Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Leeswijzer
    1. Blz. 6 Leeswijzer
   3. Blz. 7 De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief
    1. Blz. 8 Financieel meerjarenperspectief
    2. Blz. 9 Structureel sluitende begroting
    3. Blz. 10 Mogelijke middelen voor 2026 en verder
    4. Blz. 11 Toelichting
    5. Blz. 12 Meerjarig financieel overzicht alle programma's
    6. Blz. 13 Autonome ontwikkelingen
    7. Blz. 14 Baten en lasten
    8. Blz. 15 Nieuwe beleidsontwikkelingen
    9. Blz. 16 Vermogenspositie
    10. Blz. 17 Aandachtspunten Financieel meerjarig perspectief
   4. Blz. 18 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    1. Blz. 19 Inleiding
    2. Blz. 20 1.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 21 Ambitie
     2. Blz. 22 Doelstellingen
      1. Blz. 23 Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad.
       1. Blz. 24 Participatie regionaal preventieakkoord
      2. Blz. 25 We sturen op (keten) samenwerking en behoud van zorgaanbod en voorzieningen.
       1. Blz. 26 Lobby voor behoud SKB
     3. Blz. 27 Indicatoren
     4. Blz. 28 Risico's
    3. Blz. 29 1.2 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 30 Ambitie
     2. Blz. 31 Doelstellingen
      1. Blz. 32 We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners.
       1. Blz. 33 Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening doorontwikkelen
       2. Blz. 34 Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen
       3. Blz. 35 Actualiseren visie op de Post
       4. Blz. 36 Realisatie overgang beschermd wonen
      2. Blz. 37 Zorgkosten beheersbaar houden
       1. Blz. 38 Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo
       2. Blz. 39 Uitvoeren normenkader hulp bij huishouden
       3. Blz. 40 We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten
     3. Blz. 41 Indicatoren
     4. Blz. 42 Risico's
    4. Blz. 43 1.3 Jeugd
     1. Blz. 44 Ambitie
     2. Blz. 45 Doelstellingen
      1. Blz. 46 Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen
       1. Blz. 47 Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijns zorg beperken
       2. Blz. 48 Realiseren opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag
      2. Blz. 49 Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders.
       1. Blz. 50 Monitoren resultaten nieuwe inkoop Jeugd
       2. Blz. 51 Samen met onze ketenpartners werken aan zorginnovatie
      3. Blz. 52 Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen
       1. Blz. 53 Inzet Preventie Platform Jeugd
     3. Blz. 54 Indicatoren
     4. Blz. 55 Risico's
    5. Blz. 56 Financiële onderbouwing programma 1
     1. Blz. 57 Baten en Lasten
     2. Blz. 58 Algemene toelichting financiële tabel
     3. Blz. 59 Volksgezondheid
     4. Blz. 60 Maatschappelijke ondersteuning
     5. Blz. 61 Jeugd
     6. Blz. 62 Kredieten
     7. Blz. 63 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   5. Blz. 64 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    1. Blz. 65 Inleiding
    2. Blz. 66 2.1 Cultuur
     1. Blz. 67 Ambitie
     2. Blz. 68 Doelstellingen
      1. Blz. 69 Combineren van voorzieningen waar mogelijk
       1. Blz. 70 Bijdrage leveren aan ontwikkeling en vervolgkeuze WOOOW
       2. Blz. 71 Volgend op de besluitvorming WOOOW: Opleveren toekomstvisie voorzieningen
      2. Blz. 72 Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed
       1. Blz. 73 Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’
       2. Blz. 74 Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden
       3. Blz. 75 Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden
       4. Blz. 76 Uitvoering plan van aanpak historische routes en paden
     3. Blz. 77 Indicatoren
     4. Blz. 78 Risico's
    3. Blz. 79 2.2 Sport
     1. Blz. 80 Ambitie
     2. Blz. 81 Doelstellingen
      1. Blz. 82 Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging
       1. Blz. 83 Heroriëntatie inzet middelen sport stimulering
       2. Blz. 84 Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord
      2. Blz. 85 Sportfaciliteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen die mee wil doen
      3. Blz. 86 Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar
       1. Blz. 87 Eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen ontwikkelen en invoeren
       2. Blz. 88 Samen met het zwembad opstellen van een plan voor zwembad Jaspers voor een gezonde exploitatie met investeringen in duurzaamheid en kwaliteit
     3. Blz. 89 Indicatoren
     4. Blz. 90 Risico's
    4. Blz. 91 2.3 Inkomen en participatie
     1. Blz. 92 Ambitie
     2. Blz. 93 Doelstellingen
      1. Blz. 94 Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren
       1. Blz. 95 Monitoring nieuwe wet Inburgering
       2. Blz. 96 Activiteiten opvang Oekraïners
      2. Blz. 97 Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden
       1. Blz. 98 Onderzoek naar inzet werkaanvaardingspremie
       2. Blz. 99 Evalueren bewindvoering en indien nodig bijstellen werkwijze
       3. Blz. 100 Invoering Meedoenregeling voor volwassenen
       4. Blz. 101 Evaluatie Meedoenregeling kinderen
      3. Blz. 102 We ondersteunen inwoners naar regulier werk of zinvolle dagbesteding
       1. Blz. 103 Onderzoek naar pilot basisbanen
       2. Blz. 104 Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden
     3. Blz. 105 Indicatoren
     4. Blz. 106 Risico's
    5. Blz. 107 2.4 Educatie
     1. Blz. 108 Ambitie
     2. Blz. 109 Doelstellingen
      1. Blz. 110 Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal huisvestingsplan
       1. Blz. 111 Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037
      2. Blz. 112 We bevorderen kansen gelijkheid
       1. Blz. 113 Aanpak laaggeletterdheid
       2. Blz. 114 Inzet NPO middelen
     3. Blz. 115 Indicatoren
     4. Blz. 116 Risico's
    6. Blz. 117 Financiële onderbouwing programma 2
     1. Blz. 118 Baten en Lasten
     2. Blz. 119 Algemene toelichting financiële tabel
     3. Blz. 120 Cultuur
     4. Blz. 121 Sport
     5. Blz. 122 Inkomen en participatie
     6. Blz. 123 Educatie
     7. Blz. 124 Kredieten
     8. Blz. 125 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   6. Blz. 126 Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
    1. Blz. 127 Inleiding
    2. Blz. 128 3.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 129 Ambitie
     2. Blz. 130 Doelstellingen
      1. Blz. 131 Behouden van kwaliteit landschap waarin kernbegrippen biodiversiteit en betrokkenheid zijn
       1. Blz. 132 Het gebruiken van gebiedseigen soorten om aantrekkelijkheid voor insecten te bevorderen
       2. Blz. 133 Vergroten betrokkenheid inwoners bij biodiversiteit middels inzet Duurzaamheidscentrum
       3. Blz. 134 Uitvoering geven aan bermbeheerplan
       4. Blz. 135 Uitvoering geven aan groenstructuurplan
       5. Blz. 136 Bestrijden van de Japanse duizendknoop
      2. Blz. 137 De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied
       1. Blz. 138 Opzetten strategie wijkaanpak met pilot Wijkregisseur.
      3. Blz. 139 Elke inwoner moet zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen door het verkeer
       1. Blz. 140 Het opstellen van een mobiliteitsplan met uitvoeringsagenda
      4. Blz. 141 Het creëren van een gezond leefklimaat
       1. Blz. 142 Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst voor beheer en onderhoud openbare ruimte met de ROVA.
      5. Blz. 143 Onze voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, we zorgen voor veilige wegen
       1. Blz. 144 Op basis van wegenbeheerplan uitvoeren van onderhoud
      6. Blz. 145 We hebben een visie op begraven passend bij de behoefte van onze inwoners
       1. Blz. 146 Opstellen beleid en beheerplan begraafplaats inclusief uitvoeringsplan
      7. Blz. 147 We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk
       1. Blz. 148 Uitbreiding Parkeerroute Informatie Systeem
      8. Blz. 149 We stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer.
       1. Blz. 150 Zorgen voor dekkend netwerk van laadinfra en monitoring pilot kabelgoottegels
     3. Blz. 151 Indicatoren
     4. Blz. 152 Risico's
    3. Blz. 153 3.2 Klimaat, water en milieu
     1. Blz. 154 Ambitie
     2. Blz. 155 Doelstellingen
      1. Blz. 156 Middels risicogericht rioolbeheer zorgen we voor een schone en gezonde omgeving
       1. Blz. 157 Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer
      2. Blz. 158 We adviseren in gebiedsontwikkelingen buitengebied en voeren de klimaatadaptatiestrategie uit
       1. Blz. 159 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
      3. Blz. 160 We starten gemeentelijke zwerfafvalactiviteiten op en maken een grondstoffenbeleidsplan
       1. Blz. 161 Faciliteren en samenwerken tijdens landelijke opschoondag en World Clean Up Day
       2. Blz. 162 Actualisatie grondstoffenbeleidsplan
      4. Blz. 163 We voeren noodzakelijk projecten uit op het gebied van milieu
       1. Blz. 164 Uitvoeren project sanering wegverkeerslawaai
       2. Blz. 165 Uit (laten) voeren sanering stortplaats WAL
     3. Blz. 166 Indicatoren
     4. Blz. 167 Risico's
    4. Blz. 168 3.3 Duurzaamheid en milieu
     1. Blz. 169 Inleiding
    5. Blz. 170 3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen
     1. Blz. 171 Ambitie
     2. Blz. 172 Doelstellingen
      1. Blz. 173 We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving
       1. Blz. 174 Implementeren Omgevingswet
       2. Blz. 175 Implementeren Wet Kwaliteit Bouw
      2. Blz. 176 We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals de aanpak van de gebieden Molenveld, WOOOW en Steengroeve
       1. Blz. 177 Uitvoeren en afronden project Molenveld inclusief afdekken kleiput
       2. Blz. 178 Uitwerken planvorming project WoooW
       3. Blz. 179 Gebiedsontwikkeling Steengroeve
       4. Blz. 180 Kwaliteitsimpuls van de Markt
       5. Blz. 181 Revitalisering Dennenoord
       6. Blz. 182 Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden
       7. Blz. 183 Uitwerken planvorming Ribeslocatie
       8. Blz. 184 Uitwerken planvorming woningbouw Narcisstraat
       9. Blz. 185 Uitwerken planvorming herontwikkeling vrijkomende schoollocaties (n.a.v. Integraal Huisvestingsplan)
       10. Blz. 186 Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk
       11. Blz. 187 Planvorming gebiedsontwikkeling omgeving Gaudium
       12. Blz. 188 Ontwikkelen flexwoonprojecten
      3. Blz. 189 We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied
       1. Blz. 190 Uitvoeren programma Vitaal platteland door middel van een gebiedsgerichte aanpak
       2. Blz. 191 Uitvoeren project LEADER
       3. Blz. 192 Uitvoeren project toekomstbestendige erven
       4. Blz. 193 Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit
      4. Blz. 194 We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is
       1. Blz. 195 Uitvoeren woonvisie
       2. Blz. 196 Maken van afspraken met De Woonplaats opdat de bestaande sociale huurvoorraad kwalitatief goed blijft, inclusief duurzaamheid
       3. Blz. 197 Onderzoeken mogelijkheden (terug)koop- en erfpachtconstructies
       4. Blz. 198 Opstellen regionale woonagenda
      5. Blz. 199 We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen
       1. Blz. 200 Snippergroen/illegaal grondgebruik: afhandelen pilot en vervolgplan uitvoeren
     3. Blz. 201 Indicatoren
     4. Blz. 202 Risico's
    6. Blz. 203 3.5 Economie en Lobby
     1. Blz. 204 Ambitie
     2. Blz. 205 Doelstellingen
      1. Blz. 206 Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt, inbreiding, revitalisering en herontwikkeling
       1. Blz. 207 Heroverwegen locatiekeuze bedrijventerrein: keuze locatie(s) medio ‘23
       2. Blz. 208 Opzetten en uitvoeren programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen
      2. Blz. 209 Het maken en vaststellen van een visie op de toekomstige soort bedrijven in Winterswijk
       1. Blz. 210 Opstellen toekomstvisie gewenste bedrijvigheid in Winterswijk
      3. Blz. 211 In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod
       1. Blz. 212 Maken toekomstvisie op verblijfsrecreatie samen met de sector
       2. Blz. 213 Maken nieuwe meerjarige afspraken over toeristenbelasting samen met de sector
       3. Blz. 214 Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda
       4. Blz. 215 Stimuleren evenementen voor en door jongeren, o.a. door budget beschikbaar te stellen.
      4. Blz. 216 Indien Corona opnieuw impact heeft, de nodige maatregelen nemen om winkels, horeca en/of andere instellingen in de bedrijfsvoering te ondersteunen
       1. Blz. 217 Beheer Crisis- en herstelfonds Corona
      5. Blz. 218 Stimuleren ondernemerschap en stabiele arbeidsmarkt
       1. Blz. 219 Starten ondernemerspunt dat ondersteuning biedt aan de integrale economische ontwikkeling
      6. Blz. 220 Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor.
       1. Blz. 221 Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School
       2. Blz. 222 Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School
       3. Blz. 223 Doorontwikkeling team Europa
       4. Blz. 224 Titel Green Leaf Award Internationaal blijven uitdragen
       5. Blz. 225 Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
       6. Blz. 226 Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn)
       7. Blz. 227 Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort)
       8. Blz. 228 Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk)
       9. Blz. 229 Continueren samenwerking met Oekraïense gemeenten via Cities4Cities
       10. Blz. 230 Opstellen lobbyplan 2023
       11. Blz. 231 Benutten (Europese) subsidiemogelijkheden n.a.v. subsidiescan
     3. Blz. 232 Indicatoren
     4. Blz. 233 Risico's
    7. Blz. 234 Financiële onderbouwing programma 3
     1. Blz. 235 Baten en Lasten
     2. Blz. 236 Algemene toelichting financiële tabel
     3. Blz. 237 Openbare ruimte
     4. Blz. 238 Klimaat, water en milieu
     5. Blz. 239 Duurzaamheid
     6. Blz. 240 Gebiedsontwikkeling en wonen
     7. Blz. 241 Economie en Lobby
     8. Blz. 242 Kredieten
     9. Blz. 243 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   7. Blz. 244 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
    1. Blz. 245 Inleiding
    2. Blz. 246 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
     1. Blz. 247 Ambitie
     2. Blz. 248 Doelstellingen
      1. Blz. 249 We betrekken zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijk stijl
       1. Blz. 250 Organiseren pilot burgerforum en effecten daarvan in beeld brengen
       2. Blz. 251 Opstellen uitvoeringsprogramma dienstverlening
       3. Blz. 252 Toekomstvisie Winterswijk
      2. Blz. 253 We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie
      3. Blz. 254 We interesseren inwoners voor de democratie en politiek
       1. Blz. 255 Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd.
      4. Blz. 256 We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening
       1. Blz. 257 E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren
     3. Blz. 258 Indicatoren
     4. Blz. 259 Risico's
    3. Blz. 260 4.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 261 Ambitie
     2. Blz. 262 Doelstellingen
      1. Blz. 263 We gaan drugsproblematiek tegen
       1. Blz. 264 Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen
       2. Blz. 265 Hard optreden tegen drugsoverlast
       3. Blz. 266 Inzetten op preventiecampagnes tegen drugsgebruik
      2. Blz. 267 We gaan straatintimidatie tegen
       1. Blz. 268 Campagne starten om straatintimidatie tegen te gaan
       2. Blz. 269 Onderzoek of een verbod op straatintimidatie mogelijk is
      3. Blz. 270 We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners
       1. Blz. 271 Versterken samenwerking en zichtbaarheid politie en boa’s
       2. Blz. 272 Versterken samenwerking met domein zorg t.b.v. een integrale aanpak van mensen met verward en onbegrepen gedrag
       3. Blz. 273 Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen
      4. Blz. 274 We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 275 Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes
       2. Blz. 276 Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt
       3. Blz. 277 Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert
       4. Blz. 278 Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten
       5. Blz. 279 In beeld brengen en tegengaan zorgfraude
      5. Blz. 280 We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit
       1. Blz. 281 Samen met diverse ketenpartners organiseren van diverse preventiecampagnes, voorlichting en training ter bewustwording en cyberweerbaarheid
       2. Blz. 282 Organiseren Cyber securityscan voor ondernemers
     3. Blz. 283 Indicatoren
     4. Blz. 284 Risico's
    4. Blz. 285 Financiële onderbouwing programma 4
     1. Blz. 286 Baten en Lasten
     2. Blz. 287 Algemene toelichting financiële tabel
     3. Blz. 288 Bestuur, organisatie en dienstverlening
     4. Blz. 289 Openbare orde en veiligheid
     5. Blz. 290 Kredieten
     6. Blz. 291 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   8. Blz. 292 Programma 5 Inkomsten van Winterswijk
    1. Blz. 293 Inleiding
    2. Blz. 294 5.1 Algemene middelen
     1. Blz. 295 Ambitie
     2. Blz. 296 Doelstellingen
      1. Blz. 297 Behouden gezonde financiële positie
       1. Blz. 298 Monitoren van uitvoering van begroting via P&C-documenten
      2. Blz. 299 We streven naar een jaarlijks structureel sluitende begroting
       1. Blz. 300 Vaststellen begroting
      3. Blz. 301 Zorgen voor voldoende investeringsruimte
       1. Blz. 302 Integrale afwegingen bij begrotingsbehandeling
     3. Blz. 303 Indicatoren
     4. Blz. 304 Risico's
    3. Blz. 305 5.2 Lokale belastingen
     1. Blz. 306 Ambitie
     2. Blz. 307 Doelstellingen
      1. Blz. 308 De onroerende zaakbelastingen wordt gefixeerd op de opbrengst met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding
      2. Blz. 309 We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting
     3. Blz. 310 Indicatoren
     4. Blz. 311 Risico's
    4. Blz. 312 Financiële onderbouwing programma 5
     1. Blz. 313 Baten en Lasten
     2. Blz. 314 Algemene middelen
     3. Blz. 315 Lokale belastingen
     4. Blz. 316 Kredieten
     5. Blz. 317 Onttrekkingen en toevoegingen reserves
   9. Blz. 318 Opgave Drempelvrij Winterswijk
    1. Blz. 319 Ambitie
    2. Blz. 320 Doelstellingen
     1. Blz. 321 Iedereen kan zichzelf zijn in onze gemeente; we dragen actief uit dat Winterswijk regenbooggemeente is
      1. Blz. 322 We dragen uit dat we regenbooggemeente zijn door samenwerking in de regio in een programma gericht op bewustwording, dialoog en veiligheid
     2. Blz. 323 We geven de verbinding met cultuur en sport een plek in de opgave
      1. Blz. 324 We verbeteren de toegang tot sport en cultuur voor onze doelgroepen
     3. Blz. 325 We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit
      1. Blz. 326 Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat de thema's die leven een plek krijgen in de inclusie-agenda
      2. Blz. 327 We werken zoveel mogelijk letterlijke en figuurlijke drempels weg als die deelname aan de samenleving belemmeren. En we proberen nieuwe drempels tegen te gaan.
      3. Blz. 328 We werken aan bewustwording rondom het thema inclusie door middel van ervaringsverhalen en campagnes
    3. Blz. 329 Indicatoren
    4. Blz. 330 Risico's
   10. Blz. 331 Opgave Winterswijk Armoedevrij
    1. Blz. 332 Ambitie
    2. Blz. 333 Doelstellingen
     1. Blz. 334 Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen
      1. Blz. 335 Uitvoeringsagenda STAP-Winterswijk (Samen Tegen Armoede Pact)
      2. Blz. 336 Verhogen urgentiebesef en maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking
      3. Blz. 337 Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk jaagt vernieuwing en experimenteerruimte aan. Dit faciliteren wij.
      4. Blz. 338 Invoering Winterswijk pas
      5. Blz. 339 Taskforce Bestaanszekerheid
    3. Blz. 340 Indicatoren
    4. Blz. 341 Risico's
   11. Blz. 342 Opgave Centrum
    1. Blz. 343 Ambitie
    2. Blz. 344 Doelstellingen
     1. Blz. 345 Vanuit de gezamenlijk tot stand gekomen visie wordt het centrum doorontwikkeld tot gastvrij, aantrekkelijk en goed bereikbaar
      1. Blz. 346 Realiseren van uitvoeringsagenda Opgave Centrum
      2. Blz. 347 Opleveren masterplan centrum
    3. Blz. 348 Indicatoren
    4. Blz. 349 Risico's
   12. Blz. 350 Opgave Duurzaamheid
    1. Blz. 351 Ambitie
    2. Blz. 352 Doelstellingen
     1. Blz. 353 We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030
      1. Blz. 354 Uitvoering RES 1.0 waarin regionaal tenminste 1.35 TWh aan (grootschalige opwek) in 2030
      2. Blz. 355 Uitvoeren plannen voor zon op bedrijfsdaken
      3. Blz. 356 We evalueren het moratorium op Windenergie
      4. Blz. 357 Uitvoeren visie Warmtetransitie
      5. Blz. 358 We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk
     2. Blz. 359 We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen
      1. Blz. 360 Uitvoeren plannen voor energiearmoede op het onderdeel verduurzaming woningen
     3. Blz. 361 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030
      1. Blz. 362 We gaan verder met het project D-factor; we willen een energie neutrale en circulaire organisatie worden
    3. Blz. 363 Indicatoren
    4. Blz. 364 Risico's
  2. Blz. 365 Paragrafen
   1. Blz. 366 Paragraaf A Lokale Heffingen
    1. Blz. 367 Inleiding
    2. Blz. 368 Beleid
    3. Blz. 369 Belastingdruk
    4. Blz. 370 De belastingdruk voor 2023 stijgt in vergelijking met 2022
    5. Blz. 371 Opbrengst heffingen
    6. Blz. 372 Onroerendezaakbelastingen
    7. Blz. 373 Toeristenbelasting
    8. Blz. 374 Forensenbelasting
    9. Blz. 375 Precariobelasting
    10. Blz. 376 Afvalstoffenheffing
    11. Blz. 377 Rioolheffing
    12. Blz. 378 Grafrechten
    13. Blz. 379 Marktgelden
    14. Blz. 380 Leges algemene dienstverlening
    15. Blz. 381 Reclamebelasting
    16. Blz. 382 Kwijtschelding
    17. Blz. 383 Kostenonderbouwing
    18. Blz. 384 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing
    19. Blz. 385 Kostenonderbouwing rioolheffing
    20. Blz. 386 Kostenonderbouwing grafrechten
    21. Blz. 387 Kostenonderbouwing marktgelden
    22. Blz. 388 Kostenonderbouwing leges
   2. Blz. 389 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 390 Inleiding
    2. Blz. 391 1. Weerstandsvermogen
    3. Blz. 392 2. Risico’s
    4. Blz. 393 2a Risico's
    5. Blz. 394 Weerstandsratio
    6. Blz. 395 Risico grondexploitatie
    7. Blz. 396 3. Kengetallen financiële positie
    8. Blz. 397 Signaalwaarden
    9. Blz. 398 1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen
    10. Blz. 399 3. Solvabiliteit
    11. Blz. 400 4. Grondexploitatie
    12. Blz. 401 5. Structurele exploitatieruimte
    13. Blz. 402 6. Belastingcapaciteit
    14. Blz. 403 Conclusie Kengetallen
   3. Blz. 404 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 405 Inleiding
    2. Blz. 406 Wegen
    3. Blz. 407 Laadpalen
    4. Blz. 408 Openbare verlichting
    5. Blz. 409 Civiele kunstwerken
    6. Blz. 410 Kengetallen wegen
    7. Blz. 411 Waterbeheer inclusief riolering en beduikering
    8. Blz. 412 Kengetallen riolering en waterbeheer
    9. Blz. 413 Stedelijk groen en buitensportcomplexen
    10. Blz. 414 Kengetallen groen
    11. Blz. 415 Kengetallen gebouwen
   4. Blz. 416 Paragraaf D Financiering
    1. Blz. 417 Inleiding
    2. Blz. 418 Kasbeheer
    3. Blz. 419 Risicobeheer
    4. Blz. 420 Gemeentefinanciering
    5. Blz. 421 Schatkistbankieren
    6. Blz. 422 Renteschema
    7. Blz. 423 Omslagrente
    8. Blz. 424 Kasstroom
   5. Blz. 425 Paragraaf E Bedrijfsvoering
    1. Blz. 426 Inleiding
    2. Blz. 427 1. Organisatieontwikkeling
    3. Blz. 428 2. Personeelsbeleid
    4. Blz. 429 Ontwikkeling van medewerkers
    5. Blz. 430 Integriteit
    6. Blz. 431 3. Informatiebeleid, automatisering en digitalisering
    7. Blz. 432 4. Informatiebeveiliging
    8. Blz. 433 5. Privacy
    9. Blz. 434 6. Inkoop-en aanbestedingsbeleid
    10. Blz. 435 7. Beheer gebouwen
    11. Blz. 436 Toerekening overhead en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
   6. Blz. 437 Paragraaf F Verbonden partijen
    1. Blz. 438 Inleiding
    2. Blz. 439 Gemeentelijk beleid
    3. Blz. 440 Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
    4. Blz. 441 GGD Noord- en Oost-Gelderland
    5. Blz. 442 Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
    6. Blz. 443 Fijnder
    7. Blz. 444 Stadsbank Oost Nederland
    8. Blz. 445 Stichting Achterhoek Toerisme
    9. Blz. 446 Omgevingsdienst Achterhoek
    10. Blz. 447 Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
    11. Blz. 448 Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
    12. Blz. 449 ROVA
    13. Blz. 450 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
    14. Blz. 451 Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem
    15. Blz. 452 Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
    16. Blz. 453 N.V. Alliander
    17. Blz. 454 N.V. Vitens
    18. Blz. 455 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
   7. Blz. 456 Paragraaf G Grondbeleid
    1. Blz. 457 Inleiding
    2. Blz. 458 Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen
    3. Blz. 459 Hoe voeren we ons grondbeleid uit?
    4. Blz. 460 Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie
    5. Blz. 461 Onderbouwing van de geraamde winstneming
    6. Blz. 462 De beleidsuitgangspunten voor de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken
    7. Blz. 463 Woonbeleid
    8. Blz. 464 Bedrijventerreinen
    9. Blz. 465 Planontwikkeling gemeentelijk initiatief
    10. Blz. 466 Planontwikkeling particulier initiatief
    11. Blz. 467 Financiële positie grondexploitatie
    12. Blz. 468 Uitgaven BIE
    13. Blz. 469 Faciliterend grondbeleid
    14. Blz. 470 Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding
  3. Blz. 471 Bijlagen
   1. Blz. 472 Bijlage 1 Financiële tabellen
    1. Blz. 473 Toelichting financiële tabellen
    2. Blz. 474 Taakvelden
    3. Blz. 475 Balans (prognose)
    4. Blz. 476 EMU-Saldo
    5. Blz. 477 Incidentele baten en lasten
    6. Blz. 478 Structurele mutaties reserves
    7. Blz. 479 Saldo van baten en lasten
   2. Blz. 480 Bijlage 2 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 481 Reserves en voorzieningen
   3. Blz. 482 Bijlage 3 Beleidsindicatoren
    1. Blz. 483 Beleidsindicatoren
   4. Blz. 484 Bijlage 4 Investeringen
    1. Blz. 485 Investeringsoverzicht 2023 - 2026
   5. Blz. 486 Bijlage 5 Uitgangspunten begroting 2023 - 2026
    1. Blz. 487 Uitgangspunten begroting 2023 - 2026
   6. Blz. 488 Bijlage 6 Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten
    1. Blz. 489 Inleiding
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap