Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2021 Blz. 5
Inleiding Blz. 6
1. Het gerealiseerde resultaat op de baten en lasten over 2021 Blz. 7
2. Budgetoverhevelingen Blz. 8
3. De ontwikkeling van onze bezittingen en schulden in het afgelopen jaar Blz. 9
4. De financiële kengetallen Blz. 10
5. Het resultaat en Covid-19 Blz. 11
Jaar 2021 in Beeld Blz. 12
Het jaar 2021 in beeld Blz. 13
Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk Blz. 14
Inleiding Blz. 15
1.1 Volksgezondheid Blz. 16
Portefeuillehouder Blz. 17
Ambitie Blz. 18
Doelstellingen Blz. 19
Hoe te bereiken? Blz. 20
Wat is het resultaat? Blz. 21
1.2 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 22
Portefeuillehouder Blz. 23
Ambitie Blz. 24
Doelstellingen Blz. 25
Hoe te bereiken? Blz. 26
Wat is het resultaat? Blz. 27
1.3 Jeugd Blz. 28
Portefeuillehouder Blz. 29
Ambitie Blz. 30
Doelstellingen Blz. 31
Hoe te bereiken? Blz. 32
Wat is het resultaat? Blz. 33
Financiële onderbouwing programma 1 Blz. 34
Baten en lasten Blz. 35
Toelichting exploitatie Blz. 36
Toelichting investeringen Blz. 37
Indicatoren en kerncijfers programma 1 Blz. 38
Indicatoren 1.1. Volksgezondheid Blz. 39
Indicatoren 1.2. Maatschappelijke ondersteuning Blz. 40
Indicatoren 1.3 Jeugd Blz. 41
Programma 2 Meedoen in Winterswijk Blz. 42
Inleiding Blz. 43
2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) Blz. 44
Portefeuillehouder Blz. 45
Ambitie Blz. 46
Doelstellingen Blz. 47
Hoe te bereiken? Blz. 48
Wat is het resultaat? Blz. 49
2.2 Cultuur en ontspanning (sport) Blz. 50
Portefeuillehouder Blz. 51
Ambitie Blz. 52
Doelstellingen Blz. 53
Hoe te bereiken? Blz. 54
Wat is het resultaat? Blz. 55
2.3 Inkomen en participatie Blz. 56
Portefeuillehouder Blz. 57
Ambitie Blz. 58
Doelstellingen Blz. 59
Hoe te bereiken? Blz. 60
Wat is het resultaat? Blz. 61
2.4 Educatie Blz. 62
Portefeuillehouder Blz. 63
Ambitie Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
Hoe te bereiken? Blz. 66
Wat is het resultaat? Blz. 67
2.5 Economie Blz. 68
Portefeuillehouder Blz. 69
Ambitie Blz. 70
Doelstellingen Blz. 71
Hoe te bereiken? Blz. 72
Wat is het resultaat? Blz. 73
Financiële onderbouwing programma 2 Blz. 74
Baten en lasten Blz. 75
Toelichting exploitatie Blz. 76
Investeringen Blz. 77
Toelichting Investeringen Blz. 78
Indicatoren en kerncijfers programma 2 Blz. 79
Programma 2 Meedoen in Winterswijk Blz. 80
Indicatoren Blz. 81
Indicatoren 2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur) Blz. 82
Indicatoren 2.2. Cultuur en ontspanning (sport) Blz. 83
Indicatoren 2.3 Inkomen en participatie Blz. 84
Indicatoren 2.4 Educatie Blz. 85
Indicatoren 2.5 Economie Blz. 86
Programma 3 Werkend Winterswijk Blz. 87
Inleiding Blz. 88
3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Blz. 89
Portefeuillehouder Blz. 90
Ambitie Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
Hoe te bereiken? Blz. 93
Wat is het resultaat? Blz. 94
3.2 Riolering en reiniging Blz. 95
Portefeuillehouder Blz. 96
Ambitie Blz. 97
Doelstellingen Blz. 98
Hoe te bereiken? Blz. 99
Wat is het resultaat? Blz. 100
3.3. Duurzaamheid Blz. 101
Ambitie Blz. 102
3.4 Grondexploitatie Blz. 103
Ambitie Blz. 104
Financiële onderbouwing programma 3 Blz. 105
Baten en lasten Blz. 106
Toelichting exploitatie Blz. 107
Investeringen Blz. 108
Toelichting investeringen Blz. 109
Indicatoren en kerncijfers programma 3 Blz. 110
Indicatoren 3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling Blz. 111
Indicatoren 3.2 Riolering en reiniging Blz. 112
Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk Blz. 113
Inleiding Blz. 114
4.1 Bestuur – algemene ondersteuning Blz. 115
Portefeuillehouder Blz. 116
Ambitie Blz. 117
Doelstellingen Blz. 118
Hoe te bereiken? Blz. 119
Wat is het resultaat? Blz. 120
4.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 121
Portefeuillehouder Blz. 122
Ambitie Blz. 123
Doelstellingen Blz. 124
Hoe te bereiken? Blz. 125
Wat is het resultaat? Blz. 126
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing Blz. 127
Portefeuillehouder Blz. 128
Ambitie Blz. 129
Doelstellingen Blz. 130
Hoe te bereiken? Blz. 131
Wat is het resultaat? Blz. 132
4.4 Overige middelen Blz. 133
Portefeuillehouder Blz. 134
Ambitie Blz. 135
Doelstellingen Blz. 136
Hoe te bereiken? Blz. 137
Wat is het resultaat? Blz. 138
Financiële onderbouwing programma 4 Blz. 139
Baten en lasten Blz. 140
Toelichting exploitatie Blz. 141
Investeringen Blz. 142
Toelichting investeringen Blz. 143
Indicatoren en kerncijfers programma 4 Blz. 144
Indicatoren 4.1 Bestuur - algemene ondersteuning Blz. 145
Indicatoren 4.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 146
Indicatoren 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing Blz. 147
Indicatoren 4.4 Overige middelen Blz. 148
Opgaven Blz. 149
Opgave 1. Winterswijk Drempelvrij Blz. 150
Ambitie Blz. 151
Doelstellingen Blz. 152
Hoe te bereiken? Blz. 153
Wat is het resultaat? Blz. 154
Indicatoren Blz. 155
Opgave 2. Armoedevrij Winterswijk Blz. 156
Ambitie Blz. 157
Doelstellingen Blz. 158
Hoe te bereiken? Blz. 159
Wat is het resultaat? Blz. 160
Indicatoren Blz. 161
Opgave 3. Centrum Blz. 162
Ambitie Blz. 163
Doelstellingen Blz. 164
Hoe te bereiken? Blz. 165
Wat is het resultaat? Blz. 166
Indicatoren Blz. 167
Opgave 4. Duurzaamheid Blz. 168
Ambitie Blz. 169
Doelstellingen Blz. 170
Hoe te bereiken? Blz. 171
Wat is het resultaat? Blz. 172
Indicatoren Blz. 173
Paragrafen Blz. 174
Paragraaf A Lokale Heffingen Blz. 175
Inleiding Blz. 176
Beleid Blz. 177
Belastingdruk Blz. 178
Toelichting belastingdruk Blz. 179
Overzicht belastingopbrengsten 2021 Blz. 180
Onroerende-zaakbelastingen € 6.120.000 (Begroot: € 6.106.000) Blz. 181
Toeristenbelasting € 720.000 (Begroot: € 731.000) Blz. 182
Forensenbelasting € 94.000 (Begroot: € 83.000) Blz. 183
Precariobelasting € 5.000 (Begroot: €50.000) Blz. 184
Afvalstoffenheffing € 2.594.000 (Begroot: €2.577.000) Blz. 185
Rioolheffing € 3.920.000 (Begroot: € 3.975.000) Blz. 186
Grafrechten € 204.000 (Begroot: € 204.000) Blz. 187
Marktgelden € 0 (Begroot: € 107.000) Blz. 188
Leges Algemene Dienstverlening € 438.000 (Begroot: € 367.000) Blz. 189
Leges omgevingsvergunning € 1.606.000 (Begroot: € 1.666.000) Blz. 190
Reclamebelasting € 0 (Begroot: € 105.000) Blz. 191
Kwijtschelding Blz. 192
Overzicht van de verleende kwijtschelding Blz. 193
Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 194
Inleiding Blz. 195
Weerstandsvermogen Blz. 196
Risico's Blz. 197
Bepalen risico Blz. 198
Kengetallen financiële positie Blz. 199
1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen Blz. 200
3. Solvabiliteit Blz. 201
4. Structurele exploitatieruimte Blz. 202
5. Grondexploitatie Blz. 203
6. Belastingcapaciteit Blz. 204
Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 205
Inleiding Blz. 206
Wegen Blz. 207
Riolering en waterbeheer Blz. 208
Groen Blz. 209
Gebouwen Blz. 210
Paragraaf D Financiering Blz. 211
Inleiding Blz. 212
Kasbeheer Blz. 213
Risicobeheer Blz. 214
Gemeentefinanciering Blz. 215
Schatkistbankieren Blz. 216
Kasstroom overzicht Blz. 217
Rentevisie Blz. 218
Omslagrente Blz. 219
Renterisiconorm Blz. 220
Kasgeldlimiet Blz. 221
Paragraaf E Bedrijfsvoering Blz. 222
Personeel en organisatie Blz. 223
Informatisering en automatisering Blz. 224
Informatiebeveiliging Blz. 225
Digitale samenwerking Blz. 226
Datagestuurd werken Blz. 227
Digitale documentaire informatievoorziening Blz. 228
Automatisering Blz. 229
Inkoop Blz. 230
Overige facilitaire zaken (inclusief beheer gebouwen) Blz. 231
Overhead Blz. 232
Paragraaf F Verbonden partijen Blz. 233
Inleiding Blz. 234
Gemeentelijk beleid Blz. 235
Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk Blz. 236
GGD Noord- en Oost- Gelderland Blz. 237
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers Blz. 238
Sociale Dienst Oost Achterhoek Blz. 239
Stadsbank Oost Nederland Blz. 240
Werkbaan Oost BV Blz. 241
Stichting Achterhoek Toerisme Blz. 242
Omgevingsdienst Achterhoek Blz. 243
Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A. Blz. 244
B.V. Winterswijks Energiebureau Blz. 245
Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL) Blz. 246
ROVA Blz. 247
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) Blz. 248
Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek Blz. 249
Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO Blz. 250
N.V. Alliander Blz. 251
N.V. Vitens Blz. 252
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Blz. 253
Paragraaf G Grondbeleid Blz. 254
Inleiding Blz. 255
Geen afzonderlijk Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) meer Blz. 256
Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen Blz. 257
Hoe voeren we ons grondbeleid uit? Blz. 258
Woonbeleid Blz. 259
Bedrijventerreinen Blz. 260
Planontwikkeling gemeentelijk initiatief Blz. 261
Planontwikkeling particulier initiatief Blz. 262
Financiële positie grondexploitatie Blz. 263
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 264
Verloop boekwaarde BIE Blz. 265
Financieel resultaat BIE Blz. 266
Verliesvoorziening BIE Blz. 267
Resultaat 2021 ten opzichte van de begroting 2021 Blz. 268
Uitgegeven gronden in eigen exploitaties Blz. 269
Meerjaren Perspectief grondexploitaties Blz. 270
Uitgangspunten actualisering grondexploitatieberekeningen bij de jaarrekening 2021 Blz. 271
Programma Woningbouw Blz. 272
Programma bedrijventerreinen en overige in m2 Blz. 273
Grondprijzen Blz. 274
Rekenparameters Blz. 275
Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie Blz. 276
Risicoanalyse en weerstandscapaciteit Blz. 277
Faciliterend grondbeleid Blz. 278
Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding Blz. 279
Geopende en beëindigde complexen Blz. 280
Paragraaf H Algemene middelen Blz. 281
Inleiding Blz. 282
Paragraaf I Integriteit Blz. 283
Inleiding Blz. 284
Integriteit politieke ambtsdragers Blz. 285
Andere regels en procedures Blz. 286
Voorbeelden van de praktische toepassing Blz. 287
Integriteit ambtenaren Blz. 288
Paragraaf J Covid-19 Blz. 289
Inleiding Blz. 290
Algemeen Blz. 291
Korte termijn effecten op de gemeente Blz. 292
Verwachte lange termijn effecten op de gemeente en visie Blz. 293
Totaal van de financiële effecten Blz. 294
Rechtmatigheid en risico’s Blz. 295
Inzet van de ambtelijke organisatie Blz. 296
Financiële jaarrekening 2021 Blz. 297
Balans Blz. 298
Balans Blz. 299
Toelichting op de balans Blz. 300
Waarderingsgrondslagen Blz. 301
Schatting en Stelselwijziging vaste activa Blz. 302
Algemene grondslagen Blz. 303
Balans-vaste activa: bezittingen met een lange looptijd Blz. 304
Balans- vlottende activa: bezittingen met een korte looptijd Blz. 305
Balans- vaste passiva Blz. 306
Balans- vlottende passiva Blz. 307
Vaste activa Blz. 308
Immateriële vaste activa Blz. 309
Materiële vaste activa Blz. 310
Investeringen Blz. 311
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 312
Financiële vaste activa Blz. 313
Schatkistbankieren Blz. 314
Vlottende activa Blz. 315
Voorraden Blz. 316
Verloop grondexploitatie Blz. 317
Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar Blz. 318
Vorderingen Blz. 319
Liquide middelen Blz. 320
Overlopende activa Blz. 321
Vaste passiva Blz. 322
Inleiding Blz. 323
Eigen Vermogen Blz. 324
Korte toelichting per reserve Blz. 325
Voorzieningen Blz. 326
Overige voorzieningen Blz. 327
Vaste schulden Blz. 328
Vlottende passiva Blz. 329
Inleiding Blz. 330
Overlopende passiva Blz. 331
Vooruit ontvangen bedragen Blz. 332
Overige vooruit ontvangen bedragen Blz. 333
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 334
Inleiding Blz. 335
Toelichting Blz. 336
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen: Blz. 337
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 338
Inleiding Blz. 339
Toelichting Blz. 340
Overzichten van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 341
Tabel baten en lasten Blz. 342
Toelichting Blz. 343
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 344
Incidentele baten en lasten Blz. 345
Inleiding Blz. 346
Toelichting Blz. 347
Wet normering topinkomens Blz. 348
Inleiding Blz. 349
WNT de heer Hollander (griffier) Blz. 350
WNT de heer Goedmakers (gemeentesecretaris) Blz. 351
Bijlagen Blz. 352
Bijlage 1 Financiële vaste activa Blz. 353
Overzicht financiële activa Blz. 354
Bijlage 2 Baten en Lasten per taakveld Blz. 355
Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 356
Bijlage 3 SISA Blz. 357
Bijlage Blz. 358
Bijlage 4 Investeringskredieten Blz. 359
Overzicht investeringskredieten Blz. 360
Toelichting Investeringskredieten Blz. 361
Bijlage 5 Beleids- en prestatie indicatoren Blz. 362
Inleiding Blz. 363
Programma 1: Sociaal krachtig Winterswijk Blz. 364
Programma 2: Meedoen in Achterhoek Blz. 365
Programma 3: Werkend Winterswijk Blz. 366
Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk Blz. 367
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap