Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Algemene ondersteuning, openbare orde en veiligheid
We zetten in op een aantrekkelijk Winterswijk. Een Winterswijk waar inwoners en ondernemers vertrouwen hebben in het bestuur, waar we professioneel diensten verlenen en waar het veilig, prettig en leefbaar wonen is.

Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing
Samenwerking met de samenleving, maar ook met onze (Duitse) buurgemeenten zien we als een belangrijke succesfactor. We gebruiken de lobby en citymarketing om de ambities en doelstellingen uit de programma’s 1 tot en met 3 te realiseren.

Financiën en dienstverlening
Om aantrekkelijk te zijn en te blijven zorgen we ervoor dat onze financiële positie gezond blijft. Bij  onze ambities en doelstellingen past een professionele organisatie. We gaan verder met het professionaliseren van onze (digitale) dienstverlening.

4.1 Bestuur – algemene ondersteuning

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijkers hebben vertrouwen in het bestuur. We denken mee en doen mee met inwoners en organisaties. Wij leveren flexibel en op tijd onze diensten en doen dat met een moderne organisatie.

Relevante documenten voor dit beleidsveld zijn:

 • Organisatievisie
 • Visie op dienstverlening

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • Onze bestuurlijke samenwerking is goed, omdat we werken aan vertrouwen, transparantie,
  flexibiliteit en tijdigheid.
 • We organiseren ons werk modern, waardoor onze dienstverlening wordt ervaren als tijdig, flexibel en participatief.
 • Inwoners voelen zich betrokken bij het maken en uitvoeren van beleid.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We werken aan een betrokkenparagraaf 2.0. door (een) participatie(adviseur) in te zetten.
 • We organiseren welkomstbijeenkomsten voor nieuwe inwoners.
 • We organiseren en coördineren officiële ontvangsten voor het onderhouden van bestuurlijke netwerken en contacten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
 • We vragen Koninklijke onderscheidingen, Koninklijke Erepenningen en predicaten Hofleveranciers aan. Ook staan we stil bij huwelijksjubilea en verjaardagen (>100 jaar ) van inwoners.
 • We implementeren de (nieuwe) organisatie-, bedrijfsvoerings- en dienstverleningsvisie met bijpassende huisvesting.
 • We verbeteren en ontwikkelen de digitalisering van onze dienstverlening.
 • We verbeteren de dienstverlening aan de balie en de telefoon.
 • We geven de inzet van personeel efficiënt vorm.
 • We zorgen voor heldere, begrijpelijke communicatie die is afgestemd op de doelgroep.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • De landelijke verkiezingen organiseren
  • Op 15, 16 en 17 maart 2021 waren er landelijke verkiezingen. De verkiezingen zijn coronaproof georganiseerd. Nieuw was een inclusieve werkwijze voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere beperking.
 • De digitalisering van onze dienstverlening doorzetten
  • De digitalisering van onze dienstverlening is een continue proces. In 2021 zijn  vijf nieuwe e-diensten in gebruik genomen waaronder naturalisatie. Een aantal andere nieuwe e-diensten bevindt zich nog in een testmodus. Vooruitlopend op 2022 is een inventarisatie gemaakt van producten en diensten die we op dit moment telefonisch of schriftelijk bieden maar die we in 2022 digitaal aanbieden.  
 • Een nieuwe website ontwikkelen
  • De implementatie van de nieuwe website is gestart. De website gaat live in het eerste kwartaal van 2022. De nieuwe website maakt een kwaliteitsslag qua dienstverlening, begrijpelijkheid, relevantie, toegankelijkheid, structuur en vormgeving. Inwoners en bedrijfsleven zijn betrokken bij de ontwikkeling van de website. Voor toeristische informatie wordt doorverwezen naar de website van 100%Winterswijk. 
 • Het gebruik van onze digitale diensten stimuleren
  • We hebben individuele inwoners en ondernemers die contact met ons zochten geattendeerd op de mogelijkheid om de dienst digitaal af te nemen. Daarnaast is in 2021 een campagne voorbereid om alle inwoners en ondernemers te informeren over de digitale mogelijkheden. De campagne start in de eerste helft van 2022.
 • Het nieuwe zaaksysteem aansluiten op ‘MijnGemeente'
  • De implementatie van MijnGemeente is afgerond. Inwoners kunnen na inlog met DigiD de status van hun aanvragen en de gepubliceerde documenten inzien. Ook kunnen zij via MijnGemeente vragen stellen, of zelf aanvullende documenten aan de zaak toevoegen.
 • De zelfbedieningskluis voor waardedocumenten in gebruik nemen
  • Het Rijk heeft laten weten een wetswijzigingstraject in te gaan om dit mogelijk te maken. Dit proces kan een jaar of twee duren. We hebben een verzoek ingediend bij de staatssecretaris om gebruik te maken van experimenteerruimte. Daarover bestaat nog geen duidelijkheid. 
 • Zorgen voor effectieve telefonische bereikbaarheid
  • Onze telefonische bereikbaarheid is goed. Om deze effectiever te maken is rechtstreeks contact met een aantal teams mogelijk gemaakt, zoals bij team Fysieke leefomgeving en het duurzaamheidsloket. 
 • Onze werkmethodes standaardiseren en starten met het opstellen van klantreizen
  • In 2021  zijn we begonnen met de methodiek klantreizen waarmee we onze dienstverlening aanpassen aan de behoefte van de inwoner en ondernemer.  
 • We verkleinen de formatie van de teams Burgerzaken en het Klantcontactcentrum
  • Het formatieplan is opgesteld. De uitwerking vindt plaats in 2022. 
 • We geven het nieuwe werken vorm door aanpassingen in het kantoor en het ICT concept-plan
  • Het nieuwe werkconcept (hybride werken) uitgewerkt naar een nieuw kantoorconcept. ICT heeft het mogelijk gemaakt om hybride te gaan werken. Het kantoor krijgt een andere uitstraling, die meer past bij de werkzaamheden die op kantoor worden gedaan. De uitvoering vindt plaats in 2022.  
 • We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed, zoals het Raadhuis en verkopen de Strandlodge
  • Het Raadhuis is verbouwd en verduurzaamd, inclusief het meubilair. Met de uitbater van de Strandlodge zijn gesprekken gevoerd over de verkoop van de Strandlodge. Dat heeft in 2021 nog niet geleid tot daadwerkelijke verkoop.
 • We organiseren en coördineren officiële ontvangsten
  • Hoogtepunten in 2021 waren het bezoek van koningin Máxima aan Winterswijk bij de opening van de duurzaamste koffiebranderij van Nederland en de deelname van Winterswijk aan de 4 mei herdenking via de NPO.
 • We participeren in de ontwikkeling van een datalab
  • In 2021 zijn de eerste resultaten met de deelnemende gemeenten gedeeld. De resultaten zijn zo positief dat we inzetten op verdere doorontwikkeling.
 • We zetten een participatieadviseur in, die instrumenten voor burgerparticipatie inzet en verspreidt
  • Er is een participatievisie en -kader opgesteld met daarin handreikingen voor uitvoering. In 2022 wordt hierover besloten.

4.2 Openbare orde en veiligheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het is veilig en prettig wonen of verblijven in Winterswijk.

Relevante documenten in dit beleidsveld zijn:

 • Wabo-beleidsplan gemeente Winterswijk (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • Handhavingsuitvoeringsprogramma

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • Inwoners van Winterswijk voelen zich veilig.
 • De criminaliteit neemt af.
 • De woonwijken in Winterswijk zijn leefbaar.
 • We verhogen de kwaliteit en effectiviteit van de brandweer.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We werken samen met inwoners, ondernemers, politie, justitie en (zorg)organisaties om criminaliteit, waaronder woninginbraken en overvallen, aan te pakken.
 • We hanteren een regionale en integrale aanpak van ondermijning waarbij buurgemeenten, Omgevingsdienst Achterhoek, politie, justitie, Belastingdienst en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) samenwerken om criminele netwerken aan te pakken.
 • We kijken naar grensoverschrijdende criminaliteit en zoeken daarbij de samenwerking met de Duitse overheid.
 • We blijven intensief inzetten op de controles op de juistheid van inschrijvingen in de Basisregistratie Personen.
 • We passen adequaat Bibob-beleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) toe bij vergunningverlening, het verstrekken van subsidies en gemeentelijke transacties.
 • We werken met interne en externe partners de groepsscan uit om gezamenlijk jeugdoverlast aan te pakken en jeugdcriminaliteit tegen te gaan.
 • We werken samen met de inwoners aan de leefbaarheid in de wijken.
 • We proberen zoveel mogelijk overtredingen te voorkomen door in te blijven zetten op preventieve handhaving, door communicatie en interventies voor gedragsverandering.
 • Samen met de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG) blijven we zoeken naar een optimalisatie van de brandweerzorg, zoals het verbeteren van aanrijtijden en het realiseren van extra bluswatervoorzieningen in het buitengebied.
 • Er loopt een onderzoek naar de toekomstbestendigheid/vitaliteit van de verblijfrecreatiesector in de Achterhoek. In het verlengde van dit onderzoek brengen we voor de niet-bedrijfsmatige recreatieparken scenario’s en oplossingsrichtingen in beeld, gericht op toekomstbestendigheid/vitaliteit van deze parken.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners, deelname aan de Week van de Veiligheid, zichtbaarheid toezichthouders en  buitengewoon  opsporingsambtenaren (boa’s) en uitvoering van het  VTH-uitvoeringsplan
  • Er zijn twee Groene Nachten georganiseerd. Tijdens deze nachten hebben diverse ketenpartners, waaronder de politie en de boa's van de Omgevingsdienst, Natuurmonumenten, de Hengelsportfederatie en de gemeente, samen in het buitengebied gecontroleerd op verdachte situaties.  In de Week van de Veiligheid heeft de nadruk gelegen op ondermijning. Zo zijn in die week op de markt twee containers geplaatst met informatie en geurtonnen ter bewustwording en herkenning van de productie of de aanwezigheid van (chemische) drugs. 
 • Samen met ondernemers behalen/behouden van het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied
  • In september 2021 is een herstart gemaakt met de overleggen in het kader van het Keurmerk Veilig Buitengebied. Naast de hulpdiensten sloot een groot aantal private partijen aan bij die overleggen. De verwachting is dat we het keurmerk in de eerste helft van 2022 behalen. 
 • Verder professionaliseren en optimaliseren samenwerking met politie
  • In september 2021 is het Handhavingsarrangement Gemeente Winterswijk en basisteam Achterhoek Oost door de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de (directe) toezichthouder ondertekend. In het Handhavingsarrangement staan afspraken over de samenwerking tussen de politie en de gemeentelijke boa's.
 • Extra inzet op controles juistheid en volledigheid Digitaal Opkopersregister
  • Alle bekende en geregistreerde opkopers zijn in 2021 bezocht en gecontroleerd. 
 • Intensief blijven uitvoeren huisbezoeken ter controle op juistheid Basisregistratie Personen
  • Er zijn op verzoek van team Burgerzaken diverse huisbezoeken uitgevoerd om te controleren of de juiste gegevens  in Basisregistratie Personen staan.
 • Verder uitwerken ondermijningsbeelden RIEC in samenwerking met RIEC, ODA, Belastingdienst, politie en OM
  • De ondermijningsbeelden zijn uitgewerkt.  Waar mogelijk werd ingezet op interventies/onderzoek. Daarnaast was het RIEC tweewekelijks aanwezig om lopende zaken en nieuwe signalen te bespreken met de overige partners. 
 • Integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten
  • Het Bibob- en Damocles- beleid zijn regionaal geüpdated. Op deze wijze hebben de Achterhoekse gemeenten hier nu een bijna gelijk beleid voor. Zo is het zogenoemde waterbedeffect tegengegaan. 
 • Adequaat Bibob-beleid blijven toepassen en voorlichten van de eigen organisatie
  • We pasten het Bibob-beleid adequaat toe. Er zijn meerdere onderzoeken verricht naar aanleiding van aanvragen van drank- en horecavergunningen en bouwvergunningen met een bouwsom van meer dan € 500.000,-. 
 • Opstellen en adequaat uitvoeren VTH uitvoeringsprogramma
  • Er is een uitvoeringsprogramma VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) 2021 opgesteld. Hieraan is ook uitvoering gegeven. Een uitgebreide toelichting op de resultaten vindt u in het Jaarverslag VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) 2021. 
 • Uitwerken groepsscan met interne en externe partijen
  • De groepsscan is uitgewerkt met de betreffende externe partijen. Er waren onvoldoende mogelijkheden voor directe interventies. Een aantal van de betrokkenen worden nog wel gevolgd in het jeugdoverleg. Ook komt mogelijk een aantal betrokkenen terug in de pilot Rising Star. Rising Stars zijn criminele jongeren die klein beginnen, maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit.
 • Samen met VNOG blijven zoeken naar slimme mogelijkheden om de aanrijtijden van brandweer te verbeteren
  • Het uitgangspunt van de VNOG heeft zich verplaatst van repressie naar preventie. Dit wil zeggen dat aanrijtijden niet meer het voornaamste meetmiddel zijn waarop de VNOG stuurt.  Het project Leefsamen, dat wordt aangestuurd door de VNOG, zet ook sterk in op het onderwerp (brand)preventie. 
 • Voortzetten van inrichten bluswatervoorzieningen in het buitengebied
  • In 2021 zijn drie locaties bij agrariërs omgebouwd voor gebruik door de brandweer. Daarnaast is een grote vijver aan de Kloetenseweg voor de brandweer bereikbaar gemaakt.
 • Pilot met cameratoezicht op een tweetal locaties in Winterswijk
  • De implementatie van cameratoezicht verliep moeizaam, omdat er wijzigingen zijn in de publiek-private samenwerking van de politie op het gebied van cameratoezicht in de openbare ruimte. Wel is inmiddels op de algemene begraafplaats een camera geplaatst om diefstal tegen te gaan. 

4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We maken van Winterswijk het meest grensoverschrijdende dorp van de Achterhoek. Dit doen we omdat we veel kansen zien voor veiligheid, werkgelegenheid en toerisme.
We zetten de Achterhoek in het algemeen en Winterswijk in het bijzonder op landelijke agenda’s in Arnhem en Den Haag. Op deze manier kunnen we  Winterswijkse en regionale vraagstukken snel en effectief onder de aandacht brengen bij politici.

Relevante documenten:

 • Nota Grensland Gemeente Winterswijk (2021)
 • Actieplan Lobby Gemeente Winterswijk (2021)

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • We vergroten de gastvrijheid voor bezoekers.
 • We verbeteren het ondernemersklimaat en de mogelijkheden voor werkzoekenden.
 • Inwoners en ondernemers zijn actief binnen grensoverschrijdende samenwerking.
 • We vergroten de impact van lokale of regionale vraagstukken.
 • We vergroten en delen onze zichtbaarheid en ons (kennis)netwerk. We investeren in internationale contacten (gemeenten) om dit te bereiken.
 • De bovenregionale bekendheid van Winterswijk als aantrekkelijke plaats voor wonen, werken, winkelen en recreëren, groeit.
 • We werken integraal samen met het bedrijfsleven om de economische ontwikkeling van Winterswijk beter te organiseren en af te stemmen.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We ontwikkelen onze digitale communicatiemiddelen tweetalig.
 • We gebruiken de Grenzhoppers Business School om grensoverschrijdend leren,  werken en ondernemen te faciliteren. Daarnaast helpen we ondernemers en maatschappelijke partners gebruik te maken van Europese subsidies.
 • We faciliteren het Grensland College.
 • We betrekken inwoners en ondernemers actief bij de grensoverschrijdende samenwerking.
 • We zetten het Grenzhoppers netwerk in om de grensoverschrijdende samenwerking met Twente, Drenthe en Limburg uit te bouwen.
 • We dragen actief bij aan de ontwikkeling van onze internationale zichtbaarheid in Brussel, Berlijn, Münster en Düsseldorf.
 • We zetten actief in op de lobby richting provincie en rijksoverheid.
 • We investeren in de ontwikkeling van ons internationale netwerk voor kennisdeling en informatie-uitwisseling
 • We leveren een actieve bijdrage aan de Euregio en de 8RHK Ambassadeurs.
 • We doen mee aan uitwisselingsprojecten die ons als gemeente internationale zichtbaarheid en kennis op het gebied van maatschappelijke vraagstukken opleveren.
 • We promoten Winterswijk op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreëren via citymarketingorganisatie 100% Winterswijk.
 • We werken een organisatievorm uit die integraal bijdraagt aan economische ontwikkeling van Winterswijk en toetsen de haalbaarheid hiervan.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • Organiseren en ontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School (GBS)
  • We helpen ondernemers de grens over en geven uitvoering aan de Regio Deal Gros die in 2020 is goedgekeurd. We organiseren cursussen en workshops vanuit de GBS en verbinden deze met de activiteiten van het Internationaal netwerkbureau. In 2021 hebben we in het kader van de Regio Deal Gros zeventien cursussen en seminars op het gebied van taal en cultuur georganiseerd.
  • In samenwerking met de Duits-Nederlandse Business Club in Kleve en ondernemersverenigingen in München en Keulen zijn vijf speeddating-webinars voor ondernemers georganiseerd.
 • Opening Grensland College in het Raadhuis van Winterswijk
  • Het Grensland College is in september 2021 in het Raadhuis van Winterswijk van start gegaan. De opening werd verricht door minister van Engelshoven. Het Grensland College is gestart met twee hbo-opleidingen, namelijk Management en Social Work.  
 • Duitse taal stimuleren op onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School
  • In oktober 2021 is een Duitslandweek georganiseerd in samenwerking met en voor Pronova Praktijkschool. Hierbij hebben we een programma voor de leerlingen georganiseerd op het gebied van Duitse taal en cultuur.
 • Organiseren werkbezoeken
  • Door Covid-19 is de organisatie van het werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern (in samenwerking met 8RHK Ambassadeurs en de Nederlandse Ambassade Berlijn) verplaatst naar 2022. We hebben een digitale bijdrage geleverd aan de ANE Begegnungskonferenz om Winterswijkse voorbeeldprojecten rond het thema Leefbaar Platteland voor te stellen.
  • Voor een goede verstandhouding organiseren we jaarlijks meerdere werkbezoeken naar buurgemeenten en Winterswijk. Het college van Winterswijk is in 2021 op bezoek geweest bij de gemeente Vreden om actuele onderwerpen zoals het Dienstencentrum Gaxel en de ontwikkeling van het centrum te bespreken.
 • Vertalen communicatiemiddelen (zoals de website)
  • We willen het meest grensoverschrijdende dorp van de Achterhoek worden. Daarom vertaalden we de communicatiemiddelen die ook voor onze Duitse gasten van belang zijn naar het Duits. De in 2021 opgestelde Nota Grenszland is ook in de Duitse taal beschikbaar.
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Winterswijk op het AEBR congres, de Grenslandconferentie en het Toekomstforum Grüne Woche
  • We blijven werken aan de zichtbaarheid van onze grensstreek. Dit deden we door aanwezig te zijn als sprekers en deelnemers op congressen en bijeenkomsten.
 • Voorlichting geven over grens gerelateerde obstakels en krachten bundelen om deze op te lossen
  • In samenwerking met de provincie Gelderland zijn in 2021 Grenzhoppers webinars georganiseerd om actuele thema’s, zoals het nieuwe Interreg VI programma, Grensoverschrijdend energie uitwisselen, Grensoverschrijdende jeugdzorg problematiek en Grensoverschrijdend toerisme te bespreken. 
  • De b-solutions aanvraag Grensoverschrijdend energie uitwisselen die we samen met de provincie Gelderland hebben ingediend, geeft ons een duidelijk beeld welke wettelijke barrières er nog zijn voordat we grensoverschrijdend energie met elkaar kunnen uitwisselen. In 2022 werken we dit thema met andere grensgemeenten in het kader van ons Green Leaf jaar verder uit.
  • Na aanleiding van het webinar ‘Grensoverschrijdende jeugdzorg’ hebben we met ambtelijke collega’s van gemeenten, GGD en Jugendamt een eerste online kennismaking georganiseerd. In 2022 brengen we instanties, die zich bezig houden met deze thematiek, fysiek bij elkaar om een kennisplatform te vormen.
  • Op het gebied van grensoverschrijdende zorg hebben we deelgenomen aan een Europese verkenning van DG Sante naar patiëntenstromen in grensregio’s. We organiseerden ook een ronde tafel bijeenkomst voor het behoud van zorginstellingen in de grensregio.
 • Oprichting Stichting Grenzhoppers
  • In het verleden kostte de administratieve afhandeling van grensoverschrijdende projecten veel tijd.  Eind 2021 is een stichting opgericht. Deze stichting moet het stroomlijnen van financiële bijdragen van verschillende gemeenten en de administratieve afhandeling faciliteren. Het bestuur van de stichting bestaat uit een Duitse en een Nederlandse ondernemer en de bestuurder van een Duitse ondernemersvereniging.
 • Opstellen Nota Gros 2021
  • De grensoverschrijdende samenwerking heeft in de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. Veel grensoverschrijdende activiteiten zijn aan verandering onderhevig.  Onze structurele ambities, doelen en activiteiten zijn in het najaar 2021 in een Nota Grenszland samengevat. Aan de hand van deze vastgestelde nota is het eenvoudiger zijn nieuwe ambities te formuleren en doelen bij te stellen.
 • We realiseren het Dienstencentrum in Gaxel samen met Stadt Vreden
  • In 2021 is een projectontwikkelaar gevonden en is een haalbaarheidsonderzoek over de realisatie van het Dienstencentrum gestart.
 • Deelname Open days (bestuurlijk en ambtelijk)
  • We hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk digitaal meegedaan aan de Open Days. 
 • Financiering en aansturing, als platformpartij, van 100%-Winterswijk voor uitvoering van de citymarketing
  •  Er was een maandelijks citymarketing-overleg tussen de portefeuillehouder en 100% Winterswijk. Daarnaast nam de gemeente deel aan de bestuursvergaderingen van 100% Winterswijk. In 2021 was 100%-Winterswijk nauw betrokken bij het periodieke coronaoverleg van de gemeente met de ondernemersverenigingen.
 • Organisatievorm uitwerken die integraal bijdraagt aan economische ontwikkeling van Winterswijk en de haalbaarheid hiervan toetsen (naar modellen zoals 100%-Winterswijk en de Duitse Wirschaftsförderung)
  • Het eerste concept voor een ondernemerspunt, dat integraal bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Winterswijk, is uitgewerkt en bestuurlijk getoetst. In 2022 wordt dit eerste concept voor feedback voorgelegd aan de verschillende ondernemersverenigingen en andere relevante instanties. 

4.4 Overige middelen

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We blijven een financieel gezonde gemeente en investeren in de toekomst van Winterswijk.

Relevante documenten voor dit beleidsveld zijn:

 • Financiële verordening gemeente Winterswijk
 • Meerjarenbegroting
 • Kadernota
 • Bestuursrapportage

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • De jaarrekening 2021 laat een structureel sluitend resultaat zien.
  • Volgens de doelstelling in de begroting is het resultaat na bestemming van de jaarrekening  € 2.772.000 voordelig (V).  
 • We houden de algemene reserve op een niveau dat ruim voldoende is in relatie tot het totale risicoprofiel en de weerstandscapaciteit.  
  • De algemene reserve is ruim voldoende voor de ingeschatte risico’s van € 2,8 miljoen.  Zie voor een verdere toelichting paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
 • We streven naar een gelijkblijvende belastingdruk voor de burger.
  • De belastingdruk in Winterswijk is niet gestegen. Hoe de belastingdruk is opgebouwd, ziet u in paragraaf A Lokale Heffingen.

Financiële onderbouwing programma 4

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 Realisatie 2021 VerschilJR2021
Baten
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 50.146 51.696 1.550
4.2 Openbare orde en veiligheid 154 223 69
4.4 Overige middelen 7.474 7.435 -39
Totaal Baten 57.774 59.353 1.580
Lasten
4.0 Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten 11.318 11.334 16
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 3.208 3.055 -153
4.2 Openbare orde en veiligheid 2.144 2.141 -3
4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing 127 129 2
4.4 Overige middelen 175 -43 -218
Totaal Lasten 16.973 16.616 -357
Onttrekkingen
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 6.543 6.543 0
Stortingen
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 3.524 3.524 0

Toelichting exploitatie

Terug naar navigatie - Toelichting exploitatie

Het voordeel is van € 153.000 is grotendeels als volgt te verklaren:  

 • voorziening Voormalig Personeel                                                        €    94.000 V
 • doorschuiven van werkzaamheden/projecten naar 2022     € 236.000 V
 • voorziening APPA                                                                                           € 679.000 N
 • voordeel kapitaallasten                                                                               € 597.000 V
 • interne bedrijfsvoering                                                                                € 115.000 N
 • ondersteuning raad                                                                                        €   31.000 N

Voorziening Voormalig Personeel
Jaarlijks doet het CBS een herberekening van de levensverwachting. De gemiddelde levensverwachting is lager geworden. Dit betekent dat er minder voorziening Voormalig Personeel nodig is.
Dit leverde, na toevoeging aan de voorziening, een voordeel op van € 94.000.

Doorschuiven werkzaamheden/projecten naar 2022
Enkele projecten/werkzaamheden zijn in 2021 nog niet afgerond. Dit leverde een voordeel op van € 236.000. Het gaat om de volgende projecten en werkzaamheden:
- migratie van het telefonieplatform € 76.000
- rechtmatigheidsverantwoording     € 20.000
- informatiebeveiliging                              € 46.000
- invoering CMS                                             € 12.000
- invoering zaaksysteem                           € 38.000
- co-financiering RegioDeal                    € 44.000
We stellen voor om deze budgetten over te hevelen naar 2022, zodat we deze projecten en werkzaamheden kunnen afronden.

Voorziening APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers)
De rekenrente voor het berekenen van de pensioenen is gewijzigd. Dit leverde een voordeel van € 133.000 voor de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke ambtsdragers (APPA).
Daarnaast was er een extra toevoeging aan de voorziening van € 812.000. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag aan baten, omdat dit de pensioenvoorziening is van een politieke ambtsdrager die is aangetrokken. Per saldo levert dit dus geen voor- of nadeel op. 

Voordeel kapitaallasten
Doordat in 2021 niet alle activiteiten doorgingen, zijn ook bepaalde investeringen niet gedaan. Dit betekent automatisch dat we hier ook geen kapitaalslasten voor berekenen. Dit levert in 2021 een voordeel op van € 597.000.

Interne bedrijfsvoering
Binnen de interne bedrijfsvoering is er een nadeel van € 115.000.  Dit bedrag bestaat uit:
- hogere bedrijfsvoeringslasten (o.a. personeel)          € 172.000 N
- minder interne uren doorberekend aan projecten  €    53.000 N
- niet ingezette budgetten automatisering                      € 103.000 V
- doorschuiven ondernemingsraad budget                      €       7.000 V
We stellen voor om de budgetten automatisering en ondernemingsraad over te hevelen naar 2022. Dit omdat er ook al verplichtingen voor zijn aangegaan, die in 2022 plaatsvinden.

Ondersteuning raad
Om de raad goed te kunnen ondersteunen zijn er extra kosten gemaakt voor cursussen, congressen, notuleren en presentiegelden. 
In totaal levert dit een nadeel op van € 31.000.

Overige middelen

Het voordeel van € 218.000 is grotendeels te verklaren door de vrijval van de voorziening voor dubieuze debiteuren met € 200.000. 

BATEN

Bestuur en algemene ondersteuning 

Het voordeel van € 1.550.000 is grotendeels als volgt te verklaren:

 • hogere algemene uitkering                                             € 768.000 V
 • ontvangen pensioengelden APPA                              € 812.000 V
 • uitstel verkoop onroerend goed                                  € 218.000 N
 • hogere baten verkoop/verhuur gronden               € 115.000 V  
 • hogere baten leges burgerzaken                                €     52.000 V
 • overige                                                                                        €     21.000 V

Hogere algemene uitkering
Betreft met name extra coronagelden en extra uitkering in verband met taakmutaties.

Pensioengelden APPA
In 2021 is er een politieke ambtsdrager aangetrokken. Politieke ambtsdragers bouwen een apart pensioen op. De gemeente waar deze politieke ambtsdrager voor werkt, beheert ook de pensioengelden. Hiervoor is een bedrag van € 812.000 aan de gemeente overgedragen. Zoals ook al bij de lasten is toegelicht, staat tegenover deze ontvangst een voorziening van een gelijk bedrag. Dus per saldo is dit geen voor- of nadeel.

Uitstel verkoop onroerend goed
In de begroting 2021 was de verkoop van een onroerend goed van de gemeente opgenomen. Deze verkoop, met een verwachte opbrengst van € 218.000,  is nog niet afgerond. We verwachten dat dit in 2022 gaat gebeuren. Daarom stellen wij voor om dit budget over te hevelen naar 2022.

Hogere baten verkoop/verhuur gronden
De hogere opbrengst komt door de verkoop van een perceel grond wat niet begroot was (€ 88.000) en hogere verhuuropbrengsten (€ 27.000).

Openbare orde en veiligheid

Het voordeel van € 69.000 is als volgt te verklaren:

 • niet-begrote rijksbijdrage voor de ondersteuning van de controle op coronatoegangsbewijzen   € 75.000 V
 • Lagere legesopbrengsten APV als gevolg van Covid-19                                                                                           €   6.000 N

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Bedragen x €1.000
Investeringen Begroting 2021 Realisatie 2021 VerschilJR2021
Baten
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 0 0 0
Lasten
4.1 Bestuur en algemene ondersteuning 2.752 2.434 -318
4.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0
4.4 Overige middelen 0 1.931 1.931
Totaal Lasten 2.752 4.365 1.613

Toelichting investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

Bestuur en algemene ondersteuning.
Enkele projecten zijn in 2021 nog niet afgerond. Dit levert een voordeel op van € 318.000.  Het gaat vooral om de kredieten Automatisering (€ 212.000) en het krediet Raadhuis (€ 127.000). Deze lopen door in 2022. 
U vindt ze in de bijlage met investeringskredieten.

Overige middelen
Het verschil van € 1.931.000 komt doordat we een hybride obligatielening voor kapitaalverstrekking aan Alliander zijn aangegaan. Alliander heeft in 2021 aan haar aandeelhouders gevraagd om een kapitaalsinjectie. Hier is de Raad ook over geïnformeerd. Bijna alle aandeelhouders van Alliander hebben zich ingeschreven voor deze kapitaalverstrekking. Dit resulteerde voor ons in een lening van € 1.931.000. 

Indicatoren en kerncijfers programma 4

Indicatoren 4.1 Bestuur - algemene ondersteuning

Terug naar navigatie - Indicatoren 4.1 Bestuur - algemene ondersteuning
 • Onze klanten zijn tevreden over onze dienstverlening.
 • We handelen zaken op bestuurlijk en operationeel niveau op tijd af.
 • Er worden meer e-producten en e-diensten afgenomen.
 • De hoogte van de overhead (vaste lasten voor de eigen organisatie) blijft gelijk of daalt.

Indicatoren 4.2 Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Indicatoren 4.2 Openbare orde en veiligheid
 • Het percentage inwoners dat zich veilig voelt blijft gelijk of stijgt.
 • De misdaadcijfers van de politie blijven gelijk of dalen.
 • De veiligheidsmonitor.
 • Jaarlijks monitoren we de aanrijtijden van de brandweer.
 • We controleren recreatiewoningen op onrechtmatige bewoning
 • Het aantal meldingen/signaleringen van overlast blijft gelijk of daalt.