Paragraaf A Lokale Heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf gaat over de gemeentelijke belastingen. Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds vormen de belastingen onze belangrijkste inkomstenbronnen.
We onderscheiden drie typen gemeentelijke belastingen
De onderstaande drie belastingtypen lichten we later in deze paragraaf verder toe:
- algemene belastingen;
- bestemmingsheffingen;
- retributies.

De opbrengsten van de algemene belastingen tellen we op bij de algemene middelen.
Dit betekent dat we de opbrengsten van deze belastingen niet labelen. We kunnen ze daardoor voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen inzetten.
Voorbeelden van deze algemene belastingen zijn de onroerende-zaakbelastingen (OZB), precariobelasting, reclamebelasting, forensenbelasting en toeristenbelasting.

De opbrengsten van bestemmingsheffingen zijn bestemd voor specifieke voorzieningen
Deze specifieke voorzieningen hebben wel een duidelijk algemeen belang. Onder deze categorie vallen de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Daarnaast heffen we retributies als we een specifieke dienst verlenen
De leges, begraafrechten en marktgelden zijn de belangrijkste retributies binnen de gemeente Winterswijk.

We mogen geen winst maken op bestemmingsheffingen en retributies
De begrote opbrengst mag dus niet hoger zijn dan de begrote kosten om de diensten te verlenen.

Beleid

Terug naar navigatie - Beleid

We hanteren de volgende uitgangspunten:

  • De opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) houden we gelijk aan de opbrengst van 2021 (exclusief inflatie);
  • Het inflatiepercentage van 1,8% baseren we op de algemene prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Dit staat in de tabel 4.2 van de meicirculaire van het gemeentefonds 2021;
  • De rioolheffing is 100% kostendekkend op basis van het Gemeentelijk Waterplan (GWP)
  • De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend;
  • Bij de leges streven we naar 100% kostendekkendheid.

Belastingdruk

Terug naar navigatie - Belastingdruk

De belastingdruk geeft aan welke belastingen onze inwoners direct in hun portemonnee voelen. Om deze belastingdruk te berekenen tellen we de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing bij elkaar op.

Hieronder ziet u de tabel "Belastingdruk 2020/2021". Daarin rekenen we met een WOZ-waarde voor een woning van € 200.000 in 2020. In het vervolg van deze paragraaf lichten we de vermelde bedragen nader toe.

De belastingdruk voor de inwoner ziet er als volgt uit:

 

Gezin (eigen woning) 2020 2021
WOZ-waarde € 200.000 WOZ-waarde € 214.000 (7% waardestijging)
Belastingen:
Onroerende-zaakbelasting € 228,00 € 244,00
Afvalstoffenheffing
- vastrecht € 167,00 € 171,00
- variabel deel* € 19,64 € 21,23
Rioolheffing (135m³) € 364,50 € 364,50
TOTAAL € 779,14 € 800,73
Gezin (huurwoning) 2020 2021
Belastingen:
Afvalstoffenheffing
- vastrecht € 167,00 € 171,00
- variabel deel* € 19,64 € 21,23
Rioolheffing (135m³) € 364,50 € 364,50
TOTAAL € 551,14 € 556,73

Toelichting belastingdruk

Terug naar navigatie - Toelichting belastingdruk

De belastingdruk is in 2021 gestegen in vergelijking met 2020
De stijging is het gevolg van een hogere OZB en afvalstoffenheffing.

De stijging van de OZB is het gevolg van de stijging van de WOZ-waarde in combinatie met het fixeren van het tarief. Daarnaast is het tarief voor de afvalstoffenheffing gestegen. Dit komt, omdat de kosten van ROVA gestegen zijn. 

In 2021 hebben we ook voor het eerst sinds 2016 het variabel tarief verhoogd van € 1,25 naar € 1,40. Dit deden we in kader van ‘de vervuiler betaalt’. Hierdoor hielden we het vastrecht, dat ieder huishouden betaalt, bijna gelijk kunnen houden. De aanbiedingen van restafval in 2021 hebben we verrekend  bij de aanslagoplegging 2022. Voor een verdere toelichting over de wijze van heffing van de afvalstoffenheffing, verwijzen we naar het kopje ‘Afvalstoffenheffing’ .

De belastingdruk voor de inwoner met een eigen woning steeg.
In vergelijking met 2020 nam de belastingdruk met € 21,59 (=2,77%) toe. Rekening houdend met de inflatie (1,8%), is dit in reële zin 0,97%. Dit komt dus voornamelijk door de stijging van de waarde van de woningen.

De belastingdruk voor de inwoner met een huurwoning daalde
Voor de inwoner met een huurwoning is in vergelijking met 2020 de belastingdruk met € 5,59 (=1,01%) gestegen. Rekening houdend met de inflatie (1,8%) is dit in reële zin een daling van 0,79%.

Overzicht belastingopbrengsten 2021

Terug naar navigatie - Overzicht belastingopbrengsten 2021
Belastingsoort Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021 *verschil
OZB eigenaren woningen* 3.108.000 3.380.000 3.387.000 7.000
OZB eigenaren niet woning* 1.653.000 1.611.000 1.614.000 3.000
OZB gebruikers niet woning* 1.144.000 1.115.000 1.119.000 4.000
OZB TOTAAL 5.905.000 6.106.000 6.120.000 14.000
Reclamebelasting* 109.000 105.000 0 -105.000
Toeristenbelasting* 428.000 731.000 720.000 -11.000
Forensenbelasting* 89.000 83.000 94.000 11.000
Precariobelasting* 56.000 50.000 5.000 -45.000
Afvalstoffenheffing 2.518.000 2.577.000 2.594.000
Rioolheffing 4.085.000 3.976.000 3.920.000
Grafrechten 203.000 204.000 204.000
Marktgelden 100.000 107.000 0
Leges Wabo vergunningen 1.142.000 1.666.000 1.606.000
Leges 368.000 367.000 438.000
15.003.000 15.972.000 15.701.000 -136.000

Onroerende-zaakbelastingen € 6.120.000 (Begroot: € 6.106.000)

Terug naar navigatie - Onroerende-zaakbelastingen € 6.120.000 (Begroot: € 6.106.000)

De opbrengst van de Onroerende-zaakbelastingen (OZB) is bijna gelijk aan wat we hadden begroot.

De opbrengst komt tot stand door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, waarbij dalingen en stijgingen dus directe invloed hebben op de OZB-opbrengst. 

Voor 2021 was de totale OZB-opbrengst begroot op € 6.106.000. Uiteindelijk is er € 6.120.000 aan OZB opgelegd. Dit is een verschil van 0,23%. Verschillen zullen er altijd zijn, omdat op het moment van begroten de definitieve WOZ-waarden nog niet bekend zijn, en daarmee de verwachte OZB-opbrengst ook niet.

Toeristenbelasting € 720.000 (Begroot: € 731.000)

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting € 720.000 (Begroot: € 731.000)

De toeristenbelasting heeft een iets lagere opbrengst dan begroot. Dit komt doordat er door de nasleep van de Covid-19 crisis minder overnachtingen zijn.

De toeristenbelasting leggen we jaarlijks achteraf op over het voorafgaande jaar. In 2021 is aan toeristenbelasting over 2020 voor € 418.000 opgelegd. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 dachten we € 398.000 op te leggen. Hiermee is rekening gehouden met het besluit van de gemeenteraad om de forfaits voor 2020 te verlagen. Deze verlaging was ingegeven door de Covid-19 crisis, waardoor de verblijfsbieders hun accommodaties moesten sluiten. Uiteindelijk is er dus een kleine € 20.000 meer opgelegd dan we hadden verwacht.

Over 2021 verwachten we € 700.000 op te leggen. Deze verwachting, samen met de hogere opbrengst over 2020, levert een opbrengst op van € 720.000. 

Forensenbelasting € 94.000 (Begroot: € 83.000)

Terug naar navigatie - Forensenbelasting € 94.000 (Begroot: € 83.000)

De opbrengst is € 11.000 hoger dan was begroot. Er zijn dus meer niet-Winterswijkers met een woning in Winterswijk die ze voor zichzelf gebruiken en dus forensenbelasting verschuldigd zijn.

We leggen forensenbelasting op aan mensen die niet in Winterswijk wonen, maar hier wel een (tweede) gemeubileerde woning hebben die ze minstens 90 dagen per jaar beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin.

Precariobelasting € 5.000 (Begroot: €50.000)

Terug naar navigatie - Precariobelasting € 5.000 (Begroot: €50.000)

We heffen precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de terrassen bij cafés en restaurants en aan uitstallingen. Door de Covid-19 crisis konden veel ondernemers hun zaak niet openen. Daarom heeft de raad besloten om het tarief voor terrassen voor 2021 op nihil te stellen. Omdat veel ondernemers hun winkel niet konden openen, konden ze ook geen uitstallingen plaatsen op gemeentegrond. Daarom is ervoor gekozen om geen precariobelasting te heffen voor uitstallingen. Vanuit het Crisis- en herstelbudget worden deze gemiste opbrengsten (€ 45.000) gecompenseerd. 

We heffen precariobelasting voor het gebruik van gemeentegrond, zoals terrassen bij cafés en restaurants en aan uitstallingen

Afvalstoffenheffing € 2.594.000 (Begroot: €2.577.000)

Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing € 2.594.000 (Begroot: €2.577.000)

De hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing is onder andere te verklaren, doordat er meer aanbiedingen geweest zijn dan verwacht. 

Inwoners betalen alleen voor het aanbieden van hun restafval. Herbruikbare afvalstoffen halen we tegen nultarief op. De afvalstoffenheffing bestaat daarom uit een vastrecht en een tarief per restafvalaanbieding. 

In onderstaande tabel een overzicht van het aantal aanbiedingen:

Aanbiedingen restafval 2019 2020 2021
Ondergrondse afvalcontainer 157.752 173.001 165.656
140 liter afvalcontainer 303 347 350
240 liter afvalcontainer 17.010 18.476 17.192

Rioolheffing € 3.920.000 (Begroot: € 3.975.000)

Terug naar navigatie - Rioolheffing € 3.920.000 (Begroot: € 3.975.000)

In de periode 2020/2021 is er minder water verbruikt dan we hadden begroot.

Vitens NV incasseert voor ons de rioolheffing. Hoe meer water er verbruikt wordt, hoe meer rioolheffing er in rekening wordt gebracht. Dit is altijd lastig in te schatten, daarom hanteren we het gemiddelde verbruik van de afgelopen drie jaar om de opbrengst en het tarief te berekenen.

Marktgelden € 0 (Begroot: € 107.000)

Terug naar navigatie - Marktgelden € 0 (Begroot: € 107.000)

De raad besloot om voor 2021 geen marktgelden te heffen. Dit als compensatie voor de gevolgen van de Covid-19 crisis. De opbrengsten worden gecompenseerd door een bijdrage uit het door de raad ingestelde Crisis- en herstelbudget (€ 105.000).

Leges Algemene Dienstverlening € 438.000 (Begroot: € 367.000)

Terug naar navigatie - Leges Algemene Dienstverlening € 438.000 (Begroot: € 367.000)

De opbrengst is hoger dan we hadden verwacht. Dit komt onder andere doordat er meer paspoorten en ID-kaarten zijn verstrekt. Ook zijn er meer leges opgelegd in het kader van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren . Daarin staat dat er bij de bouw leges verschuldigd zijn voor de aanleg van leidingen en kabels. Naast de leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, heffen we ook leges voor andere diensten. Denk hierbij aan het verstrekken van een paspoort of het voltrekken van een huwelijk. 

Leges omgevingsvergunning € 1.606.000 (Begroot: € 1.666.000)

Terug naar navigatie - Leges omgevingsvergunning € 1.606.000 (Begroot: € 1.666.000)

De legesopbrengst voor de omgevingsvergunning is € 60.000 lager uitgevallen. De aanvragen voor een omgevingsvergunning in 2021 zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan verwacht. 

In 2021 zijn 225 vergunningen bouw verleend, dit is 5 minder dan in 2020. Aan omgevingsvergunningen kap, vergunningen APV en bijzondere wetten, vergunningen leegstandwet en gebruik gemeentegrond zijn er 316 verleend. Dit is 134 minder dan in 2020 (450 vergunningen). 

De daling van het aantal vergunningen bij het APV cluster in ligt aan Covid-19. Deze pandemie zorgde voor een teruggang van vooral de evenementenvergunningen en aanverwante toestemmingen zoals Drank & Horeca ontheffing, verkeersregelaars-toestemming en andere vergunningsplichtige initiatieven van bedrijven. 

Reclamebelasting € 0 (Begroot: € 105.000)

Terug naar navigatie - Reclamebelasting € 0 (Begroot: € 105.000)

We hebben in 2021 geen reclamebelasting opgelegd om zo onze ondernemers te ontlasten tijdens de Covid-19 crisis. De gemiste opbrengsten worden gecompenseerd door een bijdrage (€ 105.000) uit het Crisis- en herstelfonds dat de raad heeft ingesteld. De Stichting Ondernemersfonds Centrum Winterswijk (OFCW) ontving wel haar bijdrage.

Het doel van de reclamebelasting is om het centrumgebied van Winterswijk te verbeteren en te versterken. Hiervoor is de Stichting Ondernemersfonds Centrum Winterswijk (Stichting OFCW) opgericht. De gemeente heft de reclamebelasting.

Na aftrek van onze eigen kosten maken we de opbrengst over op de rekening van de Stichting OFCW. Tussen de Stichting en de gemeente is een convenant gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de besteding van het geld. Zo zorgen we ervoor dat het geld ook werkelijk besteed wordt in het centrumgebied. 

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

We verleenden voor € 226.000 kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
Inwoners die op het sociaal minimum leven kunnen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
 
Voor inwoners die het afgelopen jaar kwijtschelding hebben gehad, laten we bij het Inlichtingenbureau controleren of zij nog voldoen aan de voorwaarden. Als dit zo is, wordt automatisch kwijtschelding verleend. Zij hoeven hiervoor dan geen verzoek tot kwijtschelding meer in te dienen. 

We schelden alleen het vastrecht van de afvalstoffenheffing kwijt. Zo stimuleren we ook inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding om het afval zoveel mogelijk te scheiden. Bij de rioolheffing schelden we een waterverbruik van maximaal 45m³ per persoon per huishouden kwijt. We informeren Vitens ook als er kwijtschelding voor de rioolheffing is verleend.

Kwijtschelding 2020 2021
Afvalstoffenheffing € 87.000 € 92.000
Rioolheffing € 135.000 € 134.000
TOTAAL € 222.000 € 226.000