Programma 3 Werkend Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling, riolering en reiniging
Het programma Werkend Winterswijk gaat aan de hand van twee beleidsvelden in op alles wat we doen om onze inwoners een omgeving te bieden waar ze gezond, veilig en duurzaam kunnen wonen, werken en recreëren.

Duurzaamheid, centrum en grondexploitatie
Belangrijke ambities, doelen en activiteiten voor duurzaamheid staan in een integrale aanpak, waarover u meer leest in het hoofdstuk Opgaven. Datzelfde geldt voor de opgave Centrum. De informatie over grondexploitaties leest u in paragraaf G: Grondbeleid.

Realisatie van projecten
De twee beleidsvelden infrastructuur en gebiedsontwikkeling, en riolering en reiniging, zijn gericht op de realisatie of ontwikkeling van plannen. Dit zijn plannen die met een projectmatige aanpak worden uitgevoerd. Ze gaan bijvoorbeeld over nieuwbouw, invulling van een gebied met een hoog gewaardeerde leefbaarheid, vermindering van het zwerfafval en gerealiseerde klimaatmaatregelen. Meer concreet wordt een aantal mooie plannen ontwikkeld en/of uitgevoerd, zoals een nieuw plan voor het centrum, wijkaanpak de Pas en WoooW.

Ook dit programma kent een aantal wettelijke verplichtingen die we moeten doorvoeren, bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet, de Wet kwaliteit Bouw en de vertaling van het landelijk afvalbeleid naar een lokaal beleidsplan.

Ruimte bieden om plannen waar te maken
Samengevat werken we met het programma Werkend Winterswijk aan een vitale leefomgeving, waarbij we initiatieven en concrete plannen faciliteren en mogelijk maken. Hierbij is een goed samenspel nodig met inwoners en samenwerkingspartners.

3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk is een aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Bestaande functies en nieuwe ontwikkelingen krijgen volop ruimte, met behoud van de kwaliteit van de leefomgeving voor nu en in de toekomst. We willen groeien naar 31.000 inwoners.

Relevante documenten:

 • Woonvisie gemeente Winterswijk 2020-2025
 • Volkshuisvestelijk Afwegingskader Woningbouw Winterswijk 2019-2025
 • Beoordelingskader wonen met zorg 2020 tot en met 2023
 • Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2019-2022
 • Structuurvisie kom Winterswijk 2010-2020
 • Groenstructuurplan Winterswijk
 • Omgevingsvisie buitengebied
 • Beleidsvisie landschap en biodiversiteit
 • Ambitiedocument Omgevingswet
 • Centrumvisie 2021

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst

Terug naar navigatie - 3.1.1 We willen dat het leefklimaat in heel Winterswijk behouden blijft, dan wel versterkt wordt. We willen dat iedereen in Winterswijk een passende en duurzame woning kan vinden, die aansluit bij zijn of haar woonwensen, nu en in de toekomst

Activiteiten

3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.

Terug naar navigatie - 3.1.2 We willen het winkelcentrum, de voorzieningen in de kom van Winterswijk en de kwaliteit van onze woon- en werkgebieden behouden en versterken.

Activiteiten

3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.

Terug naar navigatie - 3.1.3 We willen het waardevolle cultuurlandschap behouden en versterken, met (sociaal en economisch) toekomstperspectief voor bedrijven en inwoners. Daarnaast behouden en versterken we de recreatieve en belevingswaarde voor bezoekers.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Jaarlijks zijn 120 woningen gerealiseerd of in aanbouw, minimaal 500 in de periode 2019-2024.
 • Nieuwe woningbouwplannen moeten inspelen op een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de Winterswijkse woningmarkt (Woon- en Vastgoedmonitor 8RHK).

3.2 Riolering en reiniging

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We waarborgen een optimale milieukwaliteit en richten ons op de basiswaarden: gezond, schoon, heel en veilig.

Relevante documenten

 • Gemeentelijk waterplan 2019 – 2023
 • Huishoudelijk grondstoffenbeleid Winterswijk 2013-2017
 • Afvalstoffenverordening Winterswijk 2015
 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Winterswijk 2018

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Vermindering zwerfafval (bron: maandelijkse (beeld)schouwrapportage).
 • Monitoring van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.
 • Het aantal kilo huishoudelijk restafval per inwoner.

Financiële onderbouwing programma 3

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitief 2022 Begroting2022 Wijz.prim.begr_2022
Baten
3.1 Openbare ruimte 830 1.170 340
3.2 Klimaat, water en milieu 6.941 7.013 72
3.3 Duurzaamheid 0 0 0
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 302 380 79
Totaal Baten 8.072 8.563 491
Lasten
3.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 8.086 8.163 77
3.1 Openbare ruimte 5.061 6.273 1.212
3.2 Klimaat, water en milieu 3.420 3.729 309
3.3 Duurzaamheid 202 272 70
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 404 509 105
Totaal Lasten 17.173 18.946 1.773
Onttrekkingen
3.1 Openbare ruimte 140 691 551
3.2 Klimaat, water en milieu 0 0 0
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 140 691 551

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid

- Budget voor Transitievisie Warmte     € 50.000 N
- Budget voor energiearmoede                 € 20.000 N

Voor de wijkuitvoeringsplannen in het kader van de Transitievisie Warmte is een structureel bedrag nodig van € 50.000.
Voor het bestrijden van energiearmoede vragen wij een structureel bedrag van € 20.000.

Grondexploitaties

Terug naar navigatie - Grondexploitaties

Per saldo is er een nadeel van € 27.000. Dit wordt verklaard door verschillende voor- en nadelige resultaten op diverse complexen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar paragraaf G: Grondexploitatie.

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Terug naar navigatie - Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Het nadeel aan de lastenkant, wordt met name veroorzaakt door de projecten Parkeerverwijssysteem, maatregelen Weurden, de tunnel onder de Greversweg, de bijraming van herinrichting De Pas en de herinrichting van de markt.    
 
Afdeklaag kleiput (€ 462.000)
Dit betreft het incidentele budget voor de aan te brengen afdeklaag voor de kleiput, door het stopzetten van de verondieping. Dit zijn de uitgaven voor de feitelijke afronding van de kleiput (profileren, aanbrengen deklaag, bouwkosten en groenaanplant). 
Dit budget wordt (rechtstreeks) gedekt uit de algemene reserve (zie ook de verklaring onder reserves).

Bijdrage ROVA beheer openbare ruimte (€ 203.000)  
Dit betreft de (structurele) contractueel vastgelegde stijging van de bijdrage aan de ROVA voor het beheer van de openbare ruimte, door de jaarlijkse prijsindexatie en de areaaluitbreiding.    

Bestrijding Japanse duizendknoop (€ 85.000)
In 2022 wordt de Japanse duizendknoop binnen en buiten de bebouwde kom bestreden, op locaties die prioriteit hebben om aangepakt te worden om schade te voorkomen. 
Kosten invoering Omgevingswet (€ 45.000)  
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Daardoor worden er in 2022 ook nog invoeringskosten gemaakt. Die dekken we uit de reserve invoering Omgevingswet (zie ook verklaring reserves). 

Hogere baten
Het voordeel van € 354.000 aan de batenkant betreft de hogere (deels structurele en deels incidentele) bouwleges. Dit komt door het hernieuwde uitstel van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw, het voorlopig nog ongewijzigd handhaven van de ruimtelijke toets bij bouwaanvragen en de voor 2022 ingeschatte positieve ontwikkeling van de bouwaanvragen. 

Riolering en reiniging

Terug naar navigatie - Riolering en reiniging

Het nadeel van € 309.000 wordt verklaard door de hogere bijdrage aan de ROVA voor afvalverwerking en een aanvullend budget voor klimaatadaptatie.  

ROVA-bijdrage afvalverwerking (€ 109.000)
Dit betreft de contractueel vastgelegde structurele verhoging van de ROVA-bijdrage voor afvalverwerking, met name als gevolg van een hogere uitgave voor verwerking van tuinafval en een hogere (rijks)belasting op restafval.

Budget klimaatadaptatie (€ 200.000)  
Dit betreft een incidenteel aanvullend budget voor klimaatadaptatie. Omdat van het samen aan de slag gaan met inwoners een veel grotere impact wordt verwacht, stellen we hiervoor een stimuleringsbudget beschikbaar.

Het voordeel van € 72.000 aan de batenkant bestaat met name uit een hogere (structurele) afvalstoffenheffing (€ 68.000), als gevolg van de hogere ROVA-bijdrage voor afvalverwerking. 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Het voordeel van € 537.000 betreft met name de onttrekking aan de algemene reserve voor de afdeklaag van de kleiput (€ 462.000). Zie verder ook de toelichting aan de lastenkant.

Daarnaast zijn in deze begroting een onttrekking aan de bestemmingsreserves algemene begraafplaats verwerkt, een bestemmingsreserve invoering Omgevingswet en een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Notaristuin 2.0. 

Onttrekking bestemmingsreserves algemene begraafplaats 
De incidentele onttrekking in 2022 van € 30.000 betreft de dekking van incidentele uitgaven voor een onderzoek naar grafrust voor onbepaalde tijd.   

Onttrekking bestemmingsreserve invoering Omgevingswet 
De incidentele onttrekking in 2022 van € 45.000 betreft de uitgestelde Omgevingswet, waardoor in 2022 ook nog invoeringskosten worden gemaakt. Zie ook de verklaring hogere lasten. 

Onttrekking bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Notaristuin 2.0
Voor de dekking van rente- en afschrijvingslasten van het benodigde krediet voor de Notaristuin 2.0, is (in 2020) een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten gevormd. Dit op basis van het raadsbesluit van 14 juli 2020. De structurele onttrekking van € 14.000 vloeit hieruit voort.

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten
Bedragen x €1.000
Kredieten Primitief 2022 Begroting2022 Wijz.prim.begr_2022
Baten
3.1 Openbare ruimte 75 375 300
Lasten
3.1 Openbare ruimte 3.710 5.216 1.506
3.2 Klimaat, water en milieu 50 50 0
3.3 Duurzaamheid 2.500 2.500 0
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen 300 379 79
Totaal Lasten 6.561 8.145 1.585
Onttrekkingen
3.1 Openbare ruimte 0 0 0

Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Terug naar navigatie - Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

Het nadeel van € 1.506.000 aan de lastenkant wordt met name veroorzaakt door:
-    Projecten Parkeerverwijssysteem
-    Verkeersmaatregelen binnenring centrum
-    Tunnel onder de Greversweg
-    Herinrichting De Pas
-    Herinrichting van de Markt    

Projecten Parkeerverwijssysteem (krediet 2022: € 381.500) 
Dit voor 2022 opgenomen aanvullend benodigde krediet van € 381.500, vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma Parkeren Winterswijk 2020-2030. Dit krediet wordt ingezet voor het verder uitrollen van het parkeerroute-informatiesysteem van bestaande parkeerterreinen die nog niet tot het systeem en de parkeerroute behoren. Tevens is dit krediet nodig voor het toevoegen van dynamische en statische bewegwijzering vanaf de buitenring en de invalswegen. 

Project Verkeersmaatregelen binnenring centrum (krediet 2022: € 0,5 miljoen) 
Voor de periode 2022-2025 is voor de verkeersmaatregelen voor de binnenring van het centrum (omgeving Weurden) € 4 miljoen opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit is als volgt verdeeld:
2022:    €    500.000
2023:     €                0
2024:    €    500.000
2025:    € 3.000.000
Behalve een aantal maatregelen naar aanleiding van het verkeersonderzoek, betreft dit ook een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dit komt dus boven op het parkeerroute-informatiesysteem (zie hierboven).  

Project tunnel onder de Greversweg  
In het raadsvoorstel in december 2020 heeft het college aangegeven de totale bijdrage aan de tunnel van € 300.000 te dekken binnen programma 3. In totaal waren de kosten geraamd op € 600.000, waarvan de provincie € 300.000 voor haar rekening neemt. Nadere uitwerking hiervan levert op dat voor € 81.000 dekking is gevonden binnen Programma 3, te weten binnen het Project Narcisstraat, dat bij de 2e financiële prognose 2021 voor dit bedrag wordt afgeraamd. De onderhoudskosten voor de tunnel zijn nog niet bekend deze worden (zodra bekend) opgenomen in de begroting (2023). 

Herinrichting De Pas 
Op het reeds bestaande begrote krediet (2018 tot en met 2022) van € 3 miljoen wordt voorgesteld om € 800.000 aan extra krediet op te nemen voor wegen en riolering. Op dit moment is er sprake van een kostenstijging in materialen en ook de eisen aan duurzaamheid en klimaatmaatregelen vergen extra middelen.Het extra krediet van € 600.000 voor wegen bestaat uit € 300.000 voor 2022 en € 300.000 voor 2023. Het extra krediet van € 200.000 voor riolering is verdeeld in € 50.000 voor 2021 en € 150.000 in 2022.

Herinrichting Markt
Nu de centrumvisie is vastgesteld, hebben we beter zicht op de benodigde en mogelijke maatregelen op de Markt. Op basis daarvan ramen we een krediet van € 450.000 waar we eerder uitgingen van € 900.000.  

Grondexploitaties

Terug naar navigatie - Grondexploitaties

In de tabel ziet u de financiële vertaling van de wijzigingen in de grondexploitaties in 2022. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar paragraaf G: Grondbeleid.