Bijlage 4 Investeringen

Investeringsoverzicht 2023 - 2026

Terug naar navigatie - Investeringsoverzicht 2023 - 2026

Met het vaststellen van de begroting autoriseert de gemeenteraad onderstaande investeringen (kredieten) voor de jaarschijf 2023. Deze kredieten blijven, in principe, 2 jaar beschikbaar. Bij de jaarrekening stellen we voor of de kredieten kunnen worden afgesloten of dat deze, goed onderbouwd, eventueel langer beschikbaar moeten blijven. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van vertraging in de uitvoering.

De genoemde investeringen vloeien voort uit beleidsdocumenten of plannen die eerder in de raad zijn behandeld zoals bijvoorbeeld het wegenplan, het onderwijshuisvestingsplan of het beleidsprogramma klimaatadaptie. De belangrijkste investeringen zijn hieronder nader toegelicht.

Verlegging van de Steengroeveweg bestaat uit een deel t.b.v. Terra Temporalis (€ 0,5 miljoen in 2023) en t.b.v. Sibelco (€ 1,4 miljoen In 2026). Het deel t.b.v. Sibelco is hierbij opgenomen als voorwaarde voor het opstarten van de voorbereiding op het benodigde bestemmingsplan, hieruit vloeien nu geen kapitaallasten voort.

Wat betreft Wooow is in deze investeringsplanning nog uitgegaan van eerdere uitgangspunten, waaronder een Cultuurgebouw van 3.000 m2. 

Vanuit het Integraal huisvestingsplan staat voor 2025/2026 de realisatie van IKC Buurtschappen - de Esch, het Inclusief IKC en 't Kempen op de planning waarvoor in 2023/2024 voorbereidingskredieten nodig zijn.

De investering in Hakkelerkamp fase 1 en 2 en de Pas, bestaat uit  deelkredieten voor de wegreconstructie, openbare verlichting, groenrenovatie en rioolvervanging.

De begrote reconstructie van de buitenwegen 2023 bestaan uit de Grevinkweg, Masterveldweg en Vosseveldseweg. Voor 2024 t/m 2026 staan o.a. de Vredenseweg en de Breukingweg op de planning.

Bij de verkeersmaatregelen binnenring Centrum gaat het met name om een investering in een dynamisch verkeersmanagement systeem.

De vervanging van laanbomen gebaseerd op het laanbomen beheer plan. 

Tenslotte zijn de maatregelen uit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie van invloed op de reguliere vervanging van ons rioolstelsel naast de reguliere vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel.

x € 1.000
Progr. Beleidsveld Investeringskrediet 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 tm 2026
2 2.1 Cultuur Verleggen Steengroeveweg 472 0 0 1.394 1.866
2 2.2 Sport Toplaag kunstgras FC Winterswijk 1.167 0 578 0 1.745
2 2.2 Sport Toplaag kunstgras Trias 472 0 0 0 472
2 2.2 Sport Toplaag kunstgras Meddo 436 0 0 0 436
2 2.2 Sport Toplaag kunstgrasvelden Avanti/ Wiko 255 0 0 255 509
2 2.2 Sport Kunstgrasstroken Archeus 60 0 0 0 60
2 2.1 Cultuur Cultuurgebouw (Wooow) 0 6.500 0 0 6.500
2 2.4 Educatie Investeringsplanning Integraal huisvestingsplan (IHP) 316 473 7.029 7.428 15.246
3 3.1 Openbare ruimte Hakkelerkamp Oost 1 1.958 0 0 0 1.958
3 3.1 Openbare ruimte de Pas 2.154 0 0 0 2.154
3 3.1 Openbare ruimte Hakkelerkamp Oost 2 0 1.430 2.192 0 3.622
3 3.1 Openbare ruimte Groenloseweg Rijbaan en riolering 2.346 0 0 0 2.346
3 3.1 Openbare ruimte Bargerbosch 0 0 75 1.440 1.515
3 3.1 Openbare ruimte Hakkelerkampstraat parkeerterrein 0 0 294 0 294
3 3.1 Openbare ruimte Reconstructie buitenwegen 770 1.115 682 520 3.087
3 3.1 Openbare ruimte Verkeersmaatregelen binnenring centrum 0 580 3.452 0 4.032
3 3.1 Openbare ruimte Investeringsbijdrage ProRail onbewaakte overwegen -115 -135 0 0 -250
3 3.1 Openbare ruimte fietspaden / fietsbrug 98 330 204 184 816
3 3.1 Openbare ruimte laanbomen (vervanging) 244 244 244 244 976
3 3.2 Klimaat, water en milieu Klimaatadaptatie maatregelen 700 600 400 100 1.800
3 3.2 Klimaat, water en milieu pompunits en rioolleidingwerk buitengebied 110 110 110 110 440
3 3.5 Economie en Lobby Dennenoord 432 0 0 0 432
4 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening Hardware/ servers/ backup 325 213 513 515 1.566
4 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening Software 100 236 273 168 777
4 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening Mobiele telefonie 0 189 0 0 189
4 4.2 openbare orde en veiligheid Auto's (handhaving en electrisch) 116 0 40 40 196
Totaal 12.415 11.885 16.086 12.398 52.784