Opgave 1. Winterswijk Drempelvrij

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedereen moet mee kunnen doen in Winterswijk.

Relevante documenten bij de opgave zijn:

 • VN- verdrag Handicap
 • Inclusie-agenda 1.0
 • Inclusie-agenda 2.0

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We voeren het plan Winterswijk Drempelvrij 2.0 uit samen met ervaringsdeskundigen.
 • We bevorderen de mogelijkheden voor werk en dagbesteding.
 • We maken plannen voor een integrale woonvorm waar diverse doelgroepen met
  elkaar samenleven en elkaar ondersteunen.
 • We verwijderen drempels en belemmeringen.
 • We zorgen voor openbare toiletten met een invalidentoilet. De financiële vertaling hiervan zit in de opgave Centrum.
 • We zorgen voor meer bewustwording rond toegankelijkheid.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

Het werken aan Winterswijk Drempelvrij is onder te verdelen in vier thema's: 

Werk, inkomen en dagbesteding

 • We filmden diverse succesverhalen van werkgevers onder andere over Zozijn bij F.C. Winterswijk en de Bioscoop en over Estinea bij F.C. Trias.
 • Het aantal mensen dat werkt met een loonkostensubsidie was op 31 december 55  (in juli 2020 was dit 45).

Wonen

 • We maakten een plan voor een integrale woonvorm.
 • De handleiding voor initiatiefgroepen die een woonvorm willen opzetten is gereed en beschikbaar.
 • Het in beeld brengen van woonwensen van mensen met lichamelijke beperkingen is gestart, maar nog niet afgerond. 

Toegankelijkheid

 • Er zijn diverse knelpunten in de openbare ruimte in beeld gebracht. De steeg bij de Wooldstraat is rolstoelvriendelijk gemaakt. Ook zijn er geleidestrepen bij het gemeentekantoor gemaakt. Het werk aan deze knelpunten loopt nog door in 2022. 
 • Er zijn toiletten voor mensen met een beperking beschikbaar in het Raadhuis. Ook op veel andere plaatsen in Winterswijk stellen organisaties toiletten beschikbaar. Winterswijk werd  nummer 11 van Nederland op de ranglijst van toiletvriendelijke gemeenten van de toiletwebsite en app ‘Hoge Nood’.
 • Voor iedere gemeentelijke website is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld en gepubliceerd. Voor twee websites staat de verklaring nog in concept. Deze komen op korte termijn ook online.
 • We maakten de verkiezingen meer toegankelijk en begrijpelijk. We deden dit met onder andere een stemmal, drempelhulpen en geleidestrepen. 

Bewustwording

 • Met campagnes en publicaties zorgden we voor kennis en begrip.
  • Er zijn tientallen publicaties verschenen. Ook deden we actief mee aan de actie Meest toegankelijke gemeente' We hebben onze inwoners gewezen op kleine dingen die ze zelf kunnen doen. Zoals de heg snoeien, zodat de stoep berijdbaar blijft voor mensen met een rolstoel of wandelwagen. 
  • We organiseerden een regionaal symposium om het 5-jarig bestaan van het VN-verdrag Handicap te vieren. 
  • We zijn regenbooggemeente geworden en laten dit volop zien met vlaggen bij het Raadhuis en het gemeentekantoor en met een regenboogzebrapad. We hebben samen met de gemeente Oost Gelre een actieve werkgroep van vrijwilligers die zich hiervoor inzet.

We hielden op creatieve wijze zoveel mogelijk contact met onze achterban. Ook is het gelukt om de ontwikkelgroep voor Armoedevrij Winterswijk en Winterswijk Drempelvrij te betrekken bij de plannen van dit jaar. 

Het budget voor 2021 was € 160.000, dit bedrag is opgenomen in programma 1, beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • Het aantal mensen uit het doelgroepenregister dat met loonkostensubsidie bij een werkgever is geplaatst blijft op peil.
  (Hierbij gaat het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 31 juli 2020 waren dat er 45).
 • Alle gemeentelijke websites krijgen een toegankelijkheidsverklaring. In 2021 had alleen www.winterswijk.nl die verklaring.