Bijlage 6 Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De Meerjaren Investeringsplanning Ruimtelijke Projecten, afgekort als MIR, komt voort uit de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020. De structuurvisie is 24 februari 2011 vastgesteld. Het is de laatste en dus de geldende structuurvisie voor de bebouwde kom van de kern Winterswijk. De structuurvisie kent een uitvoeringsparagraaf waarin een groot aantal projecten is beschreven. Veel van deze projecten zijn inmiddels uitgevoerd of er wordt gewerkt aan de uitvoering. Een aantal projecten uit de structuurvisie is (nog) niet gestart. De MIR is het overzicht van deze, nog te realiseren, projecten uit de structuurvisie 2010-2020.    

In 2021 is de MIR de raad aangeboden als een bijlage in de kadernota 2022. In de kadernota worden plannen voor nieuw beleid aangedragen en afgewogen. Indien de raad in de afweging over nieuw beleid aanleiding ziet projecten uit de MIR voorrang te verlenen of uit te voeren dan kan dat worden meegenomen in de begroting. 

In 2022 is er geen kadernota gemaakt. In het voorjaar 2022 is het coalitieprogramma voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 geschreven. Omdat er geen kadernota is gemaakt voorafgaand aan de begroting 2023-2026 nemen we de MIR als een bijlage op in de begroting 2023-2026.  

Toelichting op de tabel:
De nummers en de omschrijving van de projecten zijn overgenomen uit de Structuurvisie Kom Winterswijk 2010-2020. 
In de kolom “toelichting” wordt bij veel projecten een stukje toelichting gegeven, in een aantal gevallen met toelichting op de actuele situatie.   
In de kolom “kostenverhaal Wro” worden bij een aantal projecten relaties benoemd met (eventueel mogelijke) gebiedsontwikkelingen die direct of indirect profijt hebben van het project. Indien zo’n relatie is aangegeven in een structuurvisie kan de gemeente met de projectontwikkelaar van de gebiedsontwikkeling afspraken maken over een financiële bijdrage vanuit de gebiedsontwikkeling aan het project. Deze mogelijkheid om kosten te verhalen blijft met min of meer dezelfde systematiek bestaan onder de Omgevingswet.   

In tegenstelling tot de investeringen die opgenomen zijn in bijlage 4, zijn de onderwerpen in deze bijlage niet financieel vertaald in de begroting.

Project Toelichting Kostenverhaal Wro
Nr. Omschrijving
5.3.2 Herstructurerings-projecten in de wijken Investeringen in de ruimtelijke structuur voor een meer gedifferentieerd woonmilieu, verhoging ruimtelijke kwaliteit en opheffen overlastsituaties omliggende nieuwbouwprojecten, particuliere projecten en ontwikkelingen in de wijk
5.3.3 Transformatie omgeving Narcisstraat Bij de behandeling van de begroting 2022-2025 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om in te zetten op de ontwikkeling van de terreinen aan de Narcisstraat als toekomstige woonwijk. Een initiatiefnemer heeft in 2022 een principeverzoek ingediend voor woningbouw in een deel van het gebied (locatie Meerdink). Het college heeft niet-negatief geoordeeld over de voorgestelde planontwikkeling. omliggende nieuwbouwprojecten en particuliere projecten
5.3.4 Herontwikkeling Laan van Hilbelink Revitalisering en/of functieverandering ouder bedrijventerrein omgeving Laan van Hilbelink n.v.t.
5.3.5 Spoorzone deelgebied 2 ("stationspark") Deelgebied noordzijde spoor tussen Misterweg en Dingstraat n.v.t.
5.3.5 Spoorzone deelgebied 4 (Handelscentrum) Deelgebied tussen Europalaan en de spoorwegovergangen Tuunterstraat en Misterstraat n.v.t.
5.3.5 Spoorzone deelgebied 6 (omgeving Europark) n.v.t.
5.5.1 Verlengen Dingstraat Met NS Stations BV is overeengekomen dat de gemeente de grond voor het verlengen van de Dingstraat moet teruggeven aan de NS wanneer de verbinding niet voor 2025 is aangelegd. projecten stedelijke as Dingstraat, Driemarklocatie Zonnebrink, omliggende nieuwbouwprojecten, herontwikkeling Laan van Hilbelink, herontwikkeling Narcisstraat, herontwikkeling Spoorzone.
Momenteel wordt onderzocht in welke mate andere maatregelen, al dan niet in combinatie met elkaar, wel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie opleveren die de bijbehorende investering rechtvaardigt. Met name de verkeerskundige effecten van zowel de doortrekking als de alternatieve maatregelen worden nu kwantitatief onderbouwd. Die investering wordt voor de alternatieve maatregelen als geheel voorlopig geraamd op € 4 mln. Het nadere onderzoek zal ook een preciezere onderbouwing van de benodigde investering op moeten leveren.
De bruto-kosten van het doortrekken van de Dingstraat worden begroot op circa € 9 tot € 25 miljoen en zijn onder andere afhankelijk van welke aanvullende maatregelen nodig zijn.
Zie ook project 5.5.4.
5.5.4 Afwaarderen functie doorgaande radialen zonder ontsluitingsfunctie Betreft de afwaardering van de Wooldseweg en de Kottenseweg na het verlengen van de Dingstraat. Wordt meegenomen in de nu gaande zijnde beoordeling van alternatieven voor doortrekking van de Dingstraat, project 5.5.1. particuliere projecten
5.5.3 Verbeteren Rondweg Zuid Beperken aantal directe aansluitingen op de Rondweg Zuid. Aanleg Parallelweg. Verbetering beeldkwaliteit. projecten herontwikkeling bedrijven Rondweg-Zuid, nieuwbouwprojecten in de omgeving, particuliere projecten
Indicatie kosten circa € 2 miljoen.
5.5.5 Verbeteren aansluiting Beatrixpark op Rondweg-West Uitvoering is nog niet aan de orde. De provincie neemt een besluit over de uitvoering nadat duidelijk is geworden wat het effect is van de nieuwe ontsluiting van Arrisveld op de Groenloseweg. n.v.t.
Indicatie kosten circa € 1 miljoen.
5.5.6 Opwaarderen Bataafseweg: aanleg rotonde kruising Vredenseweg - Bataafseweg De aanleg van een rotonde in de Vredenseweg is actueel nu de grondeigenaren initiatief hebben genomen om de nieuwe woonwijk De Rikker verder te ontwikkelen en af te ronden. Of de aanleg van de rotonde in de Vredenseweg daarvoor noodzakelijk is en of de provincie bereid is mee te werken aan de rotonde is nog niet bekend. projecten: Rikker fase 5 en 6, particuliere projecten;
Indicatie kosten circa € 0,7 miljoen.
5.5.7 Aanleg nieuwe fietspaden: Aanleg nieuwe fietspaden voor verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Laan van Hilbelink - herontwikkeling Laan van Hilbelink;
-  Fietsrouteomgeving Laan van Hilbelink Bij het inrichten van de nieuwe woongebieden in De Rikker wordt de Kobstederstraat omgevormd tot een fietsverbinding en afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Kobstederstraat - Rikker fase 5 en 6;
-  Fietsroute Kobstederstraat
5.5.8 Veilige oversteken - Groenloseweg In de Groenloseweg wordt al enige jaren gedacht over de manier om een veilige oversteek voor langzaam verkeer te realiseren. Of en hoe dit gaat gebeuren, is onderdeel van de planvorming voor de herinrichting van dit deel van de weg. Uitvoering staat gepland voor 2023. n.v.t.
5.5.9 Realiseren centrale parkeervoorzieningen: nader te concretiseren commerciële projecten of voorzieningen nabij de parkeerplaatsen.
Dingstraat
5.7.1 Inrichten Whemerbeek Uitvoering via deelprojecten daar waar de gelegenheid zich voordoet. Op deze wijze zijn al een aantal deelprojecten gerealiseerd. omliggende projecten;
particuliere projecten, herontwikkeling Laan van Hilbelink, stedelijke as Dingstraat.
Indicatie kosten: circa € 0,5 miljoen per project.
5.7.2 Groene inpassing bedrijventerreinen Zuid en Misterweg Inschatting kosten circa € 0,5 miljoen. eventuele projecten waarmee een relatie aantoonbaar is.
5.7.3 Verbetering groenstructuur particuliere projecten.
5.7.6 Kwaliteitsimpuls Markt Het ontwerp voor de herinrichting van de markt is in voorbereiding. n.v.t.