Paragraaf F Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waar een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang in heeft.

  • Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij, of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op de gemeente.
  • Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap in een derde partij. Hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.

In deze paragraaf gaan we per programma in op de belangen die met de diverse verbonden partijen zijn gediend, en de relatie met de gemeentelijke doelstellingen.

Gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk beleid

Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. De huidige verbonden partijen hebben allemaal een historische bestaansgrond. Bij nieuwe deelnemingen komt bij de besluitvorming door de raad de publieke taak expliciet aan de orde op grond van de visie/doelstellingen van de deelneming.
Het beleid is erop gericht de ontwikkelingen bij de verbonden partijen te volgen, zodat financiële risico’s in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en er tijdig bijsturing kan plaatsvinden. Daarnaast wordt gevolgd of de taken worden uitgevoerd zoals bij de besluitvorming is vastgelegd.

Wij kennen de volgende verbonden partijen:

Programma 1: Zorgen voor Winterswijk Rechtsvorm
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk Stichting
GGD Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling
Programma 2: Meedoen in de Achterhoek
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers Gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Achterhoek en Liemers in liquidatie Gemeenschappelijke regeling
Fijnder Gemeenschappelijke regeling
Stadsbank Oost Nederland Gemeenschappelijke regeling
Stichting Achterhoek Toerisme Stichting
Programma 3: Wonen en werken in Winterswijk
Omgevingsdienst Achterhoek Gemeenschappelijke regeling
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Coöperatie
Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL) Stichting
ROVA N.V.
Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Gemeenschappelijke regeling
Regio Achterhoek Gemeenschappelijke regeling
Euregio Gemeenschappelijke regeling
N.V. Alliander Vennootschap
N.V. Vitens Vennootschap
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Vennootschap

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

Terug naar navigatie - Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
Naam Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
Vestigingsplaats Winterswijk
Doel Armoedevrij Winterswijk in 2040
Betrokkenen Gemeente Winterswijk
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk heeft één ambtenaar (opgaveregisseur), die betrokken is als bestuursadviseur maar geen formele zitting in het bestuur heeft.
Financieel belang De gemeente Winterswijk levert in 2023 een bijdrage van € 12.500.
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 10.000 € 5.000
Vreemd vermogen € 0 € 0
Verwachte financiële resultaat 2023: € 0
Ontwikkelingen Om de opgave Armoedevrij Winterswijk te borgen in Winterswijk, is de stichting Platform Armoedevrij Winterswijk opgericht. Dit is een netwerkorganisatie van alle partijen die werken met armoede in Winterswijk. De stichting jaagt initiatieven aan, faciliteert en organiseert. De stichting bouwt mee aan de thema's taboe doorbreken, jeugd en generatiearmoede en systeem versimpelen. Daarnaast is er ook een projectfonds.
Relatie tot programma’s Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Via de jaarstukken en via www.werkaanwinterswijk.nl
Risico's Zeer gering, het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Terug naar navigatie - GGD Noord- en Oost-Gelderland
Naam GGD Noord- en Oost- Gelderland
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, met als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners (publieke gezondheidzorg). De GGD is belast met de gemeentelijke taken genoemd in de Wet publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg (voor alle gemeenten behalve Apeldoorn). Het is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder W.T. Wassink
Financieel belang In 2023 is de inwonerbijdrage in totaal € 587.337. Daarvan is € 288.186 voor de algemene gezxondheid, € 270.591 voor de Jeugdgezondheidszorg en € 28.560 voor Adolescenten
Het eigen vermogen bedraagt:
Per 31 december 2018 € 3.028.000
Per 31 december 2019 € 2.909.000
Per 31 december 2020 € 2.970.000
Per 31 december 2021 € 3.236.000
Het vreemd vermogen bedraagt:
Per 31 december 2018 € 2.923.000
Per 31 december 2019 € 2.631.000
Per 31 december 2020 € 7.036.000
Per 31 december 2021 € 9.902.000
Het resultaat over 2021 bedraagt: € 77.000.
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 2.405.000 € 2.205.000
Vreemd vermogen € 2.790.000 € 2.485.000
Verwachte financiële resultaat 2023: € 0
Ontwikkelingen De jeugdgezondheidzorg voor nul- tot achttienjarigen is een GR-taak, tenzij de gemeente aangeeft deze taak niet of niet geheel door de GGD uit te laten voeren. Gemeente Winterswijk laat de jeugdgezondheidszorg voor vier- tot achttienjarigen uitvoeren door de GGD.
Door de coronapandemie is duidelijk geworden dat de GGD kwetsbaar is en dat een meer robuuste GGD belangrijk is. De GGD heeft 7 aandachtspunten opgesteld die de GGD robuuster maken. Deze punten worden in 2023 e.v. uitgewerkt.
In 2019 is de Bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld waarin vier prioriteiten zijn vastgelegd: gezondere jeugd, gezondere leefomgeving, gezonder oud worden en gezondere leefstijl. Deze onderdelen worden in 2023 verder uitgewerkt. Er is inmiddels een nieuwe bestuursagenda in voorbereiding die ook in 2023 verder wordt uitgewerkt.
Relatie tot Programma’s Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en op grond van in de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening). Vastgelegd is dat de raad altijd informatie kan vragen.
Risico's Net als bij de andere gemeenschappelijke regelingen is het risico vooral financieel, omdat een meerderheid in het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid.

Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Terug naar navigatie - Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Naam Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel Doelstellingen zijn:
-        Het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen van de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende overheidslichamen.
-        Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers.
-        Het in stand houden en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De leden en de plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur worden per raadsperiode aangewezen door de gemeenteraden en het college van burgemeester en wethouders. Wethouder S. Metaal - ten Dolle is lid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden. Allen zijn aangewezen door het algemeen bestuur en komen bij voorkeur uit verschillende gemeenten. De voorzitter en één lid worden uit het algemeen bestuur aangewezen, en één lid op voordracht van de Staring Stichting. Bij de realisatie van het Erfgoedcentrum is ook de bestuurscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit drie dagelijkse bestuursleden, aangevuld met twee algemene bestuursleden en twee door de Staring Stichting voorgedragen leden.
Financieel belang De bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de begroting van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De bijdrage voor 2023 bedraagt € 137.405
Eigen vermogen:
31-12-2018 € 46.419
31-12-2019 € 154.413
31-12-2020 € 199.400
31-12-2021 € 192.939
Vreemd vermogen:
31-12-2018 € 721.819
31-12-2019 € 680.813
31-12-2020 € 768.234
31-12-2021 € 661.684
Het resultaat over 2021 bedraagt: € 6.461 (negatief).
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 137.739 € 175.946
Vreemd vermogen € 571.996 € 592.838
Verwachte financiële resultaat 2023: € 38.207 (positief).
Ontwikkelingen Er zijn geen actuele ontwikkelingen.
Relatie tot programma’s De taken zijn geclusterd in programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijkse en het algemene bestuur, in en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening).
Risico's Er is geen sprake van een exploitatietekort. De risico’s zijn gering.
De geemente Winterswijk biedt de komende jaren weer archiefmateriaal aan. De jaarlijkse bijdragen van Winterswijk staat vast van 2023 t/m 2026.

Fijnder

Terug naar navigatie - Fijnder
Naam Fijnder
Vestigingsplaats Groenlo
Doel De gemeenschappelijke regeling Fijnder voert de Participatiewet, Ioaw/z en aanverwante regelingen uit, waarbij arbeidsontwikkeling centraal staat.
Betrokkenen Fijnder heeft drie deelnemende gemeenten, te weten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur. Leden: wethouder E.S.F. Schepers (AB en DB) en wethouder W.T. Wassink (AB).
Financieel belang De exploitatiebijdrage voor de bedrijfsvoering over 2023 bedraagt € 4.512.000. Voor het overige betreft het hier grotendeels de doorbetaling van rijksbudgetten.
Aangezien het een nieuwe organisatie betreft, is er geen overzicht van het eigen vermogen en vreemd vermogen over de afgelopen jaren.
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 2.774.000 € 2.139.000
Vreemd vermogen € 9.771.000 € 11.830.000
Verwachte financiële resultaat 2023: € 0.
Ontwikkelingen Fijnder is per 1 januari 2022 ontstaan uit de samenvoeging van Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost. De toegang is belegd bij het lokale loket (de Post). De doorontwikkeling van Fijnder tot een volwaardig werkleerbedrijf is gestart in 2022 en loopt door tot en met 2024.
Voor 2023 wordt voor het bestandsvolume, tegen de landelijke trend in, de nullijn gehanteerd. De uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 is door Fijnder neergelegd bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Fijnder participeert in de opgaven Armoedevrij Winterswijk 2040 en Winterswijk Drempelvrij.
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort.

Stadsbank Oost Nederland

Terug naar navigatie - Stadsbank Oost Nederland
Naam Stadsbank Oost Nederland
Vestigingsplaats Enschede
Doel Stadsbank Oost Nederland is een kredietbank zonder winstoogmerk. Naast sociale kredietverstrekking verzorgt de bank de schuldenregeling in het kader van de Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening, voert budgetbeheer uit en geeft voorlichting en advies. Daarnaast voert de bank beschermingsbewind uit en maakt verzoekschriften Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen)
Betrokkenen De gemeenten: Aalten (tot 1-1-2023), Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Oost Gelre, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Winterswijk.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder E.S.F. Schepers-Janssen.
Financieel belang De begrote bijdragen voor 2023 bedraagt € 402.000.
Het eigen vermogen bedraagt:
Per 31-12-2019 € 1.696.100
Per 31-12-2020 € 1.183.300
Per 31-12-2021 € 971.100
Het vreemd vermogen bedraagt:
Per 31-12-2019 € 14.615.600
Per 31-12-2020 € 15.001.100
Per 31-12-2021 € 14.781.400
Het resultaat over 2020 bedraagt: € 117.200 (negatief).
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 892.100 € 892.100
Vreemd vermogen € 14.882.700 € 14.591.300
Verwachte financiële resultaat 2022: € 0.
Wanneer het resultaat daartoe aanleiding geeft, dragen de deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal, het exploitatieverlies. Het exploitatieverlies over 2021 is ten laste van de algemene reserve gebracht.
Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland valt vanaf 2022 niet langer onder SDOA (nu Fijnder). In 2022 hebben minder inwoners dan voor de coronacrisis een beroep gedaan op de Stadsbank. Dit is een landelijk beeld. De Stadsbank speelt een belangrijke rol bij de schuldhulpverlening. Per 2023 wordt ingezet op een ontwikkeling van proces- en productgericht naar klant- en resultaatgericht. De dienstverlening van de Stadsbank wordt ingezet in nauwe samenwerking/afstemming met het Sociaal team (de Post). De Stadsbank hanteert, om de bewindvoering kwalitatief goed, adequaat en kostendekkend uit te voeren, een genormeerde omvang voor wat betreft het aantal bewindvoeringen.
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze, worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's Gering

Stichting Achterhoek Toerisme

Terug naar navigatie - Stichting Achterhoek Toerisme
Naam Stichting Achterhoek Toerisme
Vestigingsplaats Statutair Doetinchem, kantoor Borculo
Doel Het verzorgen van regiomarketing, gericht op het uitbouwen van de marktpositie van de toeristisch-recreatieve sector in de Achterhoek. Het vervullen van de functie van routeontwikkelaar en -beheerder.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang Gemeente Winterswijk heeft met ingang van de nieuwe bestuurlijke periode in 2018 geen zitting meer in het bestuur van Stichting Achterhoek Toerisme.
Financieel belang De jaarlijkse bijdrage van gemeente Winterswijk aan Stichting Achterhoek Toerisme bedraagt € 51.565 voor regiomarketing en € 8.000 voor het beheer van het routenetwerk. Stichting Achterhoek Toerisme wordt voor ongeveer 33% gefinancierd vanuit het bedrijfsleven.
Om te voorkomen dat de resultaten van Achterhoek Toerisme gaan leiden tot de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen, is ervoor gekozen om de resultaten uit de afgelopen jaren niet meer te presenteren als algemene reserve. Na afstemming met de accountant staan de resultaten nu als vooruit ontvangen bijdragen van de gemeenten, ter waarde van € 374.427 op de balans.
Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen € 0 en het vreemd vermogen € 1.858.631.
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 0 € 0
Vreemd vermogen € 1.858.631 € 1.858.631
Verwachte financiële resultaat 2023: € 0.
Ontwikkelingen In 2016 is de organisatie van Stichting Achterhoek Toerisme uitgebreid met een vrijetijdsmakelaar, die in opdracht van de gemeenten ingezet wordt op de uitvoering van de vrijetijdsagenda 2016-2019. In 202 is de vrijetijdsagenda 2020-2030 vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt is het betrekken en verbinden van ondernemers in concrete projecten.
De participerende gemeenten hebben een positieve evaluatie afgegeven op de resultaten en ontwikkeling van Stichting Achterhoek Toerisme in de afgelopen vier jaar. De langlopende subsidierelatie is verlengd voor het jaar 2022, met de intentie om dit langjarig voort te zetten.De komende jaren wil Achterhoek Toerisme voortbouwen op haar fundament en deze verder verstevigen: de regiomarketing, het routebureau en de verbindende factor, met extra aandacht voor informatievoorziening en ontwikkeling en ontsluiting van kennis. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de lokale VVV’s, provincie Gelderland, de EUREGIO en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC).
Relatie tot programma’s Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatieuitwisseling vindt plaats in het bestuur, in het ambtelijk overleg vrijetijdseconomie, het portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie, via een nieuwsbrief en via overlegging van de jaarstukken (begroting, jaarrekening en jaarverslag).
Risico’s -

Omgevingsdienst Achterhoek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Achterhoek
Naam Omgevingsdienst Achterhoek
Vestigingsplaats Hengelo (Gld)
Doel De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is een samenwerkingsverband, opgericht ten behoeve van de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Deze taken bestaan uit het basistakenpakket (versie 2.3) en alle overige inrichting gebonden milieutaken (milieubreed) en enkele Wabo-brede specialismen (zoals geluid, bodem/bouwstoffen, asbest, luchtkwaliteit (geur), externe veiligheid en juridische zaken).
Betrokkenen De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland.
Bestuurlijk belang De gemeente Winterswijk is in het Algemeen Bestuur van de ODA vertegenwoordigd. Lid is portefeuillehouder Buitengebied, Natuur & Landschap, plaatsvervangend lid is de burgemeester.
Financieel belang De ODA is op 1 april 2013 opgericht. Op basis van ingebrachte taken wordt een exploitatiebegroting opgesteld waaraan deelnemende gemeenten en de provincie volgens een afgesproken verdeelsleutel bijdragen. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de (verwachte) afname van de partners per programma. De bijdrage aan de ODA wordt jaarlijks in de programmabegroting van de gemeente opgenomen. De ODA legt inhoudelijk en financiële verantwoording af aan de betrokken gemeenten en de provincie. De bijdrage bedraagt over: 2019 € 609.600 (exclusief de verrekening tekort jaarrekening 2019) 2020 € 574.280 2021 € 604.300(exclusief verrekening overschot jaarrekening 2021) 2022 € 674.100 (volgens begroting) 2023 € 759.600 (volgens begroting) De verhouding eigen vermogen - vreemd vermogen is op: 31 december 2018 € 134.000 - € 1.347.000 31 december 2019 € -/- 389.000- € 2.242.000 (exclusief de verrekening tekort gemeenten) 31 december 2020 € 645.000 - € 1.883.000 31 december 2021 € 354.000 - € 1.718.000 31 december 2022 € 150.000 - € 1.060.000 31 december 2023 € 210.000 - € 1.050.000 Inschatting : 1-1-2023 31-12-2023 Eigen vermogen € 150.000 € 210.000 Vreemd vermogen € 1.060.000 € 1.050.000 Financieel resultaat over 2021: € 104.000 Het voordelig resultaat van € 104.000 wordt uitgekeerd aan de deelnemende partijen. Aandeel Winterswijk hierin is € 7.810. Verwacht financieel resultaat over 2023: € 0
Ontwikkelingen Naast het uitvoeren van het basistakenpakket staat het jaar 2023 bij de ODA in het teken van: • Omgevingswet: Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan bodemtoezichttaken van de provincie over naar de gemeenten. Dit heeft een aanzienlijke uitbreiding in uren voor het basistakenpakket van de ODA tot gevolg waardoor de bijdrage in 2023 voor gemeenten behoorlijk is gestegen. Het is nog niet bekend of en in hoeverre de gemeenten door het rijk gecompenseerd gaan worden voor deze extra taken. • Gevolgen van het rapport commissie Van Aartsen. Een van de aanbevelingen uit het rapport is o.a. werkzaamheden/taken overbrengen aan de ODA conform het basistakenpakket. Voor de gemeente Winterswijk heeft dit tot gevolg dat vanaf 2023 de ODA de taken m.b.t. asbest gaat oppakken. Met inbreng van deze taken zal de gemeente Winterswijk zelf minder werkzaamheden hebben, daar tegenover staat een stijging van de bijdrage door de ODA. • Informatiemanagement, robuuste informatiemanagement door samenwerking aan te gaan met andere Omgevingsdiensten. • Doorontwikkelen van het gegevensmagazijn. • Beheren van Archief. • Extra werkzaamheden met betrekking tot geluid, zoals op gezoneerde bedrijventerreinen en bij wegverkeerslawaai. • Extra inzet door de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) op het gebied strafrecht toe te passen. • Extra werk door nieuwe onderwerpen, zoals zeer zorgwekkende stoffen, ondermijning/druglabs, energietaken, regiocoördinatie van de groen BOA's en meer beleidsmatig georiënteerde adviesvragen.
Relatie tot Programma’s Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
Informatie-uitwisseling Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's Geen of onvoldoende financiële compensatie door het rijk voor de extra bodemtoezicht taken. Een mogelijke stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van een verdere uitbreiding van het basistakenpakket.

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Naam Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel De coöperatie en bijbehorende uitvoeringsorganisatie richten zich op:
Het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame energieprojecten in de Achterhoek.
Het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame energie in de Achterhoek.
Het bevorderen van energiebesparing.
Het instellen en beheren van een fonds om toekomstige initiatieven op het gebied van duurzame energie in de Achterhoek te kunnen financieren.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Daarnaast enige energiecoöperaties.
Bestuurlijk belang De algemene vergadering bestaat uit 8 leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente) en bestuurders van de anderen leden. Momenteel zijn dit 15 lokale energiecoöperaties. Voor Winterswijk neemt wethouder G.E. Visser deel aan de algemene vergadering.
Financieel belang De bijdrage bedraagt in 2023 bedraagt € 0.
Eigen Vermogen per 31-12-2019 : € 229,697
Eigen Vermogen per 31-12-2020 : € 137.293
Eigen Vermogen per 31-12-2021 : € 88.559
Vreemd Vermogen per 31-12-2019 : € 1.668.691
Vreemd Vermogen per 31-12-2020 : € 885.797
Vreemd Vermogen per 31-12-2021 : € 2.135.531
Resultaat 2021: € 48.734 (negatief)
Inschatting 1-jan-23 31-dec-23
Eigen vermogen € 129.000 € 169.000
Vreemd vermogen € 2.135.531 € 2.135.531
Verwachte financiële resultaat 2023: € 40.000
Ontwikkelingen AGEM is nu onder het label 'Streekenergie' als wederverkoper aangesloten bij EnergieVanOns. Door de instabiliteit van de energiemarkt is het niet altijd mogelijk om via AGEM klant te worden van EnergieVanOns.
Relatie tot Programma’s Is opgenomen in programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt bestuurlijk plaats in de algemene vergadering en ambtelijk in het regionaal duurzaamheidscoördinatorenoverleg.
Risico's Het gemeentelijk risico als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling is beperkt tot de financiële bijdrage in de opstartkosten, zoals aangegeven bij financieel belang. Daarnaast is er het risico dat te maken heeft met een goede besteding van onze middelen als ‘klant’ van het Agem Energieloket. De inkoop van gemeentelijke energie is via een de AGEM Gemeentelijke Energie B.V. 100% afgeschermd van de overige bedrijfsonderdelen.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

Terug naar navigatie - Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Naam Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Vestigingsplaats Winterswijk
Doel De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Het WCL geeft ook advies aan overheden.
Betrokkenen De gemeente Winterswijk, LTO Noord Oost Achterhoek afdeling Winterswijk, het Platform Natuur en Landschap Winterswijk, Gelders particulier grondbezit, de Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer, NSW-landgoederen Winterswijk e.o., de Recron afdeling Winterswijk, de Stichting Boer en Recreatie, de Adviescommissie Cultuurhistorie, de gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied, Koninklijke Horeca Nederland afd. Winterswijk voor het buitengebied, Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk. In 2022 is WCL begonnen met een moderniseringsproces, WCL 2.0
Bestuurlijk belang In 2005 is een doorstart gerealiseerd op initiatief van de gemeente Winterswijk. Het werkgebied is verkleind tot enkel de gemeente Winterswijk. De gemeente Winterswijk heeft drie leden in het bestuur (zowel in dagelijks als algemeen): wethouder W. T. Wassink (voorzitter) en A. Schoemaker (secretaris) en mevrouw J. Ras. Opmerking: het moderniseringsproces (WCL 2.0) loopt. Dat houdt o.a. in dat de wethouder geen voorzitter meer wordt van de WCL en dat ambtenaren geen bestuurder meer zijn maar ambtelijke ondersteuning bieden.
Financieel belang Bijdrage voor 2023 bedraagt € 75.000
Eigen Vermogen:
Per 31-12-2018 € 40.373
Per 31-12-2019 € 64.000
Per 31-12-2020 € 65.465
Per 31-12-2021 € 84.207
Vreemd Vermogen
Per 31-12-2018 € 187.964
Per 31-12-2019 € 146.117
Per 31-12-2020 € 154.446
Per 31-12-2021 € 142.374
Verwachting:
1 januari 2023 31 december 2023
Eigen vermogen € 80.000 € 70.000
Vreemd vermogen € 120.000 € 100.000
Verwacht resultaat 2023 € 0
Ontwikkelingen WCL blijft pleiten voor maatwerk voor boeren in kwetsbare gebieden.
WCL bekijkt de mogelijkheden van de Europese subsidieprogramma’s, zoals Leader, POP-3 en Interreg V. Ook fungeert de WCL soms als aanvrager van subsidie voor derden en trekt zelf projecten.
Leidraad voor uitvoering van projecten is de Visie 2015 – 2025, die in 2015 is vastgesteld.
Relatie tot programma’s De activiteiten die de Stichting WCL Winterswijk uitvoert hebben vooral betrekking op programma 3 Wonen en werken in Winterswijk. In het coalitieprogramma staat een aanbeveling om te zorgen voor meer externe financiering.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en algemeen bestuur en (conform statuten) door het jaarverslag. Ook worden periodiek voorlichtingsavonden georganiseerd voor bewoners uit het buitengebied over bepaalde (gemeentelijke) thema’s. Jaarverslagen worden in de maand juni altijd aan de deelnemende partijen (onder andere Gemeente Winterswijk) aangeboden.
Risico's Zeer gering. Een meerderheid van het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid. Ook door de aanwezigheid van 3 gemeentelijke vertegenwoordigers is directe controle/inbreng aanwezig.
Functiescheiding (binnen de Gemeente Winterswijk; rol secretaris en beleidsmedewerker plattelandsontwikkeling) is doorgevoerd. Binnen de WCL is het ‘WCL werkprocessendocument’ vastgesteld; WCL werkt met een accountant en een boekhouder. De kans op het ‘omvallen’ van WCL wordt als zeer gering geschat. Als dit onverhoopt toch gebeurt en er een positief saldo resteert, dan wordt dit overgemaakt aan die doelen die overeenkomen met de doelen van de WCL. In geval van een negatief saldo zijn in principe de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

ROVA

Terug naar navigatie - ROVA
Naam ROVA
Vestigingsplaats Zwolle
Doel Het bevorderen van en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van het verwijderen van afvalstoffen, waaronder begrepen beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden).
Vanuit de zorgtaak van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden) en het daarmee samenhangende economisch belang, ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, de reiniging en de gladheidsbestrijding, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee verband houdende andere milieuvelden en de onderhoudstaken in de openbare ruimte.
Betrokkenen De aandeelhouders van ROVA, 20 gemeenten in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Utrecht en Flevoland, de Regio IJssel – Vecht en Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
Bestuurlijk belang Als aandeelhouder hebben wij stemrecht over 290 aandelen. Dat is 3,4% van het totaal. Winterswijk wordt vertegenwoordigd door portefeuillehouder Wassink.
Financieel belang In 2022 is een dividend van € 111.000 over 2021 uitgekeerd (2020 : 130.000 2019 : 138.000, 2018 : 166.000, 2017 : € 209.000, 2016 € 162.288).
In 2023 is 152.500 begroot.
Het eigen vermogen bedraagt op:
31-12-2020 € 40.066.000
31-12-2021 € 40.320.000
Het vreemde vermogen bedraagt op:
31-12-2020 € 53.382.000
31-12-2021 € 58.840.000
Het begrote (bedrijfs-) resultaat 2022 bedraagt € 4.575.000
Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2009 voert ROVA de uitvoering van de taken huisvuilinzameling, machinale straatreiniging (vegen), kolken reinigen (riolering) en vanaf 2011 de onderhoudstaken in de openbare ruimte voor onze gemeente uit.
Relatie tot programma’s Is opgenomen in Programma 3 Wonen en werken in Winterswijk
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op alle relevante niveaus: van de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden op ‘werkvloerniveau’ tot aan de aandeelhoudersvergadering.
Risico's ROVA verzorgt de uitvoering van de reinigingstaken voor de deelnemende gemeente. Het accent ligt niet op het door ROVA zelf uitvoeren van de werkzaamheden. Als marktpartijen dit voordeliger kunnen, worden werkzaamheden uitbesteed. Om niet volledig afhankelijk te zijn van de markt, beschikt ROVA zelf over een uitvoerend bedrijf. Het risico van de deelneming in ROVA is daarom gering.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Naam Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel De Veiligheidsregio heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het gebied van de openbare veiligheid en hulpverlening te behartigen. Denk aan de brandweer, rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Al deze taken worden uitgevoerd aan de hand van een multidisciplinair veiligheidsbeleid, zowel preventief als repressief.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang Voor alle taken die de veiligheidsregio op het gebied van rampen- en crisisbeheersing met zich meebrengt, is een veiligheidsbestuur verantwoordelijk. Dit veiligheidsbestuur bestaat in Noord- en Oost-Gelderland uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten, het zogenoemde algemeen bestuur (AB). Sturing op de inzet van de brandweer (die het grootste deel van de begroting kenmerkt) vindt ook plaats door het algemeen bestuur.
Financieel belang Eind 2016 is een besluit genomen over een nieuw financieel verdeelmodel, per 1 januari 2017. Daarbij is een ‘ingroeitermijn’ toegepast van vier jaar. Vanaf 2021 betalen we 100% van het nieuwe verdeelmodel. Meerjarenoverzicht bijdrage VNOG: Bijdrage 2019 € 1.492.797 Bijdrage 2020 € 1.461.014 Bijdrage 2021 € 1.700.321 Bijdrage 2022 € 1.747.000(begroting) Bijdrage 2023 € 1.791.000(begroting exclusief demarcatie) Verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen: 31 december 2019 € 7.789.146 --- € 45.720.741 31 december 2020 € 14.546.000 --- € 42.340.000 31 december 2021 € 15.524.500 --- € 38.214.000 31 december 2022 € 13.570.000 --- € 44.997.000(inschatting) 31 december 2023 € 12.325.000 --- € 46.620.000(inschatting) De VNOG heeft over 2021 een positief resultaat behaald van 5,3 miljoen. Een klein deel hiervan (afgerond € 600.000) wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Het overgrote deel van het resultaat wordt echter toegevoegd aan diverse bestemmingsreserves, waaronder een bedrag van € 3,76 miljoen aan de egalisatiereserve afschrijvingen (kapitaallasten). Van het deel van het resultaat wat terugbetaald wordt aan gemeenten is het aandeel voor Winterswijk € 21.679. Inschatting: 1-1-2023 31-12-2023 Eigen vermogen € 13.570.000 € 12.325.000 Vreemd vermogen € 44.997.000 € 46.620.000 Verwacht financieel resultaat 2023: € 0.
Ontwikkelingen In januari 2020 is een toekomstvisie vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de organisatorische en financiële toekomst eruitziet. Door de coronacrisis heeft de uitvoering van de toekomstvisie ook in 2021 vertraging opgelopen. De verwachting is dat alle opdrachten uit de visie in 2026 zijn uitgevoerd. In 2021 is de zogenoemde demarcatie van de brandweerkazernes vastgesteld. Hierdoor is er een basis eisenpakket waaraan alle kazernes in de VNOG moeten voldoen. De Winterswijkse kazerne is al in goede staat waardoor er in eerste instantie geen investeringen gedaan hoeven te worden om te voldoen aan de eisen van de VNOG. De gemeenteraad heeft een zienswijze ingebracht naar aanleiding van het begrotingswijzigingsvoorstel met betrekking tot de demarcatie. Dit omdat de demarcatie voor Winterswijk niet budgetneutraal verloopt terwijl dit wel het uitgangspunt was. De raad verzoekt de VNOG om opnieuw naar de kengetallen voor de facilitaire zaken te kijken waarbij budgettair neutrale overdracht het uitgangspunt moet zijn. Wegens zienswijzen van meerdere gemeentes heeft de VNOG besloten de besluitvorming over de demarcatie uit te stellen tot de AB vergadering van 3 november 2022. In 2022 wordt overgegaan op een nieuwe piketstructuur voor functionarissen in de crisisbeheersing. Hierbij hoort een gelijke waardering voor alle medewerkers in de regio. Dit houdt in dat voor enkele medewerkers de piketvergoeding voor 2022 en volgende jaren zal toenemen. De structurele lasten voor de piketvergoeding zullen hierdoor voor Winterswijk licht stijgen. Net als in 2022 en de jaren daarvoor zal in 2023 verder worden ingezet op de overgang van repressie naar preventie. Dit wordt gedaan aan de hand van het programma “zelfredzaam & risicobewust”. Het campagneteam van dit programma stelt verschillende campagnes op die verdeeld over het jaar worden uitgerold over de 22 gemeenten binnen de VNOG.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Vastgelegd is dat de raad altijd om informatie kan vragen.
Risico’s Vooral financieel. De prijzen voor aanschaf van materieel en materiaal zijn aanmerkelijk gestegen. Daarnaast is er een mondiaal chip tekort. Dit zal mogelijk (op termijn) tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage leiden. Naar aanleiding van het AB besluit van 23 juni 2022 vloeit een groot deel van het positieve resultaat over 2021 naar de egalisatiereserve afschrijvingen(kapitaallasten). De verwachting is dat door dit besluit de gemeentelijke bijdrage tot 2026 niet hoeft te stijgen. Besluitvorming over nieuw beleid loopt via het algemeen bestuur van de VNOG. Winterswijk heeft daarin twee stemmen op een totaal van vijftig stemmen. De invloed op het beleid is dus beperkt.

Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Doetinchem
Naam Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek
Vestigingsplaats Doetinchem
Doel De samenwerking richt zich op: - De totstandkoming van regionaal beleid en lobby om daarmee de Achterhoek op de kaart te zetten. - Het ontwikkelen van regionaal beleid en projecten voor bovenlokale onderwerpen voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. - De afstemming van lokaal beleid, overleg tussen gemeenten en gemeenschappelijke belangenbehartiging.
Betrokkenen De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente). Voor Winterswijk is de burgemeester lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Plaatsvervangend lid is wethouder S. Metaal-ten Dolle.
Financieel belang De bijdrage bedraagt in: 2019 € 190.669 2020 € 194.007 2021 € 196.980 2022 € 200.559 (volgens begroting) 2023 € 207.759 (volgens begroting) De verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen is op: 31 december 2019 € 5.688.000 - € 17.767.000 31 december 2020 € 6.229.000 - € 22.601.000 31 december 2021 € 6.726.000 - € 20.174.000 31 december 2022 € 7.132.000 - € 19.968.000(inschatting) 31 december 2023 € 6.591.000 - € 19.600.000(inschatting) Inschatting 1 januari 2023 31 december 2023 Eigen vermogen € 7.132.000 € 6.591.000 (inschatting) Vreemd vermogen € 19.968.000 € 19.600.000 (inschatting) Financieel resultaat over 2021: € 24.030 Het algemeen bestuur heeft op 6 juli 2022 besloten om het positief resultaat van € 24.030 toe te voegen aan het investeringsfonds. Dit is conform de afspraken vastgelegd in De Achterhoek werkt door 2.0. Verwacht financieel resultaat over 2023: € 0.
Ontwikkelingen De evaluatie van de governancestructuur is in 2021 afgerond. Hoofdconclusie van de evaluatie is dat het goed gaat met de samenwerking. Er liggen geen wezensvragen op tafel. De brede wens is om de samenwerking voort te zetten conform de ingezette lijn. Wel is een aantal actiepunten naar voren gekomen die zijn/worden geïmplementeerd. De Regio Deal loopt tot en met 2022. Er is nog geen duidelijkheid over een eventueel vervolg. De Regio herijkt in 2022 de visie 2030. Deze visie is leidend voor wat de Regio wil bereiken met de programma’s Smart economy en Smart living. De update van de visie zal voor de toekomst duidelijkheid geven over de verwachte inzet van middelen door o.a. de gemeenten. De besluitvorming over de herijking van de visie wordt voorzien in de Achterhoek Raad van september 2022.
Relatie tot programma’s De taken hebben betrekking op meerdere programma’s.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur, de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en de Thematafels. Ook de begroting en jaarrekening zijn informatiebronnen. Vastgelegd is dat de raad meer bij de beleidsvoorbereiding van de regio wordt betrokken, vooral bij de jaarlijkse vaststelling van de strategische agenda. Uiteraard kan de raad altijd om informatie vragen.
Risico's Deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort.

Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Naam Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Vestigingsplaats Gronau
Doel De EUREGIO bevordert, ondersteunt en coördineert de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden.
De regionale grensoverschrijdende samenwerking vindt plaats op de volgende gebieden: communicatie, sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheidszorg, scholing en opleiding, openbare veiligheid, hulpdiensten en rampenbestrijding, cultuur en sport, economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en kwalificatie, innovatie en technologietransfer, recreatie en toerisme, agrarische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, energie, natuur- en milieubescherming, afvalbeheer en waterbeheer.
Betrokkenen Ongeveer 129 gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen die lid zijn, 104 aan Duitse en 25 aan Nederlandse zijde.
Bestuurlijk belang De leden van EUREGIO vormen samen het algemeen bestuur (AB). Onder het AB fungeert de Euregioraad met 43 Duitse, 43 Nederlandse vertegenwoordigers en een voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat uit 11 Nederlandse en Duitse leden. De Euregioraad wordt geadviseerd door drie commissies: Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen Commissie Mozer), Duurzame en Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt. Winterswijk heeft twee zetels in het algemeen bestuur; deze worden ingevuld door raadslid Steven Vuijk en raadslid Casper Sonderen.
Financieel belang De (geharmoniseerde) bijdrage per inwoner is € 0,29. De bijdrage bedraagt in: 2017: € 8.392 (28.939 inwoners per 31-12-2015 x € 0,29) 2018: € 8.384 (28.912 inwoners per 31-12-2016 x € 0,29) 2019: € 8.406 (28.987 inwoners per 31-12-2017 x € 0,29) 2020: € 8.382 (28.903 inwoners per 31-12-2018 x € 0,29) 2021: 2022: € 8.416 (28.903 inwoners per 31-12-2018 x € 0,29) Eigen Vermogen per 31-12-2018: € 1.880.088 Vreemd Vermogen per 31-12-2018: € 33.971.331 Eigen Vermogen per 31-12-2019: € 2.063.948 Vreemd Vermogen per 31-12-2019: € 31.583.984 Eigen Vermogen per 31-12-2020: € 2.063.948 Vreemd Vermogen per 31-12-2020: € 23.389.023 Eigen Vermogen per 31-12-2021: € 2.305.208 Vreemd Vermogen per 31-12-2021: € 12.188.649 Verwacht positief resultaat 2021: € 218.245 Toelichting vreemd vermogen: Onder het vreemd vermogen is de Certificeringsautoriteit opgenomen. Deze instantie beheert de gelden van het INTERREG V-Programma. Op de balans staat hier een verplichting van € 10.572.812. Hier staat een post aan liquide middelen tegenover van gelijke hoogte.
Ontwikkelingen In 2015 is de rechtsvorm van de EUREGIO gewijzigd van een ‘eingetragener Verein’ (e.V.) naar Duits recht, naar een Nederlands-Duits openbaar lichaam volgens het Verdrag van Anholt. De nieuwe rechtsvorm is per 1 januari 2016 van kracht geworden. Met de aanpassing van de juridische structuur zijn ook de inwonerbijdragen geharmoniseerd.
Relatie tot programma’s De taken die de EUREGIO uitvoert, hebben betrekking op meerdere programma’s.
Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling vindt plaats in het AB, de Euregioraad, DB en commissies, en via de op grond van de regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (jaarrekening en begroting).
Risico’s De risico’s zijn vergelijkbaar met die van lidmaatschappen van WGR-regelingen. Dat wil zeggen dat de leden aansprakelijk zijn voor eventuele exploitatietekorten.

N.V. Alliander

Terug naar navigatie - N.V. Alliander
Naam N.V. Alliander
Vestigingsplaats Arnhem
Doel Alliander ontwikkelt en beheert energienetten. Via kabels en leidingen ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. Alliander beheert meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet. Ruim 7000 medewerkers zorgen ervoor dat het licht brandt, de huizen warm zijn en de bedrijven draaien.
Betrokkenen De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Zij hebben gezamenlijk ruim driekwart van de in totaal ruim 131 miljoen aandelen. Het overige deel is in handen van ongeveer 65 kleinere, gemeentelijke aandeelhouders en de provincie Flevoland.
Bestuurlijk belang Er is geen specifiek bestuurlijk belang. Als aandeelhouder hebben we een stemrecht over 436.930 aandelen. Dat is 0,319% van het totaal.
Financieel belang Alle aandelen van Alliander zijn direct in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen luiden op naam. Per 31 december 2021 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort. Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast vinden overleggen plaats tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om
Ontwikkelingen Alliander verwacht dat de vraag naar transportcapaciteit enorm toeneemt als gevolg van de ontwikkelingen. Onder aan de streep zal het elektriciteitsnetwerk van 2030 sterk uitgebreid zijn ten opzichte van 2020. Het goed timen en coördineren van deze gigantische opgave vraagt om maximale aandacht. Alliander werkt met man en macht aan het oplossen van knelpunten in het elektriciteitsnet door het verzwaren van de netten en toepassen van innovatieve oplossingen. Dit kost echter tijd. Tot die tijd bestaat de kans dat Alliander in meer gebieden nog niet de capaciteit kan leveren die de klant vraagt.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's Productie en handel zijn commerciële activiteiten met daarbij behorende risico’s. Het klantenbestand heeft echter een gebonden karakter, dit in tegenstelling tot de energieleverancier. De gemeente Winterswijk is niet aansprakelijk voor de eventuele tekorten van Alliander.

N.V. Vitens

Terug naar navigatie - N.V. Vitens
Naam N.V. Vitens
Vestigingsplaats Apeldoorn
Doel Vitens levert drinkwater aan 5,8 miljoen klanten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Het levert drinkwater dat betrouwbaar en beschikbaar is. Voor nu en later. De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van lokale en provinciale overheden. Kerntaak en missie: De primaire taak en missie van Vitens is om te zorgen voor drinkwater. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week betaalbaar drinkwater van hoge kwaliteit leveren aan iedereen in het verzorgingsgebied. Betrouwbaar en beschikbaar drinkwater.
Betrokkenen De provincies Gelderland en Overijssel en vele gemeenten in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, en Overijssel.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft recht op deelneming aan de beraadslagingen en stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Winterswijk bezit 32.046 aandelen. Dit is 0,638% van het totaal van de uitgegeven 5.022.404 aandelen.
Financieel belang Vitens heeft een unieke relatie met haar aandeelhouders: 92 gemeenten en 5 provincies. Deze hebben een financieel belang. De provincies verstrekken waterwinvergunningen en gemeenten verstrekken omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten van Vitens. Verder dragen gemeenten en provincies bij aan de gezondheid van hun burgers, waarin drinkwater een belangrijke plek heeft. Tenslotte zijn ze ook zelf klant van Vitens.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's Drinkwaterlevering kent een gebonden klantenbestand. Dit maakt dat het risicoprofiel minder groot is dan bij activiteiten in een geliberaliseerde markt.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Terug naar navigatie - N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Doel De BNG Bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Bij de BNG draait het niet om zoveel mogelijk winst. De ambitie is dat klanten de BNG beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Betrokkenen Het Rijk, de provincies, gemeenten en nog enkele andere overheidsinstanties.
Bestuurlijk belang We hebben stemrecht over 17.199 aandelen. Dit is 0,031% van het totaal. Het totaal aantal uitstaande aandelen is 55.690.720.
Financieel belang De nettowinst van BNG Bank over 2021 bedraagt EUR 236 miljoen (2020: EUR 221 miljoen). De aandeelhouders hebben tijdens de Algemene Vergadering op 21 april 2022 ingestemd met het voorstel om 60% (2020: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 127 miljoen (2020: EUR 101 miljoen). Het dividend bedraagt voor Winterswijk € 39.213,71.
Ontwikkelingen BNG Bank heeft ‘verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed’ bovenaan haar agenda staan. Bij de kredietverstrekking is verduurzaming voortaan een eis en de bank stelt zich hierbij graag op als actieve kennispartner. Zo adviseert de bank regelmatig aan zorginstellingen en gemeenten om voor realisatie van hun businesscase ook buiten het eigen domein te kijken.
Relatie tot programma’s Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Informatie-uitwisseling Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico’s Het financiële risico blijft beperkt tot het nominale bedrag van de aandelen.