Bijlage 6 Beleids- en prestatie indicatoren per programma

In deze bijlage worden de beleids- en prestatie indicatoren weergegeven. De beleidsindicatoren betreffen indicatoren, die voorgeschreven zijn door de VNG.  Bij de beleids- en prestatie indicatoren ziet u de cijfers voor zover aanwezig tot 1 augustus 2020.  Om het onderscheid tussen beleids- en prestatie indicatoren duidelijk te maken zijn de beleidsindicatoren aangegeven met een *. 

Programma 1: Zorgen voor Winterswijk
Doelstelling Afname aantal cliënten dat gebruik maakt van 1e en 2e lijns-zorg en/of afname kosten 1e en 2e lijns-zorg
Prestatie indicator Aantal cliënten daalt. Budget is toereikend
Werkelijk 2018 Aantal cliënten is licht gedaald. Budget is toereikend geweest.
Werkelijk 2019 Het aantal cliënten en kosten in de 1e en 2e lijns-zorg zijn niet afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en stijgende tarieven.
Prognose 2020 Het aantal cliënten in de 1e en 2e lijn blijft naar verwachting stijgen mede als gevolg van de coronacrisis. Tevens kan er in de tweede helft van het jaar extra zorg nodig zijn. Cliënten hebben gedurende meerdere maanden geen of andere zorg gehad, dat op meerdere gebieden tot achteruitgang kan leiden.
Prognose 2021 De verwachting is dat als gevolg van de coronacrisis er extra zorg nodig kan zijn, omdat cliënten te laat, geen of andere zorg hebben gehad gedurende langere tijd. Tot nu toe zien we dat het aantal cliënten met Wmo vervoermiddel / rolstoel / woonvoorziening en begeleiding nagenoeg gelijk blijft. Alleen het aantal cliënten hulp bij huishouden blijft stijgen.
Begroting 2022 Het aantal cliënten met een Wmo vervoermiddel / rolstoel / woonvoorziening blijft nagenoeg gelijk of daalt licht. Het aantal cliënten hulp bij huishouden blijft stijgen. Het aantal cliënten begeleiding blijft gelijk of neemt licht af.
Informatiebron Gemeentelijke Begroting
Aantal cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2019 690 680 Waar staat je Gemeente
2020 660 640 Waar staat je Gemeente
Waardering cliënten Wmo ondersteuning gemeenten (% positief – periode 2019)
Winterswijk Nederland Informatiebron
Samen naar oplossing gezocht 84 79 Waar staat Je Gemeente
Ondersteuning past bij mijn hulpvraag 89 84 Waar staat Je Gemeente
Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen 81 80 Waar staat Je Gemeente
Kwaliteit ondersteuning 90 83 Waar staat je Gemeente
Doelstelling Stabilisatie van het aantal cliënten in 2e lijns zorg in 2022 en daarna een daling van het aantal cliënten in 2e lijns zorg.
Prestatie indicator Aantal cliënten 2e lijns zorg neem af
Prognose 2021 Aantal cliënten zal naar verwachting stijgen
Begroting 2022 Aantal cliënten zal gelijk blijven
Begroting 2023 Aantal cliënten zal dalen
Informatiebron S4SR / GWS
Jongeren (tot 18 jaar) met Jeugdhulp (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 10,10% 11,40% Waar staat je Gemeente/CBS
2018 11,00% 11,80% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 12,10% 12,30% Waar staat je Gemeente/CBS
2020 13,00% 11,90% Waar staat je Gemeente/CBS
Jongeren (t/m 18 jaar) met Jeugdbescherming (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 0,80% 1,20% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 1,10% 1,20% Waar staat je Gemeente/CBS
2020 1,20% 1,20% Waar staat je Gemeente/CBS
Jongeren met delict voor rechter (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 1% 1% Waar staat je Gemeente/CBS
2018 1% 1% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 1% 1% Waar staat je Gemeente/CBS
Jongeren (12-23 jaar) met Jeugdreclassering (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 0,40% 0,40% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 0,30% 0,40% Waar staat je gemeente/CBS
2020 0,30% 0,40% Waar staat je gemeente/CBS
Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 5% 7% Waar staat je Gemeente/CBS
2018 5% 7% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 5% 6% Waar staat je Gemeente/CBS
Programma 2: Meedoen in Achterhoek
Doelstelling Sportstimulering
Prestatie indicator Het aantal sporters van de gesubsidieerde sportverenigingen
Werkelijk 2018 5.588
Werkelijk 2019 5.523
Prognose 2020 5.600 (in 2020 geen uitvraag gedaan)
Prognose 2021 5.300
Begroting 2022 5.300
Informatiebron Eigen bijdrage sportverenigingen
Niet sporters (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2012 48,10% 49,90% Waar staat Je Gemeente / RIVM
2016 46,70% 48,70% Waar staat Je Gemeente / RIVM
2020 55,30% 49,30% Waar staat je Gemeente / RIVM
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar))
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 0,5 1,8 Waar staat je Gemeente/CBS
2018 n.b. 1,9 Waar staat je Gemeente/CBS
2019 1,2 2,4 Waar staat je Gemeente/CBS
Relatief verzuim (het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 19 27 Waar staat je Gemeente/CBS
2018 14 23 Waar staat je Gemeente/CBS
2019 14 26 Waar staat je Gemeente/CBS
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deeln. aan het VO en MBO onderwijs)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 2,40% 1,80% Waar staat je Gemeente/CBS
2018 1,90% 1,90% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 2,10% 2,00% Waar staat je Gemeente/CBS
Doelstelling Een aantrekkelijk Winterswijks winkelcentrum
Prestatie indicator De toename van het aantal bezoekers van het Winterswijkse winkelcentrum
Werkelijk 2018 113.420 unieke bezoekers op weekbasis
(o.b.v. 24/7 wifi-tracking door Locatus, op 10 vaste meetpunten in het centrum)
Werkelijk 2019 131.000 unieke bezoekers op weekbasis
(o.b.v. handmatige passantentelling uitgevoerd door Locatus bv in maart 2019.
Werkelijk 2020 Geen cijfer beschikbaar.
Vanwege aanscherping van de privacy wetgeving is de continue meting op basis van wifi-tracking vervallen.
Op basis van de laatste handmatige telling in maart 2019 gaan we regulier uit 131.000 unieke bezoekers op weekbasis.
In dit corona jaar is er echter geen betrouwbaar weekgemiddelde te schatten.
Prognose 2021 130.000 unieke bezoekers op weekbasis. Gerekend over de maanden na opheffing van de Lockdown en een volledig geopend winkelcentrum, inclusief horeca.
Begroting 2022 130.000 unieke bezoekers op weekbasis.
Informatiebron Vanaf november 2017 is het centrum van Winterswijk voorzien van 10 digitale passantentellers, in de Misterstraat, het Weurden, de Meddosestraat, de Ratumsestraat en de Markt. Hiermee worden 24/7 het aantal passanten gemeten.  In verband met de aangescherpte privacy-wetgeving wordt m.i.v. 2019 alleen het aantal passanten gemeten en niet met aantal unieke bezoekers)
Doelstelling Een aantrekkelijk Winterswijks winkelcentrum
Prestatie indicator Geen toename van het aantal m² leegstand in het Winterswijkse winkelcentrum
Werkelijk 2017 4.600 m2 (in de kern)
Werkelijk 2018 6.200 m2 (in de kern)
Werkelijk 2019 4.800 m2 (in de kern)
Werkelijk 2020 4.500 m2 (in de kern)
Prognose 2021 6.000 m2 (in de kern). De jaarlijkse schouw moet nog uitgevoerd worden in 2021
Begroting 2022 6.000 m2 (in de kern)
Informatiebron Monitoringssysteem dat de leegstand (m2) in het Winterswijkse winkelcentrum telt, in de vorm van een jaarlijkse schouw (peildatum: juni 2017).
Kunst en Cultuur
Doelstelling Minimaal 2 bovenregionale evenementen per jaar
Prestatie indicator Er zijn minimaal 2 bovenregionale evenementen per jaar
Werkelijk 2017 2
Werkelijk 2018 0
Werkelijk 2019 1
Werkelijk 2020 0
Prognose 2021 0
Begroting 2022 1
Informatiebron Feitelijke situatie
Inkomensvoorziening
Doelstelling Daling uitkeringsbestand /Aantal uitkeringen in 2018 op niveau 2013 ( = 534). Uitkomen met rijksbudget voor uitkeringsbetaling
Prestatie indicator Aantal uitkeringen
Werkelijk 2018 598
Werkelijk 2019 580
Werkelijk 2020 578
Prognose 2021 584
Begroting 2022 604
Informatiebron SDOA
Percentage werkloze beroepsbevolking
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 4,40% 4,90% Waar staat je Gemeente
2018 3,40% 3,80% Waar staat je Gemeente
2019 3,10% 3,40% Waar staat je Gemeente
2020 3,20% 3,80% Waar staat je Gemeente
Banen (Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 731,1 763 Waar staat je Gemeente
2018 734,4 777,4 Waar staat je Gemeente
2019 751,5 793,9 Waar staat je Gemeente
2020 793,6 795,9 Waar staat je Gemeente
Netto Arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 65,70% 66,70% Waar staat je Gemeente
2018 66,80% 67,80% Waar staat je Gemeente
2019 67,80% 68,80% Waar staat je Gemeente
2020 67,60% 68,40% Waar staat je Gemeente
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 2% 2% Waar staat je Gemeente
2018 2% 2% Waar staat je Gemeente
2019 2% 2% Waar staat je Gemeente
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 332,8 401,1 Waar staat je Gemeente
2019 314,9 381,7 Waar staat je Gemeente
2020 398,8 459,7 Waar staat je Gemeente
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 569,6 305,2 Waar staat je Gemeente
2019 519 207 Waar staat je Gemeente
2020 651,6 202 Waar staat je Gemeente
Doelstelling Intensivering contacten met bedrijfsleven
Prestatie indicator Aantal bedrijfscontactmomenten
Werkelijk 2018 College: 20
Werkelijk 2019 College: 22
Werkelijk 2020 College: 4 fysieke afspraken. Daarnaast veelvuldig digitaal overleg over coronacrisis en andere thema’s
Prognose 2021 College: 25
Begroting 2022 College: 25
Informatiebron Afsprakenagenda
Aantal betreft collegebezoeken en ‘top 15’ bedrijfsbezoeken. Overige individuele afspraken zijn niet meegenomen
Functiemenging (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 50,80% 52,40% Waar staat Je Gemeente
2018 51,50% 52,80% Waar staat je Gemeente
2019 50,90% 53,20% Waar staat je Gemeente
2020 52,00% 53,20% Waar staat je Gemeente
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 134,3 139,6 Waar staat je Gemeente
2018 137,7 145,3 Waar staat je Gemeente
2019 142,1 151,3 Waar staat je Gemeente
2020 148,1 158,4 Waar staat je Gemeente
Programma 3: Werkend Winterswijk
Doelstelling Afhandelen van vergunningsverzoeken binnen wettelijke termijnen
Prestatie indicator Aantal afhandelingen buiten termijn
Werkelijk 2017 0
Werkelijk 2018 1
Werkelijk 2019 1
Werkelijk 2020 1
Prognose 2021 0
Begroting 2022 0, het streven is om binnen de wettelijke termijnen de aanvragen af te handelen.
Informatiebron Team Vergunningverlening
Doelstelling Verhogen kostendekkendheid begraafplaats
Prestatie indicator % kostendekkendheid
Werkelijk 2017 62%
Werkelijk 2018 64%
Werkelijk 2019 71%
Werkelijk 2020 53%
Begroting 2021 62%
Begroting 2022 53%
Informatiebron Jaarrekeningen 2017 t/m 2020 en begroting 2021 en 2022
Doelstelling Voldoen aan beeldkwaliteit openbare ruimte (95%)
Prestatie indicator Schouwresultaat
Werkelijk 2017 Ruim gehaald
Werkelijk 2018 Ruim gehaald
Werkelijk 2019 Ruim behaald
Werkelijk 2020 Ruim behaald
Begroting 2022 Gehaald
Informatiebron Schouwverslagen/monitor
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) *
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2016 3,5 7,2 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2017 2,6 8,2 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2018 3,2 8,6 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2019 3,7 9,2 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2020 6,5 8,9 Waar staat Je Gemeente
Demografische druk (%)*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2017 77,40% 69,00% Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 2018 79,00% 69,80% Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 2019 80,2 70,10% Waar staat Je Gemeente/ CBS
Huishoudelijk restafval Kg/inwoner*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2017 61 178 Waar staat Je Gemeente//ROVA
Werkelijk 2018 58 17 Waar staat Je Gemeente /CBS (t/m 2017)/ROVA (2018)
Werkelijk 2019 54 161 ROVA
Werkelijk 2020 (Q1) 52 n.n.b. ROVA
Hernieuwbare elektriciteit*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2016 3,10% 12,60% Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2017 4,70% 13,20% Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2018 7,50% 17,60% Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2019 8,80% 20,10% Waar staat Je Gemeente /RWS
Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk
Doelstelling Geen toename permanente bewoning
Prestatie indicator Aantal overtredingen
Werkelijk 2018 22 illegaal permanent bewoond en 2 twijfelgevallen
Werkelijk 2019 23 illegaal permanent bewoond en 2 twijfelgevallen
Werkelijk 2020 23 illegaal permanent bewoond en 0 twijfelgevallen.
Prognose 2021 Het aantal gevallen van onrechtmatige bewoning kan fluctueren, omdat er regelmatig mensen vertrekken, maar er ook nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning bijkomen. Gelet op de voorgaande jaren is de verwachting dat het aantal gevallen van onrechtmatige bewoning rond de 20 blijft.
Begroting 2022 De afgelopen jaren hebben de toezichthouders wekelijks op alle recreatieparken gecontroleerd op onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. In het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 is in totaal 550 uur opgenomen voor deze controles. Regulier toezicht blijft nodig om te voorkomen dat de resultaten die de afgelopen jaren met handhaving zijn bereikt te niet worden gedaan.
Informatiebron Team Handhaving
Bedrijfsvoering
Naam Indicator Eenheid Bron 2019 2020 2021
Formatie Fte per 1000 inwoners Eigen gegevens 6,41 fte 6,96 fte 6,92 fte
Bezetting Fte per 1000 inwoners Eigen gegevens 6,05 fte 6,62 fte 6,92 fte
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting € 537 € 583 € 654
Externe huur Kosten als % van totale loonsom regulier personeel en totale kosten inhuur externen. Eigen begroting 6,70% 6,10% 3,70%
Overhead % van totale kosten Eigen begroting 12,20% 12,20% 11,10%
Doelstelling Digitale dienstverlening aan de burger
Prestatie indicator Gebruik e-diensten
Werkelijk 2017 4.035
Werkelijk 2018 4.001
Werkelijk 2019 4.545
Werkelijk 2020 6.136
Prognose 2021 7.500
Begroting 2022 8.000
Informatiebron Green Valley zaaksysteem, Key2Burgerzaken, JCC Afspraken, Squit, Djuma
Doelstelling Digitale dienstverlening aan de burger
Prestatie indicator Aantal e-producten en e-diensten
Werkelijk 2017 43
Werkelijk 2018 43
Werkelijk 2019 41
Werkelijk 2020 49
Prognose 2021 62
Begroting 2022 67
Informatiebron Green Valley zaaksysteem, Key2Burgerzaken, JCC Afspraken, Squit, Djuma
Doelstelling Terugdringen overlast door jeugd
Prestatie indicator Aantal jeugdgroepen
Werkelijk 2017 0
Werkelijk 2018 0
Werkelijk 2019 0
Werkelijk 2020 1
Prognose 2021 1
Begroting 2022 1
Informatiebron Groepsscan Politie Achterhoek Oost
Doelstelling Terugdringen fietsendiefstal
Prestatie indicator Aangiften fietsendiefstal
Werkelijk 2017 76
Werkelijk 2018 44
Werkelijk 2019 64
Werkelijk 2020 73
Prognose 2021 60
Begroting 2022 60
Informatiebron Politiecijfers
Verwijzingen Halt aantal per 10.000 jongeren
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 133 131 Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt
2018 111 119 Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt
2019 104 132 Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt
2020 90 110 Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt
Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 1,7 2,2 Waar staat Je Gemeente /CBS
2018 1,6 2,2 Waar staat Je Gemeente /CBS
2019 1,9 2,3 Waar staat Je Gemeente /CBS
2020 1,9 2,2 Waar staat Je Gemeente /CBS
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 4 5 Waar staat Je Gemeente /CBS
2018 4 4,8 Waar staat Je Gemeente /CBS
2019 4,3 4,8 Waar staat Je Gemeente /CBS
2020 4,6 4,7 Waar staat Je Gemeente /CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 4,3 6 Waar staat Je Gemeente / CBS
2018 4,1 5,4 Waar staat Je Gemeente / CBS
2019 3,7 4,4 Waar staat Je Gemeente / CBS
2020 3,7 4,4 Waar staat Je Gemeente / CBS
Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 1,2 2,9 Waar staat Je Gemeente /CBS
2018 0,9 2,5 Waar staat Je Gemeente /CBS
2019 0,9 2,3 Waar staat Je Gemeente /CBS
2020 0,9 1,8 Waar staat Je Gemeente /CBS
Doelstelling Terugdringen van overlast
Prestatie indicator Aantal meldingen/signaleringen
Werkelijk 2017 692
Werkelijk 2018 651
Werkelijk 2019 582
Werkelijk 2020 653
Informatiebron Jaarcijfers
politie
Gemiddelde WOZ waarde*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 1/1/2017 € 173.000 € 216.000 Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 1/1/2018 € 179.000 € 230.000 Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 1/1/2019 € 192.000 € 248.000 Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 1/1/2020 € 206.000 € 270.000 Waar Staat je Gemeente / CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s)*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2018 € 492 € 649 Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2019 € 523 € 669 Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2020 € 542 € 700 Waar staat Je Gemeente/COELO
Werkelijk 2021 € 562 € 733 Waar staat je Gemeente/COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s)*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2018 € 751 € 721 Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2019 € 781 € 739 Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2020 € 799 € 773 Waar staat Je Gemeente/COELO
Werkelijk 2021 € 818 € 810 Waar staat je Gemeente /COELO