Vaste passiva

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De passiva die zijn opgenomen op de rechterkant van de balans, geven inzicht in de wijze waarop de bezittingen (de activa) zijn gefinancierd. 
De vaste passiva zijn de financieringsmiddelen die een relatief lange doorlooptijd kennen, namelijk het eigen vermogen en de langlopende schulden. 

Eigen Vermogen

Terug naar navigatie - Eigen Vermogen

Het verloop van het eigen vermogen in 2021 is als volgt:

Omschrijving (*1000) Saldo Te bestemmen Toevoegingen Onttrekkingen Saldo
31 dec 2020 resultaat 31 dec 2021
Algemene reserve
Algemene Reserve - vrij besteedbaar 48.782 672 48.110
Totaal algemene reserve 48.782 0 0 672 48.110
Overige bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve inzamelstructuur afval 80 10 70
Bestemmingsreserve personeel en organisatie 976 151 75 1.052
Bestemmingsreserve onderhoud graven 958 173 785
Bestemmingsreserve stadsuitleg 100 7 107
Bestemmingsreserve automatisering 324 324 0
Bestemmingsreserve Sociaal Domein 264 12 252
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten SDOA 174 174 0
Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling 758 282 476
Reserve Omgevingswet 224 108 116
Reserve Aanpak inburgering nieuwkomers 231 45 186
Reserve verduurzaming sportlocaties 0 25 25
Reserve verduurzaming gemeentegebouwen 0 25 25
Reserve Notaristuin 2.0 280 52 228
Reserve doorgeschoven budgetten 4.958 3.348 5.472 2.834
Totaal bestemmingsreserve 9.328 0 3.556 6.727 6.156
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2.972 0 2.972
Totaal rekeningresultaat 2.972 0 0 0 2.972
Totaal eigen vermogen 61.082 0 3.556 7.399 57.238

Korte toelichting per reserve

Terug naar navigatie - Korte toelichting per reserve

Bestemmingsreserve inzamelstructuur afval
Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van een deel van de uitgaven voor het Project Huishoudelijk Grondstoffenbeleidsplan. 

Bestemmingsreserve personeel en organisatie  
Deze reserve is bedoeld om de kosten te dekken die te voortkomen uit onze ambities en opgaven in de breedste zin. Investeren in onze mensen, ICT en organisatie en het opvangen van de fluctuaties binnen de bedrijfsvoering. De omvang van deze reserve bedraagt maximaal 10% van onze loonsom.

Bestemmingsreserve Onderhoud graven
Om de exploitatietekorten van € 130.000 per jaar te kunnen dekken, zal jaarlijks dit tekort uit de bestemmingsreserve moeten worden onttrokken. In 2013 is gestart met het opstellen van een plan om het jaarlijkse exploitatietekort terug te dringen. 

Bestemmingsreserve Stadsuitleg  
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor toekomstige financiering van infrastructurele werken van bovenwijks belang, waarbij de dekking komt uit bouwgrondexploitatie. 

Bestemmingsreserve Automatisering
Via deze reserve worden de jaarlijkse kosten en investeringen voor automatisering geëgaliseerd.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein
De raad heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 ingestemd met de vorming een bestemmingsreserve voor innovatie / ontwikkeling binnen het Sociaal Domein.

Bestemmingsreserve SDOA 
Via deze reserve werden voor een beperkte periode de stijging van de uitvoeringskosten gedekt. Vanaf 2022 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie Fijnder gestart en zijn de uitvoeringskosten reëel begroot. De bestemmingsreserve komt te vervallen. Het saldo is gebruikt om een deel van het tekort bij de uitvoeringskosten 2021 te dekken. 

Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling
Stedelijke herverkaveling heeft als doel de leefbaarheid van Winterswijk te vergroten. Overbodige meters vastgoed worden aan de markt onttrokken en de vraag concentreert zich op de ruimtelijk en economisch beste plekken in Winterswijk en de regio. Kosten worden uit deze bestemmingsreserve gedekt.

Bestemmingsreserve Omgevingswet
Deze reserve is bij de Kadernota 2017 ingesteld voor de invoeringskosten van de omgevingswet.  De invoeringsdatum van de wet is herhaaldelijk uitgesteld. De beoogde invoeringsdatum is nu vastgesteld op 1-1-2023. Na invoering van de wet zal de reserve worden opgeheven. Een eventueel resterend saldo zal ten gunste van de algemene reserve worden gebracht.  

Bestemmingsreserve Aanpak inburgering nieuwkomers
Deze Reserve is bedoeld als financiële dekking ten behoeve  van de voorbereiding op en implementatie van de nieuwe wet inburgering 2021.

Reserve verduurzamen sportlocaties 
Het verduurzamen van de gebouwen gebeurd over het algemeen op zo natuurlijk mogelijke momenten via het MJOP. In 2020 zijn de MJOP van de gebouwen geactualiseerd.
Aanvullend hierop is er voor de jaren 2021-22-23  duurzaamheidreserve van € 25.000 toegevoegd om eventuele onverwachte situaties in de aanbestedingen op te vangen. 

Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten  notaristuin
Bestemmingreserve van is in 2020 gevormd ter dekking van de kapitaallasten voor de herinrichting van de Notaristuin.

Bestemmingsreserve doorgeschoven activiteiten
Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Deze middelen zijn in principe uitsluitend gedurende het volgende begrotingsjaar binnen de reserve beschikbaar en vallen vrij in het rekeningresultaat indien besteding niet tijdig heeft plaatsgevonden. 

 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

VRZ Uitvoering wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)  
De pensioenvoorziening voor wethouders is gebaseerd op actuariële berekeningen. De hierbij gehanteerde rekenrente bedraagt 0,528%. Bij de berekening is de gehanteerde sterftetabel gebaseerd op GBM/GBV 2014-2019. 

VRZ Voormalig personeel 
Uit deze voorziening worden de pensioenen en wachtgelden van oud wethouders en ww-gelden van medewerkers betaald. Elk jaar wordt door HR een berekening gemaakt van de toekomstige toevoegingen en verminderingen.

Invulling cao-gelden OR
In het kader van de in 2000 of 2001 afgesloten CAO is 0,1 % van de loonsom beschikbaar gesteld voor lokaal beleid. Jaarlijks is dus 0,1% van de loonsom beschikbaar. De 0,1 % van de loonsom is voor algemeen beleid, in overleg met het GO, beschikbaar gesteld aan “cao ambtenaren”. In 2020 is € 7.100 gebruikt voor het vitaliteitsprogramma WiFit en een uitkering van € 100 per medewerker.

Omschrijving (*1000) Saldo 31 dec 2020 Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 31 dec 2021
Algemene Voorzieningen
Uitvoering wet APPA 2.802 737 3.539
VRZ Voormalig personeel 2.007 220 335 1.892
Invulling CAO-gelden OR 77 3 80
Sub Totaal 4.886 960 335 5.511

Overige voorzieningen

Terug naar navigatie - Overige voorzieningen

Voorziening riolering 
Voorziening ten behoeve van de riooltarieven. De basis van de onttrekking of toevoeging is het GWP 2019- 2023 (Gemeentelijk Waterplan). De onttrekking in de jaarrekening 2021 van € 47.000 aan de voorziening riolering levert een bijdrage aan de exploitatie en sluit aan met het GWP 2019-2023. Op basis van BBV regelgeving is de voorziening in artikel 44, lid 2 (BBV) geclassificeerd.

Onderhoudsvoorzieningen
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een Meerjarig Onderhoud Plan (MJOP) van het uit te voeren groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. Rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. Uit de voorzieningen worden de onderhoudskosten betaald overeenkomstig de MJOP. In de paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen is het beleid nader uiteengezet.

Omschrijving (*1000) Saldo 31 dec 2020 Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 31 dec 2021
Voorzieningen 0
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (riolering) 3.377 47 3.330
Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen
Onderhoudsvoorzieningen 1.664 477 216 1.925
Afronding
Sub Totaal 5.041 477 263 5.255
Totaal voorzieningen 9.927 1.437 598 10.766

Vaste schulden

Terug naar navigatie - Vaste schulden

Naast het eigen vermogen en de voorzieningen zijn de (vaste) activa ook voornamelijk gefinancierd door langlopende schulden. 

De rentelasten van de vaste schulden bedragen voor 2021 € 1.778.000 (2020: € 2.084.000).
Nadere toelichting is in paragraaf D Financiering gegeven.

Onderhandse geldleningen 31-12-2020 31-12-2021
Schuldrestant per 1 januari 66.653 75.182
Opgenomen geldleningen 15.000 0
Aflossing 6.471 10.970
Saldo per 31 december 75.182 64.212