Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste raadsleden,

Wij bieden u hierbij de jaarstukken 2021 aan: het jaarverslag en de jaarrekening. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar en doet het verslag van de uitvoering van de begroting.

Ambities? Koersvast!
In het voorwoord van de begroting 2020 schreven we: ‘we liggen op koers’. De koers die gebaseerd is op de toekomstvisie zoals verwoord in het coalitieakkoord 2019-2022 en die goed wonen, werken en recreëren in Winterswijk tot doel heeft. Met gepaste trots wijzen we in dit jaarverslag op de behaalde resultaten, waarvan we er een aantal uitlichten:
-    met de aanwijzing van een voorkeurslocatie voor een nieuw bedrijventerrein bieden we de komende tientallen jaren ruimte aan bedrijven;
-    er zijn 70 nieuwe woningen gerealiseerd in Winterswijk en een veelvoud van dit aantal zit in de planning voor de komende jaren;
-    de integrale museumvisie is vastgesteld;
-    de visie op de ontwikkeling van het centrum is vastgesteld, dit met inbreng van vele betrokkenen in de opgave Centrum;
-    de opgaven Armoedevrij, Drempelvrij en de wijkaanpak de Pas leveren mooi plannen en resultaten op;
-    de opgave Duurzaamheid zorgt voor een toenemend percentage opgewekte energie, voor vele grote en kleinere energiebesparende acties in woningen en bedrijven en voor een Regionale energiestrategie, een warmtevisie en een plan voor klimaatadaptatie;
-    de ontwikkeling van het Cultuurkwartier (WoooW) met woningen, muziekschool en bibliotheek krijgt een doorstart;
-    de ijsbaan haalt keer op keer het nieuws bij maar de minste of geringste vorst;
-    het verkeersluwe Vrijheidspark met de prachtige uil is een aanwinst voor het centrum.

Covid-19
De landelijke maatregelen rond Covid-19 raakten ons allemaal. Van een lockdown begin 2021 naar vergaande versoepelingen in de zomer, tot een nieuwe lockdown eind van het jaar. Ondanks het thuiswerken met voor-, maar zeker ook nadelen, is het onze organisatie gelukt veel mooie resultaten te boeken. En met aanvullingen op alle landelijke steunmaatregelen heeft de gemeente laten zien dat zij er is voor de horeca, de contactberoepen, de theaters, musea, muziek- en sportverenigingen, winkeliers, bedrijven en inwoners. Kortom, voor iedereen!

Blijvende uitdagingen
Natuurlijk zijn er ook zaken die we niet hebben gerealiseerd in 2021. Het traject voor de inkoop sociaal domein is in 2021 niet afgerond. Toch zijn we hoopvol over de uitkomst in termen van kwaliteit van zorg en beheersing van de kosten. Diverse projecten lopen over de grenzen van het jaar heen. Denk aan de infrastructuur en Terra Temporalis. Daarnaast blijft inwonersparticipatie een belangrijk aandachtspunt. Hoe maken we op een juiste manier afwegingen tussen belangen en inbreng (en meningen) van inwoners en het algemeen belang voor de toekomst van Winterswijk? Afwegingen waarin ook aandacht moet zijn voor de rol van de raad en de rol van het college. 

Financieel gezond
We sluiten het jaar 2021 af met een overschot van ruim € 3,0 miljoen, daar waar we bij de 2e prognose nog een overschot van bijna € 1,0 miljoen verwachtten. Op zich natuurlijk goed nieuws. Een deel van dit overschot gebruiken we om onze algemene reserve aan te vullen, maar ook gebruiken we het overschot om in 2022 de uitgestelde activiteiten voort te zetten. Ook de financiële indicatoren zien er goed uit. Onzekerheid is er over de gelden die de gemeente van het rijk krijgt, onder andere voor jeugdzorg en voor klimaatadaptatie. Naast onze gezonde financiële situatie zien we echter ook dat we regelmatig te optimistisch zijn in onze ambities en onze planningen, waardoor zaken toch doorschuiven naar latere jaren. Een goede balans tussen ambitie en realisme blijft een kunst.  

We geloven in de kracht van Winterswijk
En in de kracht van Winterswijkers. Dat blijven we herhalen. Met de resultaten en investeringen in 2021, met een sociaal hart en oog voor diegenen die het moeilijk hebben, is Winterswijk weer een beetje mooier geworden!


Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk