Paragraaf F Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Verbonden partijen zijn organisaties en instellingen waar een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang in heeft.

 • Van een financieel belang is sprake als we de middelen, die we aan een partij ter beschikking stellen, niet terug krijgen bij faillissement van die partij. Of als financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald bij de gemeente;
 • Bij een bestuurlijk belang hebben we zeggenschap in een derde partij. Bijvoorbeeld omdat we een zetel in het bestuur hebben, of omdat we via aandelen mee kunnen stemmen.

In deze paragraaf gaan we per programma in op de belangen die met de diverse verbonden partijen zijn gediend en op de relatie met de gemeentelijke doelstellingen.

Gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - Gemeentelijk beleid

Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren
Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. De huidige verbonden partijen hebben allemaal een historische bestaansgrond. Bij nieuwe deelnemingen komt bij de besluitvorming door de raad de publieke taak expliciet aan de orde op grond van de visie/doelstellingen van de deelneming.

We volgen de ontwikkelingen bij de verbonden partijen zodat we op tijd kunnen bijsturen
Zo kunnen we financiële risico’s snel signaleren en waar mogelijk ingrijpen. Daarnaast houden we in de gaten of de taken worden uitgevoerd zoals bij de besluitvorming is vastgelegd.

Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

Terug naar navigatie - Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk

 

Relatie tot programma’s: Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
Vestigingsplaats: Winterswijk
Doel: Armoedevrij Winterswijk in 2040
Betrokkenen: Gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het bestuur.
Bestuurlijk belang: De gemeente Winterswijk heeft één ambtenaar (opgaveregisseur) in het bestuur.
Financieel belang: De gemeente Winterswijk levert een jaarlijkse bijdrage van € 12.000.

Inschatting       

eigen vermogen

vreemd vermogen

1 januari 2022                                               31 december 2022

€ 11.400                                                            € 11.400

€              0                                                            €              0

Verwachte financiële resultaat 2022 € 0
Ontwikkelingen:  Om de opgave Armoedevrij Winterswijk te borgen in Winterswijk, is de stichting Platform Armoedevrij Winterswijk opgericht. Dit is een netwerkorganisatie van alle partijen die werken met armoede in Winterswijk. De stichting jaagt initiatieven aan, faciliteert en organiseert. De stichting bouwt mee aan de thema’s Taboe doorbreken, Jeugd en generatiearmoede en Systeem versimpelen, daarnaast is er ook projectfonds. 
Informatie-uitwisseling: Via de jaarstukken en via www.werkaanwinterswijk.nl 
Risico's: Zeer gering, het risico blijft beperkt tot de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

 

GGD Noord- en Oost- Gelderland

Terug naar navigatie - GGD Noord- en Oost- Gelderland
Relatie tot Programma’s: Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
Vestigingsplaats: Apeldoorn
Doel: GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten met als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners (publieke gezondheidzorg).  De GGD is belast met de gemeentelijke taken genoemd in de Wet Publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg (voor alle gemeenten behalve Apeldoorn). Het is een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Winterswijk vertegenwoordigd is in het algemeen bestuur. 
Betrokkenen: De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg. Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk  en Zutphen. 
Bestuurlijk belang: De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder E.S.F. Schepers.
Financieel belang:

In 2021 bedroeg de inwonerbijdrage in totaal € 470.359 (€ 16,30 per inwoner). Daarvan is € 233.673 voor de algemene gezondheidszorg en € 236.687 voor de jeugdgezondheidszorg. 

Het eigen vermogen bedraagt
per 31 december 2018  € 3.028.000 
per 31 december 2019  € 2.909.000
per 31 december 2020  € 2.970.000
per 31 december 2021  € 3.079.000 (voorlopig)

Het vreemd vermogen bedraagt  
per 31 december 2018  €   2.923.000
per 31 december 2019  €   2.631.000
per 31 december 2020  €   7.036.000
per 31 december 2021  € 10.025.000 (voorlopig)

Het resultaat over 2021 bedraagt € 5.000 (voorlopig)

Inschatting                1 januari 2022    31 december 2022
eigen vermogen         € 2.206.000           € 2.500.000
vreemd vermogen    € 2.572.000           € 2.500.000

Verwachte financiële resultaat 2022 € 0.  

Ontwikkelingen: De jeugdgezondheidzorg voor 0 tot 18 jarigen is een GR-taak, tenzij de gemeente aangeeft deze taak niet of niet geheel door de GGD uit te laten voeren. Gemeente Winterswijk laat de Jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 18 jarigen uitvoeren door de GGD.  
Vanwege de coronapandemie kwam het accent bij de GGD in 2021 te liggen op het vaccineren, het testen en het bron- en contactonderzoek. Nadat in 2020 een aantal reguliere taken van de GGD daardoor tijdelijk stil hadden gelegen zijn deze, zoals de uitvoering het Rijksvaccinatieprogramma en het toezicht op de kinderopvang, in 2021 weer volledig opgepakt. Kritische processen zoals maatschappelijke zorg, forensische geneeskunde,  toezicht kinderopvang en de poli seksuele gezondheid liepen echter, ook in 2021, wel door. 
In 2019 is de bestuursagenda 2019-2023 vastgesteld waarin vier prioriteiten zijn vastgelegd: gezondere jeugd, gezondere leefomgeving, gezonder oud worden en gezondere leefstijl. Deze onderdelen zijn in 2021 verder uitgewerkt. 
Informatie-uitwisseling: Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en op grond van in de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening). Vastgelegd is dat de raad altijd informatie kan vragen.
Risico's: Net als bij de andere gemeenschappelijke regelingen vooral financieel, doordat een meerderheid in het AB beslist over nieuw beleid.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Terug naar navigatie - Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Relatie tot programma’s: De taken zijn geclusterd in programma 2 Meedoen in Winterswijk
Vestigingsplaats: Doetinchem
Doel:

Doelstellingen zijn:

 • Het overeenkomstig de Archiefwet beheren, toegankelijk maken en 
   beschikbaar stellen van de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende overheidslichamen;
 • Het toezicht door de streekarchivaris op het beheer van de niet naar de centrale archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de deelnemers;
 • Het in stand houden van en bevorderen van het cultureel erfgoed in het gebied van de Achterhoek en de Liemers in de ruimste zin van het woord.
Betrokkenen: De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang: De leden en de plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur worden per raadsperiode aangewezen door de gemeenteraden uit de gemeenteraden en het college van burgemeester en wethouders. Wethouder H.J. Tannemaat is lid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden, waaronder wethouder H.J. Tannemaat (tevens plaatsvervangend voorzitter). Allen zijn aangewezen door het algemeen bestuur en komen bij voorkeur uit verschillende gemeenten. De voorzitter en één lid worden uit het algemeen bestuur aangewezen en één lid op voordracht van de Staring Stichting. Bij de realisatie van het Erfgoedcentrum is ook de bestuurscommissie ingesteld. De bestuurscommissie bestaat uit 3 dagelijks bestuursleden (waaronder wethouder H.J. Tannemaat), aangevuld met 2 algemeen bestuursleden en 2 door het Staring Stichting voorgedragen leden. 
Financieel belang:

De bijdrage van de gemeente is gebaseerd op de begroting van het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers. De bijdrage in 2021 bedroeg € 130.666

Eigen Vermogen:
31-12-2017   €    54.894
31-12-2018    €   46.419
31-12-2019    € 154.413
31-12-2020    € 199.400

Vreemd Vermogen
31-12-2017    € 976.726
31-12-2018    € 721.819
31-12-2019    € 680.813
31-12-2020    € 768.234

Het resultaat over 2020 bedroeg € 44.987.

Inschatting                1 januari 2022                 31 december 2022
eigen vermogen         € 178.497                             € 123.276
vreemd vermogen    € 631.286                            € 571.966

Verwachte financiële resultaat 2022: € 55.221 (negatief)

Ontwikkelingen: Er zijn geen actuele ontwikkelingen. 
Informatie-uitwisseling: Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur, in en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting en jaarrekening). 
Risico's: Er is geen sprake van een exploitatietekort. De risico’s zijn gering.
De gemeente Winterswijk biedt de komende jaren weer archiefmateriaal aan, maar de jaarlijkse bijdrage van Winterswijk staat vast tot en met 2022.

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Terug naar navigatie - Sociale Dienst Oost Achterhoek
Relatie tot programma’s: Programma 2 Meedoen in Winterswijk. 
Vestigingsplaats: Groenlo
Doel: De gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voert de Participatiewet, Ioaw/z en aanverwante regelingen uit.
Betrokkenen: Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft drie deelnemende gemeenten, te weten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Bestuurlijk belang: De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur. Leden: wethouder H.J. Tannemaat (AB en DB) en wethouder E.S.F. Schepers (AB).
Financieel belang:

De exploitatiebijdrage voor de bedrijfsvoering over 2021 bedroeg € 4.594.000 voor het overige betreft het hier grotendeels de doorbetaling van rijksbudgetten.

Het eigen vermogen bedraagt op:
31-12-2018 € 4.852.000
31-12-2019 € 3.323.000
31-12-2020 € 3.391.000
31-12-2021 € 4.041.000 (voorlopig)

Het vreemde vermogen bedraagt op:
31-12-2018 €   5.803.000
31-12-2019 €   6.303.000
31-12-2020 € 12.856.000
31-12-2021 € 10.995.000 (voorlopig)

Resultaat 2021: € 547.000 (voorlopig)

Inschatting                            1 januari 2021              31 december 2021
  Eigen vermogen                  €  2.515.000                        €  2.515.000
  Vreemd vermogen             €   6.809.000                        €  6.809.000

Verwachte financiële resultaat 2021 € 0

Ontwikkelingen: In tegenstelling tot de in de loop van 2021 bijgestelde prognose (+1%) in verband met de Covid-19 crisis, is het bestandsvolume uitkeringen in 2021 licht gedaald (-3,64%). 
Voor zelfstandige ondernemers is in verband met de crisis, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Deze regeling wordt namens SDOA uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). De regeling is vijfmaal verlengd en liep tot 1 oktober 2021.  
Voor inwoners met een inkomensterugval is van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 de TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) uitgevoerd door de SDOA. 
In het kader van “Samen aan het Stuur’ zijn in 2021 voorbereidingen getroffen voor de samenvoeging van de SDOA en Werkbaan Oost tot één werkleerbedrijf, Fijnder, dat per 1 januari 2022 van start is gegaan. In 2021 is een nieuw onderkomen gevonden voor Fijnder in Groenlo. De verhuizing naar dat pand staat gepland voor maart 2022.
De gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek is per 1 januari 2022 gewijzigd in Gemeenschappelijke regeling Fijnder. 
Informatie-uitwisseling: Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd. 
Risico's: De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort .

Stadsbank Oost Nederland

Terug naar navigatie - Stadsbank Oost Nederland
Relatie tot programma’s: Programma 2 Meedoen in Winterswijk.
Vestigingsplaats: Enschede
Doel: De bank is een kredietbank als bedoeld in de Wet op het Consumenten Krediet. De Stadsbank heeft tot doel om, zowel vanuit een bedrijfseconomische als maatschappelijke optiek bezien, een verantwoord pakket van (financiële) dienstverlening aan te bieden aan, in het bijzonder, de ingezetenen in haar rechtsgebied.
Betrokkenen: De gemeenten: Aalten, Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Dinkelland, Enschede, Oost Gelre, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Winterswijk.
Bestuurlijk belang: De gemeente Winterswijk is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door wethouder H.J. Tannemaat.
Financieel belang:

Rekening: Er is geen exploitatietekort, dus ook geen beroep op de gemeenten. Voor 2021 is een bedrag van € 328.546 begroot. Dit bedrag is onderdeel van het budget voor bijzondere bijstand/minimabeleid en staat niet apart in de begroting.

Het eigen vermogen bedraagt:
per 31-12-2017  € 1.361.000
per 31-12-2018  € 1.080.500
per 31-12-2019  € 1.696.100
per 31-12-2020  € 1.183.300

Het vreemd vermogen bedraagt:
per 31-12-2017  € 19.744.200
per 31-12-2018  € 15.042.300 
per 31-12-2019  € 14.615.600
per 31-12-2020  € 15.001.100

Het resultaat over 2020 bedroeg € 223.300.

Inschatting                1 januari 2022      31 december 2022
eigen vermogen         €    1.293.900         €    1.088.300
vreemd vermogen    €  14.572.100        €  14.828.700

Verwachte financiële resultaat 2022: € 0

Rekening: Wanneer het resultaat daartoe aanleiding geeft, dragen de deelnemende gemeenten, naar rato van het inwoneraantal, het exploitatieverlies.

Ontwikkelingen: De gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland valt per  1 januari 2022 niet langer onder de SDOA. In 2021 hebben minder inwoners dan voor de Coronacrisis een beroep gedaan op de Stadsbank. Dit is een landelijk beeld. De Stadsbank speelt een belangrijke rol bij de schuldhulpverlening. Om te voldoen aan de vraag naar meer maatwerk rondom de schulddienstverlening is ingezet op een nauwere samenwerking binnen het lokale loket (de Post). De Stadsbank hanteert, om de bewindvoering kwalitatief goed, adequaat en kostendekkend uit te voeren, een genormeerde omvang voor wat betreft het aantal bewindvoeringen.
Informatie-uitwisseling: Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's: Gering.

Werkbaan Oost BV

Terug naar navigatie - Werkbaan Oost BV
Relatie tot programma's: Programma 2 Meedoen in Winterswijk. 
Vestigingsplaats: Oost Gelre
Doel: Het uitvoeren van het onderdeel Beschut Werken van de Wet Sociale Werkvoorziening.
Betrokkenen: De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
Bestuurlijk belang: De gemeente Winterswijk is in de aandeelhoudersvergadering van Werkbaan Oost vertegenwoordigd door wethouder H.J. Tannemaat.
Financieel belang:

De exploitatiebijdrage over 2021 bedroeg € 470.660 (voorlopig)

Het eigen vermogen bedraagt op:
31-12-2019 € 114.777
31-12-2020 € 114.777

Het vreemde vermogen bedraagt op:
31-12-2019 € 524.015
31-12-2020 € 759.530

Inschatting              1 januari 2021    31 december 2021

Eigen vermogen         € 114.777                       € 114.777
Vreemd vermogen    € 200.000                        € 200.000

Verwachte financiële resultaat 2021 € 0

Ontwikkelingen: Werkbaan Oost is een overheids-BV die in 2017 is opgericht voor het uitvoeren van Beschut Werken. Bij de oprichting is bepaald dat deze BV in eerste instantie zou bestaan tot juli 2019. In het kader van ‘Samen aan het Stuur’ is de BV voortgezet en per 1 januari 2022 samengevoegd met SDOA tot het werkleerbedrijf Fijnder.  Daarbij wordt ingezet op een doorgaande ontwikkellijn van arbeidsmatige dagbesteding tot betaald werk. 
In 2021 is een nieuw onderkomen gevonden voor Fijnder in Groenlo. De verhuizing naar dat pand staat gepland voor maart 2022. 
Informatie-uitwisseling: Er zijn periodiek aandeelhoudersvergaderingen waarbij de portefeuillehouder Arbeidsparticipatie van de gemeente Winterswijk deelneemt. De financiële stukken worden aan de raad aangeboden ter informatie. Door de oprichting van Fijnder is per 1 januari 2022 de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Fijnder van kracht en vervalt deze Overheids-BV.   
Risico's: Deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort.

Stichting Achterhoek Toerisme

Terug naar navigatie - Stichting Achterhoek Toerisme
Relatie tot programma’s: Programma 2, Meedoen in Winterswijk.
Vestigingsplaats: Statutair Doetinchem, kantoor Borculo
Doel: Het verzorgen van regiomarketing, gericht op het uitbouwen van de marktpositie van de toeristisch-recreatieve sector in de Achterhoek. Het vervullen van de functie van route-ontwikkelaar en -beheerder. 
Betrokkenen: De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang: Gemeente Winterswijk heeft met ingang van de nieuwe bestuurlijke periode in 2018 geen zitting meer in het bestuur van Stichting Achterhoek Toerisme.
Financieel belang:

De jaarlijkse bijdrage van gemeente Winterswijk aan Stichting Achterhoek Toerisme bedraagt €50.407 voor regiomarketing en € 8.000 voor beheer van het routenetwerk. Stichting Achterhoek Toerisme wordt voor ongeveer 33% gefinancierd vanuit het bedrijfsleven.
Om te voorkomen dat de resultaten van Achterhoek Toerisme gaan leiden tot de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen, is er voor gekozen om de resultaten uit de afgelopen jaren niet meer te presenteren als algemene reserve. Na afstemming met de accountant staan de resultaten nu als vooruit ontvangen bijdragen van de gemeenten, ter waarde van € 374.511, op de balans. 

Per 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen € 0 en het vreemd vermogen € 1.299.733. 

Inschatting                              1 januari 2021    31 december 2021
Eigen vermogen                         €             0                    €             0
Vreemd vermogen                    € 1.299.733            € 1.299.733

Verwachte financiële resultaat 2021 € 0

Ontwikkelingen: In 2016 is de organisatie van Stichting Achterhoek Toerisme uitgebreid met een vrijetijdsmakelaar, die in opdracht van de gemeenten ingezet wordt op de uitvoering van de vrijetijdsagenda 2016-2019. In 2020 is de vrijetijdsagenda 2020-2030 vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt is het betrekken en verbinden van ondernemers in concrete projecten. 
De participerende gemeenten hebben een positieve evaluatie afgegeven op de resultaten en ontwikkeling van Stichting Achterhoek Toerisme in de afgelopen 4 jaar. De langlopende subsidierelatie is verlengd voor het jaar 2022, met de intentie om dit langjarig voor te zetten. De komende jaren wil Achterhoek Toerisme voortbouwen op haar fundament en deze verder verstevigen: de regiomarketing, het routebureau en de verbindende factor, met extra aandacht voor informatievoorziening en ontwikkeling en ontsluiting van kennis. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de lokale VVV’s, provincie Gelderland, de EUREGIO en het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).
Informatie-uitwisseling: Informatie-uitwisseling vindt plaats in het bestuur, in het ambtelijk overleg vrijetijdseconomie, het portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie, via een nieuwsbrief en via overlegging van de jaarstukken (begroting, jaarrekening en jaarverslag).Risico’s
Risico’s -

Omgevingsdienst Achterhoek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Achterhoek
Relatie tot Programma’s: Programma 3 Werkend  Winterswijk
Vestigingsplaats: Hengelo (Gld)
Doel: De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is een samenwerkingsverband, opgericht ten behoeve van de gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Deze taken bestaan uit het basistakenpakket (versie 2.3) en alle overige inrichting gebonden milieutaken (milieubreed) en enkele Wabo-brede specialismen (zoals geluid, bodem/bouwstoffen, asbest, luchtkwaliteit (geur), externe veiligheid en juridische zaken).
Betrokkenen: De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en de provincie Gelderland.
Bestuurlijk belang: De gemeente Winterswijk is in het Algemeen Bestuur van de ODA vertegenwoordigd. Lid is portefeuillehouder Buitengebied, Natuur & Landschap , plaatsvervangend lid is de burgemeester.
Financieel belang:

De ODA is op 1 april 2013 opgericht. Op basis van ingebrachte taken wordt een exploitatiebegroting opgesteld waaraan deelnemende gemeenten en de provincie volgens een afgesproken verdeelsleutel bijdragen. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de (verwachte) afname van de partners per programma.
De bijdrage aan de ODA wordt jaarlijks in de programmabegroting van de gemeente opgenomen. De ODA legt inhoudelijk en financiële verantwoording af aan de betrokken gemeenten en de provincie. 
De bijdrage bedraagt over:
2018     € 548.148
2019     € 609.600 (exclusief de verrekening tekort jaarrekening 2019)
2020     € 603.900 
2021     € 604.300 

De verhouding eigen vermogen - vreemd vermogen is op:
31 december 2018                   €     134.000 - €   1.347.000
31 december 2019                   € -/- 389.000- €  2.242.000 (exclusief de verrekening tekort gemeenten)
31 december 2020                   €     645.000 -  € 1.883.000
31 december 2021                   €     354.000 -  € 1.718.000

Inschatting :                                  1-1-2022                31-12-2022
Eigen vermogen                        €    354.000               €    150.000 
Vreemd vermogen                   € 1.718.000              € 1.060.000 

Financieel resultaat over 2021: € 104.000
Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld om het voordelige resultaat van € 104.000 uit te keren aan de deelnemende partijen. Aandeel Winterswijk hierin is € 7.810. 

Verwacht financieel resultaat over 2022: € 0

Ontwikkelingen: Naast het uitvoeren van het Wabo takenpakket heeft het jaar 2021 bij de ODA in het teken van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet gestaan. De grootste wijziging voor de ODA, als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, wordt de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. Deze bodemtaken komen onder het basistakenpakket van de omgevingsdienst te vallen. Dit betekent dat de ODA meer bodemtaken krijgt. De ODA heeft inmiddels een impactanalyse uitgevoerd van wat hiervan de financiële gevolgen zullen zijn voor de gemeente Winterswijk. Nog niet duidelijk is in hoeverre de provincie onze gemeente financieel gaat compenseren voor de overdracht van de bodemtaken. In 2022 zal hier meer duidelijkheid over moeten komen.
Informatie-uitwisseling: Op de bij de gemeenschappelijke regelingen gebruikelijke wijze worden de financiële stukken door de deelnemende gemeenten goedgekeurd.
Risico's: Onvoldoende financiële compensatie vanuit de provincie bij de overdracht van de bodemtaken naar de gemeenten.
Een mogelijke stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van een uitbreiding van het basistakenpakket. Diverse onderwerpen zijn door de ODA in de afgelopen jaren als project opgepakt. Afgewogen moet worden in hoeverre deze onderwerpen tot het structurele basistakenpakket van de ODA moeten gaan behoren. Een uitbreiding van het structurele basistakenpakket zal een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben.   

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
Relatie tot Programma’s: Programma 3 Werkend Winterswijk 
Vestigingsplaats: Doetinchem
Doel:

De coöperatie en bijbehorende uitvoeringsorganisatie richten zich op:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame energieprojecten in de Achterhoek.
 • Het geven van voorlichting over de opwekking en het gebruik van duurzame energie in de Achterhoek.
 • Het bevorderen van energiebesparing.
 • Het instellen en beheren van een fonds om toekomstige initiatieven op het gebied van duurzame energie in de Achterhoek te kunnen financieren.
Betrokkenen: De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Daarnaast enige energiecoöperaties. 
Bestuurlijk belang: De algemene vergadering bestaat uit 8 leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente) en bestuurders van de anderen leden. Momenteel zijn dit 13 lokale energiecoöperaties. Voor Winterswijk neemt wethouder L.C.M. Frings deel aan de algemene vergadering.
Financieel belang:

De bijdrage in 2021 bedroeg € 0.

Eigen Vermogen per 31-12-2018      : € 212.121
Eigen Vermogen per 31-12-2019      : € 229.697
Eigen Vermogen per 31-12-2020      : € 137.293

Vreemd Vermogen per 31-12-2018 : € 1.390.190
Vreemd Vermogen per 31-12-2019 : € 1.668.691
Vreemd Vermogen per 31-12-2020 : €     855.797

Resultaat 2020: € -105.420

Inschatting                             1 januari 2022               31 december 2022
  Eigen vermogen                  €    137.293                          €       137.293                   
  Vreemd vermogen             €     855.797                          €       855.797                   

Verwachte financiële resultaat 2022: 0                             

Ontwikkelingen: De energieleverancier waarvoor AGEM wederverkoper was is failliet gegaan. AGEM gaat voor een andere energieleverancier opnieuw energiecontracten verkopen. Daarvoor zullen klanten zich opnieuw bij AGEM moeten melden. AGEM is een ambitieus programma gestart onder de naam: Baanbrekende Aanpak.
Informatie-uitwisseling: Informatie-uitwisseling vindt bestuurlijk plaats in de algemene vergadering en ambtelijk in het regionaal duurzaamheidscoördinatorenoverleg.
Risico's: Het gemeentelijk risico als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling is beperkt tot de financiële bijdrage in de opstartkosten, zoals aangegeven bij financieel belang. Daarnaast is er het risico dat te maken heeft met een goede besteding van onze middelen als ‘klant’ van het Agem Energieloket. De inkoop van gemeentelijke energie is via een de AGEM Gemeentelijke Energie B.V. 100% afgeschermd van de overige bedrijfsonderdelen. Voor het onderdeel levering van AGEM is het starten van werken met een nieuwe leverancier een risico omdat er genoeg klanten geworven moeten worden. 

B.V. Winterswijks Energiebureau

Terug naar navigatie - B.V. Winterswijks Energiebureau
Relatie tot programma’s: Programma 3 Werkend Winterswijk
Vestigingsplaats: Winterswijk
Doel: Het verduurzamen van de lokale energievoorziening door het lokaal sluiten van energiekringlopen. Het lokaal benutten van de energetische waarde van groene reststromen uit de regio. Het realiseren van duurzame energie ten behoeve van de lokale en regionale samenleving en het in eigen domein behouden van de maatschappelijke waarde van duurzame energie-initiatieven. In samenwerking met maatschappelijke partners en groepen burgers.  Om zo de noodzakelijke energietransitie te versnellen, door onder meer het stimuleren, ontwikkelen, produceren, toepassen en leveren van duurzame energie in de regio vanuit het streven naar een duurzame maatschappelijke ontwikkeling.
Betrokkenen: De gemeente Winterswijk is sinds 22 december 2017 de enige aandeelhouder. ROVA heeft afstand gedaan van aandelen (50%). 
Bestuurlijk belang: Als aandeelhouder hebben wij stemrecht over alle 18.000 aandelen. Dat is 100% van het totaal.
Financieel belang: Het in 2013 gestorte aandelenkapitaal (totaal € 18.000) is het werkkapitaal.
Het financieel belang beperkt zich voorlopig tot het nominale bedrag van de aandelen van € 18.000.  
Ontwikkelingen: Het Winterswijks Energiebureau is opgericht op 4 juli 2013. Er vinden geen activiteiten binnen de B.V. plaats. Er is al eerder aangekondigd dat een voorstel voor opheffing gedaan zou worden. Dit voorstel is gedaan en door het college behandeld. De onderneming is daarna per 1 december 2021 opgeheven.  

Informatie-uitwisseling:

n.v.t.
Risico's: Er zijn geen risico’s.

Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)

Terug naar navigatie - Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
Relatie tot programma’s: De activiteiten die de Stichting WCL Winterswijk uitvoert hebben vooral betrekking op programma 3 werkend Winterswijk. In het coalitieprogramma staat een aanbeveling om te zorgen voor meer externe financiering. 
Vestigingsplaats: Winterswijk
Doel: De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme. Het WCL geeft ook advies aan overheden.
Betrokkenen: De gemeente Winterswijk, LTO Noord Oost Achterhoek afdeling Winterswijk, het Platform Natuur en Landschap Winterswijk, Gelders particulier grondbezit, de Stichting Particulier Agrarisch Natuurbeheer, NSW-landgoederen Winterswijk e.o., de Recron afdeling Winterswijk, de Stichting Boer en Recreatie, de Adviescommissie Cultuurhistorie, de gezamenlijke belangenverenigingen van het buitengebied, Koninklijke Horeca Nederland afd. Winterswijk voor het buitengebied, Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk.
In 2021 is WCL begonnen met een moderniseringsproces, door corona is dit proces doorgeschoven naar 2022.
Bestuurlijk belang: In 2005 is een doorstart gerealiseerd op initiatief van de gemeente Winterswijk. Het werkgebied is verkleind tot enkel de gemeente Winterswijk. De gemeente Winterswijk heeft drie leden in het bestuur (zowel in dagelijks als algemeen): wethouder I.T.F. klein Gunnewiek (voorzitter) en A. Schoemaker (secretaris) en mevrouw J. Ras. 
Financieel belang:

De bijdrage in 2021 bedroeg € 70.000.

Eigen Vermogen:
Per 31-12-2018                € 40.373
Per 31-12-2019                € 64.000
Per 31-12-2020                € 65.465

Vreemd Vermogen
Per 31-12-2018                € 187.964
Per 31-12-2019                € 146.117
Per 31-12-2020               €  154.446

Verwachting:   
                                                     1 januari 2022                        31 december 2022
Eigen vermogen                       €   55.000                                   €   45.000   
Vreemd vermogen                 € 120.000                                   € 100.000 

Resultaat 2021                   € 0               

Ontwikkelingen:

WCL blijft pleiten voor maatwerk voor boeren in kwetsbare gebieden. 
WCL bekijkt de mogelijkheden van de Europese subsidieprogramma’s, zoals Leader, POP-3 en Interreg V. Ook fungeert de WCL soms als aanvrager van subsidie voor derden en trekt zelf projecten.

Leidraad voor uitvoering van projecten is de Visie 2015 – 2025, die in 2015 is vastgesteld.

Informatie-uitwisseling: Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en algemeen bestuur en (conform statuten) door het jaarverslag. Ook worden periodiek voorlichtingsavonden georganiseerd voor bewoners uit het buitengebied over bepaalde (gemeentelijke) thema’s. Jaarverslagen worden in de maand juni altijd aan de deelnemende partijen (onder andere Gemeente Winterswijk) aangeboden. 
Risico's: Zeer gering. Een meerderheid van het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid. Ook door de aanwezigheid van 3 gemeentelijke vertegenwoordigers is directe controle/inbreng aanwezig. 
Functiescheiding (binnen de Gemeente Winterswijk; rol secretaris en beleidsmedewerker plattelandsontwikkeling) is doorgevoerd. Binnen de WCL is het ‘WCL werkprocessendocument’ vastgesteld; WCL werkt met een accountant en een boekhouder. De kans op het ‘omvallen’ van WCL wordt als zeer gering geschat. Als dit onverhoopt toch gebeurt en er een positief saldo resteert, dan wordt dit overgemaakt aan die doelen die overeenkomen met de doelen van de WCL. In geval van een negatief saldo zijn in principe de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk. 

ROVA

Terug naar navigatie - ROVA
Relatie tot programma’s: Programma 3 Werkend Winterswijk
Vestigingsplaats: Zwolle
Doel: Het bevorderen van en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van het verwijderen van afvalstoffen, waaronder begrepen beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden).
Vanuit de zorgtaak van de deelnemende overheden (gemeenten, de Regio IJssel – Vecht en andere samenwerkingsverbanden) en het daarmee samenhangende economisch belang, ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, de reiniging en de gladheidsbestrijding, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee verband houdende andere milieuvelden en de onderhoudstaken in de openbare ruimte.
Betrokkenen: De aandeelhouders van ROVA, 20 gemeenten in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Utrecht en Flevoland, de Regio IJssel – Vecht en Afvalverwijdering Utrecht (AVU). 
Bestuurlijk belang: Als aandeelhouder hebben wij stemrecht over 290 aandelen. Dat is 3,4% van het totaal. Winterswijk wordt vertegenwoordigd door portefeuillehouder C.J. Zomer
Financieel belang:

In 2021 is een dividend van € 113.000 over 2020 uitgekeerd 
(2020 : € 130.000, 2019 : € 138.000,  2018 : € 166.000, 2017 : € 209.000). 
In 2022 is 152.500 begroot.   
 
Het eigen vermogen bedraagt op:
31-12-2019 € 38.203.000
31-12-2020 € 40.066.000
 
Het vreemde vermogen bedraagt op:
31-12-2019 € 51.446.000
31-12-2020 € 53.382.000
 
Het begrote eigen vermogen bedraagt op:
31-12-2021 € 38.965.000
31-12-2022 € 40.066.000
 
Het begrote vreemde vermogen bedraagt op:
31-12-2021 € 53.382.000
31-12-2022 € 53.382.000

Het begrote (bedrijfs-) resultaat 2022 bedraagt € 4.575.000

Ontwikkelingen: Vanaf 1 januari 2009 voert ROVA de uitvoering van de taken huisvuilinzameling, machinale straatreiniging (vegen), kolken reinigen (riolering) en vanaf 2011 de onderhoudstaken in de openbare ruimte voor onze gemeente uit.
Informatie-uitwisseling: Vindt plaats op alle relevante niveaus: van de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden op ‘werkvloerniveau’ tot aan de aandeelhoudersvergadering.
Risico's: ROVA verzorgt de uitvoering van de reinigingstaken voor de deelnemende gemeente. Het accent ligt niet op het door ROVA zelf uitvoeren van de werkzaamheden. Als marktpartijen dit voordeliger kunnen, worden werkzaamheden uitbesteed. Om niet volledig afhankelijk te zijn van de markt, beschikt ROVA zelf over een uitvoerend bedrijf. Het risico van de deelneming in ROVA is daarom gering.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
Relatie tot programma’s: Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk.
Vestigingsplaats: Apeldoorn
Doel: De Veiligheidsregio heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op het gebied van de openbare veiligheid en hulpverlening te behartigen. Denk aan de brandweer, rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Al deze taken worden uitgevoerd aan de hand van een multidisciplinair veiligheidsbeleid, zowel preventief als repressief. 
Betrokkenen: De gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.
Bestuurlijk belang: Voor alle taken die de veiligheidsregio op het gebied van rampen- en crisisbeheersing met zich meebrengt, is een veiligheidsbestuur verantwoordelijk. Dit veiligheidsbestuur bestaat in Noord- en Oost-Gelderland uit alle burgemeesters van de deelnemende gemeenten, het zogenoemde algemeen bestuur (AB). Sturing op de inzet van de brandweer (die het grootste deel van de begroting kenmerkt) vindt ook plaats door het algemeen bestuur. 
Financieel belang:

Eind 2016 is een besluit genomen over een nieuw financieel verdeelmodel, per 1 januari 2017. Daarbij is een ‘ingroeitermijn’ toegepast van vier jaar. Vanaf 2021 betalen we 100% van het nieuwe verdeelmodel. 

Meerjarenoverzicht bijdrage VNOG:
Bijdrage 2017 € 1.174.251
Bijdrage 2018 € 1.339.658
Bijdrage 2019 € 1.492.797  
Bijdrage 2020 € 1.460.778
Bijdrage 2021 € 1.722.000(begroting)

Verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen:
31 december 2016           €    1.385.831 --- € 45.692.439
31 december 2017           €    1.775.121 --- € 45.918.569
31 december 2018           € -/-  435.629 --- € 51.145.875
31 december 2019           €    7.789.146 --- € 45.720.741
31 december 2020           €  14.546.000 ---  € 42.340.000
31 december 2021           €  14.546.000 ---  € 42.340.000(inschatting)

De VNOG heeft over 2020 een positief resultaat behaald van 4,9 miljoen. Een groot deel à 4,3 miljoen is terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Winterswijk heeft over 2020 € 153.500 terugontvangen. 

Resultaat 2021: nog niet bekend

Inschatting:                                   1-1-2022          31-12-2022
Eigen vermogen                      €  9.119.000    €   8.776.000
Vreemd vermogen                 € 46.053.000    € 48.954.000

Verwacht financieel resultaat 2022: € 0.

Ontwikkelingen: In januari 2020 is een toekomstvisie vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de organisatorische en financiële toekomst eruitziet. Door de coronacrisis heeft de uitvoering van de toekomstvisie vertraging opgelopen. De verwachting is dat alle opdrachten uit de visie in 2026 zijn uitgevoerd.
In 2021 is de zogenoemde demarcatie van de brandweerkazernes vastgesteld. Hierdoor is er een basis eisenpakket waaraan alle kazernes in de VNOG moeten voldoen. De Winterwijkse kazerne is al in goede staat waardoor er in eerste instantie geen investeringen gedaan hoeven te worden om te voldoen aan de eisen van de VNOG. Ook is in 2021 sterker ingezet op de overgang van repressie naar preventie. 
Dit wordt gedaan aan de hand van het programma “zelfredzaam & risicobewust”. Het campagneteam van dit programma stelt verschillende campagnes op die verdeeld over het jaar worden uitgerold over de 22 gemeenten binnen de VNOG.
Informatie-uitwisseling: Informatie-uitwisseling vindt plaats in het algemeen bestuur en via de op grond van de gemeenschappelijke regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (begroting, rekening). Vastgelegd is dat de raad altijd om informatie kan vragen.
Risico’s: Vooral financieel. De prijzen voor aanschaf van materieel en materiaal zijn aanmerkelijk gestegen. Dit zal mogelijk (op termijn) tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage leiden. Besluitvorming over nieuw beleid loopt via het algemeen bestuur van de VNOG. Winterswijk heeft daarin twee stemmen op een totaal van vijftig stemmen. De invloed op het beleid is dus beperkt. 

Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek
Relatie tot programma’s: De taken hebben betrekking op meerdere programma’s.
Vestigingsplaats: Doetinchem
Doel:

De samenwerking richt zich op:

 • De totstandkoming van regionaal beleid en lobby om daarmee de Achterhoek op de kaart te zetten.
 • Het ontwikkelen van regionaal beleid en projecten voor bovenlokale onderwerpen voor gemeenten en andere  overheidsorganisaties.
 • De afstemming van lokaal beleid, overleg tussen gemeenten en gemeenschappelijke belangenbehartiging.
 • De uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van beheer van gesloten stortplaatsen.
Betrokkenen: De gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
Bestuurlijk belang: Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden (één lid van het college van burgemeester en wethouders uit elke deelnemende gemeente). Voor Winterswijk is de burgemeester lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Plaatsvervangend lid is wethouder H.J. Tannemaat.
Financieel belang:

De bijdrage bedraagt in:
2017     € 123.879 
2018     € 158.259
2019     € 190.669 
2020     € 194.007 
2021     € 196.980 (volgens begroting)

De verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen is op:
31 december 2017                   € 3.804.000 - €   9.217.000
31 december 2018                   € 5.272.000 - €   5.349.000
31 december 2019                   € 5.688.000 - € 17.767.000
31 december 2020                   € 6.229.000 - € 22.601.000
31 december 2021                   € 6.401.000 - € 22.724.000(inschatting)


Inschatting                               1 januari 2022     31 december 2022
Eigen vermogen                       €   6.401.000        €   5.954.000 (inschatting)     
Vreemd vermogen                  € 22.724.000      € 22.728.000 (inschatting)             

Financieel resultaat over 2020: € 183.069.

Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2021 besloten om van het voordelige saldo à €183.069 (€ 0,70 per inwoner) het maximale bedrag van € 131.387 (€ 0,50 per inwoner) toe te voegen aan het investeringsfonds. Dit is conform de afspraken vastgelegd in De Achterhoek werkt door 2.0. Het restant van het voordelige saldo à € 51.682 krijgt als bestemming het opvangen van knelpunten in de formatie in het begrotingsjaar 2021. 

Resultaat 2021: nog niet bekend

Verwacht financieel resultaat over 2022: € 0.

Ontwikkelingen: De evaluatie van de governancestructuur is in 2021 afgerond. Hoofdconclusie van de evaluatie is dat het goed gaat met de samenwerking. Er liggen geen wezensvragen op tafel. De brede wens is om de samenwerking voort te zetten conform de ingezette lijn. Wel is een aantal actiepunten naar voren gekomen die zijn/worden geïmplementeerd.
De Regio Deal loopt tot en met 2022. Er is nog geen duidelijkheid over een eventueel vervolg. 
Informatie-uitwisseling: Informatie-uitwisseling vindt plaats in het dagelijks en het algemeen bestuur, de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en de Thematafels. Ook de begroting en jaarrekening zijn informatiebronnen. Vastgelegd is dat de raad meer bij de beleidsvoorbereiding van de regio wordt betrokken, vooral bij de jaarlijkse vaststelling van de strategische agenda. Uiteraard kan de raad altijd om informatie vragen.
Risico's: Deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor een eventueel exploitatietekort 

Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Relatie tot programma’s: De taken die de EUREGIO uitvoert hebben betrekking op meerdere programma’s.
Vestigingsplaats: Gronau
Doel: De EUREGIO bevordert, ondersteunt en coördineert de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden.
De regionale grensoverschrijdende samenwerking vindt plaats op de volgende gebieden: communicatie, sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheidszorg, scholing en opleiding, openbare veiligheid, hulpdiensten en rampenbestrijding, cultuur en sport, economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en kwalificatie, innovatie en technologietransfer, recreatie en toerisme, agrarische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, energie, natuur- en milieubescherming, afvalbeheer en water-beheer.
Betrokkenen: Ongeveer 190 gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen die lid zijn.
Bestuurlijk belang: De leden van EUREGIO vormen samen het algemeen bestuur (AB). Onder het AB fungeert de Euregioraad met 43 Duitse, 43 Nederlandse vertegenwoordigers en een voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat uit 11 Nederlandse en Duitse leden. De Euregioraad wordt geadviseerd door drie commissies: Maatschappelijke Ontwikkeling (voorheen Mozercommissie), Duurzame en Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Arbeidsmarkt.
Winterswijk heeft twee zetels in het algemeen bestuur; deze worden ingevuld door portefeuillehouder E.S.F. Schepers  en raadslid W.H.H.S. Elsinghorst.
Financieel belang:

De (geharmoniseerde) bijdrage per inwoner is € 0,29. 
De bijdrage bedraagt in:

2019:                   € 8.406 (28.987 inwoners per 31-12-2017 x € 0,29)
2020:                   € 8.382 (28.903 inwoners per 31-12-2018 x € 0,29)
2021:                   € 8.416 (29.022 inwoners per 31-12-2020 x € 0,29)
  
Eigen Vermogen per 31-12-2019:      €     2.063.948 
Vreemd Vermogen per 31-12-2019: €  31.583.984 

Eigen Vermogen per 31-12-2020:      €     2.305.208
Vreemd Vermogen per 31-12-2020: €  23.389.023

Eigen Vermogen per 31-12-2021:      €    2.305.208 (voorlopige cijfers)
Vreemd Vermogen per 31-12-2021: € 12.188.649 (voorlopige cijfers)*
Voorlopig positief resultaat 2021:      €        218.245 (voorlopige cijfers)

* Toelichting vreemd vermogen: Onder het vreemd vermogen is de Certificeringsautoriteit in de balans opgenomen. Deze instantie beheert de gelden van het INTERREG V-Programma. Op de balans staat hiervoor een verplichting van € 10.572.812. Hier tegenover staat aan de activa-zijde op de balans een post liquide middelen van gelijke hoogte.

Ontwikkelingen: In 2015 is de rechtsvorm van de EUREGIO gewijzigd van een ‘eingetragener Verein’ (e.V.) naar Duits recht naar een Nederlands-Duits openbaar lichaam volgens het Verdrag van Anholt. De nieuwe rechtsvorm is per 1 januari 2016 van kracht geworden. Met de aanpassing van de juridische structuur zijn ook de inwonerbijdragen geharmoniseerd.
Informatie-uitwisseling: Informatie-uitwisseling vindt plaats in het AB, Euregioraad, DB en commissies en via de op grond van de regeling afgesproken overlegging van de financiële stukken (jaarrekening en begroting).
Risico’s: De risico’s zijn vergelijkbaar aan die van lidmaatschappen van WGR-regelingen, dat wil zeggen dat de leden aansprakelijk zijn voor eventuele exploitatietekorten.

N.V. Alliander

Terug naar navigatie - N.V. Alliander
Relatie tot  programma’s: Programma 4  Bestuurlijk Winterswijk 
Vestigingsplaats: Arnhem
Doel:

Alliander is een netwerkbedrijf. De voornaamste taak is de distributie van energie aan 5,8 miljoen klantaansluitingen in grote delen van Nederland. 

Alliander bestaat uit de onderdelen: Liander, Liandon, Liandyn en Alliander AG. Liander is met meer dan 90% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander. Liander verzorgt het netwerkbeheerder.

De missie van Alliander is; staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is de maatschappelijke taak van Alliander om ervoor dat het licht brandt, de huizen warm zijn en bedrijven draaien. Zowel vandaag als in het duurzame morgen. 
Het is de wettelijke taak van Liander om de energievoorziening in het verzorgingsgebied betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

Betrokkenen: Alle aandelen van Alliander zijn in handen van Nederlandse provincies, zoals Gelderland (45%) en Noord-Holland (9%), gemeenten, waaronder Amsterdam (9%) en B.V. Houdstermaatschappij Falcon (13%) waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Friesland. 
Bestuurlijk belang: Er is geen specifiek bestuurlijk belang. Als aandeelhouder hebben we een stemrecht over 436.930 aandelen. Dat is 0,319% van het totaal.
Financieel belang:

Over 2020 ontvingen we een dividend van € 299.601

Aandeelhouders hebben geen invloed op de tarieven. Het tariefbeleid is vastgesteld door de minister van Economische Zaken. De tarieven komen tot stand door de kosten en efficiency van negen netwerkbeheerders met elkaar te vergelijken. Het gemiddelde is bepalend voor de tariefstelling voor een nieuwe periode van twee  jaar. De tarieven staan onder streng toezicht van de Energiekamer NMA. Bij het vaststellen van de tarieven is de efficiëntie van het bedrijf van groot belang.
 
Totaal eigen vermogen inclusief verplichtingen:
2020   € 7.051.000.000
2021   € 7.830.000.000

Totaal resultaat na belastingen:
2020   € 224.000.000
2021   € 242.000.000

(bron: Jaarverslag 2021 in transitie)

Ontwikkelingen: De vraag naar elektriciteit groeit explosief  De energietransitie is de afgelopen jaren sterk op gang gekomen. Dit geldt niet alleen voor duurzame energieproductie, maar ook voor de afhankelijkheid van elektriciteit. De vraag naar elektriciteit groeit explosief. Er moeten aanpassingen in het netwerk plaatsvinden om distributie van energie uit duurzame energiebronnen zoals biogas, zon, wind, water en getijde mogelijk te maken. De energiehuishouding wordt steeds complexer door bijvoorbeeld de toename van kleinschalige decentrale opwek en de opkomst van de elektrische auto.
In mei 2021 heeft Alliander haar aandeelhouders om een financiële bijdrage van € 600 miljoen gevraagd om daarmee het eigen vermogen te versterken.
Vrijwel alle aandeelhouders zijn ingegaan op het verzoek. Op 15 december 2021 is een reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening van € 600 miljoen uitgegeven. Hiermee is Alliander erin geslaagd om in het licht van de steeds groter wordende investeringsopgave haar financiële positie te versterken.
De gemeente Winterswijk heeft € 1,9 miljoen betaald voor de lening.
Informatie-uitwisseling: Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's: Productie en handel zijn commerciële activiteiten met daarbij behorende risico’s. Het klantenbestand heeft echter een gebonden karakter, dit in tegenstelling tot de energieleverancier. De gemeente Winterswijk is niet aansprakelijk voor de eventuele tekorten van Alliander. 

N.V. Vitens

Terug naar navigatie - N.V. Vitens
Relatie tot programma’s: Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
Vestigingsplaats: Apeldoorn
Doel:

Is een Nederlands waterleidingbedrijf en voorziet (2020) 5,8 miljoen klanten van kraanwater via het distributienetwerk van 50.000 kilometer en 107 productielocaties. Dit betreft de levering van 363,1 miljoen kubieke meter drinkwater aan klanten.

Vitens doet van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt. Denk aan winning, productie, transport, verkoop en distributie van water. Verder heeft de vennootschap tot doel het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, mits dit in enigerlei betrekking staat tot hetgeen hiervoor is omschreven. 

Betrokkenen: De provincies Gelderland en Overijssel en vele gemeenten in de provincies Friesland,  Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, en Overijssel.
Bestuurlijk belang: De gemeente Winterswijk bezit 32.046 aandelen. Dit is 0,638% van het totaal van de uitgegeven 5.022.404 aandelen.
Financieel belang: Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Vitens op 25 mei 2021 werd het jaarverslag besproken. De omzet en winst van Vitens waren in 2020 hoger dan het jaar daarvoor, met name door twee zeer warme perioden in mei en augustus. De winst over 2020 bedroeg € 23,9 miljoen (2019: € 11,1 miljoen). De drinkwateromzet was in 2020 € 354 miljoen (2019: € 329 miljoen). Het bedrijf keert voor het tweede jaar op rij geen dividend uit aan haar aandeelhouders: gemeenten en provincies in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. 
Het totaal Eigen Vermogen:
2020  € 557.100.000
2021  € 598.100.000 (prognose)
2022  € 625.200.000 (plan)
2023  € 666.300.000 (plan)
2024  € 714.900.000 (plan)
Ontwikkelingen: Vitens doet de komende jaren flinke investeringen voor een toekomstbestendig en robuust drinkwatersysteem. Een flinke opgave waar meer dan € 200 miljoen per jaar voor nodig is. De investeringsopgave loopt ieder jaar op. In 2017 ging het nog om zo’n € 100 miljoen. In 2020 € 160 miljoen, en in 2021 gaat het over € 200 miljoen. Een verdubbeling in een paar jaar tijd. De operationele kasstroom die Vitens van klanten ontvangt, is niet groot genoeg. Vitens leent bij verschillende banken, waaronder de Europese Investeringsbank. Het bedrag is nu voldoende, maar Vitens verwacht dat de investeringsopgave blijft stijgen. Om financieel gezond te blijven, moet de kasstroom omhoog. Dat kan bereikt worden door geleidelijk de drinkwatertarieven te verhogen. 
Informatie-uitwisseling: Vindt plaats op de aandeelhoudersvergadering.
Risico's: Drinkwaterlevering kent een gebonden klantenbestand. Dit maakt dat het risicoprofiel minder groot is dan bij activiteiten in een geliberaliseerde markt.

N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten

Terug naar navigatie - N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
Relatie tot programma’s: Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
Vestigingsplaats: Den Haag
Doel: De BNG wil als bank van de overheid en bank voor het maatschappelijk belang een redelijk rendement behalen voor de aandeelhouders.
 De bank heeft als ambitie dat klanten de BNG beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dat ze deze vraagstukken succesvol oplossen en dit kunnen aantonen. Om die ambitie waar te maken richt de BNG zich op de publieke sector en het vergroten van klantpartnerschap. De BNK doet dit vanuit een eigen identiteit. De identiteit komt tot uiting in de drie kernwaarden: duurzaam, betrouwbaar en professioneel.
Betrokkenen: Het Rijk, de provincies, gemeenten en nog enkele andere overheidsinstanties.
Bestuurlijk belang: We hebben stemrecht over 17.199 aandelen. Dit is 0,031% van het totaal. Het totaal aantal uitstaande aandelen is 55.690.720.
Financieel belang:

Het dividend over 2019/2020 bedroeg € 45.577

Cijfers over de balans:
Nettowinst: 31-12-2020  €  221.000.000
Nettowinst: 30-06-2021  €  187.000.000

Ontwikkelingen:

Focus op de publieke sector:
De afgelopen jaren heeft BNG Bank een diversiteit aan klanten bediend, met een verscheidenheid aan producten en diensten, waardoor de bank versnippering in haar activiteiten heeft ervaren. Met 'Ons Kompas Naar Impact' is de koers aangescherpt door expliciet te maken: 
- waartoe de bank er is: maximale maatschappelijke impact; 
- voor wie de bank er is: van en voor de publieke sector; 
- wat de bank is: duurzaam, betrouwbaar en professioneel. 

BNG Bank kiest voor de publieke sector in Nederland, de oorsprong van de bank. Onder de publieke sector wordt gerekend: 
- de Nederlandse overheid, provincies, gemeenten en waterschappen; 
- organisaties die een overheidstaak uitvoeren, zoals woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen; 
- organisaties waarvan het aandelenkapitaal voor de helft of meer door de overheid wordt verschaft en/of activiteiten waarvoor de overheid 100% garant staat.

Informatie-uitwisseling: Vindt plaats op een bij een bedrijf gebruikelijke wijze.
Risico’s: Het financiële risico blijft beperkt tot het nominale bedrag van de aandelen.