Opgave 2. Armoedevrij Winterswijk

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk is armoedevrij in 2040.

Relevante documenten voor deze opgave zijn:

 • Plan van Aanpak Armoedevrij Winterswijk
 • Beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • Beginnende schulden worden niet problematisch.
 • Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.
 • Mensen maken beter gebruik van bestaande inkomensvoorzieningen.
 • Het taboe rondom armoede is doorbroken.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We doorbreken het taboe rond armoede. De drempel is laag voor inwoners om hun verhaal te doen, omdat heel Winterswijk weet dat armoede bestaat. Inwoners kunnen elkaar makkelijk ontmoeten omdat er op verschillende plekken in Winterswijk plekken zijn om elkaar te treffen.
 • We versimpelen het systeem. Er is één toegang voor inkomensondersteunende voorzieningen, waarbij de hulpverlener naast de klant staat. Informatievoorziening is toegankelijk doordat we simpele taal gebruiken.
 • We voorkomen jeugd-, kind- en generatiearmoede. Kinderen krijgen gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen. Door voorlichting wordt het taboe doorbroken en is het risico op schulden bij jongeren verkleind.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • Er is een projectfonds opgezet
  • Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk beheert een projectfonds. Hieruit betaalt de stichting bijvoorbeeld de pilot Volwassenfonds. Dit maakt sport- en culturele activiteiten toegankelijk voor volwassen inwoners met een laag inkomen. Omdat Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk een goed functionerend Noodfonds heeft, sluit de stichting Platform Armoedevrij Winterswijk hierbij aan.
 • Er zijn laagdrempelige spreekuren in de wijk
  • Er was een beperkt aantal spreekuren in de wijk. Bij kringloop Aktief zijn spreekuren gehouden, waarbij inwoners naar de Post zijn verwezen, dit werkt drempelverlagend. De spreekuren bij het onderwijs hebben vanwege Covid-19 beperkt plaatsgevonden.
  • Aan de stichting MiniManna is een eenmalige subsidie verleend voor de vestiging van een supermarkt voor minima in combinatie met een kringloopwinkel. De supermarkt is een aanvulling op de voedselbank. Niet alleen voor inwoners die gebruik maken van de voedselbank maar ook voor inwoners die niet meer in aanmerking komen voor een voedselpakket kunnen hier terecht voor goedkope boodschappen.
 • Vroeg Eropaf, matching bij beginnende schulden (zorgverzekering/energie)
  • Vroeg Eropaf werkt goed. Maandelijks kregen we ongeveer 80 meldingen waar het Sociaal Team actie op ondernam. Zo kunnen we problematische schulden voorkomen. Vanaf 2022 wordt deze Vroeg Eropaf structureel ondergebracht bij het Sociaal Team. 
 • We organiseerden voorlichting op scholen over armoede en financiën
  • Samen met het Preventie Platform Jeugd organiseerden we een digitale Week van het Geld. Ouders konden deelnemen aan webinars en voor de jeugd hadden jongerenwerkers filmpjes opgenomen. Later in het jaar vond er bij Schaersvoorde in Winterswijk een voorstelling plaats over omgaan met geld.
 • We deden de pilot Naschools aanbod
  • De pilot vond plaats bij basisscholen de Bataaf en de Kolibrie. Kinderopvang SWW organiseerde op drie dagdelen een naschools aanbod. Hier werkten ze aan kansengelijkheid en talentonwikkeling. De evaluatie heeft plaatsgevonden. In 2022 wordt het naschools aanbod verder uitgebreid naar meerdere basisscholen in Winterswijk.
 • We informeerden jongeren over hun veranderende financiële verantwoordelijkheid als ze 18 jaar worden
  • Jongeren ontvingen voor hun 18e verjaardag een verjaardagskaart. Daarop stond informatie over bijvoorbeeld over het aanvragen van zorgverzekeringstoeslag. In de kaart verwezen we naar het Nibud. Ook maken we gebruik van de jongeren-app Kwikstart waarin de lokale voorzieningen  staan vermeld.
 • Professionals worden getraind in Stress Sensitief Werken
  • Het trainen van professionals in 'Stress Sensitief werken' pakken we op in 2022, samen met de implementatie van 'samen aan het stuur'.
 • We werkten aan één intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen
  • De stichting Platform Armoedevrij Winterswijk ging aan de slag met één intake voor alle inkomensvoorzieningen. Die deed zij samen met de Vrijwilligers Adviesraad.
 • We brachten budgetcoaching voor werknemers bij bedrijven onder de aandacht
  • Tijdens een pilot hebben (particuliere) budgetcoaches contact opgenomen met verschillende bedrijven om schulden bij werknemers onder de aandacht te brengen. De pilot is geëvalueerd en er is besloten om hier verder geen vervolg aan te geven omdat bedrijven dit intern organiseren.
 • We organiseerden campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brachten
  • We hebben meegedaan aan landelijke campagnes zoals 'Kom uit je schuld' en 'Kom jij eruit'.  De stichting Platform Armoedevrij Winterswijk heeft aandacht voor armoede gevraagd. Dit deden ze tijdens de landelijke Dag van de Armoede door op de zaterdagmarkt in gesprek te gaan met inwoners. Daarnaast zijn er verschillende posters en flyers verspreid en heeft er twee keer een paginagrote advertentie gestaan in Achterhoek Nieuws. Ook hebben we een online bijeenkomst over de opgave Armoedevrij Winterswijk georganiseerd.
 • We maakten armoede bespreekbaar op scholen
  • We sloten structureel aan bij het het directeurenoverleg van het basisonderwijs om het thema armoede bespreekbaar te maken op scholen.
 • Er zijn animaties gemaakt over (financiële) onderwerpen
  • De animaties gaan over de opgave Armoedevrij Winterswijk, vroegsignalering en gemeentelijke belastingen. Deze vertoonden we op verschillende beeldschermen in Winterswijk, zoals bij kringloop Aktief Winterswijk.
 • Het trainen van vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede.
  • Het trainen van vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede ging door Covid-19 niet door. In 2022 organiseert het Preventie Platform Jeugd deze trainingen.

Toelichting algemeen

Voor een uitgebreide omschrijving van de activiteiten verwijzen we u naar www.armoedevrijwinterswijk.nl.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • De amoedemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij we de nulmeting uit 2020 vergelijken met de armoedemonitor van 2021. Naast de cijfers van het CBS gebruiken we de aantallen van de lokale instellingen. Het effect moet een toename zijn in het gebruik van deze inkomensvoorzieningen, zoals de kind-regelingen waarmee de contributie van de sportclub wordt betaald.
 • Via een enquête vragen we aan inwoners naar hun ervaringen met onze activiteiten. Dit is een Subjectieve meting.