0 -12.648 N -12.715 0 -12.715 N
3 Werkend Winterswijk -9.059 -1.123 -10.182 N -9.113 -339 -9.453 N -9.399 -361 -9.760 N -9.319 -325 -9.644 N
4 Bestuurlijk Winterswijk 42.676 -1.266 41.410 V 41.698 -408 41.290 V 41.533 8 41.540 V 41.797 3 41.800 V
Saldo van baten en lasten voor bestemming 1.873 -3.878 -2.005 N 944 -2.275 -1.332 V 704 -452 251 V 982 -322 660 V
1 Sociaal krachtig Winterswijk
2 Meedoen in Winterswijk 425 425 V 4 1.375 1.379 V 10 10 V 19 19 V
3 Werkend Winterswijk 140 551 691 V 140 14 154 V 140 13 153 V 140 13 153 V
4 Bestuurlijk Winterswijk 450 450 V 50 50 V
Saldo reserves 140 1.426 1.566 V 144 1.439 1.583 V 150 13 163 V 159 13 172 V
Saldo van baten en lasten na bestemming 2.013 -2.452 -439 N 1.088 -836 251 V 854 -439 414 V 1.141 -309 832 V

Hieronder verklaren wij per programma de belangrijkste incidentele lasten en baten 2022:

Programma 1    Sociaal krachtig Winterswijk
-    Extra budget voor de opgave Winterswijk drempelvrij;
-    Budget opgenomen voor Gezond in de Stad (GIDS).

Programma 2    Meedoen in Winterswijk
-    Crisis- en herstelplan 2.0, voor het herstel van de Winterswijkse economie als gevolg van de Covid-19 crisis;
-    Een deel van de investeringssubsidie voor Stichting Terra Temporalis voor het nieuw te realiseren bezoekerscentrum bij de Steengroeve;
-    Extra uitvoeringskosten voor het Werkleerbedrijf in verband met een ingroeimodel als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel. 

Programma 3    Werkend Winterswijk
-    Afdeklaag voor de Kleiput;
-    Klimaatadaptie (Gemeentelijk Waterplan 2019-2023) ter behoud van de huidige kwaliteiten van klimaat en biodiversiteit;
-    Realiseren van fietsenstalling/schoonmaakkosten openbaar toilet;
-    Bestrijding van de Japanse duizendknoop.

Programma 4    Bestuurlijk Winterswijk
-    Uitkering Regeling specifieke uitkering sport (SPUK);
-    Bijdrage voor de cofinanciering bij de Regiodeal Achterhoek;
-    Invoering van het nieuwe Content Management Systeem (CMS);
-    Incidentele formatie-uitbereiding;
-    Budget voor Strategische PersoneelsPlanning (SPP);
-    Onttrekking uit de bestemmingsreserve Personeel en organisatie voor opleidingen.