Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De programmabegroting bevat de volgende onderdelen:
- Programma’s;
- Opgaven;
- Paragrafen;
- Bijlagen.

1. Programma’s
Onze begroting kent met ingang van 2023 vijf programma’s. Ieder programma is onderverdeeld in een aantal beleidsvelden. Per beleidsveld lichten we het volgende toe:

- AMBITIE
De stip op de horizon die we nastreven.

- DOELSTELLINGEN
De doelstellingen die we nastreven om de ambitie waar te maken.

- ACTIVITEITEN 2023
De activiteiten die we aankomend jaar ondernemen of vervolgen om de strategische doelen te bereiken.

- INDICATOREN
Met indicatoren kunnen we meten of we de doelstelling bereiken.  Het benoemen van de juiste indicatoren en ze vervolgens gebruiken is een traject dat we verder ontwikkelen.

- RISICO'S
Hier benoemen we de risico's die het bereiken van onze doelstellingen bedreigen.

- FINANCIËLE ONDERBOUWING
Elk programma sluit af met een financiële onderbouwing.
De tabel toont per beleidsveld het meerjarig verloop van zowel de baten als de lasten. In de kolommen leest u het volgende:

Rekening 2021: cijfers van de door de raad vastgestelde jaarrekening 2021

Begroting 2022: cijfers van de bijgestelde begroting, na vaststelling door de raad van de 1e prognose voor het jaar 2022

Begroting 2023 1e prognose: beginstand van de begroting 2023, volgens de door de raad vastgestelde 1e prognose van 2022

Aanpassing begroting 2023: aanpassingen in de voorliggende begroting ten opzichte van de beginstand

Begroting 2023 : cijfers zoals nu via deze begroting worden voorgesteld om door de raad vast te stellen

Begroting 2024-2026: de verwachte baten en lasten voor de komende jaren op basis van het huidige en met deze begroting vast te stellen beleid

Inhoudelijke toelichting op de cijfers:
Per beleidsveld geven we een inhoudelijke toelichting op de afwijkingen (boven € 50.000) op de kolom Aanpassing begroting 2023.
De kolommen rekening 2021 en begroting 2022 zijn opgenomen om inzicht te bieden in het verloop van de tabellen. Verschillen in de begroting 2023 ten opzichte van die jaren lichten we hier in principe niet nader toe omdat deze onderdeel zijn van de jaarrekening 2021 en/of begroting 2022.
Wanneer de jaren 2024 tot en met 2026 significante afwijkingen laten zien, lichten we die toe.

2. Opgaven
In dit hoofdstuk schrijven we over de opgaven Drempelvrij Winterswijk, Winterswijk Armoedevrij, Centrum en Duurzaamheid. Dit doen we op dezelfde manier als bij de beleidsvelden.

3. Paragrafen
In de paragrafen beschrijven we onderwerpen die op meerdere programma’s betrekking hebben. Het gaat dan vaak om meerjarig regulier werk.

4. Bijlagen
Tot slot hebben we een aantal (verplichte) bijlagen toegevoegd. Deze bevatten verdere (financiële) detaillering en achtergrondinformatie.
In de begroting 2023 hebben we ook de Meerjaren Investesteringsplanning Ruimtelijke projecten (MIR) opgenomen.