Vlottende activa

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

In de balans is een bedrag opgenomen voor voorraden. Dit betreft de voorraden grond die de gemeente in eigendom heeft, met name ten behoeve van bouwgrondexploitatie. De boekwaarden van de bouwgrondexploitatie in 2021 is als volgt: 

Boekwaarde Bouwgrond in exploitatie (BIE)
Complex  boekwaarde 31-12-2020  boekwaarde 31-12-2021
12 Eelink 1.254 876
15 Complex Parallelweg 1.261 826
19 Gaxel 175 181
20 Zonnebrink (vm Driemark) 352 204
21 Boterstraat (vm Driemark) 30 -124
24 IWO Pelkpark 154 0
54 Fortuna e.o. 287 0
61 Spoorzone emplacement 2768 2823
91 Bedrijvenlandgoed Slinge 0 563
totaal bruto 6.281 5.349
af: voorziening complexen BIE 1019 874
Afronding
netto-boekwaarde BIE 5.262 4.475

Verloop grondexploitatie

Terug naar navigatie - Verloop grondexploitatie

Het verloop van de grondexploitatie in 2021 is als volgt:

Boekwaarde Van/naar Vermeerderingen Verminderingen Resultaat Boekwaarde Uitgaven Opbrengsten Nominaal resultaat
Complexnr. Complex 1-1-2021 andere rubriek 2021 2021 2021 31-12-2021 na 2021 na 2021
Grondexploitatie in exploitatie
12 Eelink 1.254 - 70 680 232 876 1.125 2.219 207
15 Project Parallelweg 1.261 - 84 519 - 826 39 254 -12
19 Gaxel dienstencentrum 175 - 6 - - 181 185 374 -
20 Zonnebrink 352 - 96 282 39 204 78 304 17
21 Boterstraat 30 - 22 182 6 -124 117 - 9
24 IWO Pelkpark 154 5 46 - -205 - - - -
54 Fortuna e.o. 287 5 8 401 101 - - - -
61 Spoorzone emplacement 2.768 - 55 - - 2.823 318 3.802 600
91 Bedrijvenlandgoed Slinge - 2.002 419 1.818 -40 563 454 794 -21
Subtotaal 6.281 2.012 806 3.882 133 5.349 2.316 7.747 800
af: Verliesvoorziening BIE -1.019 -174 319 -874
Afronding
Totaal 5.262 1.838 806 3.882 452 4.475 2.316 7.747 800

Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar

De debetzijde (linkerkant) van de balans geeft een overzicht van bezittingen die (vrijwel) geheel liquide zijn. 
Dat betekent dat ze snel in geld om te zetten zijn. Het betreft voornamelijk banktegoeden en vorderingen die op korte termijn opeisbaar zijn. 

Vorderingen (*1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen 6.060 8.415
Overige vorderingen: 926 846
Totaal 6.986 9.261

Vorderingen

Terug naar navigatie - Vorderingen
Boekwaarde OHW in overige vorderingen
Complex *€ 1.000 boekwaarde boekwaarde boekwaarde
31-12-2020 1-1-2021 31-12-2021
13 Bedrijventerr. Arrisveld 212 213 3
25 Vredenseweg 24 5 5 8
26 Terrein Wooldseweg 1
90 Afwikk. diverse complexen -25 -25 -28
92 De Rikker -38
93 Autopalace -22 -22 -3
95 Siloterrein -1 -1 -1
96 Meddo Nieuw Gelle 0 0 -4
98 Excelsior 0 0 0
99 Sint-Elisabethgaarde 0 0 0
totaal bruto 169 170 -62
af: voorziening faciliterend grondbeleid 0 0 0
netto-boekwaarde faciliterend grondbeleid 169 170 -62