Bijlage 3 Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

In deze bijlage zijn de, voor iedere gemeente, verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen. De gegevens zijn afkomstig van de openbare bron 'Waarstaatjegemeente', per 31-8-2022. Om enige context voor de scores mee te geven hebben we telkens de drie meest actuele jaren opgenomen voor zowel Winterswijk als het landelijk gemiddelde. De genoemde jaren zijn van de zogenaamde peildata, voor de meeste indicatoren geldt dat 2021 het meest actuele peiljaar is, soms is dit 2020 en in een aantal gevallen 2022.

 

 

Peiljaar Winterswijk Nederland Peiljaar Winterswijk Nederland
Misdrijven, geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden, in €
2021 4,3 4,3 2022 626 geen data
2020 4,6 4,7 2021 562 733
2019 4,3 4,8 2020 542 700
Misdrijven, vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden, in €
2021 5,2 6,1 2022 884 geen data
2020 3,7 4,4 2021 818 810
2019 3,7 4,4 2020 799 773
Misdrijven, winkeldiefstallen 1.000 inwoners Banen, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2021 2,1 1,8 2021 788,1 805,5
2020 1,9 2,2 2020 793,6 795,9
2019 1,9 2,3 2019 751,5 793,9
Misdrijven, diefstallen uit woningen 1.000 inwoners Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 jongeren tussen 12-17 jaar
2021 0,7 1,3 2021 6 8
2020 0,9 1,8 2020 9 11
2019 0,9 2,3 2019 10 13
Funtiemenging in %, verhouding tussen banen en woningen, varieert tussen 0 (alleen wonen) Jongeren met een delict voor de rechter, in % (jongeren 12-21 jaar)
en 100 (alleen werken), bij een waarde van 50 evenveel woningen als banen.
2021 51,7% 53,3% 2020 1,0% 1,0%
2020 52,0% 53,2% 2019 1,0% 1,0%
2019 50,9% 53,2% 2018 1,0% 1,0%
Vestigingen (bedrijven), per 1.000 inwoners tussen 15-64 jaar Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin, in % (kinderen tot 18 jaar)
2021 150,7 165,1 2020 5,0% 6,0%
2020 148,1 158,4 2019 5,0% 6,0%
2019 142,1 151,3 2018 5,0% 7,0%
Abslouut verzuim per 1.000 leerlingen, leerplichtigen dat niet staat ingeschreven in leeftijd 5-18 jaar Netto arbeidsparticipatie, % beroepsbevolking t.o.v. potentiële beroepsbevolking
2021 2,5 2,5 2020 67,6% 68,4%
2019 1,2 2,4 2019 67,8% 68,8%
2018 geen data 1,9 2018 66,8% 67,8%
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen, leerplichtigen die wel staan ingeschreven maar ongeoorloofd afwezig is in leeftijd 5-18 jaar Personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners
2021 16 19 2021 36,4 43,1
2019 14 26 2020 39,9 46,0
2018 14 23 2019 31,5 38,2
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers), in % deelnemers aan VO en MBO Lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
2021 1,8% 1,9% 2020 65,2 20,2
2019 2,1% 2,0% 2019 51,9 20,7
2018 1,9% 1,9% 2018 57,0 30,5
Niet-sporters, in % tov de bevolking van 19 jaar en ouder Jongeren met jeugdhulp, % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 55,3% 49,3% 2021 14,5% 12,9%
2016 46,7% 48,7% 2020 13,0% 11,9%
2014 48,1% 49,9% 2019 12,1% 12,3%
Omvang huishoudelijk restafval, in kg per inwoner Jongeren met jeugdbescherming, % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 62 kg 170 kg 2021 1,4% 1,2%
2019 54 kg 161 kg 2020 1,2% 1,2%
2018 58 kg 170 kg 2019 1,1% 1,2%
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit, in % Jongeren met jeugdreclassering, in % van alle jongeren van 12-23 jaar
2020 13,4% 26,9% 2021 0,4% 0,3%
2019 8,8% 20,1% 2020 0,3% 0,4%
2018 7,5% 17,6% 2019 0,3% 0,4%
Gemiddelde WOZ waarde, in € Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo, per 1.000 inwoners
2021 227.000 290.000 2020 66 64
2020 214.000 271.000 2019 69 68
2019 200.000 250.000
Nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen Demografische druk in %, aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar
2021 3,7 8,9 2022 81,1% 70,3%
2020 6,5 8,9 2019 80,2% 70,1%
2019 3,7 9,2 2018 79,0% 69,8%