Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd
In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. 

Iedereen kan meedoen!
Gezondheid en vitaliteit zijn de kernwoorden van onze ambitie. In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We bieden daarbij ondersteuning aan degenen die dat zelf niet zo goed kunnen. Ieder kind moet gelijke kansen krijgen; alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Aan de ambitie van dit programma is de opgave ‘Iedereen doet mee’ gekoppeld. Een prachtige, integrale manier om samen met ervaringsdeskundigen te werken aan het wegnemen van fysieke en niet fysieke drempels, zodat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen in de samenleving. Deze opgave lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe.

Beschikbare en betaalbare zorg
We realiseren zorg van kwaliteit. Deze maken we meetbaar en zichtbaar door klanttevredenheidsonderzoeken en de GGD-monitor. We zorgen voor beschikbare en betaalbare zorg, waarbij we de begrote budgetten niet overschrijden. Op deelgebieden nemen we maatregelen om de zorgkosten beheersbaar te houden.

Aandacht voor samenwerking en behoud van voorzieningen
We voeren inhoudelijke activiteiten uit zoals preventie, maar we maken ook gebruik van zorginkoop en kwaliteits- en normenkaders. We werken samen met partners in de zorg en welzijn. Uitgangspunten zijn de kwaliteit en betaalbaarheid, maar ook het in stand houden van het voorzieningenniveau.

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zien vitale inwoners, die gezond en gelukkig zijn. Iedereen doet mee. 

Relevante documenten

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’ 
 • Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’
 • Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Demping van de stijging van het aantal chronisch zieken (bron: CBS).
 • Hoe ervaren inwoners hun gezondheid / kwaliteit van leven inwoners (bron: GGD).

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In Winterswijk kan iedereen, van jong tot oud, meedoen. We ondersteunen inwoners voor wie eigen regie niet mogelijk is.

Relevante documenten:

 • Beleidsplan Wmo & Jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale verordening sociaal domein
 • Inkoopdocumenten sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM)
 • Beoordelingskader wonen met zorg 2020-2023
 • Hervormingsagenda sociaal domein

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.

Terug naar navigatie - 1.2.2 Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Stabilisatie en waar mogelijk een daling van het aantal cliënten met een maatwerkondersteuning.
 • Binnen vier jaar maakt 50 tot 60% van de huidige Wmo-begeleidingsgroep gebruik van arbeidsmatige dagvoorziening van Werkbaan Oost. Het gaat hierbij om niet-pensioengerechtigde en niet-leerplichtige klanten.

1.3 Jeugd

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Relevante documenten:

 •  Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale verordening sociaal domein
 • ‘Samen aan het stuur’ (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Rekenkameronderzoek Voor de toekomst
 • Verdiepend onderzoek sociaal domein Winterswijk (Bureau HHM)

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.

Activiteiten

Financiële onderbouwing programma 1

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitief 2022 Begroting2022 Wijz.prim.begr_2022
Baten
1.1 Volksgezondheid 2 2 0
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 10.748 10.748 0
Totaal Baten 10.750 10.750 0
Lasten
1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 2.732 3.014 282
1.1 Volksgezondheid 585 684 100
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 19.421 19.559 138
1.3 Jeugd 6.363 7.089 726
Totaal Lasten 29.101 30.347 1.246

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

Door de fors toegenomen uitgaven voor de jeugd, moeten enerzijds de budgetten naar boven worden bijgesteld. Anderzijds is de verwachting dat de nieuwe wijze van inkoop een besparing van de uitgaven oplevert. Per saldo is de voorzichtige verwachting dat de uitgaven structureel met € 700.000 stijgen. Hiermee is de toename van de lasten met € 726.000 grotendeels verklaard.

Maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Maatschappelijke ondersteuning

De verhoging van de lasten met € 128.000 wordt grotendeels als volgt verklaard:

 • Verhogen budget Regionale samenwerking Sociaal Domein € 100.000 N
 • Verhogen budget Sociaal Team € 50.000 N
 • Verhogen budget Leerlingenvervoer € 45.000 N
 • Verhogen budget Hulp bij Huishouden € 150.000 N
 • Verlagen budget Begeleiding € 200.000 V

Het budget voor de Regionale samenwerking Sociaal Domein was de afgelopen jaren voor een deel incidenteel opgenomen. Deze wordt, mede gezien de nieuwe regionale inkoop, nu structureel opgenomen in de meerjarenbegroting.

Om de juridische kwaliteit verder te verbeteren, nemen we een abonnement op juridische ondersteuning in het sociaal domein. We nemen hiervoor een structureel bedrag op van € 50.000.

Het aantal leerlingen dat vervoerd moet worden stijgt. Daarnaast neemt de complexiteit toe, waardoor meer vervoer ingezet moet worden. Hierdoor verhogen we het budget structureel met € 45.000.

Met de komst van pgb 2.0 is de verwachting dat veel pgb’s worden omgezet naar de duurdere zorg in natura. Hiervoor verhogen we het budget structureel met € 150.000. Als gevolg van de nieuwe wijze van inkopen, verwachten we dat de kosten voor begeleiding structureel lager uitvallen.

Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Volksgezondheid

Ook in 2022 ontvangen wij vanuit het Rijk nog éénmalig een bedrag van € 85.000 voor Gezond in de Stad (GIDS). Deze middelen ontvangen wij in de algemene uitkering. Daarom worden hier alleen de uitgaven verantwoord. Hiermee is de totale verhoging van de lasten met € 99.000, op een paar kleine posten na, verklaard.