Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Geachte leden van de raad, beste lezer,


‘Samen aan de slag’, zo luidt de titel van ons coalitieakkoord. Met dat motto voor ogen hebben we alle raadsfracties om input gevraagd  voor onze eerste begroting. Zoiets was in onze gemeente nog niet eerder gedaan.

De fracties hebben op ons verzoek positief gereageerd. Dat leverde goede gesprekken en waardevolle ideeën op. Dank daarvoor. Een aantal van uw ideeën hebben we verwerkt in deze begroting voor 2023. Daarvoor hebben we zowel de financiële gevolgen als de benodigde en beschikbare ambtelijke capaciteit meegewogen. Ook onze organisatie merkt helaas dat er krapte is op de arbeidsmarkt.

De gemeente Winterswijk is financieel gezond, mede dankzij het beleid van het vorige bestuur. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn goed. Deze gezonde financiële positie geeft ons de kans verder te investeren in onze gemeente. Dat is dan ook precies wat we gaan doen. Tegelijk zijn we enigszins terughoudend geweest bij het opstellen van de meerjarenbegroting. De opgaven waarmee we te maken hebben en de context waarin we verkeren maken onze toekomst namelijk deels ook onzeker. Uw afwegingenkader is ons behulpzaam geweest bij het opstellen van de begroting.

Natuurlijk bouwen we voort op wat al is gedaan en gaande is. Dat geldt voor belangrijke opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie en openbare orde en veiligheid. Ook de werkgelegenheid in onze gemeente, inclusief de keuze voor het bedrijventerrein, heeft de aandacht. Een ander speerpunt is het programma Vitaal Platteland. Daarin werken we aan een toekomstperspectief voor alle betrokkenen in ons buitengebied. Verder blijven we ons hard maken voor een duurzaam, armoede- en drempelvrij Winterswijk met een aantrekkelijk ‘hart van Wenters’.

Onder andere de energiecrisis en inflatie hebben grote invloed op de betaalbaarheid van de vaste lasten. We verwachten dat het aantal huishoudens, organisaties en bedrijven met financiële problemen fors zal toenemen. Hun levensonderhoud en bestaanszekerheid komen onder druk te staan. Dat zien we helaas al gebeuren. De komende tijd werken we hard aan een plan van aanpak om hen te ondersteunen. Daarover gaan we graag met u in gesprek.

Tot slot steken we de hand in eigen boezem: onze dienstverlening kan nog beter, sneller, duidelijker en persoonlijker. Dat betekent dat we onze afspraken nakomen en een betrouwbare overheid zijn. Dat we leren van klachten en luisteren naar onze inwoners. Dat we werkelijk invulling geven aan participatie met inwoners, organisaties en bedrijven. Ook wat dat betreft is ons motto: samen aan de slag.

Gezien alle opgaven en de benoemde onzekerheden voor de toekomst streven we naar de juiste balans. De balans tussen individuele en algemene belangen, tussen investeren en reserveren, tussen wat we willen en wat we kunnen. Alleen dan kunnen we de juiste keuzes maken. Dat is dan ook het motto voor deze begroting 2023: de juiste balans, de juiste keuzes.


Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk
27 september 2022