Vaste activa

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

Het verloop van de Immateriële vaste activa in 2021 is als volgt:  

Omschrijving (*1000) Boekwrde Uitbreiding Afschrijving Afwaardering Vermindering Boekwrde Rente Kapitaallst
31-dec-20 2021 2021 2021 2021 31 dec. 2021 2021 2021
Bijdrage aan activa in eigendom van derden 774 851 87 9 1.529 16 105
Sportverenigingen 573 50 523 12 62
Verenigingsgebouwen 151 16 135 3 19
Sociaal Cultureel Werk 0
Aanleg busstation Stationsstraat 190 11 179 4 15
Prorail beveiliging overwegen -300 851 9 542 -6 -6
Speeltuinwerk 161 10 151 3 15
Afronding 0 0
Onderzoek en ontwikkeling 225 225 0
Voorbereidingskosten Slinge + Zonnebrink 225 225 0
Immateriële vaste activa 999 851 87 234 1.529 16 105

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2021 is als volgt:  

 

Omschrijving (*1000) Boekwaarde Uitbreiding Afschrijving Afwaardering Vermindering Boekwaarde
31 dec. 2021 2021 2021 2021 31 dec.
2020 2021
Materiele activa met Economisch nut 71.156 1.844 2.665 28 70.308
Mat. Vaste activa waar heffing tegenover staat 27.865 279 686 27.458
Materiele activa met Maatschappelijk nut 29.342 2.973 1.994 77 30.243
Materiele activa 128.363 5.096 5.345 28 77 128.009

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De investeringen kunnen als volgt nader worden onderverdeeld:  

Omschrijving (*1000) Boekwaarde Uitbreiding Afschrijving Afwaardering Vermindering Boekwaarde Rente Kapitaallasten
31 dec. 2020 2021 2021 2021 2021 31 dec. 2021
Materiele activa met Economisch nut 71.156 1.844 2.665 28 70.308 1.437 4.129
Gronden en terreinen 7.661 -1.738 0 5.925 158 158
Woonruimten 17 17 0 0
Bedrijfsgebouwen 55.597 1.828 985 56.440 1.121 2.105
Grond-weg en waterbouwkundige werken 4.600 924 465 5.059 92 557
Vervoermiddelen 588 0 501 87 12 513
Machines, apparaten en installaties 1.961 706 549 2.117 39 588
Overige materiele activa 732 124 165 28 663 15 208
Mat. Vaste activa waar heffing tegenover staat 27.865 279 686 27.458 557 1.244
Overige materiele activa 27.865 279 686 27.458 557 1.244
Materiele activa met Maatschappelijk nut 29.342 2.973 1.994 77 30.243 587 2.581
Gronden en terreinen maatsch.nut 1 1
Grond- weg en waterbouwk.werken maatsch.nut 29.255 2.973 1.986 77 30.164 585 2.571
Overige materiele activa maatsch.nut 86 8 78 2 10
Materiele activa 128.363 5.096 5.345 28 77 128.009 2.581 7.954

Niet in exploitatie genomen gronden

Terug naar navigatie - Niet in exploitatie genomen gronden

Dit betreft het deel van de voormalige NIEGG (Niet in exploitatie genomen gronden), die t/m 2015 binnen de grondexploitatie werden geadministreerd. Dit maakt deel uit van de balanspost gronden en terreinen.

Boekwaarde complexen in materiële vaste activa (voormalig NIEGG)
Complex  boekwaarde 31-12-2020  boekwaarde 31-12-2021
16 Narcisstraat Transformatie 849 846
91 Bedrijvenlandgoed Slinge 2.002 0
totaal bruto 2.851 846
af: voorziening complexen in vaste activa 438 212
netto-boekwaarde in materiële vaste activa 2.413 634

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa in 2021 is als volgt:  

Omschrijving (*1000) Saldo Verstrekking Aflossing Saldo
31-dec-20 2021 2021 31 dec. 2021
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 461 1.931 2.392
Kapitaalverstrekking aan gemeensch.regelingen 45 45
Leningen aan deelnemingen 143 143 0
Leningen aan verbonden partijen 4.644 986 804 4.826
Overige langlopende leningen 1.351 318 1.033
Overige uitzettingen > 1 jr 61 61
Schatkistbankieren 4 7.982 7.986
Financiële vaste activa 6.709 10.899 1.265 16.343

Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Schatkistbankieren

Schatkistbankieren is een wettelijke overeenkomst die bepaalt dat “overtollige gelden” alleen nog mogen worden uitgezet op rekening-courant bij de Staat der Nederlanden of onderling bij andere decentrale overheden (behalve bij de eigen provincie). Voor het schatkistbankieren is een drempelbedrag ingesteld. Dit drempelbedrag voorkomt dat elke dag alle positieve banksaldi afgeroomd moeten worden naar 0 (nul). Het drempelbedrag is voor de eerst 2 kwartalen in 2021 vastgesteld op 0,75% van het begrotingsbedrag. Voor kwartaal 3 en 4 is dit percentage verhoogd naar 2%.  Voor de gemeente Winterswijk is dit voor kwartaal 1 en 2 een bedrag van € 751.000 per dag. Voor kwartaal 3 en 4 is het drempelbedrag € 2.002.000 per dag.  Dit betekent dat het gemiddelde banksaldo niet boven de drempelbedragen mag liggen. Zie paragraaf D financiering voor een specificatie.

Omschrijving (*1000) Kwartaal I Kwartaal II Kwartaal III Kwartaal IV
Kwartaalcijfers op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 251 488 465 463