Bijlage 1 Financiële tabellen

Toelichting financiële tabellen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële tabellen

Deze bijlage bevat een aantal financiële tabellen die door het Besluit begroting en verantwoording verplicht zijn voorgeschreven, zowel voor het financieel toezicht door de Provincie als de onderlinge vergelijkbaarheid met andere gemeenten.

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden

Elke gemeente is verplicht om alle baten en lasten (in de financiële administratie) aan voorgeschreven taakvelden toe te rekenen. Dit dient de volgende twee doelen:

  • onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten voor wat betreft de baten en lasten van die taakvelden;
  • macro-economische vergelijking voor de verdeling van het gemeentefonds.

Het gemeentefonds in onderverdeeld in een aantal clusters (voor de verdeling), welke zijn opgebouwd uit een aantal taakvelden. Wanneer het Rijk constateert dat er landelijk sprake is van een verschuiving in lasten tussen verschillende taakvelden kan dat aanleiding zijn om de verdeling van het gemeentefonds aan te passen, één van de uitgangspunten is namelijk dat de verdeling globaal aansluit bij de kostenontwikkeling van gemeenten.

Binnen de programma's zijn deze taakvelden niet zichtbaar maar zijn deze onderdeel van de verschillende beleidsvelden waarbij een taakveld altijd maar bij één beleidsveld hoort.

x € 1.000 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Taakveld Omschrijving lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
0.1 Bestuur 3.341 18 -3.323 3.172 18 -3.154 3.028 18 -3.010 3.058 18 -3.041
0.2 Burgerzaken 982 236 -746 1.077 492 -585 1.087 499 -588 1.116 589 -527
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 245 228 -17 154 123 -31 153 123 -30 152 123 -29
0.4 Overhead 9.820 100 -9.720 9.296 0 -9.296 9.276 0 -9.276 9.274 0 -9.274
0.5 Treasury 40 490 450 40 490 450 40 490 450 40 490 450
0.61 OZB woningen 494 3.698 3.204 483 3.728 3.245 483 3.728 3.245 483 3.728 3.245
0.62 OZB niet-woningen 20 2.850 2.831 20 2.860 2.841 20 2.860 2.841 20 2.860 2.841
0.64 Belastingen overig 148 50 -97 143 50 -93 143 50 -93 143 50 -93
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 64.334 64.334 0 65.689 65.689 0 67.141 67.141 0 61.778 61.778
0.8 Overige baten en lasten -893 0 893 -952 0 952 -985 0 985 -1.180 0 1.180
0.10 Mutaties reserves 50 1.891 1.841 0 16 16 0 15 15 0 15 15
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.075 0 -2.075 2.073 0 -2.073 2.072 0 -2.072 2.072 0 -2.072
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.114 18 -1.096 1.087 18 -1.068 1.110 18 -1.091 1.093 18 -1.075
2.1 Verkeer en vervoer 5.676 144 -5.531 6.038 144 -5.894 5.970 144 -5.826 6.373 144 -6.229
2.2 Parkeren 118 0 -118 117 0 -117 116 0 -116 135 0 -135
2.5 Openbaar vervoer 6 0 -6 6 0 -6 6 0 -6 6 0 -6
3.1 Economische ontwikkeling 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 275 83 -192 188 0 -188 188 0 -188 188 0 -188
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 465 111 -354 363 111 -251 363 111 -251 363 111 -251
3.4 Economische promotie 425 1.004 579 395 1.004 609 345 1.004 659 345 1.004 659
4.2 Onderwijshuisvesting 1.555 0 -1.555 1.547 0 -1.547 1.546 0 -1.546 1.856 0 -1.856
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.527 698 -829 1.525 556 -969 1.527 556 -970 1.536 556 -980
5.1 Sportbeleid en activering 843 0 -843 841 0 -841 841 0 -841 841 0 -841
5.2 Sportaccommodaties 2.789 742 -2.047 3.015 592 -2.423 2.849 592 -2.257 2.851 592 -2.259
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.637 0 -1.637 1.560 0 -1.560 1.808 0 -1.808 1.753 0 -1.753
5.4 Musea 163 0 -163 163 0 -163 163 0 -163 163 0 -163
5.5 Cultureel erfgoed 315 25 -290 297 25 -272 297 25 -272 297 25 -272
5.6 Media 484 0 -484 483 0 -483 483 0 -483 483 0 -483
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.909 134 -3.775 3.741 134 -3.608 3.741 134 -3.608 3.755 134 -3.621
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 14.520 11.936 -2.585 15.345 12.915 -2.430 16.310 13.881 -2.430 16.310 13.881 -2.430
6.2 Wijkteams 2.233 0 -2.233 2.178 0 -2.178 2.178 0 -2.178 2.178 0 -2.178
6.3 Inkomensregelingen 10.836 8.717 -2.118 11.037 8.717 -2.319 11.037 8.717 -2.319 10.943 8.717 -2.225
6.4 Begeleide participatie 6.592 928 -5.664 6.396 877 -5.519 5.997 828 -5.169 5.795 816 -4.979
6.5 Arbeidsparticipatie 5.314 0 -5.314 5.312 0 -5.312 5.312 0 -5.312 5.312 0 -5.312
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4.163 8 -4.155 4.112 8 -4.104 4.012 8 -4.004 3.912 8 -3.904
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.024 223 -3.801 3.959 223 -3.736 3.785 385 -3.400 3.785 388 -3.397
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.405 0 -7.405 7.371 0 -7.371 7.371 0 -7.371 7.371 0 -7.371
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9 9 0 -9
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 795 0 -795 795 0 -795 795 0 -795 795 0 -795
7.1 Volksgezondheid 1.323 2 -1.321 1.313 2 -1.311 1.309 2 -1.306 1.299 2 -1.297
7.2 Riolering 3.294 4.247 952 3.565 4.434 869 3.533 4.409 875 3.520 4.395 876
7.3 Afval 2.748 3.144 395 2.740 3.144 404 2.739 3.144 404 2.739 3.144 404
7.4 Milieubeheer 2.089 0 -2.089 2.021 0 -2.021 1.950 0 -1.950 1.946 0 -1.946
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 366 202 -164 363 202 -161 363 202 -161 363 202 -161
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.608 135 -1.473 1.332 135 -1.197 1.232 225 -1.007 1.232 225 -1.007
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 2.419 1.002 -1.417 322 305 -17 321 305 -17 321 304 -17
8.3 Wonen en bouwen 456 439 -17 421 598 177 326 641 315 312 429 117
Totaal 107.825 107.837 13 105.472 107.610 2.138 105.258 110.255 4.997 105.367 104.747 -620

Balans (prognose)

Terug naar navigatie - Balans (prognose)

De prognose van de balans is van belang om inzicht te hebben in het toekomstig verloop van een aantal balansposten. Vooral de ontwikkeling van de materiële vaste activa, het eigen en vreemd vermogen is hierbij van belang. Deze balans vormt daarmee ook een belangrijke basis voor de financiële kengetallen die onderdeel zijn van de paragraaf weerstandsvermogen.

x € 1.000 begroting begroting begroting begroting begroting
2022 2023 2024 2025 2026
Im/Mat. Vaste activa 131.087 139.716 145.395 155.185 160.705
Fin.vaste activa 16.343 15.972 15.918 15.865 15.811
Voorraden 4.475 4.475 4.475 4.475 4.475
KBG 587 587 587 587 587
Vorderingen 9.261 9.261 9.261 9.261 9.261
Overlopende activa 4.684 3.185 3.245 3.306 3.366
Totaal 166.438 173.196 178.881 188.679 194.205
x € 1.000 begroting begroting begroting begroting begroting
2022 2023 2024 2025 2026
Eigen vermogen 50.893 49.365 51.487 56.469 55.847
Voorzieningen 12.373 12.988 13.408 13.848 14.286
Langlopende schulden 72.138 79.809 82.952 87.328 93.038
Kortlopende schulden 22.728 22.728 22.728 22.728 22.728
Overlopende Passiva 8.306 8.306 8.306 8.306 8.306
Totaal 166.438 173.196 178.881 188.679 194.205
Solvabiliteit 30,6% 28,4% 28,6% 29,8% 28,6%

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP).  Aan dit maximale tekort van 3% hebben, naast de Rijksoverheid, ook de decentrale overheden een aandeel.

x € 1.000 rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Begroot saldo van baten en lasten voor bestemming -1.072 -2.005 -1.841 2.109 4.969 -634
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.493 5.561 5.536 6.206 6.296 6.878
Saldo onttrekkingen/dotaties voorzieningen 860 -61 629 433 454 451
Investeringen in materiële/immateriële activa -4.848 -8.983 -12.415 -11.885 -16.086 -12.398
EMU saldo 433 -5.488 -8.091 -3.137 -4.367 -5.703

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De Provincie beoordeelt of de begroting structureel in evenwicht is ofwel is een gemeente in staat om structurele lasten af te dekken met structurele inkomsten. Om die reden is het van belang inzicht te bieden in de incidentele baten en lasten. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een groot bedrag aan incidentele baten, bij een gering begrotingsoverschot, is de begroting  feitelijk structureel niet evenwicht waardoor een gemeente in financiële problemen kan komen en er een strenger toezichtsregime geldt.  Andersom kan ook, stel een gemeente heeft een gering begrotingstekort maar is sprake van veel incidentele lasten kan de Provincie toch tot het oordeel komen dat de begroting structureel wel in evenwicht is.

Om te bepalen of er sprake is van een incidentele post is het karakter van de bijbehorende activiteit leidend. Dus een eenmalige verhoging van bijvoorbeeld het budget voor huishoudelijk hulp telt niet als incidenteel, hier is sprake van een structurele activiteit waarbij het budget fluctueert. Een pilot daarentegen waarvan vast staat dat deze 2 of 3 jaar duurt telt wel als incidenteel, van deze activiteit is immers een einddatum bepaald. Uitgangspunt bij gemeenten is over het algemeen dat alle lasten en baten als structureel moeten worden aangemerkt, de echt incidentele posten zijn uitzonderingen.

x € 1.000 2023 2024 2025 2026
Incidentele baten
Specifieke uitkering Sport 150
Totaal Grexen (mutatie boekwaarde) 880
Rijksbijdrage nat programma onderwijs 142
Doorbelasting expllast aan projecten 100
Onttrekkingen aan reserves:
Res organisatieontwikkeling (office 365) 300
Res organisatieontwikkeling (inc kst) 75
Res Algemeen (GREX cultuurkwartier) 1.400
Res Omgevingswet (invoeringskosten) 100
Totaal incidentele baten 3.147 0 0 0
Incidentele lasten
Visie Winterswijk 2061 100
Rechtmatigheidsverantwoording (implementatie) 50 50
Beheersysteem civ kunstwerken (implementatie) 20
Vitaal Platteland (projectbijdrage) 50 100
Wijkaanpak (project) 100
Pilot basisbanen (23-26) 70 70 70
Werkaanvaardingspremie (pilot) 94 94
Ruimte voor evenementen (impuls) 50 50
LED-verlichting sportvelden (impuls duurzaamheid) 150 150
Implementatie Office 365 300
Totaal Grexen (kosten bouw- en woonrijp) 880
Geraamd verlies op GREX cultuurkwartier 1.400
Implementatie omgevingswet 100
Projectmiddelen 'Winterswijk drempelvrij' 108 99 0 0
Toevoegingen aan reserves:
Res verduurzaming Sportlocaties 25
Res verduurzaming Gem gebouwen 25
Totaal incidentele lasten 3.358 613 164 70
Saldo incidentele baten en lasten -211 -613 -164 -70

Saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Saldo van baten en lasten

In deze tabel is een overzicht opgenomen van het saldo van de baten en lasten per programma. Zoals voorgeschreven zijn vervolgens afzonderlijk inzichtelijk gemaakt:

  • de algemene dekkingsmiddelen (algemene uitkering, OZB, toeristenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting, reclamebelasting);
  • de raming  voor de vennootschapsbelasting (vooralsnog zijn geen winsten voorzien waarover vennootschapsbelasting moet worden afgedragen);
  • de raming voor overhead (salarislasten van medewerkers ten behoeve van het primaire proces zoals management/secretariaat/financiën/personeelszaken/etc. maar ook de kosten voor huisvesting en automatisering):
  • de post onvoorzien (er is een jaarlijks bedrag opgenomen voor onvoorziene, incidentele, zaken in dat jaar).

Hieruit volgt het begrotingssaldo voor eventuele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Door ook deze onttrekkingen en toevoegingen hierbij te betrekken wordt het begrotingssaldo voor de komende jaren verkregen. De laatste stap is een correctie op dit saldo vanwege de incidentele baten en lasten waardoor duidelijk wordt wat het structurele begrotingssaldo bedraagt (van belang voor het provinciaal toezicht).

x € 1.000 2023 2024 2025 2026
Programma 1 (saldo baten en lasten) -22.303 -21.933 -21.493 -21.380
Programma 2 (saldo baten en lasten) -20.944 -21.409 -21.142 -21.124
Programma 3 (saldo baten en lasten) -14.223 -12.415 -11.889 -12.505
Programma 4 (saldo baten en lasten) -7.240 -6.881 -6.762 -6.714
Programma 5 (saldo baten en lasten) 629 689 723 920
Totaal van de programma's -64.081 -61.949 -60.563 -60.803
Algemene dekkingsmiddelen 71.937 73.331 74.783 69.420
Vennootschapsbelasting (VPB) 0 0 0 0
Overhead -9.720 -9.296 -9.276 -9.274
Onvoorzien 36 36 36 36
Subtotaal programma's inclusief algemene dekkingsmiddelen, VPB, overhead en onvoorzien -1.828 2.122 4.980 -621
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.841 16 15 2
begrotingssaldo inclusief reserves 13 2.138 4.995 -619
Saldo incidentele baten en lasten -211 -613 -164 -70
Structureel begrotingssaldo 224 2.751 5.159 -549