Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het budgetrecht van de gemeenteraad houdt in dat het college van burgemeester en wethouders in principe alleen uitgaven mag doen en verplichtingen mag aangaan na toestemming van de gemeenteraad. Met de vaststelling van de begroting en de begrotingswijzigingen geeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders deze toestemming.

Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de uitgaven binnen de begrote budgetten moeten blijven. Begrotingsoverschrijdingen worden door de accountant als onrechtmatig beschouwd.

Het komt voor dat uitgaven of inkomsten niet passen binnen de begroting. De uitgave of inkomst is dan eigenlijk onrechtmatig.
De gemeenteraad heeft de inkomst of uitgave niet goedgekeurd. Toch zijn er ook uitgaven en inkomsten die niet binnen de begroting passen maar die
duidelijk wel rechtmatig zijn.

De afwijkingen in de lasten kunnen in vier categorieën ingedeeld worden, te weten:
1.    compensatie door direct gerelateerde opbrengsten;
2.    passend binnen bestaand beleid;
3.    open einde regeling;
4.    overige.

 

Exploitatie (exclusief reserves) Begroot Werkelijk
Programma (*1.000) Lasten Lasten Verschil V/N
1 Sociaal krachtig Winterswijk 31.703 30.429 -1.273 V
2 Meedoen in Winterswijk 35.076 34.293 -783 V
3 Werkend Winterswijk 23.394 22.778 -616 V
4 Bestuurlijk Winterswijk 16.973 16.616 -357 V
Totaal uitgaven 107.146 104.117 -3.029 V