Bijlage 2 Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

Reserves

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de reserves en de voorzieningen voor de komende jaren opgenomen. Ten opzichte van de vorige begroting is niet langer voorzien in een afzonderlijke bestemmingsreserve voor onderwijshuisvesting, de kapitaallasten van die investering kunnen worden opgevangen binnen het begrotingssaldo. Financieel technisch zal deze bij de jaarrekening 2022 'vrij vallen' ten gunste van de algemene reserve.  Om die reden bedraagt de stand van de algemene reserve per 1-1-2023 dus € 45 miljoen. Verder hebben we de verwachte begrotingssaldo's verrekend met de algemene reserve. Bij de afzonderlijke jaarrekeningen zal blijken wat het uiteindelijke resultaat in dat jaar is geweest.

Voor 2023 is een beperkt aantal onttrekkingen voorzien. De € 1,4 miljoen ten laste van de algemene reserve is ten behoeve van een voorzien tekort op de gebiedsontwikkeling rondom het Cultuurkwartier (al bij de begroting 2022 besloten).

Via  de reserve Personeel en Organisatie wordt de implementatie van office 365 gedekt en vindt een aanvulling van het opleidingsbudget plaats en tot slot ontvangen we in 2022 via de algemene uitkering extra middelen voor de invoering van de omgevingswet waarvan de uitgaven in 2023 voorzien. Om die reden wordt het bedrag in 2022 in de reserve gestort en in 2023 weer onttrokken.

Voorzieningen

De algemene voorzieningen hebben vooral betrekking op de uitvoering van pensioenverplichtingen van voormalig bestuurders, de gemeente heeft in dat geval feitelijk de rol van pensioenfonds. In tegenstelling tot de vorige begroting is bij de egalisatievoorziening (riool) sprake van onttrekkingen in plaats van toevoegingen. Dat heeft vooral te maken met de extra investeringen vanuit de klimaatagenda en riool. Door deze ten laste van de voorziening te brengen kan de stijging van het rioolrecht beperkt blijven tot de inflatiecorrectie. De stand per 1-1-2026 sluit nog steeds aan bij de prognoses uit het laatst vastgestelde Watertakenplan. Dat plan wordt in de komen de jaren geactualiseerd waarbij eveneens in kaart wordt gebracht of de hoogte van de voorziening nog steeds toereikend is.

Omschijving (*1000) Saldo 01-01-2022 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2022 Saldo 01-01-2023 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2023 Saldo 01-01-2024 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2024 Saldo 01-01-2025 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2025 Saldo 01-01-2026 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2026
Algemene reserve
Algemene Reserve - vrij besteedbaar 37.110 11.295 2.999 45.406 45.406 13 1.400 44.019 44.019 2.138 46.157 46.157 4.997 51.154 51.154 620 50.534
Rekeningresultaat (2021) 2.972 0 2.972 2.972 0 2.972 2.972 0 2.972 2.972 0 2.972 2.972 2.972
Sub Totaal 40.082 11.295 2.999 48.378 48.378 13 1.400 46.991 46.991 2.138 0 49.129 49.129 4.997 0 54.126 54.126 0 620 53.506
Overige bestemmingsreserves
Inzamelingsstructuur Huishoudelijk Afval 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Personeel en Organisatie 1.052 350 702 702 375 327 327 327 327 327 327 327
Reserve Stadsuitleg 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Reserve Onderhoud Graven 785 160 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Reserve Sociaal Domein 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
Reserve Omgevingswet 116 100 45 171 171 100 71 71 71 71 71 71 71
Reserve Stedelijke Herverkaveling 476 308 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Reserve Aanpak Inburgering Nieuwkomers 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
Reserve Kapitaallasten Notaristuin 228 24 204 204 16 188 188 16 172 172 15 157 157 15 142
Reserve Verduurzaming Sportlocaties 25 25 50 50 25 75 75 75 75 75 75 75
Reserve Verduurzaming Gemeentegebouwen 25 25 50 50 25 75 75 75 75 75 75 75
Reserve Doorgeschoven budgetten 2.834 2.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Afronding 0 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub Totaal 17.156 150 14.790 2.516 2.516 50 491 2.075 2.075 0 16 2.059 2.059 0 15 2.044 2.044 0 15 2.029
0 0
Totaal eigen vermogen 57.238 11.445 17.789 50.894 50.894 63 1.891 49.066 49.066 2.138 16 51.188 51.188 4.997 15 56.170 56.170 0 635 55.535
Omschijving (*1000) Saldo 01-01-2022 Toe- voegen Ver-minderen Saldo 31-12-2022 Saldo 01-01-2023 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2023 Saldo 01-01-2024 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2024 Saldo 01-01-2025 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2025 Saldo 01-01-2026 Toe- voegen Ver- minderen Saldo 31-12-2026
Algemene Voorzieningen
VRZ Uitvoering wet APPA 3.539 132 1.040 2.631 2.631 133 2.764 2.764 125 2.889 2.889 120 3.009 3.009 118 3.127
VRZ Voormalig personeel 1.892 1.228 412 2.708 2.708 347 2.361 2.361 214 2.147 2.147 150 1.997 1.997 147 1.850
VRZ Invulling CAO-gelden OR 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Sub Totaal 5.511 1.360 1.452 5.419 5.419 133 347 5.205 5.205 125 214 5.116 5.116 120 150 5.086 5.086 118 147 5.057
Egalisatievoorzieningen
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (riool) 3.330 67 798 2.599 2.599 30 2.569 2.569 217 2.352 2.352 192 2.160 2.160 179 1.981
Sub Totaal 3.330 67 798 2.599 2.599 0 30 2.569 2.569 0 217 2.352 2.352 0 192 2.160 2.160 0 179 1.981
Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen
Onderhoudsvoorzieningen 1.925 422 422 1.925 1.925 516 516 1.925 1.925 516 516 1.925 1.925 516 516 1.925 1.925 516 516 1.925
Sub Totaal 1.925 422 422 1.925 1.925 516 516 1.925 1.925 516 516 1.925 1.925 516 516 1.925 1.925 516 516 1.925
Afronding 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 10.766 1.849 2.672 9.943 9.943 649 893 9.699 9.699 641 947 9.393 9.393 636 858 9.171 9.171 634 842 8.963