Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Cultuur, sport, inkomen en participatie, educatie en economie
Dit programma is uitgewerkt in vijf onderdelen: meedoen in sport, cultuur, onderwijs, economie en werk. Programma 2 sluit daarmee aan op programma 1, waarin het vooral gaat om meedoen op het gebied van welzijn en gezondheid.

Aantrekkelijk Winterswijk
We gaan voor goed onderwijs en het in stand houden van onze sport- en cultuurvoorzieningen. Daarnaast is er volop aandacht voor het bieden van ontwikkelmogelijkheden voor economie, werk en toerisme. We houden Winterswijk aantrekkelijk door initiatieven voor ons landschap en erfgoed.

Dit programma kent inspanningen voor het handhaven en onderhouden van voorzieningen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast bevat het een aantal grotere projecten die de randvoorwaarden scheppen. Denk aan het project ‘Samen aan het stuur’, de omgekeerde verordening, het Integraal Huisvestingplan Onderwijs en het realiseren van een nieuw bedrijventerrein.

De inmiddels bekende aanpak Armoedevrij Winterswijk 2040 hoort bij dit programma en lichten we toe in het hoofdstuk Opgaven bij de opgave ‘Iedereen doet mee’.

2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We willen onze culturele instellingen en ons erfgoed behouden en versterken, omdat ze belangrijk zijn voor de aantrekkelijkheid van Winterswijk.

Relevante documenten:

 • Cultuurnota
 • Museumvisie
 • Erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen’
 • Archeologische monumentenzorg in de gemeente Winterswijk
 • Beleidsnota Aardkundige waarden in Winterswijk
 • Kerkenvisie Oost Achterhoek

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.2 Cultuur en ontspanning (sport)

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In Winterswijk staan we voor een sterke sport- en beweeginfrastructuur. Sport en bewegen maakt onze inwoners vitaal en stimuleert ontmoetingen.

Relevante documenten:

 • Sportnota
 • Brede regeling combinatiefuncties
 • Lokaal sportakkoord
 • Regionaal sportakkoord

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • De sportverenigingen vertegenwoordigen 33% van de inwoners. 50% van de sportverenigingen participeren in programma’s en activiteiten van Actief Winterswijk.
 • De Achterhoekse gemeenten geven op thema’s een boost aan Achterhoek in Beweging.
 • Door het sportakkoord Winterswijk sluiten externe organisaties als onderwijs, zorg en bedrijfsleven zich aan bij activiteiten voor sport en bewegen in Winterswijk.

2.3 Inkomen en participatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedereen doet mee en niemand staat aan de kant.

Relevante documenten-

 • Integrale verordening sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’
 • Beleidskader 2018-2022 Sociaal Domein ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Beleidsnotitie Wet inburgering 2022

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Het uitkeringsbestand neemt maximaal 3,5% toe (als gevolg van de coronacrisis).
 • Uitkomen met rijksbudget voor de inkomensvoorzieningen.

2.4 Educatie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gelijke kansen voor ieder kind, we bieden kinderen optimale ontwikkelingskansen.

Relevante documenten:

 • Visie onderwijsvoorzieningen gemeente Winterswijk
 • Notitie onderzoek Realisatie onderwijs visie gemeente Winterswijk
 • Beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Integraal huisvestingsplan 2021-2037

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Aantal deelnemers voor- en vroegschoolse educatie: 80
 • Percentage geïndiceerde deelnemers VVE-peuteropvang: 98%
 • Aantal uitgereikte Goethe-certificaten: 60
 • Percentage leerlingen dat zonder diploma van school afgaat (voortijdige schoolverlaters) is lager dan het regionale gemiddelde: 1,4%

2.5 Economie

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk heeft een veelzijdige economie met een sterke industrie, een succesvol winkelcentrum, omvangrijk toerisme, hoogwaardige zorg en een bedrijvig buitengebied, waar landbouw en ander ondernemerschap in balans zijn met de natuurlijke omgeving.
De verschillende sectoren versterken elkaar en dat maakt onze economie minder kwetsbaar. Het zorgt voor een omvangrijke, gevarieerde arbeidsmarkt waar ieder passend werk kan vinden.

Relevante documenten:

 • Beleidsnota Economie Winterswijk 2017
 • Omgevingsvisie buitengebied 2019
 • Centrumvisie 2021
 • Raadsbesluit locatiekeuze nieuw bedrijventerrein 2021

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Beschikbaarheid van direct uit te geven bedrijventerrein op korte termijn.
 • Lange termijn reservering voor voldoende nieuwe bedrijventerreinen volgens vraag- en aanbodontwikkeling, zoals vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties.
 • Groei van het aantal arbeidsplaatsen in Winterswijk (registratie op basis van de provinciale werkgelegenheidsenquête)
 • Het aantal toeristische overnachtingen groeit met gemiddeld 5% per jaar, van 750.000 in 2019 naar 1.000.000 in 2025 (registratie op basis van tweejaarlijks onderzoek door Achterhoek Toerisme).
 • Geen toename van het aantal vierkante meters leegstand in het Winterswijkse winkelcentrum.
 • Toename van het aantal bezoekers van het Winterswijkse winkelcentrum.

Financiële onderbouwing programma 2

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitief 2022 Begroting2022 Wijz.prim.begr_2022
Baten
2.1 Cultuur 25 25 0
2.2 Sport 665 666 0
2.3 Inkomen en participatie 16.785 16.785 0
2.4 Educatie 556 556 0
2.5 Economie & Lobby 117 117 0
Totaal Baten 18.148 18.149 0
Lasten
2.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.589 3.574 -15
2.1 Cultuur 2.878 3.035 157
2.2 Sport 1.756 1.764 9
2.3 Inkomen en participatie 21.391 21.742 351
2.4 Educatie 1.067 1.091 25
2.5 Economie & Lobby 67 607 540
Totaal Lasten 30.748 31.814 1.066
Onttrekkingen
2.1 Cultuur 0 0 0
2.4 Educatie 0 0 0
2.5 Economie & Lobby 0 450 450
Totaal Onttrekkingen 0 450 450
Stortingen
2.2 Sport 25 25 0

Cultuur en ontspanning

Terug naar navigatie - Cultuur en ontspanning

De verhoging van de lasten met € 191.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:
- Verhogen subsidie zwembad Jaspers                        €   7.000 N
- Verhogen subsidie De Storm                                         € 13.000 N
- Verhogen subsidie boogiewoogie                               € 16.000 N
- Verhogen subsidie bibliotheek                                     € 21.000 N
- Verhogen budget lokale omroep                                 € 21.000 N
- Budget uitvoeren museumvisie                                   € 25.000 N
- Verhogen budget Vereniging Het Museum          € 25.000 N
- Verhogen budget uitvoering Erfgoednota            € 15.000 N

De subsidies aan zwembad Jaspers, De Storm, Boogie Woogie en de bibliotheek zijn geïndexeerd. Daarnaast is de subsidie aan de bibliotheek structureel verhoogd met € 12.000, om het gratis jeugdlidmaatschap te realiseren.
Voor de realisatie van een streekomroep moet de bijdrage structureel worden verhoogd.
Voor de uitvoering van de museumvisie hebben wij incidenteel een bedrag van € 25.000 opgenomen.
De vorig jaar doorgevoerde bezuiniging bij Vereniging Het Museum wordt met een jaar uitgesteld, conform de gemaakte afspraken in het plan van aanpak voor het opstellen van de museumvisie.
In 2022 bestaat Nederland 450 jaar en worden diverse activiteiten georganiseerd. Daarom verhogen we het budget voor de uitvoering van de Erfgoednota incidenteel met € 15.000.  

Cluster Economie

Terug naar navigatie - Cluster Economie

Wij hebben een incidenteel budget van € 450.000 opgenomen voor het Crisis- en herstelplan 2.0. Hiermee zijn de hogere lasten van € 540.000 grotendeels verklaard. Deze lasten worden gedekt uit de algemene reserve. 

Inkomen en burgerparticipatie

Terug naar navigatie - Inkomen en burgerparticipatie

Het verschil van € 331.000 wordt als volgt verklaard:
-    Terugdraaien bezuiniging ziektekostenverzekering                 € 101.000 N
-    Ingroeimodel gewijzigde verdeelsleutel werkleerbedrijf      € 160.000 N
-    Verhoging uitvoeringskosten werkleerbedrijf                              €   70.000 N 

Besloten is om de ingeboekte bezuiniging op de collectieve ziektekostenverzekering terug te draaien.
Met de buurgemeenten is een nieuwe verdeelsleutel overeengekomen, om de uitvoeringskosten van het nieuwe werkleerbedrijf Fijnder te verdelen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat het eerste jaar als een ‘ingroeijaar’ moet worden gezien.
De uitvoeringskosten van het werkleerbedrijf zijn structureel verhoogd door de doorgevoerde indexering. 

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten
Bedragen x €1.000
Kredieten Primitief 2022 Begroting 2022 Wijz.prim.begr_2022
Baten
2.1 Cultuur 54 54 0
Lasten
2.1 Cultuur 1.620 1.620 -1.620
2.2 Sport 1.815 1.815 -184
2.4 Educatie 0 0 200
2.5 Economie & Lobby 375 375 -375
Totaal Lasten 3.810 3.810 -1.979

Cultuur en ontspanning

Terug naar navigatie - Cultuur en ontspanning

Het voordeel van € 1.804.000 wordt grotendeels verklaard door het van 2022 naar 2023 verschoven krediet van € 1.620.000 voor de verlegging van de Steengroeveweg, en door de € 363.000 voor de vervanging van de kunstgrastoplaag van voetbalvereniging Trias (fase II). Verder is er een krediet opgenomen van € 140.000 voor de verduurzaming van gymlokaal Bargerpaske. 

Verleggen Steengroeveweg € 1.620.000
Dit betreft het deel van de verlegging van de Steengroeveweg voor Silbelco (€ 1.210.000) en het deel voor Stichting Terra Temporalis (€ 410.000). 

De vertraging van de verlegging voor Sibelco, is het gevolg van de vertraging van de plannen, omdat een grondeigenaar niet meewerkt aan de grondverkoop. Het is daardoor momenteel nog onduidelijk wanneer de wegverlegging plaatsvindt. 

Het deel van het verleggen van de Steengroeveweg voor Stichting Terra Temporalis is vertraagd, omdat de formele bestemmingsplanprocedure van het bezoekerscentrum pas is gestart in september 2021. De vervolgplanning is dat het bestemmingsplan van het bezoekerscentrum in 2022 wordt vastgesteld, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De realisatie van het bezoekerscentrum vindt op zijn vroegst in 2023 plaats.

Vervanging kunstgrastoplaag van voetbalvereniging Trias (fase II).
Dit vloeit voort uit het meerjarige investeringsplan kunst- en natuurgrasvelden 2022-2031, waarbij deze vervanging in 2022 is gepland. 

Verduurzaming gymlokaal Bargerpaske
De gemeente heeft een aantal duurzaamheidsdoelstellingen voor haar gemeentelijk vastgoed. In navolging van het verduurzamen van de binnensportaccommodatie ‘Stegeman’ is nu de gymzaal Bargerpaske aan de beurt. Een deel van deze kosten kan worden gedekt uit de meerjarige onderhoudsplanning (MJOP). 
De bouwkundige en verduurzamingsmaatregelen (totaal € 140.000) zijn echter niet structureel in de MJOP opgenomen.

Economie

Terug naar navigatie - Economie

Het voordeel van € 375.000 betreft de verschuiving van het restantkrediet van het project Dennenoord. Door de langdurige pogingen van de gemeente om alsnog minnelijke verwervingsafspraken te maken met de overblijvende ondernemers voor Dennenoord, is de planning van de bestemmingsplanprocedure opgeschoven. De uitvoering van de reconstructie en revitalisering van Dennenoord, met de bijbehorende kredieten, schuift daarom door naar 2023.

Educatie

Terug naar navigatie - Educatie

In 2021 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Voor de uitvoering van het IHP hebben wij in 2022 een voorbereidingskrediet van € 200.000 opgenomen.