Bijlage 7 Baten en Lasten per taakveld

2022 2023 2023 2024
taakveld taakveldomschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 3.200 3.200 2.723 2.723 2.692 2.692 2.599 2.599
0.10 Mutaties reserves 50 -704 -654 50 -232 -182 -163 -163 -172 -172
0.2 Burgerzaken 918 -273 644 909 -236 672 1.036 -486 550 1.035 -499 537
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 158 -125 32 156 -125 31 155 -125 30 154 -125 29
0.4 Overhead 8.269 -100 8.169 8.391 -100 8.291 8.371 8.371 8.326 8.326
0.5 Treasury 1 -440 -439 1 -490 -489 1 -490 -489 1 -490 -489
0.61 OZB woningen 481 -3.473 -2.992 480 -3.503 -3.023 478 -3.533 -3.055 478 -3.533 -3.055
0.62 OZB niet-woningen 20 -2.780 -2.761 20 -2.790 -2.771 20 -2.800 -2.781 20 -2.800 -2.781
0.64 Belastingen overig 137 -50 87 137 -50 87 136 -50 86 136 -50 86
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -57.012 -57.012 -55.653 -55.653 -55.153 -55.153 -54.903 -54.903
0.8 Overige baten en lasten 1.409 -750 659 190 -150 40 -284 0 -284 -291 0 -291
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.944 0 1.944 1.943 0 1.943 1.942 0 1.942 1.941 0 1.941
1.2 Openbare orde en veiligheid 751 -18 733 756 -18 738 747 -18 728 753 -18 735
2.1 Verkeer en vervoer 5.096 -137 4.959 5.019 -137 4.881 5.245 -137 5.108 5.164 -137 5.027
2.2 Parkeren 93 93 121 121 120 120 119 119
2.5 Openbaar vervoer 6 6 6 6 6 6 6 6
3.1 Economische ontwikkeling 10 10 10 10 10 10 10 10
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 210 -128 81 156 -74 81 155 -74 81 155 -74 81
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 408 -117 291 312 -117 196 312 -117 195 312 -117 195
3.4 Economische promotie 338 -944 -606 338 -997 -659 338 -997 -659 338 -997 -659
4.2 Onderwijshuisvesting 1.576 1.576 1.568 1.568 1.564 1.564 1.564 1.564
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.502 -556 945 1.502 -556 945 1.504 -556 948 1.504 -556 948
2022 2023 2024 2025
taakveld taakveldomschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
5.1 Sportbeleid en activering 699 699 699 699 699 699 699 699
5.2 Sportaccommodaties 2.498 -666 1.832 2.644 -666 1.978 2.668 -666 2.002 2.629 -666 1.964
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.609 1.609 1.548 1.548 1.487 1.487 1.737 1.737
5.4 Musea 173 173 123 123 123 123 123 123
5.5 Cultureel erfgoed 331 -25 306 301 -25 276 293 -25 268 293 -25 268
5.6 Media 466 466 466 466 466 466 466 466
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.317 -129 3.188 3.172 -129 3.043 3.175 -129 3.046 3.184 -129 3.055
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.844 -10.517 2.328 13.123 -10.779 2.344 13.405 -11.048 2.358 13.405 -11.048 2.358
6.2 Wijkteams 1.774 1.774 1.770 1.770 1.763 1.763 1.763 1.763
6.3 Inkomensregelingen 10.268 -8.729 1.540 10.268 -8.729 1.539 10.268 -8.729 1.539 10.268 -8.729 1.539
6.4 Begeleide participatie 6.446 -1.101 5.345 6.381 -1.101 5.280 6.172 -1.101 5.071 5.761 -1.101 4.660
6.5 Arbeidsparticipatie 5.172 5.172 5.012 5.012 5.012 5.012 5.012 5.012
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 904 -8 896 903 -8 895 903 -8 895 903 -8 895
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.656 -223 6.433 6.365 -223 6.142 6.116 -223 5.893 6.017 -223 5.794
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.187 6.187 6.137 6.137 6.087 6.087 6.087 6.087
6.81 Ge√ęscaleerde zorg 18+ 9 9 9 9 9 9 9 9
6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18- 321 321 321 321 321 321 321 321
7.1 Volksgezondheid 1.291 -2 1.289 1.206 -2 1.204 1.206 -2 1.204 1.206 -2 1.204
7.2 Riolering 3.093 -4.018 -924 2.999 -4.018 -1.018 3.114 -4.018 -904 3.099 -4.018 -918
7.3 Afval 2.575 -2.995 -420 2.576 -2.995 -419 2.575 -2.995 -420 2.575 -2.995 -421
7.4 Milieubeheer 1.750 1.750 1.741 1.741 1.743 1.743 1.744 1.744
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 387 -203 184 356 -203 153 356 -203 153 356 -203 153
8.1 Ruimtelijke ordening 2.131 -597 1.534 1.130 -135 995 1.101 -135 966 1.101 -225 876
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 415 -252 163 1.791 -1.627 164 390 -227 163 389 -255 134
8.3 Wonen en bouwen 202 -584 -382 194 -404 -210 199 -404 -205 200 -404 -204
Eindtotaal 98.096 -97.656 439 96.023 -96.273 -251 94.198 -94.613 -414 93.671 -94.503 -832