Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het programma Sociaal krachtig Winterswijk geven we een toelichting op de resultaten van de  beleidsvelden Volksgezondheid, Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd.

Iedereen kan mee doen!
Deze ambitie vertaalden we in dit programma naar strategische doelen gericht op het realiseren van vitaliteit en gezondheid. In Winterswijk kan iedereen van jong tot oud meedoen. Aan wie dat zelf niet zo goed kan, boden we ondersteuning. We werkten aan gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Aan de ambitie van dit programma is de opgave Drempelvrij Winterswijk gekoppeld. Een prachtige integrale manier om samen met ervaringsdeskundigen uitvoering te geven aan het wegnemen van drempels, zodat iedereen mee kan doen. Deze opgave lichten we in het hoofdstuk Opgaven verder toe.

Beschikbare en betaalbare zorg
Met de beschreven ambities, strategische doelen en activiteiten leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Naast inzet op preventie om zorginzet te voorkomen  is ook gewerkt aan een nieuw inkoopmodel gericht op het stimuleren van innovatie in de zorg en op het dempen van de zorgkostenstijging. Dit complexe vraagstuk heeft veel inzet gevraagd, de resultaten ervan zien we in 2022.

Aandacht voor samenwerking en behoud van voorzieningen
Er was aandacht voor inhoudelijke en voorwaardelijke activiteiten zoals preventie, zorginkoop en kwaliteit- en normenkaders. Ook besteedden we in dit programma aandacht aan de samenwerking met vele netwerkpartners en de instandhouding van het voorzieningenniveau. Dit deden we onder andere door goede contacten te onderhouden met het SKB (Streekziekenhuis Koningin Beatrix).

1.1 Volksgezondheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We zien vitale inwoners, die gezond en gelukkig zijn. Iedereen doet mee.

Relevante documenten over dit beleidsveld zijn:

 • beleidsplan sociaal domein ‘Meedoen in Winterswijk’
 • regionaal preventieakkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek’
 • regionale nota gezondheid ‘Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek’

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • Wij zorgen voor aanbod dat afgestemd is op preventie om ziekte te voorkomen en om een gezonde levensstijl te bevorderen.
 • We behouden voorzieningen in de regio.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We voeren het regionaal preventieakkoord uit; we stimuleren, faciliteren en organiseren inkoop van preventie en preventieprogramma’s.
 • We zorgen voor de uitwerking van de samenhang tussen gezondheid , milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en leefomgeving. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Omgevingswet.
 • We leggen verbindingen tussen partijen (netwerk ketenaanpak).
 • We leveren een bijdrage aan scenario-ontwikkeling voor medische zorg en positioneren daarmee het SKB in het totale netwerk van zorg.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 •  Participatie regionaal preventieakkoord
  • We zijn doorgegaan met de uitvoering van het in juli 2020 ondertekende regionaal preventieakkoord Achterhoek (2020-2030): 'Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek'.  De wethouders van Aalten en Winterswijk waren bestuurlijk trekker. Speerpunten uit dit akkoord zijn bewegen en ontspanning, Achterhoek Rookvrij, minder overmatig alcoholgebruik, middelengebruik (drugs) bespreekbaar maken, gezonde voedingskeuzes. Iedereen doet mee en de basis op orde. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een rookvrije omgeving bij het Gerrit Komrij College. Op het gebied van bewegen en ontspanning is onder meer Welzijn op Recept ontwikkeld voor een beweeg- en activiteitenaanbod op maat.  Verschillende activiteiten en voorlichtingen op het gebied van alcohol- en middelengebruik zijn zo veel mogelijk in fysieke bijeenkomsten aangeboden maar ook digitaal gehouden. Wij zijn in 2021 aangesloten bij het landelijk programma: Eén tegen Eenzaamheid. Voor "De basis op orde" is vroegsignalering van de schuldenproblematiek opgepakt en is meermaals budgetcoaching ingezet.  
 • Gecombineerde Leefstijlinterventie GLI
  • We bleven zorgen voor gemeentelijke voorzieningen op het gebied van sport en bewegen. Ook de ondersteunende programma’s van Menzis en eerstelijns zorgaanbieders (huisarts, tandarts, fyiotherapeut, maatschappelijkwerker, enzovoort) zijn we mee bezig geweest. We hebben met Menzis een overeenkomst voor de gecombineerde leefstijlinterventie gesloten. Daarbij spraken we af om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het verbeteren van hun gezondheid. In 2021 hebben zich 42 mensen aangemeld voor de GLI. 
 • Gemeentelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
  • Ook in 2021 hebben we met de GGD samengewerkt aan verschillende preventieprojecten. Denk aan alcoholmatiging, niet roken, middelengebruik, meer bewegen, mee (blijven) doen.
  • De GGD heeft grote inspanningen geleverd in de COVID 19 crisis o.a. middels test en vaccinatiediensten.
 • Nix-18 workshops op scholen
  • We hebben Iriszorg ingezet om op de scholen voorlichting te geven over alcohol en roken.
 • Voorlichting valpreventie
  • Het project Samen in Beweging is door de buurtsportcoach ingezet voor de kwetsbare inwoners in de leeftijdsgroep 55 +. 
 • Monitoring overlast hout stoken
  • Met publicaties in het Gemeentenieuws, op de gemeentelijke website en op Facebook hebben we de negatieve gezondheidseffecten van hout stoken onder de aandacht gebracht. In 2021 hebben wij de ontwikkelingen over dit onderwerp gevolgd; landelijk is er een onderzoek opgestart. 
 • Bijdrage leveren invulling Omgevingswet
  • De beleidsadviseur Gezondheid was betrokken bij het vormgeven van het onderdeel ‘Gezonde leefomgeving’ door deelname aan de projectgroep.
 • Ontwikkeling scenario medische zorg SKB
  • De contacten met het SKB zijn onderhouden. Er is kennisgemaakt met de nieuwe directie en de visie van het SKB is gedeeld met de raad en de organisatie.  Voorop staan het doel en het belang om de zorg in onze regio betaalbaar en beschikbaar houden.  Een goede relatie en een goed contact waren en zijn hierbij een voorwaarde.
 • Park Achterhoek
  • Fase 1: de ontwikkeling van Park Achterhoek is in gang gezet. Het bestemmingsplan is vastgesteld. De planprocedure loopt en verschillende activiteiten zijn door de gemeente uitgevoerd. Dit gebeurde mede naar aanleiding van gesprekken met en voorstellen van buurtbewoners. Wel is er beroep ingesteld door de bewoners aan de Groenloseweg. Het plan is dus nog niet onherroepelijk. Daarnaast is er door de ontwikkelaar hard gezocht naar huurders/gebruikers van de gebouwen en een investeerder. Hiervoor is een intentieovereenkomst getekend.
   Fase 2: de werkzaamheden van de bouw van de hallen van Obelink Vrijetijdsmarkt zijn gestart. De oplevering hiervan wordt verwacht in 2022.
 • Stadstuinbouw
  • De uitvoering van het project is in volle gang. De werkzaamheden zijn gestart en er werd hard gewerkt op de akker aan de voorbereidingen voor het nieuwe plant- en oogstseizoen. In het vierde kwartaal is de vergunning voor de aanleg van de paden aangevraagd. Deze is inmiddels verleend en de aanleg is in uitvoering.
 • Mantelzorg
  • VIT-hulp bij mantelzorg is gestopt per 1 oktober 2021. We trokken zelf een nieuwe mantelzorgconsulent aan die contact heeft gezocht met al onze mantelzorgers. Ook is, in samenwerking met Aalten, Oost Gelre en Doetinchem, gestart met een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Hierin staan onderwerpen zoals jonge mantelzorgers, mantelzorg en werk, cursussen en respijt.  

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In Winterswijk kan iedereen van jong tot oud meedoen. We ondersteunen inwoners voor wie eigen regie niet mogelijk is.

Relevante documenten over dit beleidsveld zijn:

 • beleidsplan Wmo & jeugd ‘Meedoen in Winterswijk’
 • integrale Verordening sociaal domein
 • inkoopdocumenten sociaal domein
 • beoordelingskader Wonen met zorg 2020-2023
 • samen aan het Stuur (integrale samenwerking sociaal domein)

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • De bekendheid van de Post zorgt ervoor dat voorzieningen toegankelijk en laagdrempelig zijn.
 • Ondersteuning is beschikbaar en de kwaliteit en betaalbaarheid ervan zijn gegarandeerd.
 • Iedereen kan meedoen in onze Drempelvrije gemeente: zie hiervoor het hoofdstuk Opgaven.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We implementeren maatregelen voor kwaliteit en betaalbaarheid naar aanleiding van een onderzoek naar het sociaal domein.
 • We realiseren de beschikbaarheid van zorg door regionale inkoop.
 • We brengen de ondersteuningsvraag van inwoners in beeld en stellen waar nodig maatwerkvoorzieningen beschikbaar.
 • We onderhouden ons netwerk en stimuleren ketensamenwerking.
 • We vergroten de bekendheid van de Post (front-office).

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • Samenwerking met ketenpartners realiseren, relaties en netwerken onderhouden
  •  In 2021 zijn drie Achterhoekse netwerken rond ouderen samengevoegd tot één overkoepelend Netwerk Veerkracht Ouderen Achterhoek (NOVA).  Ook is een gezamenlijk programma Veerkracht ouderen 2021 -2024 opgesteld. Dit richt zich  op het  zo gezond mogelijk ouder worden in de Achterhoek. Een voorbeeld van een programmalijn is 'Eerder denken over later'. Door deze aanpak is een oudere beter voorbereid om te kunnen omgaan met veranderingen die horen bij het ouder worden. Bewustwording over het ouder worden en bijbehorende keuzes zijn belangrijk bij het gezond ouder worden en het zelfstandig en veilig wonen. De huisbezoeken aan 75+'ers  in onze gemeente dragen bij aan deze bewustwording. Dat dit leeft is mede te zien aan de belangstelling voor woonconcepten als Knarrenhof.
 • Invoering Integrale Verordening sociaal domein
  • Vanaf 1 januari 2021 werkten we met de Verordening sociaal domein. Dit maakt het makkelijker om waar nodig maatwerk te leveren en meer integraal te werken volgens de bedoelingen van de wetten (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening(Wsv)). Deze verordening ondersteunt de integrale intake, zoals bedoeld bij de werkwijze Samen aan het Stuur. Door Covid-19 hebben veel keukentafelgesprekken telefonisch plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2021 hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Positief is dat hulpvragen echt in samenspraak met de inwoner worden opgepakt, er wordt goed geluisterd samen gezocht naar oplossingen. Ook zijn inwoners tevreden over de toegankelijkheid van de gemeente en het nakomen van afspraken. Effecten van de ondersteuning zijn dat inwoners weer mobieler zijn, door een moeilijke periode heen zijn gekomen of zich door de hulpmiddelen thuis beter (zelfstandiger) kunnen redden. Uit dit onderzoek zijn twee verbeterpunten gekomen, namelijk het concreter opstellen van doelen en nog meer de rol van het netwerk en vrijwillgersorganisaties bespreken. 
 • Bekendheid en toegankelijkheid van de Post vergroten; in samenhang met het project Samen aan het stuur van Sociale Dienst Oost-Achterhoek (SDOA)
  • Vanaf 1 oktober 2021 hanteerden we de werkwijze van Samen aan het Stuur. Dit plan houdt in dat we één integrale intake doen voor het sociaal domein (voor het overige zie programma 2.3). We pakken daarbij problemen van onze inwoners op diverse levensgebieden in onderlinge samenhang aan. Zie verder de toelichting hierboven over Invoering integrale verordening sociaal domein.
 • Omzetten Wmo naar arbeidsmatige dagbesteding.
  • We willen dat cliënten meer deelnemen in en aan de samenleving. Daarom werkten we samen met Fijnder (Werkbaan Oost/SDOA ) toe naar een arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten, die niet meer leerplichtig zijn en nog geen pensioengerechtigde leeftijd hebben. In 2021 vonden de eerste verkennende gesprekken plaats over de wijze waarop we hier invulling aan kunnen geven. Dit deden we samen met de andere twee Fijnder gemeenten. Dit moet resulteren in een pilot in 2022. De effecten van deze pilot - dat meer mensen kunnen gebruik maken van arbeidsmatige dagbesteding - hangen nauw samen met de inkoop Sociaal domein Achterhoek.
 • Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen.
  • In regionaal verband werkten we aan de voorbereiding van de doorontwikkeling van beschermd wonen. Hierbij verschuiven taken van de centrumgemeente Doetinchem naar lokale gemeenten. In eerste instantie zou er vanaf 2022 sprake zijn van een geleidelijke overgang van cliënten en budgetten. Dit is landelijk doorgeschoven naar 2023. De centrumgemeente blijft verantwoordelijk voor bestaande cliënten.  Ter voorbereiding hierop is gewerkt aan een nieuwe invulling van bemoeizorg, lokale infrastructuur, inrichting van de lokale toegang, regie op en inkoop van zorg en een nieuwe governancestructuur. Deze structuur is vastgesteld door alle acht Achterhoekse colleges. De overige punten lopen ook in 2022 door. In 2021 zijn onder andere de pilot Bemoeizorg en de pilot Housing first gestart. Bij deze laatste pilot gaat het om een specifieke aanpak om opname in de maatschappelijke opvang te voorkomen door eerst een woning beschikbaar te stellen. Hiervoor maken we (tijdelijk) gebruik van door de gemeente aangekochte woningen voor realisatie van gebiedsontwikkeling  voor WoooW (het voormalige Cultuurkwartier).
 • Koploper gemeenten cliëntondersteuning:
  • De Achterhoekse gemeenten hebben een subsidie voor het versterken van cliëntondersteuning ontvangen. In een periode van twee jaar willen de gemeenten regionaal inzicht krijgen in de behoefte aan en het aanbod van cliëntondersteuning. Samen willen we een visie ontwikkelen en werken aan betere herkenbaarheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning. Daarom vonden 2021  gesprekken plaats met inwoners en betrokken partners over de wijze waarop cliëntondersteuning nu is ingericht. Het gaat hierbij niet alleen om ondersteuning vanuit de Wmo, maar ook op het gebied van jeugdzorg en de participatiewet. Hieruit is gebleken dat er verschillende beelden bestaan over de rol en positie van cliëntondersteuning en wat dan onafhankelijke cliëntondersteuning is. in verband met de verdere uitwerking is er  een éénjarig contract afgesloten met Mee voor (onafhankelijke) cliëntondersteuning.
 • Maatregelen om de zorg betaalbaar te houden:
  • We brachten de ondersteuningsvraag van inwoners in beeld en stelden waar nodig maatwerkvoorzieningen beschikbaar. Samen met de Achterhoekse gemeenten gaan we over op een nieuw inkoopmodel sociaal domein.  Doel van het model is dat we samen met zorgpartijen de transformatie vorm geven. We willen dit met minder aanbieders vormgeven en overgaan op een andere financieringsvorm. Het inkoopproces is een langdurig en complex proces dat nog niet is afgerond. Half 2021 vond de eerste selectie plaats op basis van kwaliteit. De aanbieders die in deze eerste ronde zijn geselecteerd, hebben eind 2021 een plan van aanpak en een financiële offerte ingediend. De beoordeling hiervan vindt plaats in het eerste kwartaal van 2022. In 2021 vond ook een nieuwe inkoop plaats voor trapliften. Deze is afgerond. Er is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor maximaal 6 jaar.
  • Normenkader Hulp bij Huishouden: in de tweede helft van 2020 zijn we gestart met de invoering van dit nieuwe normenkader voor het bepalen van het aantal in te zetten uren huishoudelijke hulp. Het kader is aangepast aan de huidige tijd, is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en heeft de toets van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) doorstaan. Het normenkader draagt bij aan het beschikbaar en betaalbaar houden van huishoudelijke hulp op de lange termijn. Het effect van minder uren huishoudelijke ondersteuning is bij nieuwe aanvragen groter dan bij herindicaties. Gemiddeld is dit met 0,3 uur verlaagd van 2,8 uren per cliënt/per week naar 2,5 uur per cliënt/per week.
  • Invoeren VoorElkaarPas: tegen een beperkte eenmalige eigen bijdrage kan een cliënt met een Wmo-indicatie - alleen of samen met een begeleider - gratis met het openbaar vervoer reizen. In december 2021 is de communicatiecampagne opgestart voor de VoorElkaarPas die per 1 januari 2022 ingaat.  De VoorElkaarPas is een OV-chipkaart, waarop een gratis jaarabonnement van Arriva staat. Hiermee kunnen cliënten met alle bussen en treinen van Arriva reizen in de Achterhoek.
  • Drempelbedrag ZOOV invoeren: inwoners met een Wmo-indicatie voor vervoer die tegen het gereduceerde tarief willen blijven reizen, betalen  jaarlijks een eigen bijdrage van € 60.  De oorspronkelijke ingangsdatum was in 2021. Vanwege Covid-19 is de invoering van het drempelbedrag uitgesteld naar 2022.
  • Halveren mantelzorgwaardering:  in 2021 zou het mantelzorgcompliment gehalveerd worden van € 50 naar € 25. Maar, omdat door Covid-19 de verwendag voor mantelzorgers niet door kon gaan, is het compliment  het bedrag € 50 gebleven. Daarnaast is aan jonge mantelzorgers het boek van Mirjam Hijink "Zie mij" aangeboden.
 • Continu ervaringsonderzoek en verbeteracties uitvoeren
  • Vanaf 2021 is het jaarlijks wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoek vormvrij geworden. Daarom is er voor gekozen om een  onderzoek uit te voeren die vooral bestaan uit interviews. Er is een nulmeting gehouden om de effecten van de invoering van de Integrale verordening sociaal domein te meten. Zie voor een verdere toelichting de alinea over Invoering Integrale Verordening sociaal domein.
 • Jaarlijks de gegevens op de wachtlijsten Wet Langdurige Zorg ( WLZ) actualiseren
  • Samen met aanbieders en het zorgkantoor is de behoefte in beeld gebracht en geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er in onze gemeente uitbreiding gewenst is van ongeveer 25 eenheden voor inwoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Voor de doelgroep ouderen is ook een uitbreiding van 25 eenheden tot maximaal  40 eenheden gewenst. De voorwaarde is wel dat het Menzis zorgkantoor op basis van haar eigen onderzoek deze uitbreiding ook wenselijk acht. Er zijn nog geen concrete plannen ingediend door de zorgaanbieders om aan deze behoefte te voldoen.
 • Uitvoering inclusie-agenda Drempelvrij
  • In het hoofdstuk Opgaven lichten we de agenda Drempelvrij  verder toe.
 • Hervormingsagenda sociaal domein inclusief (het verwerken van) de uitkomsten van het rekenkameronderzoek
  • De aanbevelingen uit de onderzoeken naar het sociaal domein door het bureau HHM en de prioriteiten uit het rekenkameronderzoek naar de inrichting van de jeugdhulp en de betrokkenheid van de gemeenteraad hierbij zijn opgenomen in een hervormingsagenda. Bij het vaststellen van de prioriteiten uit het rekenkameronderzoek nam de raad een motie aan om ook de overige aanbevelingen in beeld te houden. Om uitvoering te geven aan die motie, zijn ook die punten opgenomen in de hervormingsagenda. Deze wordt in 2022 door het college vastgesteld . Zie ook programma 1.3.

1.3 Jeugd

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gelijke kansen voor ieder kind. Alle kinderen moeten veilig, gezond en kansrijk in Winterswijk kunnen opgroeien.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • Waar jeugd en ouders/verzorgers het zelf niet kunnen, bieden we hulp op het gebied van zorg en (opvoedings)ondersteuning.
 • Zorg blijft beschikbaar, betaalbaarheid en kwaliteit zijn gegarandeerd.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • Ondersteuningsteam Oost Achterhoek en het Preventie Platform Jeugd bieden opvoedondersteuning/preventie.
 • We versterken de samenwerking met huisartsen door hen te ondersteunen in de zorg voor jeugdigen. Zo voorkomen we de inzet van specialistische zorg.
 • We voeren regie bij complexe casussen van kinderen met een beperking.
 • We handhaven de leerplicht in nauwe samenwerking met de jeugdconsulenten.
 • We kopen regionaal de juiste zorg voor onze jeugd in tegen een reële prijs.
 • We handelen aanvragen binnen de termijnen correct en doelmatig af.
 • We zorgen voor een goed georganiseerde en goed functionerende Jeugdzorg.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • Inzet van en samenwerken met het Ondersteuningsteam voor regionale inkoop van tweedelijns zorg met ondersteuning van de jeugdconsulent voor casus regie
  • De regionale inkoop is een half jaar uitgesteld naar 1 juli 2022, om het proces voor zowel de gemeenten als de zorgaanbieders zorgvuldig te doorlopen. Waar nodig hebben we hierbij de professionals betrokken.  
 • Implementatie Integrale Verordening sociaal domein
  • De Integrale Verordening sociaal domein is op 1 januari 2021 geïmplementeerd. De consulent kijkt bij de intake breed naar de vraag, ook als die buiten de grenzen van de Jeugdwet valt. Daardoor kunnen we meer maatwerk leveren en wordt de inwoner beter geholpen.  
 • Diverse preventieve activiteiten van het Preventie Platform Jeugd.
  • Ondanks de Covid-19 maatregelen ging een groot deel van de thema’s gewoon door, het deelnemersaantal is nauwelijks afgenomen. De meeste voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen over weerbaarheid, zoals de kunst van het opvoeden, kind & armoede, alcohol- en drugspreventie en kind & scheiding, zijn zoveel mogelijk digitaal opgepakt. Kansrijke Start ontwikkelden we verder tot een goed uitvoerbaar plan. In 2021 stelden we  een productenboek samen dat, vooral voor professionals, een goed overzicht biedt van alle producten van het Preventie Platform.     
 • Implementatie Samen aan het Stuur, integrale intake voor het hele sociaal domein.
  • De integrale intake voor het sociaal domein betekent, in samenhang met de Integrale Verordening sociaal domein, dat ook de Participatiewet onderdeel uitmaakt van de brede intake door de consulent. Voor meer informatie zie beleidsveld 1.2
 • Uitvoering geven aan de uitkomsten van de quickscan sociaal domein.
  • De uitkomsten van het HHM onderzoek werden samen met de uitkomsten van het rekenkameronderzoek uitgewerkt in een hervormingsagenda die in 2022 gereed zal zijn. Zie ook beleidsveld 1.2.
 • Efficiënter inkopen voor het sociaal domein.
  • Samen met de Achterhoekse gemeenten gaan we over op een nieuw inkoopmodel sociaal domein. Zie beleidsveld 1.2. Hier is onder al een toelichting gegeven (Maatregelen om de zorg betaalbaar te houden).  
  • In 2021 hebben we de aanbestedingen voor dyslexiezorg (middels populatiebekostiging) en voor ziekenhuiszorg in het kader van de Jeugdwet (middels prijs x hoeveelheid) afgerond. De nieuwe contracten voor dyslexiezorg zijn op 1 augustus 2021 gestart, zodat we aansluiten bij een nieuw schooljaar. De nieuwe contracten voor de ziekenhuiszorg starten per 2022. 
 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo- en jeugdhulp
  • In 2021 hebben we voor het eerst een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij we in gesprek met de cliënt open vragen stelden. Het is een nulmeting om de effecten van de invoering van de Integrale Verordening sociaal domein te meten.  De cliëntervaringsonderzoeken van de afgelopen jaren laten zien dat onze cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening. 
  • Zie verder beleidsveld 1.2 Maatschappelijke ondersteuning.

Financiële onderbouwing programma 1

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Realisatie 2021 VerschilJR2021
Baten
1.1 Volksgezondheid 152 151 -1
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 11.528 10.170 -1.358
1.3 Jeugd 0 40 40
Totaal Baten 11.680 10.361 -1.319
Lasten
1.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 3.225 3.225 0
1.1 Volksgezondheid 693 634 -59
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 19.655 17.955 -1.699
1.3 Jeugd 8.130 8.615 485
Totaal Lasten 31.703 30.429 -1.273
Onttrekkingen
1.2 Maatschappelijke ondersteuning 13 13 -1

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Volksgezondheid

De kosten voor preventie gezondheid zijn € 34.000 lager uitgevallen. Hiermee is het verschil van € 59.000 bij de lasten grotendeels verklaard.

Maatschappelijke ondersteuning

Door Covid-19 is er in 2021 minder beroep gedaan op de diensten van ZOOV.  Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten € 1.317.000 lager uitgevallen. Hiermee is het nadeel van € 1.358.000 bij de baten grotendeels verklaard (zie ook toelichting hieronder). 

Het voordeel van € 1.699.000 bij de lasten is grotendeels als volgt te verklaren:

 • lagere lasten ZOOV                                             € 1.317.000 V
 • lagere lasten rolstoelen                                     €     104.000 V
 • hogere lasten ZIN Hulp bij Huishouden   €    182.000 N
 • lagere lasten PGB Hulp bij huishouden    €       81.000 V
 • lagere lasten ZIN Begeleiding                        €       63.000 V
 • lagere lasten PGB Begeleiding                       €    105.000 V
 • lagere lasten Sociaal Team                                €    110.000 V

Door Covid-19 is er in 2021 minder beroep gedaan op de diensten van ZOOV.
Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten lager uitgevallen (zie ook toelichting hierboven).

Er waren in 2021 minder aanvragen voor rolstoelen .

De vraag naar Hulp bij Huishouden (ZIN) bleef stijgen en daarnaast zijn de verwachte financiële effecten van het nieuwe normenkader bij herindicaties achter gebleven. Wel zien we dat de uitgaven PGB bij Hulp bij Huishouden afnamen.

De lasten voor Begeleiding (ZIN en PGB) zijn in 2021 lager uitgevallen dan begroot.

Tenslotte zijn de lasten voor het Sociaal Team in 2021 lager uitgevallen. 

Jeugd

De toegenomen vraag naar jeugdhulp en het feit dat de complexiteit van de zorg toeneemt leidden tot een toename van de lasten met  € 503.000. Hiermee is het nadeel bij de lasten van € 485.000 grotendeels verklaard.

Eigen bijdragen CAK (Centraal Administratie Kantoor)
Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget), moet op grond van de Wmo een eigen bijdrage betalen. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage. Gemeenten zijn dus niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen. Ze hebben ook geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdrage, omdat zij de juistheid niet op persoonsniveau kunnen vaststellen. Daarom valt dit niet onder de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente.

 In 2021 is voor € 213.000 aan eigen bijdragen via het CAK verantwoord.

Indicatoren en kerncijfers programma 1

Indicatoren 1.2. Maatschappelijke ondersteuning

Terug naar navigatie - Indicatoren 1.2. Maatschappelijke ondersteuning
 • Klanttevredenheidsonderzoek.
 • Binnen 5 jaar maakt 50-60% van de huidige Wmo begeleidingsgroep gebruik van arbeidsmatige dagvoorziening van Werkbaan Oost. Het gaat hierbij om niet-pensioengerechtigde en niet-leerplichtige klanten.
 • Voor nieuwe indicaties neemt het gemiddeld aantal uren hulp bij huishouden per klant af.

Indicatoren 1.3 Jeugd

Terug naar navigatie - Indicatoren 1.3 Jeugd
 • Klanttevredenheidsonderzoek.
 • Het aantal leerlingen dat zonder diploma van school afgaat (voortijdige schoolverlaters) is lager dan het regionale gemiddelde.