Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd 
In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de beleidsvelden volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. 

Iedereen doet mee!  
Deze ambitie vertalen we in dit programma naar het realiseren van vitaliteit en gezondheid. Door om te zien naar elkaar. We zorgen dat iedereen kan meedoen, uitdagingen worden samen opgepakt en sociale binding versterkt. We werken aan gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.  Aan de ambitie van dit programma is de opgave  “Iedereen doet mee” gekoppeld. Dit bestaat uit de opgave "Drempelvrij Winterswijk" in dit programma en de opgave "Winterswijk Armoedevrij in 2040" in programma 2.  Deze opgaven lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe. 

Zorg voor wie het nodig heeft 
We vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond en energiek zijn en zelf regie kunnen nemen op gezondheid en geluk. 
Met preventie richten we ons op factoren die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Jongeren hebben de toekomst, voor ouderen zijn goede fysieke sociale structuren belangrijk. 
 
Beschikbare voorzieningen 
We beheersen de kwaliteit van zorg en de uitgaven voor jeugdzorg en WMO. 
Samenwerking tussen betrokken partijen moet leiden tot een beter afgestemd aanbod. We zien het SKB als een onmisbare schakel in dit zorgaanbod voor de regio. Winterswijk blijft zijn verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van vluchtelingen. Het asielzoekerscentrum is een voorbeeld voor de rest van Nederland. 

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We vinden het belangrijk dat iedere inwoner volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We willen dat zij gezond en energiek zijn en zelf de regie kunnen nemen op gezondheid en geluk. 
De regio is voorzien van een volwaardig aanbod, waaronder ook het ziekenhuis. Het zorgaanbod is op elkaar afgestemd. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’;
 • Regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’;
 • Regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Hoe ervaren inwoners hun gezondheid/kwaliteit van leven (bron: CBS); 
 • Demping van de stijging aantal chronisch zieken (bron: CBS).

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's
 • De invloed van de gemeente voor wat betreft het behoud van voorzieningen zoals het SKB, is veelal beperkt tot lobby. 
 • Preventie: bij een nieuwe aanpak zijn de effecten vooraf niet altijd zeker. 

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zetten in op een goede fysieke en sociale infrastructuur zodat de zorg de mensen bereikt die dat nodig hebben.
Daarnaast hebben we zorg ingekocht die kwalitatief goed en betaalbaar is en die stimuleert tot zorginnovatie en samenwerking. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan ‘Meedoen in Winterswijk’
 • Integrale Verordening sociaal domein
 • Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein)
 • Beoordelingskader Wonen met zorg 2020-2023
 • Agenda Sociaal domein   

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Het aantal geïndiceerde uren Hulp bij huishouden daalt;
 • Stabilisatie en waar mogelijk  daling van het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt in het kader van de Wmo.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

We zijn mede afhankelijk van (keten)partners voor wat betreft  zorgvernieuwing om in- en doorstroom te beïnvloeden. 

 

 

1.3 Jeugd

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Jongeren hebben de toekomst; alle Winterswijkse jongeren moeten dezelfde kansen voor ontwikkeling hebben. Preventie voorkomt inzet duurdere zorg. 

Relevante documenten:

 • Beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’;
 • Integrale Verordening sociaal domein;
 • Samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein);
 • Agenda sociaal domein. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's
 • We zijn mede afhankelijk van zorgorganisaties voor wat betreft kwaliteit, in-, door-, uitstroom en innovatie;
 • Beperkte invloed op doorverwijzing naar geïndiceerde zorg door externe doorverwijzers zoals huisartsen;
 • Preventie: bij een nieuwe aanpak zijn de effecten vooraf niet altijd zeker. 

Financiële onderbouwing programma 1

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 1e prognose Aanpassing begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
1.1 Volksgezondheid
1608 Ontw gezondheidspark Oost Achterh-Arrisveld 151 2 0 0 0 0 0 0
532 Lokaal Gezondheidsbeleid 0 20 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 2 0 2 2 2 2
Totaal 1.1 Volksgezondheid 151 22 2 0 2 2 2 2
1.2 Maatschappelijke ondersteuning
1639 Basismobiliteit 0 20 0 0 0 0 0 0
1672 ZOOV 8.944 10.532 0 0 0 0 0 0
539 WMO individuele voorzieningen 1.217 231 0 0 0 0 0 0
548 Sociaal Team 8 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 10.814 1.122 11.936 12.915 13.881 13.881
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 8 0 8 8 8 8
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 223 0 223 223 385 388
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 10.170 10.783 11.045 1.122 12.167 13.146 14.274 14.277
1.3 Jeugd
1624 Transitie Jeugdzorg 40 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 10.361 10.805 11.047 1.122 12.169 13.149 14.276 14.279
Lasten
1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten
1901 AMBT Pr1 Zorgen voor Winterswijk 2.731 3.014 0 0 0 0 0 0
1911 KAPL Pr1 Zorgen voor Winterswijk 494 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.225 3.014 0 0 0 0 0 0
1.1 Volksgezondheid
1092 GGD-Gelre IJssel Wet coll preventie 484 520 0 0 0 0 0 0
1608 Ontw gezondheidspark Oost Achterh-Arrisveld 57 187 0 0 0 0 0 0
532 Lokaal Gezondheidsbeleid 93 206 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 1.213 110 1.323 1.313 1.309 1.299
Totaal 1.1 Volksgezondheid 634 914 1.213 110 1.323 1.313 1.309 1.299
1.2 Maatschappelijke ondersteuning
1552 Transformatie sociale domein 90 119 0 0 0 0 0 0
1639 Basismobiliteit 791 787 0 0 0 0 0 0
1671 Regionale samenwerking Soc Domein 178 205 0 0 0 0 0 0
1672 ZOOV 8.944 10.532 0 0 0 0 0 0
1715 Winterswijk drempelvrij 89 175 0 0 0 0 0 0
536 Uitvoeren OGGZ-beleid 86 109 0 0 0 0 0 0
539 WMO individuele voorzieningen 7.222 7.099 0 0 0 0 0 0
548 Sociaal Team 249 510 0 0 0 0 0 0
566 Subsidiering welzijnswerk 182 178 0 0 0 0 0 0
569 Ondersteuning mantelzorgers 125 172 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 13.191 1.355 14.545 15.370 16.335 16.335
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 1.752 480 2.233 2.178 2.178 2.178
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 3.673 465 4.139 4.087 3.987 3.887
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 3.595 429 4.024 3.959 3.785 3.785
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 9 0 9 9 9 9
Totaal 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 17.955 19.886 22.220 2.729 24.949 25.603 26.294 26.194
1.3 Jeugd
1624 Transitie Jeugdzorg 7.996 7.494 0 0 0 0 0 0
170 Subsidie verlenen jeugd&jongeren 101 75 0 0 0 0 0 0
561 Subsidie JGZ (Jeugd Gezondheids Zorg) 471 510 0 0 0 0 0 0
571 Invulling en uitvoering speelruimtebeleid 15 15 0 0 0 0 0 0
592 Uitvoeren Wet Kinderopvang 32 43 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 5.707 1.698 7.405 7.371 7.371 7.371
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 802 -7 795 795 795 795
Totaal 1.3 Jeugd 8.615 8.137 6.509 1.691 8.200 8.166 8.166 8.166
Totaal Lasten 30.429 31.950 29.942 4.530 34.472 35.082 35.769 35.659
Onttrekkingen
1.2 Maatschappelijke ondersteuning
1552 Transformatie sociale domein 13 0 0 0 0 0 0 0

Algemene toelichting financiële tabel

Terug naar navigatie - Algemene toelichting financiële tabel

Met ingang van deze begroting bieden we meer inzicht in het financieel verloop van de beleidsvelden en hebben we een aantal financieel-technische wijzigingen doorgevoerd voor wat betreft de presentatie van de cijfers. Dat vraagt ook om een algemene toelichting op deze tabel, in de kolommen leest u het volgende:

Rekening 2021: gerealiseerde cijfers van de door de raad vastgestelde jaarrekening 2021;
Begroting 2022: cijfers van de bijgestelde begroting 2022, na vaststelling door de raad van de 1e prognose voor het jaar 2022;
Begroting 2023 1e prognose: beginstand van de begroting 2023, volgens de door de raad vastgestelde 1e prognose van 2022;
Aanpassing begroting 2023: aanpassingen in de voorliggende begroting ten opzichte van de beginstand;
Begroting 2023 : cijfers zoals nu via deze begroting worden voorgesteld om door de raad vast te stellen;
Begroting 2024-2026: cijfers voor de komende jaren op basis van het huidige en met deze begroting vast te stellen beleid.

In principe wordt alleen de kolom 'Aanpassing begroting 2023' toegelicht voor afwijkingen boven de € 50.000 en voor de jaren 2024-2026 wanneer het om significante afwijkingen gaat. Verschillen tussen 2022 en de begroting 2023 (beginstand) worden echter niet nader toegelicht, deze zijn immers al bij de 1e prognose 2022 toegelicht. 

Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten

Tot en met 2022 werden bedrijfsvoerings- en kapitaallasten doorbelast vanuit programma 4 naar de overige programma's. Wij moeten echter inzicht geven in álle lasten die tot het beleidsveld horen, dus ook de salarislasten van medewerkers die eraan werken en de kapitaallasten van investeringen die betrekking op het beleidsveld hebben. Daarom ziet u dat er geen cijfers meer staan voor 2023 en verder bij de doorbelaste lasten. Deze ziet u nu terug in een toename van de lasten bij de beleidsvelden waarbij er overigens ook sprake is van een verschuiving tussen beleidsvelden en/of programma's. Het gaat hierbij dus om een financieel-technische wijziging. Op het geheel van de begroting is er daarom geen sprake van een toename, het betreft een andere verdeling van die lasten.

Om die reden is het kopje 'overige ontwikkelingen' opgenomen bij de financiële toelichting hieronder, daar maken deze mutaties in verschuivingen onderdeel vanuit. Daarnaast is ook onderdeel van het kopje overige ontwikkeling de CAO-stijging voor het personeel van € 650.000 en de herberekening van kapitaallasten oplopend van een voordeel in 2023 van € 300.000 naar € 700.000 in 2026. Die kostenstijgingen zijn verdeeld over alle beleidsproducten en worden om die reden niet telkens afzonderlijk toegelicht. Daar waar sprake is van extra investeringen in formatie wordt dit wel bij het betreffende beleidsveld benoemd. 

Volksgezondheid

Terug naar navigatie - Volksgezondheid

Het verschil van € 110.000 aan de lastenkant is als volgt te verklaren:

- verhoging bijdrage GGD                € 67.000 N

- verhoging subsidie Yunio               € 27.000 N

- overige ontwikkelingen                  € 16.000 N

De inwonerbijdrage aan de GGD wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast is ingestemd met het investeren in een robuustere GGD.  Voor 2023 betekent dit een verhoging van € 67.000.

De subsidie voor de uitvoering van de jeugdgezondsheidzorg door Yunio is verhoogd.

Overige ontwikkelingen

Dit betreft met name de doorbelaste bedrijfsvoerings- en kapitaallasten. Zie ook de algemene toelichting op de financiële tabel.  

Maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Maatschappelijke ondersteuning

Het voordeel van € 1.122.000 bij de baten wordt als volgt verklaard:

- Rijksbudget inburgeringsvoorziening                       € 177.000 V

- Hogere inkomsten ZOOV                                                 € 945.000 V

Het Rijk heeft op grond van de nieuwe wet gelden beschikbaar gesteld voor de inburgering van nieuwkomers. De bijbehorende uitgaven worden in programma 2 bij het onderdeel "Inkomen en Participatie" verantwoord.

De inkomsten van ZOOV zullen in 2023 stijgen als gevolg van prijsontwikkelingen. Aangezien de inkomsten van ZOOV gelijk zijn aan de uitgaven stijgen de uitgaven met hetzelfde bedrag.

Het nadeel van € 2.729.000 bij de lasten wordt grotendeels als volgt verklaard:

- verhoging uitgaven ZOOV                                              € 945.000 N

- verhoging uitgaven Integrale ondersteuning      € 425.000 N

- verhoging uitgaven Hulp bij Huishouden              € 425.000 N

- verhoging subsidie Vrijwilligers                                  €    27.000 N 

- 'stelpost sociaal domein'                                                 € 100.000 N

- overige ontwikkelingen                                                   € 800.000 N (zie hiervoor de toelichting bij beleidsveld 5.1 van programma 5)

Zoals bij de baten al aangegeven zijn de uitgaven ZOOV met hetzelfde bedrag verhoogd.

De ingeboekte bezuiniging bij de omzetting van arbeidsmatige dagbesteding naar een algemene voorziening wordt niet gerealiseerd. Daarnaast wordt de eerder verwachte bezuiniging als gevolg van de nieuwe inkoop ook niet gerealiseerd. Als gevolg van deze ontwikkelingen is het budget met € 425.000 verhoogd.

Als gevolg van de nieuwe CAO bij Hulp bij Huishouden en het niet volledig realiseren van de ingeboekte bezuiniging is het budget voor Hulp bij Huishouden met € 425.000 verhoogd.

De subsidies voor de vrijwilligers is naast de indexering ook verhoogd met een bedrag van € 24.766,40 voor subsidie aan de WUH.

Tot slot hebben we voor 2023 incidenteel een stelpost van € 100.000 opgenomen om te investeren in personeel in het sociaal domein. We constateren hier een behoefte om meer te doen op het vlak van participatie, veiligheid en sociaal werk. Gedurende 2023 moet ook duidelijk worden of we dit binnen de bestaande organisatie kunnen opvangen of dat hiervoor een structurele investering nodig is.

Overige ontwikkelingen: kleinere mutaties en verschuiving tussen beleidsvelden, zie ook algemene toelichting financiële tabel.

Toelichting meerjarenbegroting 2024 tot en met 2026:

ZOOV verwacht ook voor de jaren na 2023 een stijging van de inkomsten en daarmee dus ook een stijging van de uitgaven.

De stijging bij de baten is hoger dan bij de lasten omdat zich bij de ingeboekte bezuinigingen Begeleiding en Hulp bij Huishouden een stijgende ontwikkeling voordoet.

Jeugd

Terug naar navigatie - Jeugd

Door de toegenomen vraag naar Jeugdzorg, die al zichtbaar was bij de jaarrekening 2021 en het niet realiseren van de ingeboekte bezuinigingen die wij verwachtten bij de nieuwe wijze van inkoop, zijn de budgetten Jeugdzorg met € 1.691.000 verhoogd.

Tot nu toe zijn de budgetten incidenteel verhoogd en nu met de begroting 2023 is deze verhoging structureel doorgevoerd.