Sitemap

Programmabegroting 2023 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
De financiële positie van de gemeente Winterswijk in meerjarenperspectief Blz. 7
Financieel meerjarenperspectief Blz. 8
Structureel sluitende begroting Blz. 9
Mogelijke middelen voor 2026 en verder Blz. 10
Toelichting Blz. 11
Meerjarig financieel overzicht alle programma's Blz. 12
Autonome ontwikkelingen Blz. 13
Baten en lasten Blz. 14
Nieuwe beleidsontwikkelingen Blz. 15
Vermogenspositie Blz. 16
Aandachtspunten Financieel meerjarig perspectief Blz. 17
Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk Blz. 18
Inleiding Blz. 19
1.1 Volksgezondheid Blz. 20
Ambitie Blz. 21
Doelstellingen Blz. 22
Om gezondheid en geluk te bevorderen bieden we signalerende en preventieve activiteiten die van invloed zijn op gezondheid en welzijn. Het regionaal preventieakkoord is onze leidraad. Blz. 23
Participatie regionaal preventieakkoord Blz. 24
We sturen op (keten) samenwerking en behoud van zorgaanbod en voorzieningen. Blz. 25
Lobby voor behoud SKB Blz. 26
Indicatoren Blz. 27
Risico's Blz. 28
1.2 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 29
Ambitie Blz. 30
Doelstellingen Blz. 31
We zorgen voor een sterke sociale basis met laagdrempelige voorzieningen en streven naar het normaliseren van de hulp van onze inwoners. Blz. 32
Arbeidsmatige dagbesteding als algemene voorziening doorontwikkelen Blz. 33
Inloopvoorzieningen als algemene voorziening doorontwikkelen Blz. 34
Actualiseren visie op de Post Blz. 35
Realisatie overgang beschermd wonen Blz. 36
Zorgkosten beheersbaar houden Blz. 37
Monitoren resultaten nieuwe inkoop Wmo Blz. 38
Uitvoeren normenkader hulp bij huishouden Blz. 39
We zetten in op zorgvernieuwing en de toepassing van innovatieve concepten Blz. 40
Indicatoren Blz. 41
Risico's Blz. 42
1.3 Jeugd Blz. 43
Ambitie Blz. 44
Doelstellingen Blz. 45
Door de zorg zoveel als mogelijk te normaliseren, beperken we de instroom in geïndiceerde voorzieningen Blz. 46
Instroom van jeugdige cliënten naar tweedelijns zorg beperken Blz. 47
Realiseren opvangvoorziening voor kinderen met een zorgvraag Blz. 48
Om zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen, sturen we met de inkoop op zorgvernieuwing met behoud van kwaliteit en op partnerschap met onze zorgaanbieders. Blz. 49
Monitoren resultaten nieuwe inkoop Jeugd Blz. 50
Samen met onze ketenpartners werken aan zorginnovatie Blz. 51
Zorgen dat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen Blz. 52
Inzet Preventie Platform Jeugd Blz. 53
Indicatoren Blz. 54
Risico's Blz. 55
Financiële onderbouwing programma 1 Blz. 56
Baten en Lasten Blz. 57
Algemene toelichting financiële tabel Blz. 58
Volksgezondheid Blz. 59
Maatschappelijke ondersteuning Blz. 60
Jeugd Blz. 61
Kredieten Blz. 62
Onttrekkingen en toevoegingen reserves Blz. 63
Programma 2 Meedoen in Winterswijk Blz. 64
Inleiding Blz. 65
2.1 Cultuur Blz. 66
Ambitie Blz. 67
Doelstellingen Blz. 68
Combineren van voorzieningen waar mogelijk Blz. 69
Bijdrage leveren aan ontwikkeling en vervolgkeuze WOOOW Blz. 70
Volgend op de besluitvorming WOOOW: Opleveren toekomstvisie voorzieningen Blz. 71
Inzetten op behoud en ontwikkeling van (fysiek) erfgoed Blz. 72
Implementeren uitvoeringsagenda van de erfgoednota ‘Wi-j doet ’t samen!’ Blz. 73
Implementeren uitvoeringsagenda Aardkundige waarden Blz. 74
Implementeren uitvoeringsagenda Archeologische waarden Blz. 75
Uitvoering plan van aanpak historische routes en paden Blz. 76
Indicatoren Blz. 77
Risico's Blz. 78
2.2 Sport Blz. 79
Ambitie Blz. 80
Doelstellingen Blz. 81
Het stimuleren van mensen tot (meer) beweging Blz. 82
Heroriëntatie inzet middelen sport stimulering Blz. 83
Uitvoeren activiteiten Achterhoek in beweging en lokaal sportakkoord Blz. 84
Sportfaciliteiten moeten toegankelijk zijn voor iedereen die mee wil doen Blz. 85
Sportvoorzieningen zijn toekomstbestendig en betaalbaar Blz. 86
Eerlijk en simpel financieringssysteem voor sportverenigingen ontwikkelen en invoeren Blz. 87
Samen met het zwembad opstellen van een plan voor zwembad Jaspers voor een gezonde exploitatie met investeringen in duurzaamheid en kwaliteit Blz. 88
Indicatoren Blz. 89
Risico's Blz. 90
2.3 Inkomen en participatie Blz. 91
Ambitie Blz. 92
Doelstellingen Blz. 93
Nieuwkomers en statushouders moeten zo goed mogelijk inburgeren Blz. 94
Monitoring nieuwe wet Inburgering Blz. 95
Activiteiten opvang Oekraïners Blz. 96
Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden Blz. 97
Onderzoek naar inzet werkaanvaardingspremie Blz. 98
Evalueren bewindvoering en indien nodig bijstellen werkwijze Blz. 99
Invoering Meedoenregeling voor volwassenen Blz. 100
Evaluatie Meedoenregeling kinderen Blz. 101
We ondersteunen inwoners naar regulier werk of zinvolle dagbesteding Blz. 102
Onderzoek naar pilot basisbanen Blz. 103
Stabilisering van het aantal bijstandsgerechtigden Blz. 104
Indicatoren Blz. 105
Risico's Blz. 106
2.4 Educatie Blz. 107
Ambitie Blz. 108
Doelstellingen Blz. 109
Onderwijshuisvesting wordt uitgevoerd conform het Integraal huisvestingsplan Blz. 110
Uitvoeren eerste fase 2021-2026 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) 2021-2037 Blz. 111
We bevorderen kansen gelijkheid Blz. 112
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 113
Inzet NPO middelen Blz. 114
Indicatoren Blz. 115
Risico's Blz. 116
Financiële onderbouwing programma 2 Blz. 117
Baten en Lasten Blz. 118
Algemene toelichting financiële tabel Blz. 119
Cultuur Blz. 120
Sport Blz. 121
Inkomen en participatie Blz. 122
Educatie Blz. 123
Kredieten Blz. 124
Onttrekkingen en toevoegingen reserves Blz. 125
Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk Blz. 126
Inleiding Blz. 127
3.1 Openbare ruimte Blz. 128
Ambitie Blz. 129
Doelstellingen Blz. 130
Behouden van kwaliteit landschap waarin kernbegrippen biodiversiteit en betrokkenheid zijn Blz. 131
Het gebruiken van gebiedseigen soorten om aantrekkelijkheid voor insecten te bevorderen Blz. 132
Vergroten betrokkenheid inwoners bij biodiversiteit middels inzet Duurzaamheidscentrum Blz. 133
Uitvoering geven aan bermbeheerplan Blz. 134
Uitvoering geven aan groenstructuurplan Blz. 135
Bestrijden van de Japanse duizendknoop Blz. 136
De gemeente zorgt voor een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen van inwoners en stakeholders in een specifiek gebied Blz. 137
Opzetten strategie wijkaanpak met pilot Wijkregisseur. Blz. 138
Elke inwoner moet zich veilig voelen en veilig kunnen bewegen door het verkeer Blz. 139
Het opstellen van een mobiliteitsplan met uitvoeringsagenda Blz. 140
Het creëren van een gezond leefklimaat Blz. 141
Het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst voor beheer en onderhoud openbare ruimte met de ROVA. Blz. 142
Onze voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, we zorgen voor veilige wegen Blz. 143
Op basis van wegenbeheerplan uitvoeren van onderhoud Blz. 144
We hebben een visie op begraven passend bij de behoefte van onze inwoners Blz. 145
Opstellen beleid en beheerplan begraafplaats inclusief uitvoeringsplan Blz. 146
We optimaliseren de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van Winterswijk Blz. 147
Uitbreiding Parkeerroute Informatie Systeem Blz. 148
We stimuleren en faciliteren emissieloos vervoer. Blz. 149
Zorgen voor dekkend netwerk van laadinfra en monitoring pilot kabelgoottegels Blz. 150
Indicatoren Blz. 151
Risico's Blz. 152
3.2 Klimaat, water en milieu Blz. 153
Ambitie Blz. 154
Doelstellingen Blz. 155
Middels risicogericht rioolbeheer zorgen we voor een schone en gezonde omgeving Blz. 156
Uitvoeren plan van aanpak risicogestuurd rioolbeheer Blz. 157
We adviseren in gebiedsontwikkelingen buitengebied en voeren de klimaatadaptatiestrategie uit Blz. 158
Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Blz. 159
We starten gemeentelijke zwerfafvalactiviteiten op en maken een grondstoffenbeleidsplan Blz. 160
Faciliteren en samenwerken tijdens landelijke opschoondag en World Clean Up Day Blz. 161
Actualisatie grondstoffenbeleidsplan Blz. 162
We voeren noodzakelijk projecten uit op het gebied van milieu Blz. 163
Uitvoeren project sanering wegverkeerslawaai Blz. 164
Uit (laten) voeren sanering stortplaats WAL Blz. 165
Indicatoren Blz. 166
Risico's Blz. 167
3.3 Duurzaamheid en milieu Blz. 168
Inleiding Blz. 169
3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen Blz. 170
Ambitie Blz. 171
Doelstellingen Blz. 172
We bereiden de organisatie voor op de nieuwe wetten in de fysieke leefomgeving Blz. 173
Implementeren Omgevingswet Blz. 174
Implementeren Wet Kwaliteit Bouw Blz. 175
We maken plannen en voeren deze uit voor specifieke vraagstukken zoals de aanpak van de gebieden Molenveld, WOOOW en Steengroeve Blz. 176
Uitvoeren en afronden project Molenveld inclusief afdekken kleiput Blz. 177
Uitwerken planvorming project WoooW Blz. 178
Gebiedsontwikkeling Steengroeve Blz. 179
Kwaliteitsimpuls van de Markt Blz. 180
Revitalisering Dennenoord Blz. 181
Realiseren van een dienstencentrum in Gaxel, samen met Stadt Vreden Blz. 182
Uitwerken planvorming Ribeslocatie Blz. 183
Uitwerken planvorming woningbouw Narcisstraat Blz. 184
Uitwerken planvorming herontwikkeling vrijkomende schoollocaties (n.a.v. Integraal Huisvestingsplan) Blz. 185
Omgevingsvisie bebouwde kom Winterswijk Blz. 186
Planvorming gebiedsontwikkeling omgeving Gaudium Blz. 187
Ontwikkelen flexwoonprojecten Blz. 188
We realiseren een toekomstperspectief in het buitengebied Blz. 189
Uitvoeren programma Vitaal platteland door middel van een gebiedsgerichte aanpak Blz. 190
Uitvoeren project LEADER Blz. 191
Uitvoeren project toekomstbestendige erven Blz. 192
Uitvoeren beleidsvisie Landschap en biodiversiteit Blz. 193
We realiseren voldoende woningaanbod waar voor verschillende doelgroepen behoefte aan is Blz. 194
Uitvoeren woonvisie Blz. 195
Maken van afspraken met De Woonplaats opdat de bestaande sociale huurvoorraad kwalitatief goed blijft, inclusief duurzaamheid Blz. 196
Onderzoeken mogelijkheden (terug)koop- en erfpachtconstructies Blz. 197
Opstellen regionale woonagenda Blz. 198
We zorgen voor duidelijkheid over eigendomssituaties van snippergroen Blz. 199
Snippergroen/illegaal grondgebruik: afhandelen pilot en vervolgplan uitvoeren Blz. 200
Indicatoren Blz. 201
Risico's Blz. 202
3.5 Economie en Lobby Blz. 203
Ambitie Blz. 204
Doelstellingen Blz. 205
Het bieden van voldoende ruimte voor de bedrijvigheid in Winterswijk met als uitgangspunt, inbreiding, revitalisering en herontwikkeling Blz. 206
Heroverwegen locatiekeuze bedrijventerrein: keuze locatie(s) medio ‘23 Blz. 207
Opzetten en uitvoeren programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Blz. 208
Het maken en vaststellen van een visie op de toekomstige soort bedrijven in Winterswijk Blz. 209
Opstellen toekomstvisie gewenste bedrijvigheid in Winterswijk Blz. 210
In samenwerking ontwikkelen van een jaarrond toeristisch/recreatief aanbod Blz. 211
Maken toekomstvisie op verblijfsrecreatie samen met de sector Blz. 212
Maken nieuwe meerjarige afspraken over toeristenbelasting samen met de sector Blz. 213
Uitvoeren regionale vrijetijdsagenda Blz. 214
Stimuleren evenementen voor en door jongeren, o.a. door budget beschikbaar te stellen. Blz. 215
Indien Corona opnieuw impact heeft, de nodige maatregelen nemen om winkels, horeca en/of andere instellingen in de bedrijfsvoering te ondersteunen Blz. 216
Beheer Crisis- en herstelfonds Corona Blz. 217
Stimuleren ondernemerschap en stabiele arbeidsmarkt Blz. 218
Starten ondernemerspunt dat ondersteuning biedt aan de integrale economische ontwikkeling Blz. 219
Winterswijk (inter-)nationaal op de kaart zetten waarbij we ons aanbod op het gebied van wonen, werken, winkelen en toerisme uitdragen en streven naar een betere bereikbaarheid over de weg en het spoor. Blz. 220
Doorontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School Blz. 221
Duitse taal stimuleren op Winterswijkse onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School Blz. 222
Doorontwikkeling team Europa Blz. 223
Titel Green Leaf Award Internationaal blijven uitdragen Blz. 224
Uitvoering Regio Deal Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Blz. 225
Organiseren werkbezoek ambassadeurs Den Haag en Berlijn (in samenwerking met 8RHK-ambassadeurs, Twente en Nederlandse Ambassade in Berlijn) Blz. 226
Organiseren lobbybijeenkomsten in Winterswijk, de Achterhoek, Brussel en Den Haag (Nieuwspoort) Blz. 227
Deelname aan The European Week of Regions and Cities (bestuurlijk en ambtelijk) Blz. 228
Continueren samenwerking met Oekraïense gemeenten via Cities4Cities Blz. 229
Opstellen lobbyplan 2023 Blz. 230
Benutten (Europese) subsidiemogelijkheden n.a.v. subsidiescan Blz. 231
Indicatoren Blz. 232
Risico's Blz. 233
Financiële onderbouwing programma 3 Blz. 234
Baten en Lasten Blz. 235
Algemene toelichting financiële tabel Blz. 236
Openbare ruimte Blz. 237
Klimaat, water en milieu Blz. 238
Duurzaamheid Blz. 239
Gebiedsontwikkeling en wonen Blz. 240
Economie en Lobby Blz. 241
Kredieten Blz. 242
Onttrekkingen en toevoegingen reserves Blz. 243
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk Blz. 244
Inleiding Blz. 245
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening Blz. 246
Ambitie Blz. 247
Doelstellingen Blz. 248
We betrekken zo veel mogelijk inwoners, organisaties en bedrijven bij wat we willen realiseren met een open en transparante bestuurlijk stijl Blz. 249
Organiseren pilot burgerforum en effecten daarvan in beeld brengen Blz. 250
Opstellen uitvoeringsprogramma dienstverlening Blz. 251
Toekomstvisie Winterswijk Blz. 252
We hebben een slagvaardige en deskundige organisatie Blz. 253
We interesseren inwoners voor de democratie en politiek Blz. 254
Implementatie kinderraad en andere projecten gericht op jeugd. Blz. 255
We zorgen voor een laagdrempelige en persoonlijke gemeentelijke dienstverlening Blz. 256
E-diensten uitbreiden en achterliggende processen optimaliseren Blz. 257
Indicatoren Blz. 258
Risico's Blz. 259
4.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 260
Ambitie Blz. 261
Doelstellingen Blz. 262
We gaan drugsproblematiek tegen Blz. 263
Actieve aanpak straathandel drugs, onder andere bij scholen en evenementen Blz. 264
Hard optreden tegen drugsoverlast Blz. 265
Inzetten op preventiecampagnes tegen drugsgebruik Blz. 266
We gaan straatintimidatie tegen Blz. 267
Campagne starten om straatintimidatie tegen te gaan Blz. 268
Onderzoek of een verbod op straatintimidatie mogelijk is Blz. 269
We vergroten het gevoel van veiligheid bij inwoners Blz. 270
Versterken samenwerking en zichtbaarheid politie en boa’s Blz. 271
Versterken samenwerking met domein zorg t.b.v. een integrale aanpak van mensen met verward en onbegrepen gedrag Blz. 272
Voortzetting uitbreiding bluswatervoorzieningen Blz. 273
We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning Blz. 274
Weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten door preventiecampagnes Blz. 275
Voorlichting en training over wapens en geweld door Halt Blz. 276
Voorlichting op scholen over ondermijning door Leerlingalert Blz. 277
Voortzetten integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten Blz. 278
In beeld brengen en tegengaan zorgfraude Blz. 279
We voorkomen oplichting en digitale criminaliteit Blz. 280
Samen met diverse ketenpartners organiseren van diverse preventiecampagnes, voorlichting en training ter bewustwording en cyberweerbaarheid Blz. 281
Organiseren Cyber securityscan voor ondernemers Blz. 282
Indicatoren Blz. 283
Risico's Blz. 284
Financiële onderbouwing programma 4 Blz. 285
Baten en Lasten Blz. 286
Algemene toelichting financiële tabel Blz. 287
Bestuur, organisatie en dienstverlening Blz. 288
Openbare orde en veiligheid Blz. 289
Kredieten Blz. 290
Onttrekkingen en toevoegingen reserves Blz. 291
Programma 5 Inkomsten van Winterswijk Blz. 292
Inleiding Blz. 293
5.1 Algemene middelen Blz. 294
Ambitie Blz. 295
Doelstellingen Blz. 296
Behouden gezonde financiële positie Blz. 297
Monitoren van uitvoering van begroting via P&C-documenten Blz. 298
We streven naar een jaarlijks structureel sluitende begroting Blz. 299
Vaststellen begroting Blz. 300
Zorgen voor voldoende investeringsruimte Blz. 301
Integrale afwegingen bij begrotingsbehandeling Blz. 302
Indicatoren Blz. 303
Risico's Blz. 304
5.2 Lokale belastingen Blz. 305
Ambitie Blz. 306
Doelstellingen Blz. 307
De onroerende zaakbelastingen wordt gefixeerd op de opbrengst met uitzondering van inflatie en areaaluitbreiding Blz. 308
We maken meerjarige afspraken over de toeristenbelasting Blz. 309
Indicatoren Blz. 310
Risico's Blz. 311
Financiële onderbouwing programma 5 Blz. 312
Baten en Lasten Blz. 313
Algemene middelen Blz. 314
Lokale belastingen Blz. 315
Kredieten Blz. 316
Onttrekkingen en toevoegingen reserves Blz. 317
Opgave Drempelvrij Winterswijk Blz. 318
Ambitie Blz. 319
Doelstellingen Blz. 320
Iedereen kan zichzelf zijn in onze gemeente; we dragen actief uit dat Winterswijk regenbooggemeente is Blz. 321
We dragen uit dat we regenbooggemeente zijn door samenwerking in de regio in een programma gericht op bewustwording, dialoog en veiligheid Blz. 322
We geven de verbinding met cultuur en sport een plek in de opgave Blz. 323
We verbeteren de toegang tot sport en cultuur voor onze doelgroepen Blz. 324
We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit Blz. 325
Samen met onze inwoners zorgen we ervoor dat de thema's die leven een plek krijgen in de inclusie-agenda Blz. 326
We werken zoveel mogelijk letterlijke en figuurlijke drempels weg als die deelname aan de samenleving belemmeren. En we proberen nieuwe drempels tegen te gaan Blz. 327
We werken aan bewustwording rondom het thema inclusie door middel van ervaringsverhalen en campagnes Blz. 328
Indicatoren Blz. 329
Risico's Blz. 330
Opgave Winterswijk Armoedevrij Blz. 331
Ambitie Blz. 332
Doelstellingen Blz. 333
Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen Blz. 334
Uitvoeringsagenda STAP-Winterswijk (Samen Tegen Armoede Pact) Blz. 335
Verhogen urgentiebesef en maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking Blz. 336
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk jaagt vernieuwing en experimenteerruimte aan. Dit faciliteren wij. Blz. 337
Invoering Winterswijk pas Blz. 338
Taskforce Bestaanszekerheid Blz. 339
Indicatoren Blz. 340
Risico's Blz. 341
Opgave Centrum Blz. 342
Ambitie Blz. 343
Doelstellingen Blz. 344
Vanuit de gezamenlijk tot stand gekomen visie wordt het centrum doorontwikkeld tot gastvrij, aantrekkelijk en goed bereikbaar Blz. 345
Realiseren van uitvoeringsagenda Opgave Centrum Blz. 346
Opleveren masterplan centrum Blz. 347
Indicatoren Blz. 348
Risico's Blz. 349
Opgave Duurzaamheid Blz. 350
Ambitie Blz. 351
Doelstellingen Blz. 352
We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030 Blz. 353
Uitvoering RES 1.0 waarin regionaal tenminste 1.35 TWh aan (grootschalige opwek) in 2030 Blz. 354
Uitvoeren plannen voor zon op bedrijfsdaken Blz. 355
We evalueren het moratorium op Windenergie Blz. 356
Uitvoeren visie Warmtetransitie Blz. 357
We zijn bereikbaar in ons Centrum Duurzaam Winterswijk Blz. 358
We willen duurzaamheid bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen Blz. 359
Uitvoeren plannen voor energiearmoede op het onderdeel verduurzaming woningen Blz. 360
Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030 Blz. 361
We gaan verder met het project D-factor; we willen een energie neutrale en circulaire organisatie worden Blz. 362
Indicatoren Blz. 363
Risico's Blz. 364
Paragrafen Blz. 365
Paragraaf A Lokale Heffingen Blz. 366
Inleiding Blz. 367
Beleid Blz. 368
Belastingdruk Blz. 369
De belastingdruk voor 2023 stijgt in vergelijking met 2022 Blz. 370
Opbrengst heffingen Blz. 371
Onroerendezaakbelastingen Blz. 372
Toeristenbelasting Blz. 373
Forensenbelasting Blz. 374
Precariobelasting Blz. 375
Afvalstoffenheffing Blz. 376
Rioolheffing Blz. 377
Grafrechten Blz. 378
Marktgelden Blz. 379
Leges algemene dienstverlening Blz. 380
Reclamebelasting Blz. 381
Kwijtschelding Blz. 382
Kostenonderbouwing Blz. 383
Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing Blz. 384
Kostenonderbouwing rioolheffing Blz. 385
Kostenonderbouwing grafrechten Blz. 386
Kostenonderbouwing marktgelden Blz. 387
Kostenonderbouwing leges Blz. 388
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 389
Inleiding Blz. 390
1. Weerstandsvermogen Blz. 391
2. Risico’s Blz. 392
2a Risico's Blz. 393
Weerstandsratio Blz. 394
Risico grondexploitatie Blz. 395
3. Kengetallen financiële positie Blz. 396
Signaalwaarden Blz. 397
1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen Blz. 398
3. Solvabiliteit Blz. 399
4. Grondexploitatie Blz. 400
5. Structurele exploitatieruimte Blz. 401
6. Belastingcapaciteit Blz. 402
Conclusie Kengetallen Blz. 403
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 404
Inleiding Blz. 405
Wegen Blz. 406
Laadpalen Blz. 407
Openbare verlichting Blz. 408
Civiele kunstwerken Blz. 409
Kengetallen wegen Blz. 410
Waterbeheer inclusief riolering en beduikering Blz. 411
Kengetallen riolering en waterbeheer Blz. 412
Stedelijk groen en buitensportcomplexen Blz. 413
Kengetallen groen Blz. 414
Kengetallen gebouwen Blz. 415
Paragraaf D Financiering Blz. 416
Inleiding Blz. 417
Kasbeheer Blz. 418
Risicobeheer Blz. 419
Gemeentefinanciering Blz. 420
Schatkistbankieren Blz. 421
Renteschema Blz. 422
Omslagrente Blz. 423
Kasstroom Blz. 424
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 425
Inleiding Blz. 426
1. Organisatieontwikkeling Blz. 427
2. Personeelsbeleid Blz. 428
Ontwikkeling van medewerkers Blz. 429
Integriteit Blz. 430
3. Informatiebeleid, automatisering en digitalisering Blz. 431
4. Informatiebeveiliging Blz. 432
5. Privacy Blz. 433
6. Inkoop-en aanbestedingsbeleid Blz. 434
7. Beheer gebouwen Blz. 435
Toerekening overhead en arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 436
Paragraaf F Verbonden partijen Blz. 437
Inleiding Blz. 438
Gemeentelijk beleid Blz. 439
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk Blz. 440
GGD Noord- en Oost-Gelderland Blz. 441
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers Blz. 442
Fijnder Blz. 443
Stadsbank Oost Nederland Blz. 444
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 445
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 446
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Blz. 447
Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL) Blz. 448
ROVA Blz. 449
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) Blz. 450
Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem Blz. 451
Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Blz. 452
N.V. Alliander Blz. 453
N.V. Vitens Blz. 454
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 455
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 456
Inleiding Blz. 457
Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen Blz. 458
Hoe voeren we ons grondbeleid uit? Blz. 459
Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie Blz. 460
Onderbouwing van de geraamde winstneming Blz. 461
De beleidsuitgangspunten voor de reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken Blz. 462
Woonbeleid Blz. 463
Bedrijventerreinen Blz. 464
Planontwikkeling gemeentelijk initiatief Blz. 465
Planontwikkeling particulier initiatief Blz. 466
Financiële positie grondexploitatie Blz. 467
Uitgaven BIE Blz. 468
Faciliterend grondbeleid Blz. 469
Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding Blz. 470
Bijlagen Blz. 471
Bijlage 1 Financiële tabellen Blz. 472
Toelichting financiële tabellen Blz. 473
Taakvelden Blz. 474
Balans (prognose) Blz. 475
EMU-Saldo Blz. 476
Incidentele baten en lasten Blz. 477
Structurele mutaties reserves Blz. 478
Saldo van baten en lasten Blz. 479
Bijlage 2 Reserves en voorzieningen Blz. 480
Reserves en voorzieningen Blz. 481
Bijlage 3 Beleidsindicatoren Blz. 482
Beleidsindicatoren Blz. 483
Bijlage 4 Investeringen Blz. 484
Investeringsoverzicht 2023 - 2026 Blz. 485
Bijlage 5 Uitgangspunten begroting 2023 - 2026 Blz. 486
Uitgangspunten begroting 2023 - 2026 Blz. 487
Bijlage 6 Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten Blz. 488
Inleiding Blz. 489
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap