Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene ondersteuning, bestuur
Onze manier van besturen is betrokken, laagdrempelig en transparant. Met een nuchtere kijk en gezond boerenverstand.  We werken in het belang van de inwoner, horen hun mening graag. We hechten aan inwonersparticipatie en trekken graag als raad en college samen op.
 
Dienstverlening 
We gaan samen aan de slag en inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken bij besluiten die hen direct raken. 
 
Veiligheid en ondermijning 
Veiligheid voelen is een basisbehoefte en vraagt om meer aandacht. Criminaliteit wordt voorkomen. We ondersteunen een integrale aanpak om ondermijning tegen te gaan en onze gemeente veilig te houden.

4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We hebben een bestuur en organisatie die er zijn voor heel Winterswijk, alle inwoners, organisaties en bedrijven.  We versterken de lokale democratie en realiseren de doelen uit het coalitieakkoord.  
We gaan samen aan de slag voor inwoners en met inwoners. Inwoners worden tijdig, actief en laagdrempelig betrokken.  

Relevante documenten:

  • Organisatievisie;
  • Visie op dienstverlening. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Digitalisering kost geld en vraagt om juiste vaardigheden en systemen. Risico is dat we hier niet snel genoeg op kunnen acteren door onvoldoende capaciteit.

 

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We houden onze gemeente veilig, ontmoedigen criminaliteit en verhogen het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Relevante documenten:

  • Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk;
  • Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Terug naar navigatie - We voorkomen en beperken criminaliteit en ondermijning

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Om te kunnen beoordelen of we de genoemde doelstellingen hebben behaald, raadplegen we de volgende bronnen:

  • Waarstaatjegemeente.nl;
  • De misdaadcijfers van de politie;
  • De veiligheidsmonitor;
  • Datalab GO;
  • Conneqt.

Op basis van deze bronnen krijgen wij onder andere inzicht in het percentage inwoners dat zich veilig voelt, het aantal misdrijven en het aantal overlast meldingen. Ons streven is dat het percentage inwoners dat zich veilig voelt stijgt en het aantal misdrijven en gevallen van overlast daalt. Op basis van de gegevens uit deze bronnen kunnen wij onze inzet waar nodig bijsturen. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Dit beleidsveld bestaat uit veel verschillende soorten activiteiten. Om die reden benoemen we geen risico's per activiteit.  De risico's worden per activiteit zelfstandig afgewogen.

Financiële onderbouwing programma 4

Baten en Lasten

Terug naar navigatie - Baten en Lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 1e prognose Aanpassing begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
1076 Verantwoording algemene uitkering 50.236 59.483 0 0 0 0 0 0
1256 Gebouwenbeheer/onderh Niet openb d 144 336 0 0 0 0 0 0
1257 Beheren en verpachten gronden 120 5 0 0 0 0 0 0
1389 Saldo Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 Beheer bedrijfsvoeringskosten 0 100 0 0 0 0 0 0
49 Registratie & beheer BRP 19 25 0 0 0 0 0 0
50 Producten burgerzaken 314 235 0 0 0 0 0 0
622 Onderst. college w.o. archivering 812 0 0 0 0 0 0 0
875 Procedure tot Nederlanderschap 50 13 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 0 18 0 18 18 18 18
0.2 Burgerzaken 0 0 236 0 236 492 499 589
0.4 Overhead 0 0 100 0 100 0 0 0
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 51.696 60.198 354 0 354 510 516 606
4.2 Openbare orde en veiligheid
1074 Gem samenw veiligheidsregio (VNOG) 75 0 0 0 0 0 0 0
110 Rampenbestrijding 99 0 0 0 0 0 0 0
1252 Gebouwenbeheer/onderh Brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1523 Handhaving APV & bijz.wetten 12 7 0 0 0 0 0 0
1525 Vergunningen/ontheffingen APV 9 14 0 0 0 0 0 0
1529 Juridische afh WABO 16 15 0 0 0 0 0 0
876 Werkzaamhed. Wet Lijkbezorging 13 0 0 0 0 0 0 0
925 OOV Samenwerking 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 18 0 18 18 18 18
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid 223 36 18 0 18 18 18 18
4.4 Overige middelen
1512 Verantwoording dividend etc. 458 440 0 0 0 0 0 0
1683 Mutaties Reserves 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Opleggen en innen belastingen 6.976 7.247 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.4 Overige middelen 7.435 7.687 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 59.353 67.921 372 0 372 528 535 625
Lasten
4.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten
1904 AMBT Pr4 Bestuurlijk Winterswijk 2.711 2.838 0 0 0 0 0 0
1905 AMBT fcl NVT 0 660 0 0 0 0 0 0
1906 AMBT Overhead 8.458 8.527 0 0 0 0 0 0
1914 KAPL Pr4 Bestuurlijk Winterswijk 165 148 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 11.334 12.173 0 0 0 0 0 0
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
10 Vormg. juridische contr 9 8 0 0 0 0 0 0
1005 Voorbereid raads- en comm.vergadering 485 542 0 0 0 0 0 0
1158 Zaakgericht werken 327 259 0 0 0 0 0 0
1256 Gebouwenbeheer/onderh Niet openb d 102 123 0 0 0 0 0 0
1257 Beheren en verpachten gronden 12 14 0 0 0 0 0 0
1389 Saldo Kapitaallasten -1.041 -1.229 0 0 0 0 0 0
1486 Project e-Winterswijk (NUP) 56 77 0 0 0 0 0 0
1513 Beheer bedrijfsvoeringskosten 588 2.821 0 0 0 0 0 0
1522 Beleid vergunn APV & bijz wetten 1 1 0 0 0 0 0 0
1558 Doorontwikkeling e-dienstverlening 2 50 0 0 0 0 0 0
43 Ambt ondersteuning Regio Achterh/Euregio 303 643 0 0 0 0 0 0
45 Commissie Bezwaarschriften 7 6 0 0 0 0 0 0
46 Klachtencoordinator 7 7 0 0 0 0 0 0
47 Koninklijke onderscheidingen 1 5 0 0 0 0 0 0
49 Registratie & beheer BRP 5 13 0 0 0 0 0 0
50 Producten burgerzaken 133 96 0 0 0 0 0 0
51 Organiseren verkiezingen 96 82 0 0 0 0 0 0
56 Interne communicatie 0 50 0 0 0 0 0 0
58 Externe communicatie 27 155 0 0 0 0 0 0
622 Onderst. college w.o. archivering 1.518 992 0 0 0 0 0 0
652 Archiveren 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Onderzoeken rekenkamer 15 15 0 0 0 0 0 0
829 Registreren financiële gegevens 58 105 0 0 0 0 0 0
835 Informatiemanagement 86 369 0 0 0 0 0 0
875 Procedure tot Nederlanderschap 37 13 0 0 0 0 0 0
923 Salaris-& personeelsbeheer 220 0 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 0 2.741 719 3.460 3.303 3.172 3.213
0.2 Burgerzaken 0 0 909 74 982 1.077 1.087 1.116
0.4 Overhead 0 0 8.408 1.293 9.701 9.165 9.132 9.119
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 3.055 5.215 12.058 2.085 14.143 13.545 13.391 13.448
4.2 Openbare orde en veiligheid
1074 Gem samenw veiligheidsregio (VNOG) 1.767 1.747 0 0 0 0 0 0
110 Rampenbestrijding 105 55 0 0 0 0 0 0
122 Opvang zwerfdieren 42 47 0 0 0 0 0 0
1252 Gebouwenbeheer/onderh Brandweer 82 97 0 0 0 0 0 0
1523 Handhaving APV & bijz.wetten 22 36 0 0 0 0 0 0
1525 Vergunningen/ontheffingen APV 0 1 0 0 0 0 0 0
1527 Handhaving WABO 6 7 0 0 0 0 0 0
1529 Juridische afh WABO 2 1 0 0 0 0 0 0
1535 BWAO Repressie uitrukken 25 26 0 0 0 0 0 0
876 Werkzaamhed. Wet Lijkbezorging 33 26 0 0 0 0 0 0
925 OOV Samenwerking 58 81 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 1.955 120 2.075 2.073 2.072 2.072
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 756 358 1.114 1.087 1.110 1.093
Totaal 4.2 Openbare orde en veiligheid 2.141 2.123 2.711 478 3.189 3.160 3.182 3.165
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing
1003 City Marketing 86 87 0 0 0 0 0 0
1692 Grensoverschrijdende activiteiten 19 0 0 0 0 0 0 0
1713 Lobby 24 29 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en citymarketing 129 116 0 0 0 0 0 0
4.4 Overige middelen
1124 Herfinanc. middel -lange leningen -200 0 0 0 0 0 0 0
1512 Verantwoording dividend etc. 0 0 0 0 0 0 0 0
1692 Grensoverschrijdende activiteiten 0 91 0 0 0 0 0 0
205 Waarde vaststellen cf WOZ 37 40 0 0 0 0 0 0
22 Opleggen en innen belastingen 120 129 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.4 Overige middelen -43 259 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 16.616 19.886 14.769 2.563 17.332 16.705 16.573 16.613
Onttrekkingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
1076 Verantwoording algemene uitkering 6.144 4.977 0 0 0 0 0 0
1513 Beheer bedrijfsvoeringskosten 399 393 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 0 75 300 375 0 0 0
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 6.543 5.370 75 300 375 0 0 0
Stortingen
4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening
1076 Verantwoording algemene uitkering 3.348 0 0 0 0 0 0 0
1513 Beheer bedrijfsvoeringskosten 151 0 0 0 0 0 0 0
636 Gebouwenbeheer/onderh. Ambt. app. 25 25 0 0 0 0 0 0
0.1 Bestuur 0 0 25 0 25 0 0 0
Totaal 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening 3.524 25 25 0 25 0 0 0

Bestuur, organisatie en dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, organisatie en dienstverlening

In dit beleidsveld is aan de lastenkant sprake van een aanpassing van € 2 miljoen. Dit verschil is grotendeels als volgt te verklaren: 

Visie Winterswijk

Voorstel is om in twee fases een visie op Winterswijk te ontwikkelen. Deze visie is nodig om te zorgen voor een duidelijke richting waar we naar toe willen. De eerste fase omvat een vitaliteitsscan en in de tweede fase wordt deze verrijkt met exercities samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en politiek. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande ideeën rondom de aanpak van de omgevingsvisie die op 1 januari 2024 gereed moet zijn. Hiervoor hebben een incidenteel budget van € 100.000 opgenomen.

Contributies VNG 
De contributies VNG(reguliere bijdrage VNG en de bijdrage aan Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) zijn ten gevolge van de jaarlijkse indexering en een uitbreiding van de activiteiten binnen het Fonds Gezamenlijke Uitvoering gestegen met € 25.000 . 

Ondersteuning Raad
De accountantskosten nemen met € 10.000 toe ten gevolge van de jaarlijkse indexering en een toename van het aantal te controleren SiSa regelingen.

Leader Achterhoekse projecten
Voor het vervolg van het lopende Leader-traject dat past bij de ambitie Buitengebied in balans hebben we  € 97. 000 opgenomen.

Rechtmatigheid
De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is met een jaar uitgesteld naar 2023. Implementatie hiervan en versterken van interne beheersing en controles vraagt om incidenteel budget van € 50.000 voor 2023 en 2024.  

Communicatie 
Extra kosten voor communicatie € 20.000. Wij vinden het belangrijk om op een heldere en juiste manier te communiceren, zowel intern als extern. Hiervoor investeren ondersteuning we in het verbeteren van de communicatie.

Lonen, vergoedingen en pensioen (voormalig) bestuur en kosten extra wethouder 
Door indexering en de kosten voor de 4e wethouder nemen de lonen en vergoedingen van het bestuur toe met € 135.000. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn nog in volle gang. Om hiermee in de begroting rekening te houden, gaan we vooralsnog uit van een loonstijging van 3,6%. Dit percentage is gebaseerd op het percentage loon- en prijsstijging van de overheid dat in de meicirculaire 2022 is genoemd. Daarnaast zijn extra middelen nodig voor toekomstige pensioenen (€ 27.000).

Implementatie wet WOO
Voor de implementatie van de Wet open overheid hebben we via de algemene uitkering (beleidsveld 5.1)  extra middelen ontvangen. Het gaat om een bedrag van € 119.000 dat binnen dit beleidsveld als budget is opgenomen.

Inwonerparticipatie
Er komt een kindergemeenteraad om de jeugd beter te betrekken bij de politiek. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan de projecten met de middelbare scholen om de oudere jeugd te interesseren voor politiek. Hiervoor wordt met ingang van de begroting 2023  jaarlijks € 5.000 opgenomen in de begroting. De gemeenteraad organiseert beide projecten samen met de griffie en de burgemeester.

Implementatie Office 365
Om de volgende stap in digitalisering te zetten hebben we voor 2023 een incidenteel budget van € 300.000 opgenomen voor de implementatie van Office 365, dat we dekken uit de reserve Personeel en organisatie. Wij zien een relatie tussen deze applicatie en ontwikkeling van onze organisatie. De gewenste doorontwikkeling is nu nog onvoldoende vertaald in de uitvoering. De basis is weliswaar gelegd, voor de verdere ontwikkeling met name gericht op bevordering van efficiënte interne samenwerking en verbeteren van de informatievoorziening is meer inspanning nodig. 

Versterken financiële functie
De noodzaak volgt uit de organisatieaanpassing waarbij teams zijn samengevoegd en teammanagers niet langer zelf de inhoud van bepaalde beleidsterreinen voor hun rekening nemen. In dit geval dient deze taak bij een nieuwe medewerker binnen het team belegd te worden. Het gaat om een bedrag van € 86.000.

Overige ontwikkelingen (kleinere mutaties en verschuiving tussen beleidsvelden, zie ook algemene toelichting financiële tabel). In dit beleidsveld is sprake van overige ontwikkelingen voor een bedrag van € 1,1 miljoen, zie hiervoor de toelichting bij beleidsveld 5.1.

Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Openbare orde en veiligheid

In dit beleidsveld is aan de lastenkant sprake van een bijstelling van 478.000(N). Dit verschil is grotendeels als volgt te verklaren. 

Gemeentelijke bijdrage VNOG

De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG stijgt met € 98.000. De stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse indexering (€  44.000) en door de voorziene taakoverdracht van een deel van de facilitaire taken brandweerkazerne aan de VNOG (€ 54.000).

Preventiecampagnes Openbare orde, veiligheid en ondermijning  

Voor het kunnen organiseren van diverse preventiecampagnes gericht op het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit en het bevorderen van het gevoel van veiligheid bij inwoners wordt met ingang van 2023 jaarlijks € 30.000  opgenomen in de begroting. 

Daarnaast wordt extra ingezet op capaciteit voor BOA's (€ 120.000) APV (€ 43.000) en openbare orde en veiligheid (€ 86.000).

Overige ontwikkelingen, € 100.000: (kleinere mutaties en verschuiving tussen beleidsvelden, zie ook algemene toelichting financiële tabel).

Kredieten

Terug naar navigatie - Kredieten

Begrote kredieten voor 2023 (zie ook bijlage 4):

- auto's (handhaving en elektrisch)        € 116.000
- hardware/ servers/ backup                     € 325.000
- software                                                              € 100.000

Onttrekkingen en toevoegingen reserves

Terug naar navigatie - Onttrekkingen en toevoegingen reserves

We stellen voor om voor de implementatie van Office 365 € 300.000 te onttrekken aan de reserve Personeel en organisatie.

Tot en met 2023 onttrekken we jaarlijks € 75.000 aan de reserve Personeel en organisatie om het opleidingsbudget aan te vullen. In 2023 brengen wij in beeld hoe groot ons opleidingsbudget structureel moet zijn zodat we dat budget ook met structurele middelen kunnen vullen. Bij de begroting 2024 doen we hiertoe een voorstel.