Bijlage 5 Beleids- en prestatie indicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze bijlage worden de beleids- en prestatie indicatoren weergegeven. De beleidsindicatoren 
betreffen indicatoren, die voorgeschreven zijn door de VNG. 
Bij de beleids- en prestatie indicatoren ziet u de cijfers voor zover aanwezig op 1 april 2022. 
Om het onderscheid tussen beleids- en prestatie indicatoren duidelijk te maken zijn de 
beleidsindicatoren aangegeven met een *.

Programma 1: Sociaal krachtig Winterswijk

Terug naar navigatie - Programma 1: Sociaal krachtig Winterswijk
Doelstelling Afname aantal cliënten dat gebruik maakt van 1e en 2e lijns-zorg en/of afname kosten 1e en 2e lijns-zorg
Prestatie indicator Aantal cliënten daalt. Budget is toereikend
Werkelijk 2019 Het aantal cliënten en kosten in de 1e en 2e lijns-zorg zijn niet afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal cliënten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief en stijgende tarieven.
Werkelijk 2020 Het aantal cliënten met individuele begeleiding is gelijk gebleven. Het aantal cliënten met begeleiding groep is licht afgenomen. Het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning is fors toegenomen. Tenslotte is het aantal cliënten met een vervoersvoorziening / rolstoel afgenomen.
Werkelijk 2021 Het aantal cliënten met een Wmo vervoermiddel/ rolstoel /woonvoorziening/ individuele begeleiding is nagenoeg gelijk gebleven of  zelfs licht gedaald. Het aantal cliënten met begeleiding groep is heel licht gestegen.  Het aantal cliënten huishoudelijke ondersteuning is blijven stijgen. De verwachting dat er extra zorg nodig zou zijn als gevolg van de coronacrisis is (nog) niet zichtbaar in het aantal cliënten.
Begroting 2022 Het aantal cliënten met een Wmo vervoermiddel / rolstoel / woonvoorziening blijft nagenoeg gelijk of daalt licht. Het aantal cliënten hulp bij huishouden blijft stijgen. Het aantal cliënten begeleiding blijft gelijk of neemt licht af.
Informatiebron Gemeentelijke Begroting
Aantal cliënten met maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2019 690 680 Waar staat je Gemeente
2020 n.n.b. 700 Waar staat je Gemeente
2021 n.n.b. 649 Waar staat je Gemeente
Jongeren (tot 18 jaar) met Jeugdhulp (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 11,00% 11,80% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 12,10% 12,30% Waar staat je Gemeente/CBS
2020 13,00% 11,90% Waar staat je Gemeente/CBS
Jongeren (t/m 18 jaar) met Jeugdbescherming (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 0,80% 1,20% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 1,10% 1,20% Waar staat je Gemeente/CBS
2020 1,20% 1,20% Waar staat je Gemeente/CBS
Jongeren met delict voor rechter (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 1% 1% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 1% 1% Waar staat je Gemeente/CBS
2020 1% 1% Waar staat je Gemeente/CBS
Jongeren (12-23 jaar) met Jeugdreclassering (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 0,40% 0,40% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 0,30% 0,40% Waar staat je gemeente/CBS
2020 0,30% 0,40% Waar staat je gemeente/CBS
Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 5% 7% Waar staat je Gemeente/CBS
2018 5% 7% Waar staat je Gemeente/CBS
2019 5% 6% Waar staat je Gemeente/CBS

Programma 2: Meedoen in Achterhoek

Terug naar navigatie - Programma 2: Meedoen in Achterhoek
Doelstelling Sportstimulering
Prestatie indicator Het aantal sporters van de gesubsidieerde sportverenigingen
Werkelijk 2018 5.400
Werkelijk 2019 5.523
Werkelijk 2020 5.948
Werkelijk 2021 5.972
Begroting 2022 5.300
Informatiebron Navraag sportverenigingen
Niet sporters (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2014 48,10% 49,90% Waar staat Je Gemeente
2016 46,70% 48,70% Waar staat Je Gemeente
2020 55,30% 49,30% Waar staat je Gemeente
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar))
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 0,5 1,8 Waar staat je Gemeente
2018 n.b. 1,9 Waar staat je Gemeente
2019 1,2 2,4 Waar staat je Gemeente
Relatief verzuim (het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2017 19 27 Waar staat je Gemeente
2018 14 23 Waar staat je Gemeente
2019 14 26 Waar staat je Gemeente
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deeln. aan het VO en MBO onderwijs)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 1,80% 1,90% Waar staat je Gemeente
2019 2,00% 2,00% Waar staat je Gemeente
2020 1,40% 1,70% Waar staat je Gemeente/DUO
Doelstelling Een aantrekkelijk Winterswijks winkelcentrum
Prestatie indicator De toename van het aantal bezoekers van het Winterswijkse winkelcentrum
Werkelijk 2019 131.000 unieke bezoekers op weekbasis (op basis van handmatige passantentelling. Uitgevoerd door Locatus B.V. in maart 2019.
Werkelijk 2020 Geen cijfer beschikbaar.Geen cijfer beschikbaar. Vanwege aanscherping van de privacy wetgeving is de continue meting op basis van wifi-tracking vervallen. Op basis van de laatste handmatige telling in maart 2019 gaan we regulier uit 131.000 unieke bezoekers op weekbasis. In dit corona jaar is er echter geen betrouwbaar weekgemiddelde te schatten.
Werkelijk 2021 46.400 unieke bezoekers op weekbasis. Op basis van handmatige passantentelling. Uitgevoerd door Locatus B.V. in april 2021. Het aantal centrumbezoekers varieert sterk in 2021, gerelateerd aan actuele Covid-19 maatregelen.
Begroting 2022 130.000 unieke bezoekers op weekbasis.
Informatiebron Vanaf november 2017 is het centrum van Winterswijk voorzien van 10 digitale passantentellers, in de Misterstraat, het Weurden, de Meddosestraat, de Ratumsestraat en de Markt. Hiermee worden 24/7 het aantal passanten gemeten.  In verband met de aangescherpte privacy-wetgeving wordt met ingang van 2019 alleen het aantal passanten gemeten en niet met aantal unieke bezoekers)
Doelstelling Een aantrekkelijk Winterswijks winkelcentrum
Prestatie indicator Geen toename van het aantal m² leegstand in het Winterswijkse winkelcentrum
Werkelijk 2019 4.800 m2 (in de kern)
Werkelijk 2020 4.500 m2 (in de kern)
Werkelijk 2021 5.370 m2 (in de kern).
Begroting 2022 6.000 m2 (in de kern)
Informatiebron Monitoringssysteem dat de leegstand (m2) in het Winterswijkse winkelcentrum telt, in de vorm van een jaarlijkse schouw (peildatum: juni 2021).
Kunst en Cultuur
Doelstelling Minimaal 2 bovenregionale evenementen per jaar
Prestatie indicator Er zijn minimaal 2 bovenregionale evenementen per jaar
Werkelijk 2019 1
Werkelijk 2020 0
Werkelijk 2021 1
Begroting 2022 1
Informatiebron Feitelijke situatie
Inkomensvoorziening
Doelstelling Daling uitkeringsbestand /Aantal uitkeringen in 2018 op niveau 2013 ( = 534). Uitkomen met rijksbudget voor uitkeringsbetaling
Prestatie indicator Aantal uitkeringen
Werkelijk 2019 580
Werkelijk 2020 578
Werkelijk 2021 557
Begroting 2022 604
Informatiebron SDOA
Percentage werkloze beroepsbevolking
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 3,40% 3,80% Waar staat je Gemeente
2019 3,10% 3,40% Waar staat je Gemeente
2020 3,20% 3,80% Waar staat je Gemeente
Banen (Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 734,4 777,4 Waar staat je Gemeente
2019 751,5 793,9 Waar staat je Gemeente
2020 793,6 795,9 Waar staat je Gemeente
Netto Arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 66,80% 67,80% Waar staat je Gemeente
2019 67,80% 68,80% Waar staat je Gemeente
2020 67,60% 68,40% Waar staat je Gemeente
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 2% 2% Waar staat je Gemeente
2019 2% 2% Waar staat je Gemeente
2020 2% 2% Waar staat je Gemeente/DUO
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2019 314,9 381,7 Waar staat je Gemeente
2020 398,8 n.n.b. Waar staat je Gemeente
2021 298 n.n.b. Waar staat je Gemeente
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 569,6 305,2 Waar staat je Gemeente
2019 519 207 Waar staat je Gemeente
2020 651,6 202 Waar staat je Gemeente
Doelstelling Intensivering contacten met bedrijfsleven
Prestatie indicator Aantal bedrijfscontactmomenten
Werkelijk 2019 College: 22
Werkelijk 2020 College: 4 fysieke afspraken. Daarnaast veelvuldig digitaal overleg over coronacrisis en andere thema’s
Werkelijk 2021 College: 3 fysieke afspraken. Daarnaast veelvuldig digitaal overleg over coronacrisis en andere thema’s
Begroting 2022 College: 25
Informatiebron Afsprakenagenda
Aantal betreft collegebezoeken en ‘top 15’ bedrijfsbezoeken. Overige individuele afspraken zijn niet meegenomen
Functiemenging (%)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 51,50% 52,80% Waar staat je Gemeente
2019 50,60% 52,90% Waar staat je Gemeente
2020 52,00% 53,20% Waar staat je Gemeente
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 137,7 145,3 Waar staat je Gemeente
2019 142,1 151,3 Waar staat je Gemeente
2020 148,1 158,4 Waar staat je Gemeente

Programma 3: Werkend Winterswijk

Terug naar navigatie - Programma 3: Werkend Winterswijk
Doelstelling Afhandelen van vergunningsverzoeken binnen wettelijke termijnen
Prestatie indicator Aantal afhandelingen buiten termijn
Werkelijk 2019 1
Werkelijk 2020 1
Werkelijk 2021 1
Prognose 2022 1
Begroting 2022 Het streven is om binnen de wettelijke termijnen de aanvragen af te handelen. Ondanks alle ontwikkelingen die komen door de Omgevingswet is ons streven om binnen de wettelijke termijnen aanvragen af te handelen.
Informatiebron Team Vergunningverlening
Doelstelling Verhogen kostendekkendheid begraafplaats
Prestatie indicator % kostendekkendheid
Werkelijk 2019 71%
Werkelijk 2020 53%
Werkelijk 2021 54%
Begroting 2021 62%
Begroting 2022 53%
Informatiebron Jaarrekeningen 2017 t/m 2021 en begroting 2021 en 2022
Doelstelling Voldoen aan beeldkwaliteit openbare ruimte (95%)
Prestatie indicator Schouwresultaat
Werkelijk 2017 Ruim gehaald
Werkelijk 2018 Ruim gehaald
Werkelijk 2019 Ruim behaald
Werkelijk 2020 Ruim behaald
Werkelijk 2021 Ruim behaald
Begroting 2022 Gehaald
Informatiebron Schouwverslagen/monitor
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) *
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2016 3,5 7,2 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2017 2,6 8,2 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2018 3,2 8,6 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2019 3,7 9,2 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2020 6,5 8,9 Waar staat Je Gemeente
Demografische druk (%)*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2018 78,30% 69,60% Waar staat Je Gemeente /CBS
Werkelijk 2019 79,00% 69,80% Waar staat Je Gemeente/ CBS
Werkelijk 2020 79,30% 70,00% Waar staat Je Gemeente/ CBS
Werkelijk 2021 80,20% 70,10% Waar staat Je Gemeente/ CBS
Huishoudelijk restafval Kg/inwoner*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2017 61 180 Waar staat Je Gemeente/ROVA
Werkelijk 2018 58 174 Waar staat Je Gemeente
Werkelijk 2019 54 161 Waar staat je Gemeente
Werkelijk 2020 n.n.b. n.n.b. Waar staat je Gemeente
Hernieuwbare elektriciteit*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2016 3,10% 14,80% Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2017 4,60% 16,20% Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2018 7,20% 17,50% Waar staat Je Gemeente /RWS
Werkelijk 2019 8,70% 20,00% Waar staat Je Gemeente /RWS

Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk

Terug naar navigatie - Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk
Doelstelling Geen toename permanente bewoning
Prestatie indicator Aantal overtredingen
Werkelijk 2019 23 illegaal permanent bewoond en 2 twijfelgevallen
Werkelijk 2020 23 illegaal permanent bewoond en 0 twijfelgevallen.
Werkelijk 2021 17 onrechtmatig bewoond, 5 vermoeden onrechtmatige bewoning  en 12 tijdelijke omgevingsvergunningen.
Begroting 2022 Het aantal gevallen van onrechtmatige bewoning kan fluctueren, omdat er regelmatig mensen vertrekken, maar er ook nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning bijkomen. Gelet op de voorgaande jaren is de verwachting dat het aantal gevallen van onrechtmatige bewoning gelijk zal blijven
Informatiebron Team Handhaving
Bedrijfsvoering
Naam Indicator Eenheid Bron Werkelijk 2019 Werkelijk 2020 Werkelijk 2021
Formatie Fte per 1000 inwoners Eigen gegevens 6,51 fte 6,74 fte 6,83 fte
Bezetting Fte per 1000 inwoners Eigen gegevens 6,36 fte 6,50 fte 6,55 fte
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen jaarrekening € 604 € 691 € 725
Externe huur Kosten als % van totale loonsom regulier personeel en totale kosten inhuur externen. Eigen jaarrekening 18,50% 15,34% 15,87%
Overhead % van totale kosten Eigen jaarrekening 7,37% 6,97% 8,33%
Doelstelling Digitale dienstverlening aan de burger
Prestatie indicator Gebruik e-diensten
Werkelijk 2019 4.545
Werkelijk 2020 6.136
Werkelijk 2021 8.857
Begroting 2022 8.000
Doelstelling Digitale dienstverlening aan de burger
Prestatie indicator Aantal e-producten en e-diensten
Werkelijk 2019 41
Werkelijk 2020 49
Werkelijk 2021 51
Begroting 2022 67
Informatiebron Green Valley zaaksysteem, Key2Burgerzaken, JCC Afspraken, Squit, Djuma (Joost)
Doelstelling Terugdringen overlast door jeugd
Prestatie indicator Aantal jeugdgroepen
Werkelijk 2019 0
Werkelijk 2020 1
Werkelijk 2021 0
Prognose 2022 1
Informatiebron Groepsscan Politie Achterhoek Oost
Doelstelling Terugdringen fietsendiefstal
Prestatie indicator Aangiften fietsendiefstal
Werkelijk 2019   64
Werkelijk 2020   73
Werkelijk 2021   85
Prognose 2022   70
Informatiebron Politiecijfers
Verwijzingen Halt aantal per 10.000 jongeren
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2018 111 119 Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt
2019 104 132 Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt
2020 90 110 Waar staat Je Gemeente / Bureau Halt
2021 *28-02-2022 cijfers nog niet bekend
Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2019 1,9 2,3 Waar staat Je Gemeente /CBS
2020 1,9 2 Waar staat Je Gemeente /CBS
2021 2,1 1,8 Waar staat Je Gemeente /CBS
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2019 4,3 4,9 Waar staat Je Gemeente /CBS
2020 5,9 4,6 Waar staat Je Gemeente /CBS
2021 4,3 4,3 Waar staat Je Gemeente /CBS
Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2019 0,9 2,3 Waar staat Je Gemeente /CBS
2020 0,9 1,8 Waar staat Je Gemeente /CBS
2021 0,8 1,4 Waar staat Je Gemeente /CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
2019   4,8 5,9 Waar staat Je Gemeente / CBS
2020   5,2 6,3 Waar staat Je Gemeente / CBS
2021   5,2 6,1 Waar staat Je Gemeente / CBS
Doelstelling Terugdringen van overlast
Prestatie indicator Aantal meldingen/signaleringen
Werkelijk 2019 582
Werkelijk 2020 653
Werkelijk 2021 708
Informatiebron Jaarcijfers
politie
Gemiddelde WOZ waarde*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2019 € 200.000 € 250.000 Waar staat Je Gemeente / CBS
Werkelijk 2020 € 214.000 € 271.000 Waar Staat je Gemeente / CBS
Werkelijk 2021 € 227.000 € 290.000 Waar Staat je Gemeente / CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro’s)*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2019 € 523 € 669 Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2020 € 542 € 700 Waar staat Je Gemeente/COELO
Werkelijk 2021 € 562 € 733 Waar staat je Gemeente/COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro’s)*
Jaar Winterswijk Nederland Informatiebron
Werkelijk 2018 € 751 € 721 Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2019 € 781 € 739 Waar staat Je Gemeente /COELO
Werkelijk 2020 € 799 € 773 Waar staat Je Gemeente/COELO
Werkelijk 2021 € 818 € 810 Waar staat je Gemeente /COELO