Vlottende passiva

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Zoveel als mogelijk worden de vlottende activa, dat zijn bezitting die op korte termijn in geld zijn om te zetten, ook met “kort geld” gefinancierd. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de samenstelling van deze financieringsmiddelen. 

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar. In verband met de gunstige rentestand is er in 2021 zoveel mogelijk kort gefinancierd. 
De specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva is als volgt: 

Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2021
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen - 17.500
Overige schulden 5.389 5.229
Totaal 5.389 22.729

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

De post “Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel” betreffen vooruit ontvangen bedragen voor specifieke projecten/taken. 

Overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2021
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel* 1.818 2.771
* Het Rijk 1.400 1.754
* Overige Nederlandse overheidslichamen 418 1.017
Overige vooruit ontvangen bedragen 115 325
Verplichtingen begrotingsjaar 4.212 5.210
Totaal 6.145 8.306

Vooruit ontvangen bedragen

Terug naar navigatie - Vooruit ontvangen bedragen

Het verloop van ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen in 2021 is als volgt: 

Omschrijving (bedragen *1.000) Saldo 31-12-2020 Onttrekking Toevoeging Saldo 31-12-2020
Vooruit ontvangen bijdragen EU
Vooruit ontvangen bijdragen Rijk
OAB gelden 169 169 28 28
sanering verkeerslawaai 69 69
Inburgering 0 0
Reductie Energiegebruik 223 223 268 268
Huisvesting AZC/ISK 890 890
Warmtetransitie 14 14 0
Toeslagenproblematiek 15 15
Lokaal Sportakkoord 20 68 88
Aanpassing schoolgebouwen (SUVIS) 232 232
SPUK 43 43
Nationaal Programma Onderwijs 101 101
Preventieakkoord 20 20
1.400 406 760 1.754
Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid
Landschapsprojecten provincie 49 49 47 47
Restauratie Jacobstoren provincie 20 20
Maalderij Kottenseweg provincie 160 160
OV chipkaart 97 91 6
Aansluiting Arriva/ZOOV provincie 76 76 0
Functioneel Erfgoed 2 2 0
ZOOV beheerskosten 63 63
Productontwikk ZOOV op maat provincie 5 5
Subsidie WMO vervoer 447 447
SMP Erfsoorten 9 10 -1
Kosten basispunten 270 270
418 228 827 1.017
Totaal 1.818 634 1.587 2.771

Overige vooruit ontvangen bedragen

Terug naar navigatie - Overige vooruit ontvangen bedragen
Omschrijving (bedragen *1.000) Saldo 31-12-2020 Onttrekking Toevoeging Saldo 31-12-2021
Parkeerbijdragen 24 20 44
Nieuwe Gelle 0 47 47
Hof van Tuunte 0 168 168
Meddo Roetendael Meddo bijdr stadsuitleg 13 13
Brinkheurne grijssen bijdr stadsuitleg 0 0
Meddo Roetendael Meddo overige inkomsten 47 47
Herstructurering de Rikker overige bijdragen 24 25 -1
ZOOV Dataplatvorm mobiliteit 7 7
Totaal 115 25 235 325