Overzichten van baten en lasten in de jaarrekening

Tabel baten en lasten

Terug naar navigatie - Tabel baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen aangegeven tussen de definitieve begroting 2021 en de jaarrekening 2021. De afwijkingen worden toegelicht op basis van de laatst vastgestelde financiële prognose 2021. De planning en control cyclus van de gemeente Winterswijk is zo ingericht dat de raad twee keer per jaar middels de financiële prognoses geïnformeerd wordt over de budgetontwikkelingen die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze prognoses worden vastgesteld door de raad. Ondanks zorgvuldig budgetbeheer is het niet altijd mogelijk om tussentijds te anticiperen op de exacte gevolgen van ‘openeindregelingen’ zoals de bijstand en de WMO, op de uitvoering van investeringen en op eindafrekeningen van Rijksbijdragen. Het gerealiseerd resultaat 2021 bedraagt na bestemming van reserves  € 3.031.000 voordelig. Ten opzichte van de begroting 2021 met een voordelig saldo van € 971.000 voordelig is het rekeningsaldo 2021 € 2.060.000 hoger uitgevallen.

Exploitatie Begroting 2021 2e financiële prognose 2021 Realisatie 2021
Programma (*1.000) Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Verschil
1 Sociaal krachtig Winterswijk 10.492 -29.796 -19.304 11.680 -31.703 -20.023 10.361 -30.429 -20.068 -46 N
2 Meedoen in Winterswijk 17.876 -31.888 -14.012 20.512 -35.076 -14.564 18.965 -34.293 -15.328 -764 N
3 Werkend Winterswijk 11.641 -22.366 -10.725 14.504 -23.394 -8.890 14.566 -22.778 -8.212 678 V
4 Bestuurlijk Winterswijk 57.478 -16.022 41.455 57.774 -16.973 40.801 59.353 -16.617 42.736 1.936 V
Afrondingsverschillen
Totaal Programma's 97.487 -100.072 -2.585 104.469 -107.146 -2.676 103.246 -104.118 -872 1.805 V
Exploitatie Primitieve begroting 2021 2e financiële prognose 2021 Realisatie 2021
Programma (*1.000) Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Verschil
Onttrekkingen 0 0 0
2. Bestemmingsreserve Aanpak Nieuwkomers 0 0 45 45 45 V
2.Uitvoeringskosten SDOA 0 0 174 174 174 V
3. Bestemmingsreserve Notaristuin 10 10 10 10 52 52 42 V
3.Bestemmingsreserve Inzamelstructuur huishoudelijk afval 0 80 80 10 10 -70 N
3.Bestemmingsreserve Omgevingswet 75 75 145 145 108 108 -37 N
3.Bestemmingsreserve Onderhoud graven 130 130 130 130 173 173 43 V
3.Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling 0 282 282 282 282 0
4. Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 75 75 75 75 75 75 0
4. Bestemmingsreserve Sociaal Domein 0 13 13 13 13 0
4.Algemene reserve 0 672 672 672 672 0
4.Bestemmingsreserve Automatisering 0 324 324 324 324 0
4.Bestemmingsreserve Doorgeschoven activiteiten 0 5.472 5.472 5.472 5.472 0
0
Toevoegingen 0 0 0 0
2.Reserve verduurzaming sportlocaties -25 -25 -25 -25 -25 -25 0
3. Bestemmingsreserve Notaristuin 0 0 0 0
3.Bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling 0 -7 -7 -7 -7 0
4 Bestemmingsreserve Automatisering 324 324 0 0 0
4. Bestemmingsreserve Doorgeschoven activiteiten 0 -3.348 -3.348 -3.348 -3.348 0
4. Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling 0 -151 -151 -151 -151 0
4.Verduurzaming gemeentegebouwen -25 -25 -25 -25 -25 -25 0
Mutaties reserves 614 -50 564 1.731 1.916 3.647 7.400 -3.556 3.844 197 V
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten 98.101 -100.122 -2.021 106.200 -105.230 971 110.646 -107.674 2.972 2.002 V

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Programma 2

De lagere baten worden met name verklaard door een terugbetaling aan het Rijk van de TOZO-gelden en lagere opbrengsten van de verhuur van sportaccommodaties. Daarnaast zijn de ontvangen Rijksgelden, omdat deze in 2021 niet besteed zijn, geboekt naar de post Vooruitontvangen.   De lagere lasten zijn ontstaan omdat de gelden voor het crisis- en herstelbudget niet volledig zijn benut in 2021. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van SDOA hoger uitgevallen.

Programma 3

Het voordeel bestaat deels uit hogere baten en deels uit lagere lasten. 
Het voordeel aan de batenkant is te verklaren doordat er o.a. door het thuiswerken (covid-19 maatregel) we thuis meer consumeren, afval produceren en waardoor een hoger tonnage aan verpakkingsafval is ingezameld. Het hogere aangeleverde verpakkingsafval t.b.v. recycling resulteerde in meer inkomsten.

Het voordeel aan de lastenkant wordt met name verklaard door de lagere kosten inhuur omgevingsvergunningen en de lagere lasten reductie energiegebruik woningen.

Programma 4

Het voordeel bestaat deels uit hogere baten en deels uit lagere lasten.
De grootste voordeel aan de batenkant wordt met name verklaard door de hogere opbrengst van de Algemene uitkering.  
Het voordeel aan de lastenkant wordt zit met name in:
- voordeel in de kapitaallasten; deze zijn ontstaan door het niet uitvoeren van projecten in 2021. Deze worden doorgeschoven naar 2022. 
- de vrijval van de voorziening Voormalig personeel;
- en diverse nadelen in de bedrijfsvoeringslasten.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
Exploitatie Begroting 2021 2e financiële prognose 2021 Realisatie 2021
Programma (*1.000) Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Omschrijving (* 1.000) Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Algemene dekkingsmiddelen 73.421 72.457 73.577
Overhead -8.981 -9.364 -9.364
Heffing Vennootschapsbelasting 0 0 0
Financierssaldo 3.369 550 970
Bedrag Onvoorzien -23 -36 -36
73.421 -5.635 72.457 -8.850 73.577 -8.430