Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Naast de directe schulden heeft de gemeente ook een aantal verplichtingen die niet direct uit de balans blijken. Het betreft waarborgen voor geldleningen die derden zijn aangegaan.

Gewaarborgde geldleningen (*1.000) Oorspronkelijk Lening bedrag Lening bedrag Percentage
bedrag van lening per 1 jan. 2021 per 31 dec. 2021 borgverlening
Stichtingen en verenigingen 1.731 670 573 100%
Hypotheken eigen woningen n.b. 1.699 1.004 50%
Totaal 1.731 2.369 1.577

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Er zijn in 2021 geen betalingen gedaan uit hoofde van deze garantiestellingen.

Naast de gewaarborgde leningen is er nog een aantal niet uit de balans blijkende verplichtingen. 
In het kader van de sociale woningbouw zijn door de gemeente garanties afgegeven op leningen van de woningbouwcorporatie. Het betreft garantiestellingen van in totaal € 46,8 miljoen.

De positie en rol van de gemeenten ten opzichte van de corporaties is de afgelopen decennia sterk 
veranderd. De gemeente is nu alleen nog partner bij het maken van prestatieafspraken en vervult ze
nog voor 50% de rol van achtervanger in de garantiestructuur. 

De huidige garantiestructuur is ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw en ontwikkeld om 
corporaties in staat te stellen leningen op de kapitaalmarkt aan te trekken. Hiertoe staat het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten opzichte van de geldverstrekker borg voor de betaling 
van rente en aflossing van de lening. De borgstelling is ingebed in een garantiestructuur die drie lagen, drie zekerheden kent: 
-    de primaire zekerheid is dat de corporatie op basis van de eigen financiële soliditeit rente en aflossing betaalt; als dit niet meer mogelijk blijkt te zijn en de corporatie haar kredietwaardigheid heeft verloren, saneert het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de betreffende corporatie (de naadloze aansluiting); 
-    de secundaire zekerheid loopt via het WSW die, in het geval het CFV geen afdoende sanering uitvoert, op basis van het eigen garantievermogen de betaling van rente en aflossing overneemt, waarbij ook de waarde van de woningen een onderpand vormt voor het WSW; 
-    de tertiaire zekerheid wordt geboden door Rijk en gemeenten, die elk voor 50% renteloze leningen aan het WSW verstrekken als het WSW onvoldoende middelen heeft om zijn verplichtingen jegens de geldverstrekkers na te komen. 

In de praktijk zijn alle financiële problemen bij corporaties via de primaire zekerheid opgevangen, en dat is ook de afgelopen jaren nog steeds het geval. Het CFV heeft in de loop der jaren 18 corporaties gesaneerd. 

Via de achtervangovereenkomst met het WSW neemt de gemeente deel aan de garantiestructuur. De kans dat de gemeenten op grond van de achtervangovereenkomst aangesproken worden door het WSW om renteloze leningen te verschaffen is onder de huidige omstandigheden bijzonder klein.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Terug naar navigatie - Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Verplichting Omvang Toelichting
Inkoopcontracten 64.958.000
Aanbestede werken 691.000 De omvang van de verplichtingen is lager dan in 2020.
Subsidieverplichtingen lopende contracten 4.400.000 Aan een aantal instellingen is in 2020 subsidiebeschikkingen voor 2021 afgegeven.