Bijlage 4 Investeringskredieten

Overzicht investeringskredieten

Terug naar navigatie - Overzicht investeringskredieten

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de kredieten. De toelichting van de afwijkingen van de realisatie 2021 ten opzichte van de begroting 2021 per beleidsveld  van meer dan € 100.000 vindt u terug in de betreffende programma's.

Bedragen x € 1.000 Begroot 2021 Realisatie 2021 Saldo 2021 Nog beschikbaar in Totaal nog Totale krediet
Programma werkdoel bedrag bedrag 2022 2023 2024 2025 beschikbaar beschikbaar t/m
2 1566 Beheer en ond sportaccomodaties 971 923 48 1.491 626 792 2.956 2027
2 1566 Beheer en ond sportaccomodaties 0 440 440 2022
2 1580 Herinr Dennenoord 20 17 3 30 375 408 2025
2 1670 IJsbaan 0 2 -2 -2 2022
2 397 Toeristisch recreatief beleid alg. 13 13 13 26 2022
2 1254 gebouwenbeheer/ onderhous sportaccomodaties 140 140 2024
2 1700 gebiedsontwikkeling Steengroeve 70 1.620 1.690 2025
2 1738 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 200 300 450 7.032 7.982 2027
2 1681 Project Weurden/ Wooow 6.500 6.500 2025
3 1028 Proj Dennenoord 80 40 40 40 80 2022
3 1043 Rioolbeheer en onderhoud buitengebied 50 0 50 50 50 50 50 250 2027
3 1043 Rioolbeheer en onderhoud buitengebied 50 50 2022
3 1060 Beheer&onderhoud bomen langs wegen 192 84 108 332 232 232 232 1.136 2027
3 1060 Beheer&onderhoud bomen langs wegen 70 70 2022
3 1402 KD De Pas herinrichting 447 458 -11 * 2.034 300 2.323 2025
3 1402 KD De Pas herinrichting 620 620 2022
3 1404 KD Omgeving Gemeentehuis herinrichting 543 926 -383 * -383 2024
3 1404 KD Omgeving Gemeentehuis herinrichting -155 -155 2022
3 1548 Fietspad Bataafseweg (Lvh-Vredenseweg) 126 214 -88 * -88 2022
3 1647 Rec Bataafseweg 106 6 100 20 120 2022
3 1562 Beheer en ond wegen 135 108 27 27 2022
3 1629 Rec en aanleg Vliertuin 39 46 -8 * -8 2022
3 1630 Herinr Kloksteeg - notaristuin 61 62 -1 -1 2022
3 1676 Rec Greuneweg 357 159 198 198 397 2022
3 1677 Rec Grevinkweg (Meddo) 190 8 182 182 364 2022
3 1686 Parkeerterrein Burg Vlamstraat 100 4 96 97 193 2022
3 1687 Groen terrein vm Belastingkantoor 15 15 15 2022
3 1695 Aanlichten Jacobskerk 7 7 0 15 15 2024
3 1695 Aanlichten Jacobskerk 84 84 2022
3 1704 Rec/Riol Alb Schweitzerlaan 580 605 -25 * 10 -15 2024
3 1706 Recreatieve fietspaden 119 16 103 85 85 80 80 433 2027
3 1706 Recreatieve fietspaden 0 94 94 2022
3 1707 Rec Binnenboomweg 198 60 138 138 275 2022
3 1708 Rec Meenkmolenweg 204 33 171 196 367 2024
3 1708 Rec Meenkmolenweg 171 171 2022
3 1711 Brug Honesweg 100 1 99 139 238 2022
3 1722 Rijbaan Groenloseweg 70 22 48 478 526 2022
3 1723 HWA Kotten buffervoorziening 50 5 45 45 90 2022
3 1725 Herinr Notaristuin 2.0 227 124 103 103 206 2022
3 1729 Wamelinkweg (herinrichting) 130 156 -26 * -26 2022
3 1735 Visie Wehmerbeek BH Bulten 5 5 25 30 2022
3 343 Beh. Onderh. openbare verlichting 80 80 80 160 2022
3 377 Openbaar vervoer algemeen 1.041 923 118 306 -92 -194 138 2024
3 377 Openbaar vervoer algemeen 200 200 2022
3 719 Partic. exploitatie Bedrijventerrein Arrisveld -26 -36 10 10 2022
3 789 Uitv.maatr. verkeersstructuurplan 5 5 5 10 2022
3 994 Herinr Narcis-Crocusstr 8 7 1 1 2022
3 1327 Hakklelrkapm Oost fase 1 50 1.237 1.287 2025
3 1473 Hakkelerkamp Oost fase 2 50 0 1.300 831 2.181 2027
3 1563 Verkeerskundige adviezen en maatregelen 882 0 500 3.000 4.382 2027
3 1563 Verkeerskundige adviezen en maatregelen 50 50 2022
3 1650 Duikers vLeeuwenhoekweg/B.Ballotstr. 50 50 2022
3 1678 Rec Haverkampstegge 512 512 2024
3 1703 Rec Markt 435 435 2024
3 1703 Rec Markt 15 15 2022
3 1736 Verleggen watergang Gaxel 40 40 2024
3 1736 Verleggen watergang Gaxel 10 10 2022
3 1403 Bargerbosch herinrichting 50 50 2027
3 1666 Hakkelerkanpstraat herinrichting 256 256 2027
3 1714 Gebiedsontwikkeling Molenveld 128 128 2022
3 1680 Scheurvorenweg 400 400 2026
3 1730 Vredenseweg instandhouding rijbaan 149 149 2025
3 1731 Vosseveldseweg fase 1 274 274 2025
3 1732 Breukinkweg 238 238 2026
3 1733 Oosterdorperdiek 126 126 2027
3 1734 Prangeweg 266 266 2027
3 1737 Waliensestraat (fietsbrugvervanging) 30 30 2026
4 1214 ICT uitvoering proj autom plan 977 808 169 594 425 638 786 2.611 2027
4 1214 ICT uitvoering proj autom plan 708 708 2022
4 1256 Gebouwenbeheer 525 501 24 -400 -376 2022
4 636 Gebouwenbeheer 1.250 1.126 124 1.668 1.792 2024
4 636 Gebouwenbeheer 945 945 2022
4 660 Post verzorgen 35 35 2025
4 1523 Handhaving APV & bijz. wetten 37 37 2025
4 1527 Handfhaving WABO 37 37 2025
8.995 7.415 1.580 13.830 5.691 10.224 13.499 44.825
Overige 'activa'
2 505 Subsidie muziekonderwijs (lening) -54 -54
2 1724 Herstelplan coronacrisis (coronaleningen) 586 586
3 206 GREX Grondexploitatie -2.063 -931
3 278 Volkshuisvesting kern (Startersleningen) 400 400
3 722 NIEGG Transformatie omg Narcisstr 70 49
3 1290 GREX Werklandschap DAV terrein 0 -1.828
3 1634 Duurzame energie (duurzaamheidsleningen) -750 -750
4 1512 Verantwoording dividend etc. (Hybride Obligatielening Alliander) 0 1.931
7.184 6.818

Toelichting Investeringskredieten

Terug naar navigatie - Toelichting Investeringskredieten

Bij de met een * aangegeven kredieten zijn (per saldo) de kosten in 2021 hoger dan het krediet voor dat jaar. Ten behoeve van de begrotingsrechtmatigheid gaat het er echter om of de kosten binnen het totaal beschikbare (netto) krediet blijven.

  • 1402 Herinrichting De Pas: de hogere kosten in 2021 kunnen worden opgevangen binnen het krediet van 2022.
  • 1404 Herinrichting omgeving gemeentehuis: Het begrote bedrag betreft het saldo van de kosten en een subsidie. Deze subsidie (368K) wordt in 2022 ontvangen, waardoor er uiteindelijk geen sprake van een overschrijding zal zijn.
  • 1548 / 1647 Fietspad Bataafseweg: Deze 2 ‘kredieten’ dienen in samenhang te worden bezien waarmee de kosten dus binnen het krediet blijven.
  • 1629 Aanleg Vliertuin: Een deel van de gemaakte kosten wordt in 2022 doorbelast aan derden waardoor er uiteindelijk geen sprake van een overschrijding is.
  • 1704 Riolering Albert Schweitzerlaan: Onze werkzaamheden en die van de nutsbedrijven verliepen (noodzakelijk) anders dan gepland waardoor extra onvoorziene kosten zijn gemaakt voor het wegpompen van grondwater.
  • 1729 Herinrichting Wamelinkweg: Bij deze herinrichting was sprake van onvoorzien extra vervanging van asfalt waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen. 

Alleen bij de laatste twee kredieten is sprake van een daadwerkelijke overschrijding vanwege een aantal onvoorziene kosten.  Op het geheel van de totale investeringen gaat het om een bescheiden bedrag.