Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans

De niet uit de balans blijkende verplichtingen bedragen € 131 miljoen. Het grootste deel betreft verplichtingen naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en inkoopcontracten.

ACTIVA (bedragen * € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020 PASSIVA (bedragen * € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa Vaste passiva
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.529 773 Algemene reserve 48.110 50.322
Kosten onderzoek en ontwikkeling 0 226 Bestemmingsreserves 6.157 9.328
Immateriële vaste activa 1.529 999 Gerealiseerd resultaat 2.972 -1.540
Eigen vermogen 57.238 58.110
Materiële vaste activa met economisch nut 70.625 71.470
Mat. Vaste activa waar heffing tegenover staat 27.458 27.868
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut 29.926 29.025
Materiële vaste activa 128.009 128.363 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 5.511 4.886
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 2.392 461 Voorzieningen ter egalisatie van kosten 1.925 1.664
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschapp. 45 45 Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (riool) 3.330 3.377
Leningen aan deelnemingen 0 143 Voorzieningen 10.766 9.927
Leningen aan overige verbonden partijen 4.826 4.644
Overige langlopende leningen 1.032 1.350 Onderhandse leningen van binnenlandse bankenen overige fin.instellingen 49.212 60.182
Schatkistbankieren 7.986 4 Onderhandse leningen van openbare lichamen 15.000 15.000
Overige uitzettingen langer dan 1 jaar 61 61
Financiële vaste activa 16.343 6.709 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 64.212 75.182
Totaal vaste activa 145.881 136.071 Totaal vaste passiva 132.216 143.219
Vlottende activa Vlottende passiva
Bouwgronden in exploitatie 4.475 5.262 Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in art.1 onderdeel a van de Wet financiering decentrale overheden 17.500 0
Voorraden 4.475 5.262 Overige schulden 5.229 5.389
Vorderingen op openbare lichamen 8.415 6.060 Nett vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 22.729 5.389
Rek.-cour. met niet-financiele instellingen 0 0
Overige vorderingen 846 926
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.261 6.986
Banksaldi 587 269 Verplichtingen begrotingsjaar 5.210 4.212
Liquide middelen 587 269 Vooruitontvangen bedragen Europese en Nederlandse Overheid 2.771 1.818
Overige vooruitontvangen bedragen 325 115
Overlopende activa 3.048 6.165 Overlopende passiva 8.306 6.145
Totaal vlottende activa 17.370 18.682 Totaal vlottende passiva 31.035 11.534
Totaal generaal 163.251 154.753 Totaal generaal 163.251 154.753