Paragraaf H Algemene middelen

Algemene middelen zijn die middelen die de gemeente ontvangt om haar plannen uit te voeren.
In 2021 hebben we in totaal € 103 miljoen aan middelen ontvangen.

Het grootste deel van deze middelen is de algemene uitkering en bijzondere uitkering (€ 77,5 miljoen).
Uiteindelijk hebben we hier minder ontvangen dan begroot. Het grootste deel komt door een lagere Tozo bijdrage.
Hier tegenover staan ook minder uitgaven, waardoor dit per saldo budgetneutraal is.

Omschrijving (bedragen *1000) Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2020 2021 2021
Algemene uitkeringen en bijzondere uitkering 77.457 78.975 77.562
Lokale heffingen en leges 15.003 15.974 15.697
Dividend en rente 3.086 390 458
Overige inkomsten 9.415 9.130 9.411
Totaal algemene middelen (excl. Reserves) 104.961 104.469 103.128
Onttrekkingen Reserves 6.485 7.203 7.400
Totaal algemene middelen (incl. Reserves) 111.446 111.672 110.528